Sobre el QUIT

El QUIT

Sobre el QUIT

Presentació

El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) orienta la seva activitat a promoure, dur a terme i difondre recerca en l’àmbit del treball i la vida quotidiana. En aquesta tasca investigadora s’interessa per considerar i introduir en la recerca la dimensió de gènere, contemplant el treball més enllà de la seva accepció exclusivament mercantil. Per altra banda, té com a una de les seves prioritats la formació d’ investigadors i investigadores en els àmbits de la sociologia del treball, les relacions laborals i la metodologia., Així, doncs, aposta per un tipus d’investigació que tendeix a interrelacionar àmbits i àrees més que no pas a la segmentació.

L’objectiu del QUIT és l’esdevenir un dels centres de referència nacional i internacional pel que fa a la sociologia del treball des d’una perspectiva al mateix temps teòrica i aplicada. Així mateix, el QUIT s’interessa per la col·laboració amb els diversos agents socials la intervenció social, convençut que la seva tasca permet donar resposta als problemes de la societat.

Si bé el grup sorgeix del Departament de Sociologia i hi col·labora estretament, té entre els seus membres i col•labora amb investigadors i investigadores d’altres àrees. El desenvolupament de recerca interdisciplinar constitueix un tret distintiu del grup des dels seus inicis. No només les nombroses recerques són producte d’aquest objectiu investigador, sinó que també ho són les publicacions, els seminaris i els debats.


Àrees d’investigació principals
 • TEMPS, TREBALL I VIDA QUOTIDIANA
 • OCUPACIÓ I TRANSFORMACIONS EN EL MERCAT DE TREBALL
 • GÈNERE I TREBALL
 • DESENVOLUPAMENT I POLÍTIQUES LOCALS
 • RELACIONS LABORALS I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
 • INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT METODOLÒGIC
 • MOBILITAT I DESIGUALTAT SOCIAL

Indicadors de recerca i formació (2017-2021)
 • Tesis doctorals llegides: 8
 • Publicacions (SCI/SSCI ): 80
 • Projectes concedits (convocatòries competitives): 13
 • Nombre convenis de recerca: 33

Objectius

El nostre objectiu fonamental es centra en el desenvolupament i la consolidació d’una línia de recerca que connecti els àmbits de treball i vida quotidiana tant empíricament com teòricament. Així, doncs, aposta per un tipus d’investigació que tendeix a interrelacionar àmbits i àrees més que no pas a la segmentació. Es tracta d’un tipus de recerca que s’interessa també per la intervenció i aplicació del coneixement generat, convençuts que és també el nostre deure respondre als problemes de la societat. Per a això, es posa l’accent sobre tres eixos:

 • El grup vol mantenir-se al dia de les qüestions teòriques, per la qual cosa les recerques realitzades mantenen l’exigència de rigor i de debat teòric com un dels objectius fonamentals. Per la mateixa raó, el grup propicia seminaris o trobades amb investigadors i investigadores de grups i disciplines diferents.

 • El grup aposta pel pluralisme i la innovació metodològica. Compartim la idea de donar importància a l’elaboració d’hipòtesis que interrelacionen treball mercantil, treball domèstic i vida quotidiana; subratlla la importància del context en el qual s’inscriuen aquests processos i emfasitza les estratègies dels actors socials en la comprensió dels fenòmens estudiats. Pel que fa als mètodes de recerca, fa servir tant la perspectiva quantitativa, com les aproximacions més qualitatives: observació, entrevistes, històries de vida, anàlisi de discurs, mètodes participatius, etc.

 • Si bé el grup sorgeix en el Departament de Sociologia, es declara alhora obert a la participació d’investigadors i investigadores d’altres àrees. Les recerques interdisciplinars han estat sempre fruit de satisfacció i enriquiment. Aquest tarannà sorgeix del convenciment que l’objecte d’estudi del grup requereix una aproximació que depassi mirades simplificadores. No només les nombroses recerques són producte d’aquest posicionament investigador, sinó que també ho són les publicacions, els seminaris i els debats.

El QUIT també manté un altre objectiu de gran importància, que és la formació continuada dels seus membres i l’específica dels/de les que són doctorands/es o professors/es en formació. La manera d’investigar i els seminaris que es realitzen tenen aquesta finalitat. L’objectiu de formació lligada a la recerca es projecta també al conjunt del Departament de Sociologia: el grup ha mantingut sempre una presència molt activa en el doctorat, proporcionant cursos relacionats amb les investigacions realitzades, organitzant molts seminaris al Departament de Sociologia i preparant conferències per al conjunt de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

Programa d'investigadors visitants

  El QUIT acull a Investigadors visitants d'altres universitats o centres de recerca que vulguin realitzar una estada de recerca al QUIT, ja siguin investigadors pre-doctorals o post-doctorals. Per a realitzar una estada, caldrà que els investigadors/res omplin el formulari de sol·licitud, que serà avaluat tenint en compte que la temàtica tingui encaix amb les línies de recerca i projectes actius del QUIT i la disponibilitat d’un/a investigador/a del QUIT per exercir de tutor/a durant l’estada.

 • Formulari de sol·licitud

Contacte

 • Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Edifici B, Carrer de la Fortuna - Campus de la UAB (Despatx B3-075)
 • 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona, Spain
 • mail: quit@uab.cat
 • tel.: +34 93 581 2405
 • http://www.uab.es/quit