Recerca

Recerca

Recerca

Línies de recerca

Els estudis i recerques realitzats s’emmarquen en les diferents línies de recerca desenvolupades pel QUIT i que el defineixen com a centre d’investigació de referència en l’àmbit de la sociologia del treball.

Aquestes s’han anat desenvolupant i ampliant centrant-se actualment en les següents àrees temàtiques:

 • Temps, treball i vida quotidiana

  Dins aquesta línia de recerca s’inclouen aquells treballs que fan referència a l’estudi dels temps de vida: l’anàlisi de les relacions que s’estableixen, principalment, entre temps de treball productiu i temps de treball no productiu, generalment de treball domèstic i familiar. També Les recerques giren al voltant de les estratègies de temps (tant des del món de les empreses i institucions com de les persones) i la negociació dels temps en la vida quotidiana (relació entre els temps laborals, domèstics, de la ciutat, etc.). Aquesta línia també inclou el treball artístic.

  Recerques en curs Recerques finalitzades
  • Canvis en el treball domèstic i de cures: de l’especialització de gènere a l’arrossegament de tasques?

   L’objectiu de la recerca és aprofundir en l’anàlisi de les tendències de canvi que es donen al voltant del repartiment del treball domèstic i de cures des de la perspectiva de gènere. En concret, es formula la següent pregunta d’investigació: Quins factors faciliten la distribució igualitària del temps dedicat a les tasques domèstiques?

   Es parteix de la discussió teòrica sobre les transformacions en els usos del temps entre dones i homes; de les investigacions que evidencien la convergència de gènere com un procés lent i desigual (Sullivan and Gershuny 2018); així com de les anàlisis que aborden l’especialització, complementarietat i substitució en el repartiment de les tasques (Treas 2006; Lippe & Treas 2017).

   Prenent com a referència aquests debats, es planteja com a línia d’hipòtesi l’existència d’una tendència de canvi on la realització de determinades tasques arrossega la responsabilitat d’altres. Des d’aquesta perspectiva, s’argumenta que l’arrossegament de tasques disminueix l’especialització de gènere en la realització de les mateixes i, per tant, afavoreix la complementarietat entre dones i homes amb un patró més igualitari.

   Per tal de donar resposta als interrogants formulats, es proposa realitzar una anàlisi factorial amb les dades de l’EET (INE 2009-2010) per captar les cadenes d’arrossegament entre tasques i definir els perfils sociològics que les realitzen.

   Data inici: 01/06/2022
   Data fi: 30/05/2023
   Finançament: Recursos propis
   Investigadora principal: Sara Moreno Colom
   Equip: Vicent Borràs Català; María Cascales Mira

  • Igualtat de Gènere en els Usos del Temps: canvis, resistències i continuïtats – GENERA
   L’objectiu general del projecte és analitzar els canvis, les resistències i les continuïtats en els usos del temps dedicats al treball domèstic i de cura, fixant l’atenció en l’heterogeneïtat de les tendències i la naturalesa de les transformacions. Es tracta d’un objectiu general doble, articulat al voltant de dues discussions teòriques actualment presents a la literatura especialitzada sobre el procés de convergència de gènere en els usos del temps i l’impacte dels factors contextuals en les relacions de gènere.Els interrogants de partida són: Quins factors, estructurals i contextuals, afavoreixen la convergència de gènere en els usos del temps? Quina és la naturalesa, temporal o substancial, de les tendències de canvi? Quins factors, estructurals i contextuals, expliquen les continuïtats i les resistències al canvi? Quina és la conseqüència de les resistències: estancament o reculada?Els estudis realitzats per l’equip investigador apunten a la tendència de la convergència de gènere amb limitacions socioculturals que plantegen certa revolució estancada i algunes reculades. D’una banda, disminueixen les diferències entre el temps que dones i homes dediquen a la feina domèstica i de cura. D’altra banda, persisteix la desigualtat tant en la quantitat de temps dedicat a aquestes tasques, com en la segregació d’aquestes segons el contingut i la dimensió temporal.En paral·lel, les anàlisis sobre l’impacte social dels contextos de crisi, com la COVID -19, apunten a la intensificació del treball no remunerat de les dones, especialment de cures, reforçant els rols tradicionals de gènere. Partint del conjunt de resultats previs, el projecte proposa ampliar el coneixement sobre l’heterogeneïtat en les tendències de canvi i continuïtat, així com la naturalesa de les transformacions per aprofundir en aspectes no abordats al voltant dels avenços, estancaments i retrocessos que s’amaguen després de les contradiccions o resistències en els usos del temps.Data inici: 01/09/2022 Data fi: 31/08/2025 Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación Referència: PID2021-122515NB-I00 Investigadors principals: Sara Moreno Colom & Vicent Borràs Equip: Alvaro Briales (UCM), Irene Cruz Gómez (IERMB) Lidia Arroyo (UOC), Núria Sánchez Mira (Université de Neuchâtel) Joan Rodríguez Soler (UAB), Sandra Sánchez Sinisterra (UAB)Pàgina web del projecte: https://webs.uab.cat/genera/Documents i Publicacions:Moreno-Colom, Sara, Borràs Català, Vicent, & Rodriguez-Soler, Joan (2024). Imaginarios en conflicto sobre el trabajo doméstico: responsabilidad, privilegio, supervisión y aprendizaje. Revista Española De Sociología33(3), a240. https://doi.org/10.22325/fes/res.2024.240Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent & Rodríguez-Soler, Joan (2024). Capítulo 1. Cuando lo doméstico se difumina en los cuidados: entre lo material y lo simbólico. A: Sofía Pérez de Guzman Padrón & Marcela Iglesias Onofrio (coord.). Sociedades del cuidado en transición: una perspectiva iberoamericana. Dykinson. (colección Conocimiento Contemporáneo, núm. 171) (pp.16-35).Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent & Rodríguez-Soler, Joan (2023). Igualdad de género en los usos del tiempo: cambios, resistencias y continuidades. Perspectiva teórica y modelo de análisis. QUIT Working paper series, n. 29. https://ddd.uab.cat/record/ /286587Impacte en mitjans:Rius, M. (7/03/2024). El conflicte de les tasques domèstiques: ell s’acomoden en el paper d’aprenent. La Vanguardia. 2. https://www.uab.cat/doc/DOC_sara_vicentSanz, M. (07/03/2024). El conflicto en las tareas del hogar: las mujeres organizan y ordenan; los hombres aprenden y ejecutan. La Sexta Noticias. https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/conflicto-tareas-hogar-mujeres-organizan-ordenan-hombres-aprenden-ejecutan_2024030765e9ee17dac8310001fd9668.htmlVirgili M. (Anfitrión). (11/03/2024). Les dones i els dies. La feina invisible de les cures [Podcast de audio]. 3cat. https://www.ccma.cat/3cat/la-feina-invisible-de-les-cures/audio/1200999/
  • Dinamització del grup de treball “Usos del temps i mesures en l’àmbit laboral” de la Mesa Assessora per les Cures

   L’objec d’aquest contracte és la dinamització del grup de treball “Usos del temps i mesures en l’àmbit laboral” de la Mesa Assessora per les Cures, la Secretaria Tècnica de la qual recau en l’Institut de les Dones, amb el suport de l’assistència tècnica de Tragsatec, així com l’elaboració del capítol que formarà part del futur Llibre blanc per les Cures.

   Data inici: 10/10/2022
   Data fi: 31/01/2023
   Finançament Tecnologías y Servicios Agrarios – TRAGSATEC
   Referència Exp: 0000084031
   Investigadora principal:
    Sara Moreno Colom

  • Estudi sobre els canvis en els usos del temps i la transformació dels hàbits quotidians

   L’objectiu general és identificar, descriure i explicar les principals tendències de canvi en els usos i la distribució del temps tot analitzant les possibles implicacions sobre els hàbits quotidians des de la perspectiva de gènere. Més concretament, a partir d’una estratègia metodològica mixta, es proposa detectar les tendències de canvi en el temps dedicat al treball domèstic i de cura, així con el seu impacte sobre la salut, l’alimentació i el consum. Els resultats obtinguts han de permetre apuntar línies per a futures propostes d’actuació orientades a revertir les dinàmiques que comporten, o poden comportar, un empitjorament de la vida quotidiana i un augment de les desigualtats socials..

   Data d’inici: 10/07/2019

   Data fi: 31/10/2020

   Finançament: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa

   Referència finançament: 17583

   Investigador responsable: Vicent Borràs

   Equip: Sara Moreno

   Documents:

   Moreno, Sara; Borràs, Vicent (2020): Els canvis en els usos del temps i la transformació dels hàbits quotidians. Resum executiu. Universitat Autònoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/241459?ln=ca

   Publicacions:

   Moreno-Colom, Sara & Borràs Català, Vicent (2021). Menos tiempo de cocina, más tiempo de consumo: ¿más igualdad de género?. Revista de economía crítica, 31, 121-138.

  • El temps de treball en la negociació col·lectiva i els seus efectes socials

   L’objectiu del projecte és l’estudi a través de la negociació col·lectiva de la reorganització del temps de treball i els seus efectes en la vida quotidiana.
   La hipòtesi de partida és que la reorganització del temps de treball comporta i reforça una major centralidad i poder estructurador del temps de treball sobre altres temps socials. Aquesta emergent i major centralidad del temps de treball dificulta l’aplicació de polítiques destinades a conciliar la vida laboral amb la vida familiar.

   Data d’inici: 01/12/2001

   Data fi: 01/12/2004

   Finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnologia- Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica (SEC2001-2543)

   Referència finançament: SEC2001-2543

   Investigador responsable: Faustino Miguélez Lobo

   Equip: Antonio Martín, Carlos Lozares, Teresa Torns, Andreu Lope, Ramon de Alòs-Moner, Pilar Carrasquer, Pedro López, Vicent Borràs, Joan Miquel Verd, Joel Martí

   Documents i publicacions:

   Borràs, Vicent; Torns, Teresa; Moreno, Sara (2007): “Las políticas de conciliación: políticas laborales versus políticas de tiempo”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 83-96.

   Carrasquer, Pilar; Massó, Matilde; Martín, Antonio (2008): “Discursos y estrategias en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar en la negociación colectiva”. Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo – Relaciones Laborales, Formación y Fiscalidad, 6/2008 , pp. 266-286.

   Carrasquer, Pilar; Massó, Matilde; Martín Artiles, Antonio (2007): “Discursos y estrategias en torno a la conciliación laboral y familiar en la negociación colectiva”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 13-36.

   Gibert, Francesc; Lope, Andreu; Alós, Ramon de (2007): “Las organizaciones empresariales y las empresas ante la conciliación de la vida laboral y familiar-personal”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 57-82.

   López, Pedro; Lozares, Carlos (2007): “La conciliación entre las exigencias del ámbito productivo y las condiciones sociofamiliares: estudio de caso de una empresa”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 123-144.

   Lozares, Carlos (2007): “La unidad de análisis, sus agentes y contextos y los modos de interacción en los procesos de trabajo: un estudio de caso”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 97-122.

   Lozares, C., Verd, J. M., Barranco, O., Massó, M. y Moreno S. (2013): “La complejidad y opacidad de las tareas auxiliares en los procesos de trabajo: un análisis etnográfico comparado en dos servicios hospitalarios”. Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 31, núm. 1, p. 221-242.

   Massó, Matilde ; Lozares, Carlos (2012): “Un analisis de gestión de las competencias en el trabajo: el caso de los mandos intermedios de una factoría de carrocería y montaje de automóviles”. Cuadernos de relaciones laborales., Vol. 30 Núm. 1 , pp. 211-233.

   Miguélez, Fausto; Antentas, Josep Maria; Barranco, Oriol; Muntanyola, Dafne (2007): “Los sindicatos ante la conciliación de la vida laboral y familiar-personal”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 37-56.

   Verd, Joan Miquel; Barranco, Oriol; Moreno, Sara (2007): “El análisis de los procesos de trabajo mediante métodos etnográficos: el caso del trabajo administrativo de consultas externas hospitalarias”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 145-168.

   Verd, Joan Miquel; Massó, Matilde (2007): “Las competencias y el trabajo invisible en el trabajo administrativo de consultas externas hospitalarias”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 169-189.

   Verd, J. M., Barranco, O., & Lozares, C. (2021). Blending the Focused Ethnographic Method and Case Study Research: Implications Regarding Case Selection and Generalization of Results. Field Methods, 33(1), 25–41. https://doi.org/10.1177/1525822X20932495

  • Les implicacions del repartiment del treball sobre l’ocupació i la vida quotidiana

   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el repartiment del treball. Aquest objectiu es recolça sobre tres eixos. El primer gira entorn de l’estudi de les propostes sobre el repartiment de l’ocupació. El segon eix es planteja l’estudi de la redistribució de la càrrega total de treball i en general dels temps de vida. I el tercer eix abordarà l’entramat dels dos anteriors a partir de les representacions simbòliques.
   L’originalitat d’aquest enfocament és abordar la problemàtica del repartiment de treball a partir de la perspectiva de la vida quotidiana.

   Data d’inici: 01/09/1998

   Data fi: 01/09/2001

   Finançament: DGICYT-Ministerio de Educación y Ciencia (

   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el repartiment del treball. Aquest objectiu es recolça sobre tres eixos. El primer gira entorn de l’estudi de les propostes sobre el repartiment de l’ocupació. El segon eix es planteja l’estudi de la redistribució de la càrrega total de treball i en general dels temps de vida. I el tercer eix abordarà l’entramat dels dos anteriors a partir de les representacions simbòliques.
   L’originalitat d’aquest enfocament és abordar la problemàtica del repartiment de treball a partir de la perspectiva de la vida quotidiana.

   Data d’inici: 01/09/1998

   Data fi: 01/09/2001

   Finançament: DGICYT-Ministerio de Educación y Ciencia (SEC98-0570)

   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el repartiment del treball. Aquest objectiu es recolça sobre tres eixos. El primer gira entorn de l’estudi de les propostes sobre el repartiment de l’ocupació. El segon eix es planteja l’estudi de la redistribució de la càrrega total de treball i en general dels temps de vida. I el tercer eix abordarà l’entramat dels dos anteriors a partir de les representacions simbòliques.
   L’originalitat d’aquest enfocament és abordar la problemàtica del repartiment de treball a partir de la perspectiva de la vida quotidiana.

   Data d’inici: 01/09/1998

   Data fi: 01/09/2001

   Finançament: DGICYT-Ministerio de Educación y Ciencia (

   Investigador responsable: Fausto Miguélez Lobo (coord.), Teresa Torns (coord)

   Equip: Carlos Lozares, Andreu Lope, Antonio Martín, Vicent Borràs, Pilar Carrasquer, Joel Martí, Joan Miquel Verd, Josep Maria Antentas, Mònica Nadal, Lluís Sáez, Albert Recio

   Documents i publicacions:

   Informe científico (resumen): El tiempo y las actividades del trabajo productivo.

  • Explotació i anàlisi de les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2012

   L’encàrrec de l’Observatori de la Juventut de Catalunya du a terme una anàlisi de la situació de la població jove en relació a la seva activitat laboral mercantil i de les trajectòries laborals que se’n desprenen.

   A partir de les dades que ofereix l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012, s’analitza, a més de la situació del jovent en el mercat laboral, les situacions d’inactivitat i formació que d’una manera o altra poden connectar-se amb la tinença o no d’ocupació

   L’estratègia d’anàlisi contempla, d’una banda, la realització una explotació de les dades des d’un angle estàtic i descriptiu, amb el qual s’intenta obtenir una fotografia del moment actual de la situació dels joves en el mercat de treball, i, de l’altra, el desenvolupament d’una anàlisi amb un caràcter dinàmic i longitudinal, que intenta identificar les diferents trajectòries que la població juvenil desenvolupa, tant en les transicions formació-ocupació com una vegada inserida laboralment. En darrer lloc, es fa una anàlisi comparativa posant en relació les informacions obtingudes en l’EJC12 amb les obtingudes en l’EJC07 per tal de fer visibles els canvis transcorreguts durant els darrers cinc anys, marcats per importants canvis en el context laboral.

   Data d’inici: 01/11/2012

   Data fi: 01/09/2013

   Finançament: Agència Catalana de la Joventut

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd

   Equip: Laia Castelló, Mireia Bolíbar, Oriol Barranco

   Documents i publicacions:

   CASTELLÓ, Laia; BOLÍBAR, Mireia; BARRANCO, Oriol; VERD, Joan Miquel (2013): “Treball. Condicions en el mercat de treball i trajectòries laborals de la joventut catalana”, en P. Serracant (coord.) Enquesta a la joventut de Catalunya 2012, Volum 1. Col·lecció: Estudis, núm. 34. Editorial: Direcció General de Joventut, Generalitat de Catalunya. pp. 117-224 .

   MORENO, Sara (2013): “Un anàlisi de les transicions juvenils des de la perspectiva de gènere“, en en P. Serracant (coord.) Enquesta a la joventut de Catalunya 2012, Volum 2:Les diferents vivències de la joventut. Col·lecció: Estudis, núm. 34. Barcelona: Direcció General de Joventut, Generalitat de Catalunya. pp. 187-218 .

  • Estudi d’anàlisi sobre el treball no remunerat a Catalunya

   L’objectiu principal del projecte és aprofundir en el coneixement del treball no remunerat a partir de les dades recollides per l’Enquesta d’Us del Temps 2010-2011 que l’IDESCAT ha realitzat per Catalunya.
   Els objectius específics són delimitar conceptualment el treball no remunerat i explotar la base de dades de l’enquesta des de la perspectiva de gènere. Les dades d’usos socials del temps són un bon indicador per fer visible el treball domèstic i familiar, així com les desigualtats que genera la seva desigual distribució entre homes i dones. L’anàlisi dels resultats contribuirà als objectius generals de EUT 2010-2011, tot aprofundint en el coneixement del treball domèstic i familiar.

   Data d’inici: 01/06/2012

   Data fi: 01/12/2012

   Finançament: Institut d’Estadística de Catalunya

   Investigador responsable: Sara Moreno

   Equip: Vicent Borràs

  • Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya

   L’estudi té com a objectiu detectar aquells temes en la recerca centrada en la seguretat i salut laboral a Catalunya que els diferents actors implicats consideren com a prioritaris. Es tracta d’un estudi encarregat per la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral (SGSSL) del Departament d’Empresa i Ocupació, que ha comptat amb la participació de tots aquells agents que d’una manera o altra contribueixen al desenvolupament de la seguretat i salut laboral.
   L’estudi ha utilitzat el grup de discussió com a principal tècnica d’obtenció de dades. Concretament, s’han realitzat 6 grups de discussió, cada un d’ells adreçat a un perfil diferent entre el conjunt d’agents implicats en la seguretat i salut laboral a Catalunya. El resultat d’aquests grups de discussió ha estat transcrit i analitzat amb el programa ATLAS.ti.

   Data d’inici: 01/01/2012

   Data fi: 01/11/2012

   Finançament: Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral. Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd Pericàs

   Equip: Joan Rodríguez Soler

   Documents i publicacions:

   Verd J, Rodríguez- Soler J, (2012). “Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya.”. Informe de recerca.

  • Dossier del temps: estat de la qüestió

   Aquest dossier ens aporta una panoràmica conceptual i geogràfica de les polítiques públiques de temps desenvolupades en les últimes dècades a Europa, diferenciant entre les polítiques del temps de treball centrades en l’augment de la productivitat i les polítiques de temps i ciutat desenvolupades per millorar la planificació horària de les ciutats. Es defensa, però, una visió més integral vinculada al model de benestar, com un pas més per millorar la qualitat de vida des de la quotidianetiat. Sense oblidar perquè en determinades àrees geogràfiques europees aquestes polítiques han tingut més èxit que en d’altres en relació al desenvolupament de l’estat del benestar i al paper de les famílies en aquest benestar quotidià.

   Data d’inici: 01/03/2006

   Data fi: 01/12/2006

   Finançament: Ajuntament de Barcelona – Programa NOUS USOS SOCIALS DEL TEMPS

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Sara Moreno, Carolina Recio

  • Construcció de la mostra de l’enquesta sobre condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2005

   L’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya és un instrument de recollida i interpretació d’informació de base sobre les condicions de vida i els hàbits de la població.

   Data d’inici: 08/12/2005

   Data fi: 01/10/2006

   Finançament: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

   Investigador responsable: Pedro López Roldán, Carlos Lozares

  • Noves organitzacions del temps: el temps de treball

   El present projecte pretén conèixer les modificacions que el temps de treball ha sofert en aquestes darreres dècades. Aquestes modificacions del temps de treball tenen entre d’altres factors desencadenants: la crisi d’ocupació que, fa prop més de trenta anys, va posar fi a l'”època daurada” del treball industrial; la pèrdua de pes de l’ocupació en el sector industrial i el corresponent augment del sector serveis, i l’augment de la presència femenina en el mercat laboral. Aquest balanç de situació ha de permetre, a més, dibuixar les línies mestres d’una experiència pilot a realitzar a la ciutat de Barcelona.

   Data d’inici: 01/12/2005

   Data fi: 01/12/2006

   Finançament: CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE BARCELONA

   Investigadors responsables: Miguélez, Fausto; Torns, Teresa

   Equip: Vicent Borràs, Sara Moreno, Carolina Recio

   Documents i publicacions:

   TORNS, T.; MIGUÉLEZ, F. (coords); BORRÀS, V.; MORENO, S.; RECIO, C. (2006): Noves Organitzacions del Temps de Treball.El temps de treball: balanç d’actuacions a la Unió Europea./ Tiempo de trabajo: balance de acciones en la UE. Barcelona: Consell Econòmic i Social de Barcelona – Ajuntament de Barcelona.

   MIGUÉLEZ, F.; TORNS, T.; BORRÀS, V.; MORENO, S.; RECIO, C. (2008): “El tiempo de trabajo: ¿la última frontera?”. Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo – Relaciones laborales, Formación y Fiscalidad, 6/2008 , pp. 84-104

   Web relacionada: http://www.bcn.cat/cesb/welcome.html

  • Estudi dels joves catalans comarca a comarca

   Aquest estudi pretén, a partir de tècniques qualitatives, acostar-se a la realitat de la joventut catalana, des d’una perspectiva basicamente territorial. Els objectius concrets de la investigació es poden resumir en els següents:
   a) Oferint, molt especialment, als responsables polítics dels municipis el coneixement necessari per a dissenyar les polítiques de joventut des d’un punt de vista no-fragmentat de la realitat juvenil;
   b) Destriant les peculiaritats de la joventut des d’un perspectiva territorial, col·locant al mateix temps les seves realitats en un context més global.
   Aquest projecte s’ha realitzat conjuntament amb l’Observatori del Tercer Sector i ha produït com a resultats:
   – Un informe pel conjunt de Catalunya
   – Un informe per cada àmbit territorial: àmbit Metropolità, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Terres de l’Ebre
   – Un informe per cada comarca

   Data d’inici: 01/02/2005

   Data fi: 01/11/2005

   Finançament: Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència. Secretaria General del Conseller en Cap

   Equipo: Jonatan Castaño, Clèlia Colombo, Sergio Porcel, Núria Quintana, Gerard Quiñones, Daniel Tarragó

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd, Pedro López Roldán

   Documents i publicacions:

   VERD PERICÀS, Joan Miquel (2010): “La Variabilitat geogràfica en l’emancipació del jovent català : alguns elements d’anàlisi”. Revista Catalana de Sociologia, Núm. 25, pp. 43-54.

   VERD PERICÀS, Joan Miquel; LÓPEZ ROLDÁN, Pedro (2008): “La eficiencia teórica y metodológica de los diseños mulimétodo“. EMPIRIA: Revista de metodología de ciencias sociales, Nº 16 , pp. 13-42.

   VERD PERICÀS, Joan Miquel (2008): “La fuerza explicativa de los métodos mixtos. Una ejemplificación a partir de las diferencias territoriales en la emancipación familiar en Catalunya”. PAPERS Revista de Sociologia, Nº 90, pp. 11-31.

  • A new organization of time throughout working life

   Aquesta recerca forma part d’un estudi comparatiu a nivell europeu sobre les transformacions que han tingut lloc a les darreres dècades en el model d’ocupació lligades principalment a dos fenòmens: un cert “endarreriment” en la incorporació al mercat de treball i d’altra banda les jubilacions anticipades.

   Data d’inici: 01/05/2002

   Data fi: 01/06/2002

   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions-Institut für Gerontologie an der Universität Dortmund

   Investigador responsable: Vicent Borràs

   Equip: Teresa Torns, Pilar Carrasquer

   Documents i publicacions:

   Naegele, Gerhard (2006): A new organization of time over working life (report)

  • Estudi del temps, més enllà de la seva dimensió horària, i de la seva incidència a la ciutat

   El problema que planteja aquesta recerca és el de l’exigència de dessincronització dels temps de ciutat, o temps socials, que nombrosos col·lectius de persones estan reclamant com una alternativa a un temps excessivament i, sobretot, massa uniformement sincronitzat. Aquesta dessincronització de la qual es parla suposa trobar una nova organització dels temps socials, és a dir, d’aquells temps públics (horaris, franges d’activitat, caps de setmanes…) que engloben els temps particulars en el quals cada persona pot organitzar la seva vida quotidiana.

   Data d’inici: 01/02/1999

   Data fi: 01/07/1999

   Finançament: Ajuntament de Barcelona i Consell Econòmic i Social de Barcelona

   Investigador responsable: Fausto Miguélez / Teresa Torns

   Equip: Joan Miquel Verd, Ramon de Alos, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Pedro López, Carlos Lozares, Antonio Martín, Joel Martí, Lluís Sáez, Josep Maria Anrtentas, Mònica Nadal

 • Ocupació i transformacions en el mercat de treball

  Estudi del Mercat de Treball, és a dir, de la ocupació i de les condicions de treball, tenint en compte factors com ara la divisió interna del treball, les migracions, i les desigualtats de gènere. Factors que també influeixen en les absències i presències en el mercat de treball. Tanmateix, s’analitzen les transformacions de la ocupació fent especial esment a les semblances i diferències amb la Unió Europea.

  Recerques en curs Recerques finalitzades
  • Les xarxes socials, en les seves diferents modalitats, com a mecanisme de cerca i inserció laboral en l’ocupació i de suport social en els joves – REDEMAS

   La idea central d’aquest projecte consisteix a examinar, en el medi juvenil i en el context d’una crisi econòmica i social, i més específicament del sistema laboral, la influència que sobre la informació, la cerca i inserció laboral dels joves tenen els recursos que depenen,
   (1) de la situació o estatus social de caràcter atributiu, en particular els de gran potencial homofílic en les relacions com són el nivell educatiu adquirit, el gènere, la classe social de pertinença i l’origen;
   (2) les xarxes socials i virtuals i, de forma extensiva, altres mitjans virtuals com a expressió de capital social com a mecanisme relacionals,
   (3) l’experiència i trajectòries de vida.

   :

   Data d’inici: 01/02/2013
   Data fi: 31/12/2016
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CSO2012-36055 – REDEMAS)
   Investigador responsable: Carlos Lozares / Joan Miquel Verd
   Equip: Joan Miquel Verd, Joel Martí, Pedro López-Roldán, Oriol Barranco, Dafne Muntanyola, Ainhoa de Federico, Michel Grossetti (Université de Toulouse 2)

   :

   Publicacions:

   Barranco, O., Lozares, C., & Muntanyola-Saura, D. (2019). “Heterophily in social groups formation: a social network Analysis”. Quality and Quantity, 53(2), 599–619. https://doi.org/10.1007/s11135-018-0777-7

   Bolíbar, M., Verd, J. M., & Barranco, O. (2019). “The downward spiral of youth unemployment: An approach considering social networks and family background”. Work, Employment and Society, 33(3), 401-421. http://dx.doi.org/10.1177/0950017018822918

   Lozares, C.; Verd, J.M. & Muntanyola-Saura, Dafne (2020). Análisis e interpretación de entornos situacionales mediante el Análisis Reticular del Discurso. Athenea Digital, 20(2), e2239. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2239

   Muntanyola-Saura, D., Barranco, O., & Vacchiano, M. (2019). “Inequality beyond networking: Personal networks and mobilization of contacts by young job seekers in Barcelona”. Revista Española de Sociología, 28(2), 207–226. https://doi.org/10.22325/fes/res.2019.01

   Vacchiano, M. (2021). Nine Mechanisms of Job-Searching and Job-Finding Through Contacts Among Young Adults. Sociological Research Online. https://doi.org/10.1177/13607804211009525

   Vacchiano, M.; Yepes-Cayuela, L. & Martí, J. (2019). The family as (one- or two-step) social capital: mechanisms of support during labor market transitions, Community, Work & Family, https://doi.org/10.1080/13668803.2019.1687425

   Vacchiano, M., Martí, J., Yepes-Cayuela, L., & Miquel Verd, J. (2018). “Personal networks in job insertion among young adults in times of crisis: An analysis in Barcelona” | Las redes personales en la inserción laboral juvenil en tiempos de crisis. Un análisis en Barcelona. Revista Española de Investigaciones Sociologicas, 161, 121–140. https://doi.org/10.5477/cis/reis.161.121

   Verd, J. M., Barranco, O., & Bolíbar, M. (2019). “Youth unemployment and employment trajectories in Spain during the great recession: What are the determinants?” Journal for Labour Market Research, 53(1). https://doi.org/10.1186/s12651-019-0254-3

  • La dimensió social de l’esperit emprenedor

   Les startups han sorgit com una via prometedora per a la creació d’ocupacions i el creixement econòmic, empoderades per diversos tipus de suport disponibles per als empresaris per ajudar-los a desenvolupar els seus negocis. Tanmateix, l’ èxit es limita a uns pocs, i construir una startup exitosa requereix accés a una àmplia gamma de recursos, entre ells capital financer, informació, coneixement i xarxes socials esteses amb persones clau. És un desafiament per a la majoria dels empresaris assegurar simultàniament aquests recursos i desenvolupar les habilitats necessàries per construir reputació i xarxes, treballar en equip, amb inversors, socis i clients, i impulsar les seves idees per crear noves empreses exitoses.

   Llançat el maig del 2017 a Barcelona, Espanya, aquest projecte analitza la producció i avaluació de valor durant l’etapa inicial de creació d’startups. Amb aquest objectiu, examinem com les persones cooperen en la creació de negocis i com s’avaluen aquests últims en relació amb el mercat a nivell microsociològic de les interaccions quotidianes. Aquest projecte és, per tant, una invitació a mirar més enllà de la visió comuna de l’ emprenedor com un corredor solitari per investigar el paper de múltiples parts interessades en les diferents etapes del procés de creació, l’ evolució de les seves xarxes de cooperació, quin tipus de problemes i desafiaments enfronten, i com les seves pràctiques contribueixen a donar forma a la cultura de l’ emprenedoria.

   El projecte està liderat per Guillaume Dumont i finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) a través del programa Juan de la Cierva.

    

   Data inici: 01/06/2017
   Data fi: 01/06/2019
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad
   Investigador Principal: Guillaume Dumont

  • Millorant la capacitat dels interlocutors socials i el diàleg social en el nou món del treball

   Sobre la base d’una col·laboració anterior entre la OIT i la CE en el camp de les Relacions Laborals i el Diàleg Social, aquest projecte té una visió a més llarg termini i analitzarà els reptes i oportunitats que enfronten els interlocutors socials com a resultat de les principals tendències que afecten el món del treball a l’UE. El seu objectiu és enfortir el coneixement dels interlocutors socials sobre les qüestions relacionades amb un món laboral canviant i alhora facilitar l’aprenentatge mutu entre els interlocutors socials.

   Aquest projecte també tindrà en compte la participació i les prioritats dels interlocutors socials com a part dels processos europeus de governança econòmica i en el context de l’aplicació del pilar europeu de drets socials.

   Data d’inici: 30/05/2019
   Data fi: 30/05/2020
   Finançament: European Commission – International Labour Organisation
   Investigator responsable: Oscar Molina

  • Integració en el mercat laboral de sol·licitants d’asil i refugiats als principals països de la UE

   La migració és un dels temes centrals de les polítiques europees i també un tema crucial per als sindicats. El flux de refugiats que va arribar a Europa sense estar preparada en 2015/2016 necessita polítiques de suport addicionals. Els estats membres es veuen afectats de manera particular per diferents fluxos i tipus de migració. Aquest projecte, coordinat per l’European Trade Union Institute (ETUI) se centra en els principals països receptors de sol·licitants d’asil a la UE15 (Àustria, França, Alemanya, Itàlia, Suècia, Espanya i els Països Baixos), analitzant les principals polítiques relacionades amb l’accés als serveis de benestar i l’accés a l’ocupació.

   Data d’inici: 01/02/2019
   Data fi: 01/02/2020
   Finançament: EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE
   Investigador responsable: Alejandro Godino
   Equip: Daniel Barrientos

   Publicacions

   Godino, Alejandro; Barrientos Sánchez, Daniel (2021): Permitted to work but lacking opportunities to integrate – asylum seekers and refugees on the mezzanine in Spain. A: Betwixt and between: Integrating refugees into the EU labour market. p. 219-245. Brussels: ETUI. https://ddd.uab.cat/record/235682

  • Work and Life Quality in New and Growing Jobs – WALQING

   El projecte WALQING aborda l’objectiu de la política comunitària de crear “més i millors llocs de treball. Tot i que a Europa, des de 2001, s’ha generat ocupació, una part considerable d’aquest creixement es deu a ocupació amb condicions de treball sovint problemàtiques, en condicions precàries i amb baixos salaris. Poc se sap sobre la qualitat d’aquests llocs de treball, el seu impacte sobre la qualitat de vida dels empleats i sobre els supostos organitzatius i institucionals que donen suport al desenvolupament de “millors” llocs de treball dintre de la UE. WALQING investiga els vincles entre aquesets “noves ocupacions”, les condicions de treball i ocupació associades a les mateixes i els resultats, més o menys favorables, per als empleats en termes de qualitat de treball i vida. Ho fa mitjançant la integració de diversos nivells analítics i paradigmes de recerca:

   – l’anàlisi d’enquestes d’àmbit europeu sobre el desenvolupament de l’ocupació, la qualitat del treball i la vida,
   – l’exploració de les polítiques de les parts interessades, sectorials i intersectorials,
   – l’anàlisi de les estratègies de les empreses i del sector públic, l’organització del treball en les indústries seleccionades,
   – i la investigació de les trajectòries idividuals dels empleats, les seves perspectives i aspiracions.

   Data d’inici: 01/12/2009

   Data fi: 01/11/2012

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: European Commission (7 PM – Agreement SSH-CT-2009-244597)

   Investigador responsable: Albert Recio

   Equip: Fausto Miguélez, Sara Moreno, Josep Maria Antentas, Alejandro Godino, Joan Rodríguez, Laia Castelló

   Documents i publicacions:

   Recio, Albert/GodinoAlejandro (2011): Trabajadores invisibles: la calidad del empleo en el sector de limpieza de edificios y locales en España walqing social partnership series 2011.17, A report for WP5 of the WALQING project, SSH-CT-2009-244597, Barcelona, November 2011

   MORENO, Sara; GODINO, Alejandro; RECIO, Albert (2014): “Servicios externalizados y condiciones laborales: De la competencia de precios a la presión de los tiempos de trabajo”. Sociología del Trabajo, núm. 81, pp. 50-67.

   RECIO, Albert; MORENO, Sara; GODINO, Alejandro (2015): “Out Of Sight: dimensions of working time in gendered occupations”, en U. Holtgrewe, V. Kirov, M. Ramioul (eds.) Hard Work in New Jobs. The quality of work and life in European growth sectors. London: Palgrave Macmillan, pp. 189-207

  • Formació i ocupació

   El projecte investiga la relació entre formació i ocupació en situacions de crisis. La representació social de la formació com a factor fonamental en la consecució d’ocupació està avui molt estesa entre empresaris, treballadors, administració, sindicats i la gent en general. El projecte vol interrogar-se críticament sobre aquesta representació social. Per això volem entrar en l’entramat de la construcció social de la formació per a diferenciar aspectes que són pròpiament formació – sigui teòrica, sigui pràctica – d’altres aspectes que podrem considerar “adherits” a la formació, però qualificables més aviat com “recursos culturals” o socials -xarxes socials, trajectòries de vida quotidiana- o bé d’uns altres que defineixen la situació social de les persones.  Aquests factors diferenciats seran els que relacionem amb les formes de recerca, la consecució de l’ocupació i el canvi del mateix en situacions de crisis.

   Data d’inici: 01/06/1994

   Data fi: 01/06/1997

   Finançament: DGICYT- Ministerio de Educación y Ciencia (PB93-0832)

   Investigador responsable: Fausto Miguélez (coord.)

   Equip: Carlos Lozares, Andreu Lope, Pedro López, Antonio Martín, Óscar Rebollo, Clara Llorens, Joel martí, Joan Miquel Verd, Enric Sanchis (Universitat de València)

   Documents i publicacions: 

   Lope, A., López P., Lozares, C., Martín, A.,Miguélez, F., Llorens, C., Martí, J., Verd, J.M., (2000), ¿Sirve la formación para el empleo?. Madrid, Consejo Económico y Social

  • Transformacions del treball i el benestar social

   El projecte pretén analitzar alguns dels canvis més rellevants que estan tenint lloc al nostre país en l’àmbit del treball. Existint ja estudis sobre els aspectes més estructurals d’aquests canvis, com ara l’atur, les transformacions de l’estructura de l’activitat, el treball submergit, etc., la nostra intenció és avançar en les possibles novetats que avui té el contingut mateix del treball. És a dir, pretenem analitzar tant els seus aspectes objectius (qualificació, seguretat o inseguretat, relació amb la tecnologia, condicions de salut, ingressos obtinguts) com els seus aspectes subjectius.
   El que significa aprofundir en el significat del treball en relació al projecte de vida que les persones construeixen, amb la consideració social i la satisfacció personal que obtenen, etc.
   Les conclusions de l’estudi estan orientades fonamentalment a la recerca d’elements que facilitin l’elaboració de polítiques de benestar tant en el treball com fora d’ell, així com el coneixement de les noves característiques del treball.

   Data d’inici: 01/12/1990

   Data fi: 01/03/1994

   Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia-Dirección General de Investigación Científica y Técnica (PB89-0317)

   Investigador responsable: Fausto Miguélez (coord.)

   Equip: Carlos Lozares, Teresa Torns, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Pedro López, Antonio Martín, Óscar Rebollo, Xavier Coller, Màrius Domínguez, Alfonso Romero, Vicent Borràs, Immaculada Pastor, Elisabet Tejero

   Documents i publicacions: 

   Monogràfic Revista PAPERS, nº 55 (1998): https://papers.uab.cat/issue/view/v55

  • Innovació tecnològica i canvis en la gestió de la mà d’obra

   El projecte consisteix en un recull exhaustiu de material bibliogràfic, documental i estadístic publicat fins el moment. Tot triant els aspectes que més ens interessen, hem fet una selecció de tot allò que ens permetés – després de debatre’ls- crear un marc teòric sobre les qüestions que configuren el nostre objecte d’estudi: les relacions entre IT i canvis en la gestió de la mà d’obra.

   Data d’inici: 01/10/1990

   Data fi: 01/10/1991

   Finançament: CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica)

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Adela Ros Hijar

   Documents i publicacions:

   Lope Peña, Andreu; Martin, Antonio; Torns, Teresa; Coller, Xavier (1994): Innovació tecnològica : ocupació, gestió de la mà d’obra i canvis organitzatius a les empreses. Barcelona: Fundació Jaume Bofill

  • Resources, rights and capabilities; in search of social foundations -CAPRIGHT

   El projecte CAPRIGHT té com a objectiu la promoció de les capacitats individuals i col·lectives a través de la investigació de les relacions entre mercat de treball, ocupació i protecció social. La prioritat és la de permetre que cada persona, independentment del lloc on visqui o treballi, pugui desenvolupar el seu propi futur amb els recursos que té al seu abast.
   CAPRIGHT integra dos diferents aproximacions: la primera aborda la qüestió dels règims de recursos, i la segona les desigualtats en les capacitats.

   En el projecte CAPRIGHT participen 24 equips d’investigació provinents de 13 països europeus i abasta disciplines tals com l’antropologia, l’economia, la història, el dret, les ciències polítiques, la filosofia social i la sociologia.

   El treball empíric es va a desenvolupar en tres grans àrees:
   – les desigualtats de gènere,
   – el desenvolupament professional
   – i els processos de canvi i reestructuració en el treball.
   Cadascuna d’aquestes àrees tindrà tres punts d’entrada: les trajectòries laborals dels treballadors i treballadores, les polítiques públiques, i el diàleg social i el desenvolupament de polítiques europees. Amb la finalitat de garantir una aproximació integrada a les qüestions esmentades, el projecte conjuga tant el desenvolupament de qüestions de rellevància teòrica com ara les qüestions rellevants en l’agenda política europea i nacional.

   Data d’inici: 01/01/2007

   Data fi: 01/12/2010

   Finançament: European Commission – Research in Social Sciences and Humanities (VI FP)

   Investigador responsable: Project coordinator: Robert SALAIS (Centre National de la Recherche Scientifique); equip espanyol: Joan Miquel Verd

   Equip: Martí López

   Documents i publicacions:

   LÓPEZ-ANDREU, MartÍ; VERD, Joan Miquel (2013): “Employer strategies, capabilities and career development: two case studies of Spanish service firms”. International Journal of Manpower, Vol. 34, Num. 4, pp. 327-345 .

   SUBRAMANIAN, Dilip; VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane; ZIMMERMANN, Bénédicte (2013): “Introduction to the Special Issue on Bringing Sen’s capability approach to work and human resource practices”. International Journal of Manpower, Vol. 34 Num. 4, pp. 292-304.

   ABBATECOLA, Emanuela ; LEFRESNE, Florence ; VERD, Joan Miquel ; VERO, Josiane (2012): “Individual working lives through the lens of the capability approach: evaluation of policies and items for debate”. Transfer. European Review of Labour and Research February 2012 18 (1) , pp. 83-89 (doi:10.1177/1024258911431197) .

   BARTELHEIMER, Peter ; VERD, Joan Miquel ; LEHWEß-LITZMANN, René ; LÓPEZ-ANDREU, Martí ; SCHMIDT, Tanja (2012): “Unemployment, intervention and capabilities. A comparative study of Germany and Spain”. Transfer. European Review of Labour and Research February 2012 18(1) , pp. 31-44 .

   VERD, Joan Miquel; LÓPEZ-ANDREU, Martí (2012): “La inestabilidad del empleo en las trayectorias laborales. Un análisis cuantitativo”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Núm. 138, pp. 135-148.

   VERD, Joan Miquel; PORCEL, Sergio (2012): “An Application of Qualitative Geographic Information Systems (GIS) in the Field of Urban Sociology Using ATLAS.ti: Uses and Reflections”. Forum Qualitative Sozialforschung, Volume 13, No. 2, pp. Art 14 .

   LÓPEZ ANDREU, Martí; VERD, Joan Miquel (2011): “Usos y efectos de la protección al desempleo en España. Resultados en base a la perspectiva de las capacidades”. Cuadernos del Mercado de Trabajo, Núm. 7, pp. 14-21.

   LÓPEZ-ANDREU, Martí; VERD, Joan Miquel (2011): ““Les effets de la formation diffèrent selon les parcours sur le marché du travail : l’exemple catalan”. Formation Emploi, Num. 113, pp. 63-79.

   VERD, Joan Miquel ; VERO, Josiane (2011): “La flexicurité à l’aune de l’approche par les capacités”. Formation-Emploi, Núm 113. Enero-Marzo 2011 .

   VERD, Joan Miquel; LÓPEZ-ANDREU, Martí (2011): “The Rewards of a Qualitative Approach to Life-Course Research. The Example of the Effects of Social Protection Policies on Career Paths”. Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research. 12(3), Art. 15 .

   VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane (2011): “Introduction : Pourquoi la flexicurité mérite-elle qu’on en débatte à partir de l’approche par les capacités ?”. Formation emploi, Num. 113 , pp. 5-14.

   VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane; LÓPEZ, Martí (2009): “Trayectorias laborales y enfoque de las capacidades. Elementos para una evaluación longitudinal de las políticas de protección social”. Sociología del Trabajo, núm. 67, pp. 127-150 .

   BARTELHEIMER, Peter; MONCEL, Natalie; VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane (2009): “Towards analysing individual working lives in a resources/capabilities perspective”. Net.Doc, Sen-sitising life course research?. Actes du Séminaire CAPRIGHT, Nº 50-avril 2009 , pp. 21-50.

  • Dynamics of national employment models-DYNAMO

   Aquesta investigació comparativa entre diversos països de la Unió Europea analitza l’evolució i les perspectives dels diferents models d’ocupació, amb l’objectiu de descobrir les convergències que s’estan donant i les divergències que romanen, en la perspectiva de captar si s’està configurant un model europeu diferenciable del model USA. Així mateix s’investiga el paper que aquest model d’ocupació juga en la construcció del nou model social de la Unió Europea.

   Data d’inici: 01/08/2004

   Data fi: 01/07/2007

   Finançament: European Commission (VI FP)- (CIT2-CT-2004-508521)

   Investigador responsable: Coordinador projecte: Steffen Lehndorff (Institut Arbeit und Technik); equip QUIT: Fausto Miguélez, Albert Recio

   Equip: Josep Banyuls, Raul Lorente, Andreu Lope, Antonio Martín, Teresa Torns, Ramon de Alos-Moner

  • Employee’s resources and social rights in Europe

   El projecte RESORE analitza la vinculació entre les noves formes d’ocupació i les prestacions socials lligades a les mateixes en les dues últimes dècades.
   La hipòtesi de partida es basa en l’actual procés d’erosió dels drets associats a l’assegurança universal d’imposicions directes en països Anglo-nòrdics, així com dels drets lligats a salaris socialitzats en alguns països europeus. En contrapartida a aquesta erosió, apareixen nous models de drets lligats a la solidaritat nacional (inclusió social) així com la figura de la propietat privada col·lectiva, el que implica un canvi en la naturalesa dels drets.
   Aquest projecte comprèn en l’aspecte quantitatiu l’anàlisi estadística comparatiu dels fluxos de recursos i en el seu aspecte qualitatiu l’anàlisi de les dades produïdes per cadascun dels socis.

   Data d’inici: 01/12/2002

   Data fi: 01/11/2005

   Finançament: UE- European Commission (HPSE-CT-2002-00104)

   Investigador responsable: project coordinator: Bernadette CLASQUIN (Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS; Andreu Lope Peña (QUIT-UAB)

   Equip: Joan Miquel Verd, Martí López

   Documents i publicacions:

   Employees’ Resources and Social Rights in Europe (RESORE) – Final Research Report

   LÓPEZ ANDREU, Martí; LOPE PEÑA, Andreu; VERD, Joan Miquel (2013): “New employment forms reducing the scope of the wage”, en B.Clasquin & B.Friot (eds.) The Wage under attack. Employment policies in Europe. Brussels: P.I.E. Peter Lang, pp. 183-206 .

   VERD, Joan Miquel (2013): “The hybridisation of worker’s resources: wage supplements and wage subsidies”, en B.Clasquin & B.Friot (eds.) The Wage under attack. Employment policies in Europe. Brussels: P.I.E. Peter Lang, pp. 225-244 .

   VERD, J.M.; PÉREZ, C. (2004): “Skills and credentials at the core of the relation between resources and employment”, en VV.AA. Wage and welfare. New perspectives on employment and social rights in Europe. Bruselas: Presses Interuniversitaires Européennes-Peter Lang, pp. 101-126.

  • La construction sociale de l’emploi (Bruxelles Conference)

   Data d’inici: 01/07/2000

   Data fi: 01/05/2001

   Finançament: Comission of the European Communities- Universitat de Nancy (Groupe de Recherche sur l’Education et l’Emploi (GREE)

   Investigador responsable: Faustino Miguélez Lobo

   Equip: Joan Miquel Verd

  • Ocupació dels joves i economia submergida al sud d’Europa. Cas espanyol

   Des dels anys 70 fins als 90, a causa dels canvis econòmics i ocupacionals, l’avanç de les taxes d’atur ha estat substancial a tota Europa. Entre els diferents països europeus, existeix una notable diferència de les característiques socials de les persones que han perdut la seva ocupació o que estan encara buscant-lo (edat, sexe, nivell d’estudis, habilitats, estratificació social i territorial). El present estudi comprèn els casos d’Itàlia, Grècia, Portugal i Espanya. L’informe espanyol analitza, especialment, la incidència de l’atur i de l’economia submergida en relació al col·lectiu de joves i, indirectament, al de les dones compreses en aquest grup. L’informe ha estat elaborat a partir de dades quantitatives i qualitatives d’estudis ja realitzats, tant a nivell nacional com a nivell de comunitats autònomes.

   Data d’inici: 01/11/1995

   Data fi: 01/05/1996

   Finançament: European Commission (Directorate Employment and Labour Market- Contract SOC-95.102.702-05)

   Investigador responsable: Coordinator: Carlo Buzzi, Enzo Mingione (Istituto IARD, Milano); Fausto Miguélez (QUIT-UAB)

   Equip: Antonio Martín, Marta Noguera

  • Immigrants en la crisi econòmica. Trajectòries laborals bloquejades?

   La legislació immigratòria espanyola (LOE, 2009) planteja entre els seus principals objectius la integració social dels immigrants, ja sigui per una període limitat o per una permanència més llarga o un assentament definitiu al país. D’aquesta integració depèn, en part, la cohesió de tota la societat. Ara bé, l’eix fonamental d’aquesta integració social, continua sent la integració laboral: això es tradueix en que l’immigrant tingui unes condicions de vida acceptables en el present i perspectives de millora en el futur en base al seu treball. Sense aquesta, cap de les polítiques socials té efectes consistents a llarg termini; aquestes polítiques són molt importants, fins i tot crucials en temps de crisi, però són complementàries a la integració laboral.

   En aquest marc, la investigació es proposa com a objectiu general la comparació entre els itineraris laborals d’autòctons i immigrants en temps de crisi i en relació amb els que es donaven en el període d’expansió econòmica.

   Data inici: 01/09/2012

   Data fi: 30/06/2014

   Finançament: Fundació “la Caixa”

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Ramon de Alós-Moner, Óscar Molina, Antonio Martín, Sara Moreno, Alejandro Godino
   Coordinador estadístico: Pedro López-Roldán

   Documents i publicacions:

   MIGUÉLEZ, Fausto; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro (coords.) (2014): Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   ALÓS, Ramon (2014): “Menos empleo y más precariedad”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 67-108). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MIGUÉLEZ, Fausto (2014): “Modelo de análisis y metodología de la investigación”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 15-66). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MARTÍN ARTILES, Antonio (2014): “Ingresos del trabajo, estratificación y movilidad vertical”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 109-144). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MIGUÉLEZ, Fausto; GODINO, Alejandro (2014): “¿Movilidad territorial y sectorial como respuesta a la crisis?”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 221-270). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MIGUÉLEZ, Fausto; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro (2014): “Síntesis y conclusiones”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 271-306). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MOLINA, Óscar (2014): “Situaciones de mayor precariedad: desempleo de larga duración, inactividad y empleo informal”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 181-220). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MORENO, Sara (2014): “Trayectorias laborales, género e inmigración: la doble cara de la segregación horizontal”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 145-180). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MORENO COLOM, Sara; ALÓS, Ramon (2016): “La inmigración en España: ¿Una integración con pies de barro?”. Política y Sociedad, 53 (2), 509-528. (DOI: 10.5209/rev_POSO.2016.v53.n2.48312) .

  • Ocupació atípica en perspectiva comparada

   A hores d’ara, és conegut que els mercats de treball en les societats avançades es troben en un procés de profunda transformació. La tendència general sembla ser un augment de la flexibilitat pel que fa als salaris i / o contractes de treball. Això és més evident en els mercats de treball europeus que es consideraven bastant igualitaris només una o dues dècades enrere. La pregunta d’investigació general del projecte del llibre és explicar aquest canvi a partir d’un model d’ocupació no estandarditzat (relacions d’ocupació estables, els contractes permanents, la compressió salarial) cap a un model més de-estandarditzat (relació de treball flexible, contractes temporals, la dispersió salarial). En abordar aquesta qüestió un tema es revela particularment important: l’heterogeneïtat del treball en el procés de canvi en el mercat laboral. A la literatura comparativa sobre mercat laboral, el creixement de l’ocupació no estàndard, com ara contractes de durada determinada, el treball mitjançant agències de treball temporal, treball free-lance i treball a temps parcial, així com una major dispersió salarial generalment es relaciona amb el desenvolupament de les mitjanes nacionals en el temps.

   Data inici: 01/12/2011

   Data fi: 01/07/2013

   Finançament: IZA – Institute for the Study of Labor

   Investigador responsable: Óscar Molina (UAB); Coords. : Werner Eichhorst (IZA), Paul Marx (IZA)

   Documents i publicacions:

   IZA Compact Newsletter- June 2012

  • Situació i perspectives laborals al barri de La Sauleda-Carrer Ample (Palafrugell). Estudi per a la concreció d’accions ocupacionals

   La Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles, impulsada pel Govern i aprovada pel Parlament el maig de 2004 (Llei 2/2004, 4 de juny), respon a una de les prioritats de la Generalitat de Catalunya com és la intervenció integral en barris amb l’objectiu d’evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen. En aquest sentit, la Llei centra la seva atenció en zones amb risc de vulnerabilitat social, per desenvolupar mesures destinades a enfortir la cohesió social.
   Aquest projecte s’ubica en el context de l’aplicació de la Llei de Barris en el barri de La Sauleda-carrer Ample de Palafrugell a partir de la convocatòria de l’any 2008.
   L’objectiu del projecte és triple:
   1-Conèixer les capacitats i la disposició dels habitants del barri per accedir al mercat de treball o a millorar la seva posició laboral.
   2-Conèixer els trets més significatius del mercat de treball local i del seu entorn més immediat, així com les característiques i necessitats del teixit productiu i empresarial. Concretar la configuració dels principals actors locals vinculats a l’ocupació i la seva interacció i conèixer, tanmateix, els recursos formatius, entre d’altres, disponibles en el territori.
   3-Proposar mesures d’actuació per facilitar l’accés a l’ocupació o la millora laboral i professional de les persones del barri, d’acord amb la informació obtinguda a partir de l’estudi que es proposa.

   Data inici: 01/11/2010

   Data fi: 01/01/2012

   Finançament: Ajuntament de Palafrugell

   Investigador responsable: Andreu Lope

  • Satisfacció de la demanda del mercat laboral a través de la immigració

   Aquest informe vol respondre a la pregunta sobre el grau i la manera en el qual la immigració econòmica satisfà a Espanya unes necessitats del mercat de treball que no satisfà l’oferta interna. Per tant, es basa en la hipòtesi de que una de les funcions principals de la immigració és la de satisfer escassetats de mà d’obra del mercat de treball. Per respondre a aquesta pregunta, l’estudi duu a terme una anàlisi sobre la relació de tots dos factors (mercat de treball i immigració) entre 2004 i 2009. Es tracta, doncs, d’un marc temporal que abasta dues conjuntures molt diferents en aquest període: la primera amb un elevat creixement econòmic i unes taxes de participació en l’activitat econòmica i de desocupació molt properes a la mitjana de la UE (fins a 2007); la segona, amb una taxa de desocupació que arriba a doblegar la mitjana de la UE (des de 2008). En termes metodològics, l’Informe s’ha basat en l’anàlisi de dades estadístiques, de la normativa sobre immigració, en anàlisi dels diversos factors sociopolítics que han intervingut i en algunes entrevistes exploratòries.

   Data inici: 01/04/2010

   Data fi: 01/12/2010

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Óscar Molina

   Documents i publicacions:

   Satisfying Labour Demand through Migration in Spain

  • Estudi sobre el nivell d’inserció laboral del ex interns dels centres penitenciaris de Catalunya

   Fins ara tenim un cert coneixement sobre aquells aspectes que intervenen i/o condicionen el futur laboral de l’intern durant la seva estada en el centre penitenciari: si ha treballat en els tallers i en quins, si ha realitzat formació ocupacional i quins cursos. També tenim dades de la primera inserció laboral d’alguns col•lectius específics, als quals els serveis penitenciaris han seguit i recolzat en la recerca de la primera ocupació, com ara presos en tercer grau, amb la condicional o amb mesures especials.Però, desconeixem la possible reinserció i història laboral de tots aquells que surten cada any al carrer un cop redimida la totalitat de la seva pena. Així doncs, els objectius que es proposa aquest estudi és donar resposta a les següents preguntes:
   1er. Quin és el grau d’inserció laboral dels ex-presos del sistema penitenciari català? Quins són els seus itineraris laborals més habituals? Quins són el trets característiques d’ocupació més rellevants?
   2on. En quin grau la formació ocupacional rebuda durant el període de reclusió i el treball productiu realitzat en els tallers ajuda a una inserció laboral més o menys semblant a la dels altres treballadors?
   3er. Quines indicacions ens poden proporcionar els itineraris laborals reals dels ex-presos que ens suggereixin canvis en els programes de formació ocupacional i la introducció de noves activitats laborals a les presons, de forma que aquestes activitats esdevinguin catalitzadores de la “inserció laboral”? En altres paraules, quins factors faciliten la reinserció dels ex-presos?

   Data inici: 01/08/2009

   Data fi: 01/04/2010

   Finançament: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada – Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner Vila

   Equip: Pedro López Roldán, Pere Jódar, Fernando Esteban, Fausto Miguélez

   Documents i publicacions:

   ALÓS, Ramon; ESTEBAN, Fernando; JÓDAR, Pere; MIGUÉLEZ, Fausto (2011): “Effects of Prison Work Programmes on the Employability of Ex-prisoners“. DemoSoc Working Paper, Number 43.

    ALÓS-MONER VILA, Ramón ; ESTEBAN, Fernando ; JÓDAR, Pere; MIGUÉLEZ, Fausto ; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro M.; ALCAIDE, Vanessa (2011): “La inserció laboral dels exinterns dels centres penitenciaris de Catalunya“. Invesbreu Criminologia. Núm. 53 , pp. 3-6.

   ESTEBAN, Fernando; ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; MIGUÉLEZ, Fausto (2014): “La inserción laboral de ex reclusos. Una aproximación cualitativa“. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 145, pp. 181-204.

   ALÓS, Ramon; ESTEBAN, Fernando; JÓDAR, Pere; MIGUÉLEZ, Fausto (2014): “Effects of prison work programmes on the employability of ex-prisoners”. European Journal of Criminology, 1–16

  • Immigració, Ocupació i Cohesió Social

   Les immigracions s’han intensificat en les últimes dècades, a causa de l’increment de les desigualtats entre regions del planeta i a les facilitats de mobilitat de les persones. Són moviments possiblement més inestables que en el passat, ja que es dirigeixen a economies obertes que poden deixar espai a unes altres en pocs anys. En algun grau les migracions poden canviar d’origen i destinació amb més facilitat que en el passat. Això fa més urgent que els països, i també les regions, tinguin polítiques adequades i flexibles respecte al fenomen. És necessari que estructurin i organitzin aquests fluxos, però amb una mentalitat oberta i una òptica a mig termini i no pas d’una forma purament defensiva. Un dels principals àmbits, encara que no l’únic, en els quals la immigració ha de ser estudiada és l’ocupació, donades les repercussions que pot tenir sobre l’ocupació del país d’acollida. Però a més, la migració té repercussions importants sobre l’ocupació del propi país d’origen: remeses, capital humà, estructures familiars. L’estudi vol analitzar aquest fenomen des del punt de vista de la seva influència en el model d’ocupació, la qual cosa significa veure com s’interrelacionen les necessitats del mercat de treball amb l’oportunitat de la regulació i la necessitat de cohesió social.

   Data inici: 01/04/2009

   Data fi: 01/07/2011

   Finançament: Fundació “la Caixa”

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Ramon de Alós-Moner, Antonio Martín, Pedro López Roldán, Albert Recio, Sara Moreno, Óscar Molina, Fernando Esteban

   Documents i publicacions:

   ALÓS, Ramon (2012): ” Una aproximación a la segregación étnica en España: trayectorias laborales comparadas de la población inmigrante”. Revista de Economía Crítica, nº14, segundo semestre, pp. 107-123.

   MIGUÉLEZ, Fausto; ALÓS, Ramon; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MARTÍN, Antonio; MOLINA, Óscar; MORENO, Sara (2012): “Immigrant career paths and social structure: the case of Spain“. CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali,Num. 3/Giugno , pp. 63-78.

    TORNS, Teresa; MORENO, Sara; BORRÀS, Vicent; CARRASQUER, Pilar (2012): “Mercato del lavoro e immigrazione in Spagna: disuguaglianze di genere e di etnia“. CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali, Nun. 3 Giugno, pp. 79-90.

    MIGUÉLEZ, Fausto (coord.); MARTÍN, Antonio; ESTEBAN, Fernando; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MOLINA, Oscar; MORENO, Sara (2012): Trayectorias laborales de los inmigrantes en España. Barcelona: Obra Social “La Caixa”.

    MARTÍN ARTILES, Antonio.; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MOLINA, Oscar; MORENO, Sara; ESTEBAN, Fernando (2011): “Movilidad ascendente de la inmigración en España: ¿asimilación o segmentación ocupacional?”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 96 (4),, pp. 1311-1338.

    MARTÍN ARTILES, Antonio; LÓPEZ ROLDÁN, Pedro; MOLINA, Oscar; MORENO, Sara Moreno; ESTEBAN, Fernando Osvaldo (2011): “Trayectorias laborales y asimilación ocupacional de la inmigración”. Sociología del Trabajo, Nº 72, pp. 41-62.

   ESTEBAN, Fernando Osvaldo; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MARTÍN ARTILES, Antonio (2011): “Trayectorias laborales de autóctonos e inmigrantes en España: entre la convergencia y la segmentación. Un análisis de la Muestra Continua de Vida Laborales 2007”. ARXIUS de Ciències Socials, Nº 24, pp. 59-76 .

   LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro (2011): “La Muestra Continua de Vidas Laborales. Posibilidades y limitaciones. Aplicación al estudio de la ocupación de la población inmigrante”. Metodología de encuestas , Núm. 13 , pp. 7-32.

   ESTEBAN, Fernando Osvaldo; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MARTÍN ARTILES, Antonio (2011): “Trayectorias laborales de autóctonos e inmigrantes en Españaentre la convergencia y la segmentación. Un Análisis de la Muestra Continua de Vida Laborales 2007”. Arxius de sociologia, Nº 24, pp. 59-76.

     Molina, Óscar (2010): Crisis econòmica, Empleo e Inmigración. QUIT Working Paper, nº 16.

    Stan, Sabina (2009): Romanian Migration to Spain and Its Impact on the Romanian Labour Market. QUIT Working Paper, nº 14.

  • Gestió dels fluxos migratoris a Catalunya

   L’estudi encarregat pel Servei d’Ocupació de Catalunya té com a objectiu obtenir una visió global valorativa de la gestió dels fluxos migratoris a Catalunya i identificar totes les mancances i els mecanismes correctors necessaris que contribueixin a la seva millora, atès que l’increment de persones immigrades al mercat de treball a Catalunya ha comportat que la gestió d’aquesta realitat esdevingui una de les prioritats del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquest increment es concreta en el desenvolupament de les competències següents: contractació de persones estrangeres de tercers països (autoritzacions inicials de treball, contingent, catàleg ocupacions difícil cobertura, contractació en origen); presència del SOC a la taula d’immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania; amb el desplegament del nou Estatut l’exercici de la competència executiva sobre autoritzacions inicials de treball a persones estrangeres.

   Data inici: 01/03/2008

   Data fi: 01/09/2008

   Finançament: Servei d’Ocupació de Catalunya – Departament de Treball, Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Albert Recio, Francisco Pérez Amorós

   Documents i publicacions:

   Estudi sobre la gestió dels fluxos immigratoris laborals – Informe

  • Deslocalització i externalització en el sector TIC i la pèrdua de competències

   Aquest projecte es realitza per encàrrec de la Federació Minerometalúrgica de CC.OO., formant part de les activitats de l’Observatori Industrial del Sector d’Electrònica, Tecnologia de la Informació i Telecomunicacions, creat l’any 2005 pel ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç d’Espanya. L’objectiu del projecte és l’anàlisi dels processos de deslocalització i d’externalización que experimenten les empreses del sector d’electrònica, tecnologia de la informació i telecomunicacions, així com les seves repercussions en l’ocupació, en els seus aspectes quantitatius i qualitatius: volum d’ocupació, requeriments professionals, competències, qualificació, estabilitat-inestabilitat, autonomia i altres condicions d’ocupació. En aquest sentit, l’estudi persegueix conèixer quines són les estratègies empresarials lligades als processos d’internacionalització i privatització, i també les seves futures repercussions per al sector a Espanya. A més de l’estudi general del sector, el projecte inclou l’anàlisi de dues empreses significatives pel que fa a les seves estratègies de mercat.

   Data inici: 01/09/2007

   Data fi: 01/02/2008

   Finançament: Federación Minerometalúrgica de CCOO

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner

   Equip: Pablo López Calle (Universidad Complutense de Madrid), Rafael Ibáñez Rojo (Universidad Autónoma de Madrid)

   Documents i publicacions:

   ALÓS-MONER, Ramon; IBAÑÉZ, Rafael; LÓPEZ, Pablo (2008): “Deslocalización y externalización en el sector TIC y la pérdida de competencias“, en Observatorio industrial del sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones . Madrid: Federación Minerometalúrgica de CCOO, pp. 201-338

  • Estudi sobre el treball als centres penitenciaris de Catalunya i el seu paper en la futura reinserció social

   El present projecte d’estudi pretén conèixer la incidència del treball dels interns als establiments penitenciaris sobre la seva futura reinserció social. Aquest estudi elaborarà les seves hipòtesis emparant-se en els següents pressupostos:
   1. El fet d’incentivar la dedicació dels interns al treball, així com la seva formació en diferents oficis els conduirà mitjançant la reinserció laboral a aplanar el camí cap a la seva integració social.
   2. En la mida que es dotin als centres penitenciaris de més mitjans, dirigits a fomentar la inserció laboral, millor s’estarà acomplint amb la seva funció.Este estudio pretende conocer la incidencia del trabajo de los internos en los establecimientos penitenciarios sobre su futura reinserción social.

   Data inici: 01/10/2005

   Data fi: 01/07/2006

   Finançament: Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)-

   Investigador responsable: Miguélez, F.

   Equip: Alos, R., Martín Artiles, A., Gibert, F.

   Documents i publicacions:

   MIGUÉLEZ, F.; DE ALÒS-MONER, R.; MARTÍN, A.; GIBERT, F. (2006): El treball a les presons de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

   MIGUÉLEZ, Fausto; ALÓS-MONER, Ramon; MARTÍN ARTILES, Antonio; GIBERT, Francesc (2007): Trabajar en prisión. Barcelona: Icaria.

    Presentació de la recerca: La inserció laboral dels exinterns dels centres penitenciaris de Catalunya. Ramón d’Alós-Moner Vila i Pere Jódar Martínez

   ALÓS-MONER, Ramon; MARTÍN ARTILES, Antonio; MIGUÉLEZ LOBO, Fausto; GIBERT, Francesc (2009): “¿Sirve el trabajo penitenciario para la reinserción? un estudio a partir de las opiniones de los presos de las cárceles de Cataluña”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 127 , pp. 11-32.

   MARTÍN ARTILES, Antonio; ALÓS-MONER, Ramon; GIBERT, Francesc; MIGUÉLEZ, Fausto (2009): “Política de reinserción y funciones del trabajo en las prisiones. (El caso de Cataluña)”. Política y Sociedad, Vol. 46, Núm. 1 y 2, pp. 221-236 .

  • Realització d’un document sobre un sistema d’avaluació de la qualitat del treball de les empreses i entitats del sector serveis d’ajuda a domicili.

   L’Ajuntament de Manlleu va posar en marxa el programa SAD Manlleu (serveis d’atenció a domicili) amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de vida de la gent gran i els discapacitats mitjançant la prestació de serveis d’ajuda a domicili. Aquest estudi és fruit de la inquietud de l’ajuntament per saber les implicacions que tenen els models d’organització de l’activitat laboral en l’eficiència dels serveis socials.

   Data inici: 01/09/2004

   Data fi: 01/12/2004

   Finançament: Ajuntament de Manlleu

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Francesc Gibert

  • Realització d’un estudi entorn el mercat de treball i d’anàlisi de les implicacions que tenen els models d’organització de l’activitat laboral en l’eficiència dels serveis socials pel programa SAD

   L’Ajuntament de Manlleu va posar en marxa el programa SAD Manlleu (serveis d’atenció al domicili), amb la col·laboració de la Fundació Hospital St. Jaume i el CAP de Manlleu, amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de vida de la gent gran i els discapacitats mitjançant la prestació de serveis d’ajutda al domicili d’una manera professional i legalitzada.
   Aquest estudi respon a l’interés de l’ajuntament de Manlleu per analitzar les implicacions que tenen els models d’organització de l’activitat laboral en l’eficiència dels serveis socials.

   Finançament: Ajuntament de Manlleu

   Investigador responsable: Andreu Lope Peña / Albert Recio

   Equip: Francesc Gibert

  • Estudi monogràfic sobre els factors del fracàs escolar i de la trajectòria laboral dels joves dels municipis d’Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí situats a la conca d’Òdena.

   Data d’inici: 01/12/2002

   Data fi: 01/02/2003

   Finançament: Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis- Àrea d’Educació

   Investigador responsable: Andreu Lope Peña

   Equip: Andreu Lope, Francesc Gibert, Isidre Rabadà

  • Estudi de les empreses espanyoles industrials instalades al Marroc

   L’objecte d’aquest estudi són les estratègies productives i les polítiques laborals de les empreses industrials espanyoles que han invertit al Marroc.
   Per a això es recorreix a una tipologia d’inversions industrials, en la qual es distingeix entre ‘empresa taller’, ‘empresa fàbrica’ i ‘empresa integral’. Es ressalten els resultats obtinguts pel que fa a la translació o adaptació de polítiques d’ocupació i de les relacions laborals en aquests tipus d’inversió; informació que s’obté a partir de les respostes proporcionades referent a això per una reduïda mostra de directius d’empreses i de representants dels treballadors, tant a Espanya com al Marroc, així com per algunes entrevistes realitzades a persones expertes.
   Així mateix, es constaten algunes diferències pel que fa als impactes socials i laborals de cadascun dels models d’inversió contemplats.

   Data d’inici: 01/06/2001

   Data fi: 01/07/2001

   Finançament: Fundació Pau i Solidaritat de CCOO

   Investigador responsable: Ramon de Alòs

   Documents i publicacions:

   de Alós-Moner, R., Kaioua, A., Benbada, A. (2001): La inversión industrial española en Marruecos. Una aproximación desde las dos orillas del Mediterráneo. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Marruecos.

   de Alós-Moner, R. (2003): “Empleo y relacionales laborales en las empresas españolas en Marruecos”. Sociología del Trabajo, nº 47, pp. 139-163.

  • Nous filons d’ocupació a Catalunya

   Aquest estudi recull l’estat de la qüestió a Catalunya de les noves necessitats socials, el desenvolupament de serveis i el potencial de creació d’ocupació en els dinou àmbits sectorials d’activitat on s’han detectat els nous filons d’ocupació.

   Data d’inici: 01/06/1999

   Data fi: 01/07/1999

   Finançament: Fundació CIREM

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Teresa Torns, Antonio Martín, Ramon de Alòs, Clara llorens, Joel Martí, Lluís Sáez, Josep Mª Antentas, Mònica Nadal, Begoña Oltra

  • Report on employment policies and working conditions in Spain

   Data d’inici: 01/01/1999

   Data fi: 01/06/1999

   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working conditions

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

  • Orientació de joves amb deficiències formatives.Taula Mercat Treball

   Data d’inici: 01/06/1996

   Data fi: 01/12/1996

   Finançament: Consell Comarcal del Vallès Occidental- programa comunitari YOUTHSTART (Fons Social Europeu)

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Óscar Rebollo, Clara Llorens, Joel Martí, Joan Miquel Verd

  • Avaluació de les necessitats de formació de les empreses del municipi de Polinyà

   La investigació pretén identificar les necessitats de formació que tenen les empreses del municipi de Polinyà, quina formació s’adquireix en el lloc, quina formació es demanda en el moment de la contractació i quins són les necessitats formatives dels distints col·lectius i les categories de treballadors. L’estudi es realitza sobre la base de dades contextuals referits a les característiques de la població del municipi de Polinyà (edat, sexe, nivells formatius, etc.) i, més concretament, a les característiques dels desocupats; es contrasten aquestes dades amb els resultats d’una enquesta dirigida a les empreses.

   Data d’inici: 01/10/1995

   Data fi: 01/09/1996

   Finançament: Patronat Flor de Maig- Diputació de Barcelona

   Investigador responsable: Oscar Rebollo Izquierdo

   Equip: Faustino Miguélez, Andreu Lope, Pedro López, Clara Llorens, Carlos Lozares, Antonio Martín, Joel Martí, Joan Miquel Verd

  • Immigració i crisi econòmica. La situació de Catalunya

   L’objectiu de la recerca és l’anàlisi del fenomen migratori des de les implicacions que té per als països d’origeni els països de destí, des del punt de vista de la seva influència en el model d’ocupació, la qual cosa significa veure com s’interrelacionen les necessitats del mercat de treball amb l’oportunitat de la regulació i la necessitat de cohesió social.

   Data d’inici: 01/01/2009

   Data fi: 01/04/2010

   Finançament: Centre d’Estudis d’Opinio

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Ramon de Alós-Moner, Antonio Martín Artiles, Pedro López-Roldán, Óscar Molina, Albert Recio, Sara Moreno, Fernando Esteban

  • El canvi del model d’ocupació a Espanya

   Aquesta recerca parteix del fet que en el període 1997-2006 la població activa total a Espanya ha experimentat un augment espectacular, passant de 13,2 milions a 19,5 milions. D’aquests 6 milions d’increment, més de 3 milions són deguts a la població immigrada. Podria dir-se doncs, que la presència d’aquest col·lectiu caracteritza una dècada que ha vist com les dones espanyoles eren també protagonistes d’un augment no tan nombrós però, tant o més significatiu, si ho comparem amb les dècades anteriors. Ambdós col·lectius són, doncs, claus en alguns dels canvis esdevinguts recentment en el mercat de treball a Espanya. Però per a entendre el que està passant, creiem que la perspectiva que hem d’abraçar és la del model d’ocupació i no simplement la del mercat de treball. Així les preguntes que sorgeixen davant aquestes dades i que ens plantegem en aquesta investigació són: quins canvis i de quina envergadura han introduït aquests increments de la participació de dones i immigrants en el model d’ocupació espanyola, particularment en certs sectors?; podem parlar de modernització del mateix en el sentit d’avançar en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i en la superació de conseqüències discriminadoras derivades de la divisió tradicional del treball entre els gèneres?

   Data d’inici: 01/01/2009

   Data fi: 01/12/2011

   Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación

   Referència finançament: CSO2008-01321

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Teresa Torns, Antonio Martín Artiles, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Vicent Borràs, Albert Recio, Sara Moreno

   Documents i publicacions: 

   BORRÀS, Vicent; CARRASQUER, Pilar; MORENO, Sara; TORNS, Teresa (2012): “Trayectorias laborales y de vida. Una aproximación al modelo de empleo español”. INGURUAK Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, núm. 51-52, pp.131-146.

   MIGUÉLEZ, Fausto; ALÓS, Ramon; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MARTÍN, Antonio; MOLINA, Óscar; MORENO, Sara (2012): “Immigrant career paths and social structure: the case of Spain”. CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali, Num. 3/Giugno , pp. 63-78.

   TORNS, Teresa; MORENO, Sara; BORRÀS, Vicent; CARRASQUER, Pilar (2012): “Mercato del lavoro e immigrazione in Spagna: disuguaglianze di genere e di etnia”. CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali, Nun. 3 Giugno, pp. 79-90.

   BORRÀS CATALÀ, Vicent; MORENO COLOM, Sara; CASTELLÓ SANTAMARIA, Laia; GRAU CASAJUST, Anna (2012): “Male Hegemony in Decline? Reflections on the Spanish Case”. Men and Masculinities, 15(4), pp. 406-423. DOI: 10.1177/1097184X12455399.

   MARTÍN ARTILES, Antonio.; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MOLINA, Oscar; MORENO, Sara; ESTEBAN, Fernando (2011): “Movilidad ascendente de la inmigración en España: ¿asimilación o segmentación ocupacional?”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 96 (4),, pp. 1311-1338.

   MARTÍN ARTILES, Antonio; LÓPEZ ROLDÁN, Pedro; MOLINA, Oscar; MORENO, Sara Moreno; ESTEBAN, Fernando Osvaldo (2011): “Trayectorias laborales y asimilación ocupacional de la inmigración”. Sociología del Trabajo, Nº 72, pp. 41-62.

   TORNS, Teresa; CARRASQUER, Pilar; MORENO, Sara; BORRÀS, Vicent (2013): “Career Paths in Spain: Gendered division of Labour and Informal Employment”. Revue Interventions économiques [En ligne], 47 | 2013, URL : http://interventionseconomiques.revues.org/1935

   Torns, Teresa; Borràs, Vicent; Carrasquer, Pilar; Moreno, Sara; Castelló, Laia; Grau, Anna (2011): Trayectorias laborales y de vida. Una aproximación al modelo de empleo español. QUIT Working Paper, nº17.

   Las políticas de inmigración, las poíticas de igualdad y de conciliación y las políticas activas de empleo y formación ocupacionas: su influencia sobre el modelo de empleo. Informe de investigación.

   Informe sobre el mercado de trabajo. Informe de Investigación.

  • Noves estratègies per a la Immigració: requalificació per a un nou mercat de treball

   La crisi econòmica, que ha incrementat en dos anys i mig la xifra d’aturats de forma espectacular fins a depassar els quatre milions, ha provocat un gir dràstic en les necessitats del mercat de treball que, fins a 2008 es nodrien d’immigració i d’incorporació primerenca de molts joves (sovint a costa de l’abandonament dels estudis) i dones. Els riscos que planteja aquesta situació, que pot prolongar-se durant bastants anys, són elevats i la seva resolució complexa, ja que afecta a tres col•lectius de persones força diferents però que han de ser considerats conjuntament, si volem que les possibles sortides contribueixin a millorar la cohesió social i a reduir situacions potencialment conflictives. El primer risc és que una part molt important d’aquests joves aturats entri en una fase d’exclusió social, en allargar-se un període de la vida en la qual la seva activitat alterna períodes de desocupació amb períodes d’ocupació temporal i poc qualificat. Un segon risc es refereix als immigrants i a la possibilitat que, al no tenir ocupació regular, optin per entrar en l’economia submergida en comptes de tornar al seu país. Hi ha prou evidència que això ja està succeint, la qual cosa no només dificultarà la seva integració en aquesta societat, sinó que contribuirà a deteriorar les condicions de treball del conjunt de la població activa. El tercer risc té a veure amb el procés de ràpida incorporació de les dones al mercat de treball que ha tingut lloc en els últims 15 anys, atès que una recessió amb desocupació elevada podria suposar un fre a aquest procés i un retorn a casa de moltes dones en acabar la joventut.
   L’objectiu general d’aquest projecte d’investigació és doble: d’una banda, realitzar un diagnòstic que permeti veure –comparativament amb un col·lectiu similar d’autòctons- les potencialitats d’aquesta mà d’obra basant-nos tant en els seus nivells formatius com en els seus itineraris laborals fins el moment de la desocupació; per un altre proporcionar elements per elaborar línies estratègiques de requalificació i adaptació a les necessitats de la nova economia.

   Data d’inici: 01/01/2011

   Data fi: 01/03/2013

   Finançament: Recercaixa – ACUP (Convocatòria 2010)

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Óscar Molina, Pedro López Roldán, Carolina Recio, Alejandro Godino, Zyab Ibáñez

   Documents i publicacions: 

   MIGUÉLEZ, Fausto; MOLINA, Óscar; IBÁÑEZ, Zyab; GODINO, Alejandro; RECIO, Carolina (2013): Nuevas Estrategias para la Inmigración: Recualificación para un nuevo mercado de trabajo. QUIT Working paper series, 18.

  • Avaluació de les Polítiques del Mercat de Treball en el Sud d’Europa: la importància dels actors

   El projecte analitza les condicions en termes institucionals i de polítiques d’ocupació, que permetin augmentar l’eficàcia de les polítiques del mercat de treball a Portugal i Espanya.
   Al llarg dels últims quinze anys, el paradigma de flexicurity s’ha convertit en l’esquema dominant per orientar les polítiques d’ocupació als països de la UE. Mesures actives (sobretot a través de la formació) constitueixen l’eix principal de les polítiques d’ocupació. No obstant això, malgrat l’augment en els recursos destinats a les polítiques actives i de forma més general, l’èmfasi creixent en les polítiques de flexicurity, els resultats tant pel que fa a la creació quantitativa d’ocupació com la millora de la qualitat en les seves condicions han estat modests. En particular, l’escassa eficàcia d’aquestes polítiques ha quedat palesa durant la recent crisi econòmica, que ha suposat en gran mesura un abandó de molts dels aspectes del paradigma d’activació. Encara que en gran mesura aquests pobres resultats són una conseqüència de les característiques estructurals de les economies del sud d’Europa, existeixen indicis que ens fan pensar també en la necessitat de re-avaluar les condicions institucionals que afavoreixen una major efectivitat a les polítiques d’ocupació. Aquest constitueix l’objectiu principal del projecte, que analitzarà comparativament, entre altres aspectes, les complementarietats institucionals i entre polítiques.

   Data d’inici: 01/12/2011

   Data fi: 01/12/2013

   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad

   Investigador responsable: Oscar Molina (España) / Alan Stoleroff (Portugal)

   Equip: Fausto Miguélez, Antonio Martín-Artiles, Alejandro Godino

  • Análisi de l’evolució del mercat de treball a la regió Metropolitana, entre 1986 i 1992. Impacte laboral i social dels JJOO de 1992 en Barcelona i el seu entorn

   Data d’inici: 01/05/1991

   Data fi: 01/07/1993

   Finançament: Associació per al Desenvolupament d’Iniciatives d’Ocupació (ADIPROC)

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Carlos Lozares, Antonio Martín, Albert Recio, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Pedro López, Immaculada Pastor, Óscar Rebollo, Marius Domínguez, Xavier Coller.

   Documents i publicacions:

   MIGUÉLEZ, F.; CARRASQUER, P. (1996), “La repercusión laboral de los juegos olímpicos”, en Moragas, M.; Botella, M. (eds.) Las Claves del éxito. Impactos sociales, deportivos, económicos y comunicativos de Barcelona’92. Barcelona: Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte.

  • Empresa i Treball en les regiones fortes d’Europa: Catalunya, Baden-Würtemberg,

   Data d’inici: 01/01/1991

   Data fi: 01/12/1991

   Finançament: Cassa di Risparmio di Lombardia. Convei marc de col-laboració: Istituto di Recerche Economiche e Sociali (IRES)

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Fausto Miguélez, Albert Recio, Jordi Roca

   Documents i publicacions:

   Miguélez, F.; Lope, A.; Recio, A. (1993), “Catalogna”, Rivista Milanese di economia, núm.23, IRES LOMBARDIA, Milano.

   Miguélez F.; Lope, A.; Recio, A.; Roca, J. (1995), “Trabajo y profesiones. El caso de Catalunya”, Sociología del Trabajo, núm. 23, Madrid, 1994-1995

  • Validació d’estudi ‘Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya estudi investigació Seguretat i Salut Laboral’

   Continuació de l’estudi ‘Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya’ (2012) encarregat per la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral (SGSSL) del Departament d’Empresa i Ocupació, amb l’objectiu de validar els resultats d’aquest estudi previ mitjançant la interlocució amb un conjunt d’experts investigadors en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral. En la línia de l’anterior projecte, aquesta validació manté el caràcter qualitatiu inicial, però recolzant-se en la tècnica de l’entrevista com a tècnica d’obtenció de dades. S’han realitzat entrevistes a experts segons el seu àmbit d’investigació (exposicions psicosocials, salut pública, epidemiologia, organització del treball, prevenció de riscos laborals, ergonomia, salut laboral, etc.) i segons la metodologia d’investigació emprada en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral.

   Els resultats d’ambdós estudis suposen un conjunt coherent de reflexions i discursos sobre el futur de la seguretat i la salut laboral en Catalunya i, particularment, sobre la Subdirecció general responsable d’aquest àmbit.

   Data d’inici: 26/05/2014

   Data fi: 31/03/2015

   Finançament: Departament d’Empresa i Ocupació – Sudirecció General de Seguretat i Salut Laboral

   Referència finançament: EMO-2014-185

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd

   Equip: Joan Rodríguez Soler

   Documents i publicacions: Rodríguez- Soler J.; Verd, J. (2014): “Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya. Informe de validació”. Informe de recerca.

  • Crisi econòmica, trajectòries laborals i actituds sociopolítiques juvenils. El cas de la joventut de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

   La recerca estudia els efectes que l’actual crisi econòmica està tenint en les visions, actituds i comportaments del jovent vers el mercat de treball i el sistema polític. Concretament, es vol veure quines característiques tenen les visions, actituds i comportaments esmentats i els canvis que aquests puguin haver patit durant els anys de crisi econòmica, especialment a causa dels efectes de la crisi del mercat de treball juvenil i, complementàriament, pels efectes de les modificacions d’algunes partides socials.

   L’estudi analitza el cas de las persones joves residents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant una metodologia mixta o multimètode que combina mètodes quantitatiu i qualitatiu: es du a terme una anàlisi quantitativa i extensiva de l’objecte d’estudi mitjançant l’explotació estadística de dades secundàries d’enquesta, que es complementa amb l’anàlisi qualitativa i intensiva de dades primàries d’entrevistes biogràfiques.

   Data d’inici: 17/03/2014

   Data fi: 31/03/2015

   Finançament: Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP)

   Investigador responsable: Oriol Barranco

   Equip: Mireia Bolíbar

  • Informe bianual d’avaluació de les polítiques d’ocupació a Espanya (2013-2014)

   Aquest informe analitza el grau i la forma en què les polítiques d’ocupació estan incidint sobre l’ocupació, en un període de fort decreixement.

   Data d’inici: 10/09/2014

   Data fi: 31/12/2015

   Finançament: Fundació “la Caixa”

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Fausto Miguélez, Ramon Alós, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Óscar Molina, Alberto Pastor, Albert Recio, Joan Rodríguez-Soler, Joan Miquel Verd, Alejandro Godino

   :

   Articles:

   Miguélez, F.; Alós, R.; Molina, O. (2021). Job regulation in the digital revolution? | ¿Gobernar los cambios del empleo en la revolución digital?. Politica y Sociedad, 58(3), art. no. e71122. doi: 10.5209/poso.71122

   Llibres:

   Miguélez, F. (coord.); Alós, R.; Carrasquer,P.; Lope, A; Molina, O; Pastor, A.; Recio, A.;Rodríguez-Soler, J.; Verd, J.M.; Godino,A. (2015): Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014

   Capítols de llibre:

   Alós, Ramon (2015): “Desempleo y empleo durante la crisis”. A Diagnóstico socioeconómico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142884

   Carrasquer, Pilar (2015): “Las mujeres en las políticas de empleo”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142917

   Lope, Andreu (2015): “Las políticas activas de empleo: el nuevo modelo de políticas activas”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142924

   Lope, Andreu (2015): “Las políticas de formación”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142925

   Miguélez, Fausto (2015): “Introducción: Políticas de empleo en España, 2012-2014”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142871

   Miguélez, Fausto (2015): “Las políticas de apoyo a los parados”. A Diagnóstico socioeconómico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142889

   Miguélez, Fausto (2015): “Un Delphi sobre las políticas de empleo”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142926

   Miguélez, Fausto (2015): “Conclusiones generales”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142927

   Molina, Oscar (2015): “El fomento del empleo en España: incentivos a la contratación y al empleo autónomo”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142912

   Pastor, Alberto (2015): “El marco normativo del empleo”. A Diagnóstico socioeconómico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142887

   Recio, Albert (2015): “Políticas económicas y empleo”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142888

   Rodríguez-Soler, Joan; Verd, Joan Miquel (2015): “Políticas de empleo dirigidas a jóvenes”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012- 2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona.
   http://ddd.uab.cat/record/142923

  • Els treballadors autònoms. Anàlisi a partir de l’explotació de la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball (2012)

   L’estudi respon a la demanda de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació d’aprofundir en les característiques dels treballadors autònoms a partir de l’explotació de la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball (ECCT). L’estudi busca caracteritzar el col•lectiu de treballadors autònoms amb l’objectiu d’explorar possibles relacions entre els diferents tipus de treballadors autònoms i l’exposició a diferents factors de riscos laborals. Un segon objectiu busca comparar el col•lectiu de treballadors autònoms amb el col•lectiu de treballadors assalariats.

   L’explotació realitzada inclou dos mètodes d’anàlisi estadística multivariable com són l’Anàlisi de Correspondències Múltiples (ACM) i l’Anàlisi de Classificació de Conglomerats (AC), desenvolupats amb el programa SPAD. A partir de l’estudi de les condicions de treball i l’exposició a riscos laborals, l’estudi conclou que: 1) la categoria d’autònom no és suficientment significativa com altres variables més discriminants (sector d’activitat, tipus d’ocupació, etc.); i 2) assalariats i autònoms semblen tenir una relació similar amb els riscos laborals, tot i que aquesta relació millora substancialment en el cas dels treballadors assalariats.

   Data d’inici: 03/09/2012

   Data fi: 31/01/2013

   Finançament: Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom – Departament d’Empresa i Ocupacio, Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd

   Equip: Joan Rodríguez Soler

  • Impacte de la formació a l’empresa sobre les trajectòries laborals dels joves. Propostes de millora – IMFORTRA

   L’objectiu és estudiar la Formació “a” l’empresa, la seva articulació amb el Catàleg Nacional de Qualificacions (CNC) i la seva influència en les trajectòries laborals dels joves. La formació “en“ l’ocupació és avui un element important en les Polítiques Actives d’Ocupació destinades a la inserció laboral dels joves impulsades per les polítiques de la Unió Europea (European Commission, 2011). El Sistema Integrat de Formació per a l’Ocupació (SIFE) distingeix entre formació “en” l’empresa i la formació “per a” l’ocupació proporcionada pel sistema educatiu i per la formació ocupacional. Tots dos conceptes es tracten avui d’articular per facilitar el reconeixement de les competències professionals i la mobilitat laboral a Europa, partint de la importància de la formació com a factor clau per obtenir i mantenir una ocupació en la societat del coneixement (Estratègia 2020). Quines són les diferències en les trajectòries laborals dels joves que reben formació en l’empresa i obtenen reconeixement de les competències adquirides i aquells altres que no la reben? Quins continguts formatius es proposen i es reconeixen? Què pot aportar l’experiència de formació dual alemanya al cas espanyol? A això vol respondre aquesta recerca.

   Data d’inici: 01/01/2016
   Data fi: 31/12/2019
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad
   Referència finançament: CSO2015-68134-R
   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles, Andreu Lope Peña
   Equip: Pilar Carrasquer, Oscar Molina, Daniel Barrientos, Benjamí Moles

   Documents i Publicacions:

   Barrientos, Daniel; Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Carrasquer, Pilar (2019). La FP dual y la transición de los jóvenes al mercado de trabajo: la visión de los agentes sociales. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, 6, 75-94.

   Barrientos, Daniel; Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Carrasquer, Pilar (2020). Propuestas para mejorar y expandir la FP dual. Dipòsit Digital de Documents de la UAB https://ddd.uab.cat/record/219313

   Barrientos , Daniel (2021). La FP dual y el fomento del empleo juvenil. Gaceta sindical. Reflexión y debate,36, 153-176

   Lope, Andreu (2019). Formación ante los cambios tecnológicos y hacia un nuevo modelo económico y social. Gaceta Sindical, 32, 303-324

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Carrasquer, Pilar; Molina, Oscar; Moles, Benjamí; Barrientos, Daniel (2017):  Impacto de la formación en la empresa sobre las trayectorias laborales de los jóvenes.  Definición del marco conceptual. Reflexiones en torno al reto de la formación en la empresaQUIT Working paper series, 21.

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Carrasquer, Pilar; Molina, Oscar; Barrientos, Daniel; Moles, Benjamí (2017): Adecuación y demanda de formación en la empresa. La inencontrable adecuación entre formación y ocupaciónAnuario IET de trabajo y relaciones laborales, vol. 4.

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Barrientos, Daniel; Moles, Benjamí (2018): Aprendiendo a trabajar: trayectorias y discursos. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 164, 115-134. 

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Barrientos, Daniel; Moles, Benjamí; Carrasquer, Pilar; Molina, Oscar (2018): Transición, trayectorias y discursos. Análisis de grupos de discusión. QUIT Working paper series, 23.

   Martín-Artiles, Antonio; Barrientos, Daniel; Moles, Benjamí, LOPE, Andreu (2019). Política de formación dual: discursos con Alemania en el imaginarioPolítica y Sociedad, 56 (1), 145-167. 

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Carrasquer, Pilar; Molina, Óscar (2019). Aprendizaje basado en el trabajo: trayectorias laborales discontinuasCuadernos de Relaciones Laborales37(1), 203-229.

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Barrientos, Daniel; Moles, Benjamí; Carrasquer, Pilar (2020). The rhetoric of Europeanisation of dual vocational education and training in Spain. Transfer: European Review of Labour and Research, 26 (1), 73-90.

  • L’acumulació i l’ús de capital social en els joves amb trajectòries laborals d’inestabilitat. També l’efecte Mateu? – CAPSINES

   El projecte CAPSINES aborda el procés mitjançant el qual els joves van adquirint capital social relacional i el van utilitzant en les successives transicions que constitueixen la trajectòria. En el projecte s’avaluarà, en un marc en què molts joves inicien les seves trajectòries laborals en situacions d’ocupació temporal relativament similars, els entorns en què s’adquireixen els contactes útils per a la recerca i accés a l’ocupació, el tipus de capital social utilitzat en les successives transicions i les característiques del lloc a què s’accedeix com a resultat del diferent tipus de capital social mobilitzat.

   Data d’inici: 30/12/2016
   Data fi: 29/12/2020
   Finançament: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad
   Referència finançament: CSO2016-77905-P
   Investigador responsable: Joan Miquel Verd
   Equip: Joel Martí, Dafne Muntanyola, Oriol Barranco, Joan Rodríguez Soler, Alejandro González Heras


   Informes i Publicacions

   Base de dades del projecte

   Guía de orientación sobre inserción y trayectorias juveniles

   Verd Pericàs, Joan Miquel; Rodríguez-Soler, Joan (2021): “Las políticas de mentorización y de generación de capital social en las trayectorias laborales juveniles precarias”. QUIT Working paper series, n. 26. <https://ddd.uab.cat/record/235418>

   Verd, J.M., Barranco, O. & Bolíbar, M. (2019). Youth unemployment and employment trajectories in Spain during the Great Recession: what are the determinants?. Journal for Labour Market Research. 53 (4 ). DOI: 10.1186/s12651-019-0254-3

   Verd Pericàs, Joan Miquel; Rodríguez-Soler, Joan & González Heras, Alejandro (2021). El papel de las políticas activas de empleo en las trayectorias laborales inestables de la población joven. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, 7, 123-152. https://doi.org/10.5565/rev/aiet.97

 • Gènere i treball

  Estudi de les desigualtats en el mercat de treball i l’esfera domèstico-familiar des d’una perspectiva de gènere. L’anàlisi de la interrelació del treball i la vida quotidiana, les polítiques d’igualtat i la provisió de serveis públics d’atenció a la cura i el seu impacte en la posició de les dones al mercat de treball.

  Recerques en curs Recerques finalitzades
  • Joves i benestar: analitzant els factors socials i laborals que expliquen la crisi de salut mental

   La recerca se centra en l’estat de la salut mental i el benestar emocional de la població jove a Catalunya. Cada cop és més compartida la convicció que en la societat actual promoure la salut mental de les persones joves esdevé una prioritat ineludible. L’impacte de la pandèmia global de la COVID-19 ha exposat encara més les desigualtats preexistents i ha accentuat les necessitats d’atenció i suport emocional, especialment en la població jove. En aquest context, amb tota la seva complexitat i desafiaments, l’informe ens ofereix una visió integral de les interseccions entre les desigualtats socials, el benestar emocional i la salut mental del jovent català.

   La recerca exposa les raons fonamentals per les quals la joventut es troba en una posició de vulnerabilitat emocional i psicològica especialment destacada. Aquesta situació s’analitza des de la interacció de diferents factors que configuren l’entorn juvenil, i s’evidencia com l’actual context sociopolític ha aguditzat aquesta fragilitat. Ho fa, a més, prenent en consideració no només els aspectes clínics i epidemiològics del benestar emocional, sinó també altres variables com les ambientals, socials i culturals, que configuren l’experiència emocional i psicològica de les persones joves.

   Data inici: 01/09/2023
   Data fi: 31/12/2023
   Finançament: Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut
   Investigadora Principal: Mireia Bolíbar

    

   Publicacions:

   Bolíbar, Mireia & Padrosa, Eva (2024). Salut mental, joventut i desigualtats. Una mirada integral al benestar emocional de la població jove de Catalunya. Col·lecció Aportacions, núm. 67. Generalitat de Catalunya https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/publicacions/col_aportacions/SALUT_MENTAL_JOVENTUT_DESIGUALTATS.pdf

  • Avaluació del programa “VilaVeïna”

   VilaVeïna és una iniciativa municipal pionera per abordar les cures en petites unitats territorials, en què els equips professionals especialitzats, les persones que reben atenció i la ciutadania formin part d’una xarxa comunitària i corresponsable del benestar col·lectiu. És un projecte que s’adreça a tota la ciutadania, però en especial a les persones que necessiten més acompanyament (infants i persones grans) i a les persones que les cuiden. El desplegament de VilaVeïna a la ciutat forma part d’una transformació de model sociosanitari, en què es prioritza la proximitat, corresponsabilitat i personalització de l’atenció. El canvi principal consisteix a concebre la cura com una tasca compartida i comunitària, no privada i individual.

   L’objecte del conveni és avaluar el programa, tot coincidint amb la tercera fase de desplegament amb un doble objectiu: conèixer el procés d’implementació i analitzar l’impacte del projecte.

   Data d’inici: 21/03/2023
   Data fi: 20/03/2023
   Finançament: Foment de la Ciutat, SA
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Christel Keller

  • Canvis en el treball domèstic i de cures: de l’especialització de gènere a l’arrossegament de tasques?

   L’objectiu de la recerca és aprofundir en l’anàlisi de les tendències de canvi que es donen al voltant del repartiment del treball domèstic i de cures des de la perspectiva de gènere. En concret, es formula la següent pregunta d’investigació: Quins factors faciliten la distribució igualitària del temps dedicat a les tasques domèstiques?

   Es parteix de la discussió teòrica sobre les transformacions en els usos del temps entre dones i homes; de les investigacions que evidencien la convergència de gènere com un procés lent i desigual (Sullivan and Gershuny 2018); així com de les anàlisis que aborden l’especialització, complementarietat i substitució en el repartiment de les tasques (Treas 2006; Lippe & Treas 2017).

   Prenent com a referència aquests debats, es planteja com a línia d’hipòtesi l’existència d’una tendència de canvi on la realització de determinades tasques arrossega la responsabilitat d’altres. Des d’aquesta perspectiva, s’argumenta que l’arrossegament de tasques disminueix l’especialització de gènere en la realització de les mateixes i, per tant, afavoreix la complementarietat entre dones i homes amb un patró més igualitari.

   Per tal de donar resposta als interrogants formulats, es proposa realitzar una anàlisi factorial amb les dades de l’EET (INE 2009-2010) per captar les cadenes d’arrossegament entre tasques i definir els perfils sociològics que les realitzen.

   Data inici: 01/06/2022
   Data fi: 30/05/2023
   Finançament: Recursos propis
   Investigadora principal: Sara Moreno Colom
   Equip: Vicent Borràs Català; María Cascales Mira

  • Igualtat de Gènere en els Usos del Temps: canvis, resistències i continuïtats – GENERA
   L’objectiu general del projecte és analitzar els canvis, les resistències i les continuïtats en els usos del temps dedicats al treball domèstic i de cura, fixant l’atenció en l’heterogeneïtat de les tendències i la naturalesa de les transformacions. Es tracta d’un objectiu general doble, articulat al voltant de dues discussions teòriques actualment presents a la literatura especialitzada sobre el procés de convergència de gènere en els usos del temps i l’impacte dels factors contextuals en les relacions de gènere.Els interrogants de partida són: Quins factors, estructurals i contextuals, afavoreixen la convergència de gènere en els usos del temps? Quina és la naturalesa, temporal o substancial, de les tendències de canvi? Quins factors, estructurals i contextuals, expliquen les continuïtats i les resistències al canvi? Quina és la conseqüència de les resistències: estancament o reculada?Els estudis realitzats per l’equip investigador apunten a la tendència de la convergència de gènere amb limitacions socioculturals que plantegen certa revolució estancada i algunes reculades. D’una banda, disminueixen les diferències entre el temps que dones i homes dediquen a la feina domèstica i de cura. D’altra banda, persisteix la desigualtat tant en la quantitat de temps dedicat a aquestes tasques, com en la segregació d’aquestes segons el contingut i la dimensió temporal.En paral·lel, les anàlisis sobre l’impacte social dels contextos de crisi, com la COVID -19, apunten a la intensificació del treball no remunerat de les dones, especialment de cures, reforçant els rols tradicionals de gènere. Partint del conjunt de resultats previs, el projecte proposa ampliar el coneixement sobre l’heterogeneïtat en les tendències de canvi i continuïtat, així com la naturalesa de les transformacions per aprofundir en aspectes no abordats al voltant dels avenços, estancaments i retrocessos que s’amaguen després de les contradiccions o resistències en els usos del temps.Data inici: 01/09/2022 Data fi: 31/08/2025 Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación Referència: PID2021-122515NB-I00 Investigadors principals: Sara Moreno Colom & Vicent Borràs Equip: Alvaro Briales (UCM), Irene Cruz Gómez (IERMB) Lidia Arroyo (UOC), Núria Sánchez Mira (Université de Neuchâtel) Joan Rodríguez Soler (UAB), Sandra Sánchez Sinisterra (UAB)Pàgina web del projecte: https://webs.uab.cat/genera/Documents i Publicacions:Moreno-Colom, Sara, Borràs Català, Vicent, & Rodriguez-Soler, Joan (2024). Imaginarios en conflicto sobre el trabajo doméstico: responsabilidad, privilegio, supervisión y aprendizaje. Revista Española De Sociología33(3), a240. https://doi.org/10.22325/fes/res.2024.240Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent & Rodríguez-Soler, Joan (2024). Capítulo 1. Cuando lo doméstico se difumina en los cuidados: entre lo material y lo simbólico. A: Sofía Pérez de Guzman Padrón & Marcela Iglesias Onofrio (coord.). Sociedades del cuidado en transición: una perspectiva iberoamericana. Dykinson. (colección Conocimiento Contemporáneo, núm. 171) (pp.16-35).Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent & Rodríguez-Soler, Joan (2023). Igualdad de género en los usos del tiempo: cambios, resistencias y continuidades. Perspectiva teórica y modelo de análisis. QUIT Working paper series, n. 29. https://ddd.uab.cat/record/ /286587Impacte en mitjans:Rius, M. (7/03/2024). El conflicte de les tasques domèstiques: ell s’acomoden en el paper d’aprenent. La Vanguardia. 2. https://www.uab.cat/doc/DOC_sara_vicentSanz, M. (07/03/2024). El conflicto en las tareas del hogar: las mujeres organizan y ordenan; los hombres aprenden y ejecutan. La Sexta Noticias. https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/conflicto-tareas-hogar-mujeres-organizan-ordenan-hombres-aprenden-ejecutan_2024030765e9ee17dac8310001fd9668.htmlVirgili M. (Anfitrión). (11/03/2024). Les dones i els dies. La feina invisible de les cures [Podcast de audio]. 3cat. https://www.ccma.cat/3cat/la-feina-invisible-de-les-cures/audio/1200999/
  • La incorporació dels homes a la cura remunerada. Reptes, oportunitats i estratègies d’actuació des de l’administració pública

   Estudi sobre la incorporació dels homes a la cura remunerada, anàlisi de les oportunitats que té la promoció de la presència dels homes en ocupacions relacionades amb les cures per a la igualtat de gènere a Catalunya. També un anàlisi dels riscos d’aquesta actuació, tenint en compte que es refereix a un nínxol d’ocupació per a les dones, en situació de desavantatge estructural en l’accés al mercat de treball.

   Data inici: 02/11/2022
   Data fi: 31/12/2022
   Finançament: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs
   Referència: IF-2022-179
   Investigador principal: Vicent Borràs
   Equip: Joan Rodríguez Soler

   Publicacions

   Borràs Català, Vicent; Rodríguez Soler, Joan & Corsetti, Tania. (2024). La incorporació dels homes en els treballs de cura remunerada: oportunitats i riscos. Generalitat de Catalunya

  • Una aproximació qualitativa a l’assetjament sexual i per raó de sexe dins del món laboral

   L’objectiu de l’estudi és realitzar una aproximació qualitativa a l’assetjament sexual i per raó de sexe dins del món laboral a fi de conèixer les percepcions, experiències i imaginaris socialment compartits que formen part d’aquest fenomen.

   Es parteix de la evidència que l’assetjament sexual al món laboral és una pràctica que es dona amb relativa normalitat i el que es busca és trobar les causes del mateix.

   Concretament, es tracta de fer una anàlisi del rerefons sociocultural que actua com a context i suport de l’existència i persistència de l’assetjament sexual i per raó de sexe més enllà de la seva quantificació. En aquest sentit, els objectius específics passen per identificar, descriure i explicar els factors socials que fan possible el fenomen, així com els elements de canvi i continuïtat que s’han donat al llarg dels últims anys.

   Data inici: 20/04/2021
   Data fi: 30/11/2021
   Finançament: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
   Referència: Exp. BE-2021-2444
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Vicent Borràs

   Documents i publicacions:

   Moreno, Sara; Borràs Català, Vicent; Jiménez Celemín, Carmen; [et al.]. L’assetjament sexual i per raó de sexe al món laboral : una aproximació qualitativa. 2021. https://ddd.uab.cat/record/258462

  • Col·laboració per l’avaluació de la Llei d’Igualtat

   Col·laboració amb Ivàlua per l’avaluació de la LLei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.

   Data inici: 30/03/2021
   Data fi: 31/12/2021
   Finançament: Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques
   Referència: Exp. 7055-2021-36
   Investigadora principal: Sara Moreno

  • Dinamització d’un Fòrum de persones expertes del projecte “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat”, l’elaboració de documentació per a la dinamització del debat i per i l’elaboració d’un informe de recomanacions emeses pel Fòrum

   Des de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona s’ha posat en marxa el projecte Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat que té l’objectiu de reforçar els serveis locals de cures, especialment l’atenció social domiciliària i la teleassistència.

   En el marc d’aquest projecte s’han dinamitzat les sessions de debat del Fòrum de persones expertes, s’ha fet una anàlisi sobre la realitat sociodemogràfica de la dependència, l’envelliment i la discapacitat a la província de Barcelona i l’elaboració d’un informe de recomanacions per a la millora del sistema de cures .

   Data inici: 07/05/2021
   Data fi: 31/12/2022
   Finançament: Diputació de Barcelona, Àrea d’igualtat i Sostenibilitat Social
   Referència: Exp. 2022/14258
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Paula Arboix

  • Millorant l’ocupabilitat de la joventut al territori

   La crisi econòmica ha colpit de forma contundent el mercat de treball destruint ocupació i precarizant les condicions laborals. Els col·lectius que tradicionalment han estat els més vulnerables dins del mercat laboral també són els més perjudicats per aquest doble impacte. Tradicionalment, l’atur juvenil en el context espanyol i català representa un fenomen persistent de caràcter estructural més enllà de la conjuntura econòmica i  que s’ha accentuat amb l’actual crisi (Berlingieri et al., 2014). Però a diferència de períodes anteriors, la situació vigent incorpora tres novetats: el volum de joves que volen treballar i no troben treball; un augment de joves masculins en els desocupats; i la inactivitat com una resposta individual a l’atur i a la precarietat laboral perllongada.

   En definitiva, la situació actual d’atur i inactivitat juvenil posa de manifest un desajust entre l’oferta formativa i el mercat de treball. La diagnosi d’aquest desajust ha d’incloure les transformacions del valor social que els joves atribueixen al treball i l’especificitat socioeconòmica del territori. Així mateix, ha de considerar les competències i habilitats que aquests joves posseeixen i no són ni apreses ni potenciades, en els àmbits formatius ni professionals. El present projecte s’encamina a redefinir propostes d’intervenció per al foment de l’ocupació juvenil des de diferents nivells. En primer lloc, adequar les ofertes formatives als sectors més emergents que generin ocupació a cada territori, així com explorar les experiències formatives més enllà de les formals. En segon lloc, amb l’objectiu de fer més atractiva l’oferta de formació ocupacional incorporant competències lligades a les inquietuds i les pràctiques quotidianes dels joves, així com incentivar el sector empresarial a nivell territorial perquè incorpori les competències formatives que aportin aquests joves. Finalment, tot això introduint la perspectiva de gènere en clau masculina, en la mesura que els canvis que experimenta el model d’ocupació en el context de crisi han afectat, principalment, als joves masculins.

   Data d’inici: 01/09/2017
   Data fi: 31/08/2018
   Finançament: AGAUR- Agència Catalana de Joventud
   Referència finançament: 2016AJOVE00018
   Investigador responsable: Vicent Borràs Català
   Equip: Sara Moreno Colom, Albert Trinidad, Núria Alcaraz

   Documents i Publicacions:

   Borràs, Vicent; Trinidad, Albert; Moreno, Sara; [et al.] (octubre 2018). La empleabilidad de l@s jóvenes : entre el perpetuo tránsito a ninguna parte y el oasis del tiempo libre [Presentación de paper]. VII Congreso Red Española de Políticas Sociales: “Políticas sociales ante horizontes de incertidumbre y desigualdad”, Zaragoza , España. <https://ddd.uab.cat/record/195739 >

   Borràs, V., Moreno-Colom, S., Trinidad, A., & Alcaraz, N. (2018, septiembre). Millorant l’ocupabilitat de la joventut al territoriInforme de recerca. <https://ddd.uab.cat/record/213308>

   Borràs, Vicent; Trinidad, Albert; Alcaraz, Núria; Moreno-Colom, Sara (2021) The role of territory in the employability of young people. Journal of Education and Work, doi: 10.1080/13639080.2021.2018411

  • Estudi “Propostes per minimitzar l’impacte negatiu de gènere del sistema de teletreball a l’Ajuntament de Barcelona”

   L’emergència sanitària provocada per la Covid19 i el necessari confinament de la població per combatre la pandèmia ha significat, des del punt de vista de l’organització del treball a l’Ajuntament de Barcelona, un canvi molt important cap a la digitalització forçosa i l’impuls de formes de treball a distància.
   Abans de la crisi, el teletreball es veia com a forma organitzativa que millora l’eficàcia de les organitzacions i la qualitat de vida de les persones. Nombroses recerques han destacat els avantatges del teletreball en clau de productivitat, qualitat de la feina, reducció de costos, reducció de l’absentisme, millora de la motivació, respecte mediambiental, entre d’altres. Amb tot, l’actual impuls del treball a distància ha estat una resposta fruit de l’emergència, lògica davant la situació viscuda i, com a tal, no ha pogut ser planificada amb el temps i els mitjans necessaris.

   Així doncs, l’objectiu és formular una proposta d’actuacions per garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en el sistema de teletreball de l’Ajuntament de manera que la seva implantació no tingui un impacte de gènere negatiu en les condicions i oportunitats laborals de les dones.

   Data inicio: 10/08/2020
   Data fi: 31/12/2020
   Finançament: Ajuntament de Barcelona
   Referència: 20002682
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Vicent Borràs

   Documents:

   Recull de propostes per minimitzar l’impacte negatiu de gènere del sistema de teletreball a l’Ajuntament de Barcelona

  • Exploració comparativa, en el marc europeu, de bones pràctiques per a la promoció de la carrera professional de les dones

   L’ocupació de qualitat és un factor clau per a l’accés als drets de ciutadania i una esfera decisiva per assolir la igualtat de gènere. Malauradament, encara estem molt lluny d’aquesta igualtat ja que l’ocupació de les dones segueix marcada per la segregació horitzontal i vertical, la precarietat, la desigualtat salarial o l’assetjament sexual i per raó de sexe, entre d’altres.

   En el context actual de crisi econòmica i social derivada de l’emergència sanitària de la COVID-19, és necessari que les mesures de recuperació econòmica que es plantegin tinguin en compte les característiques específiques de les dones al mercat de treball.

   En aquest sentit, en l’àmbit de la segregació ocupacional, un dels fenòmens que afecta de forma quotidiana a moltes dones treballadores en sectors de baixa qualificació és la impossibilitat de moltes dones de promocionar en les seves ocupacions, en trobar-se majoritàriament ocupades en sectors intensius en mà d’obra, amb precàries condicions de treball i mal remunerats, caracteritzats per escasses escales de promoció.

   Amb l’objectiu de poder dissenyar i implementar diferents estratègies de promoció de la carrera professional de les dones, vetllant per la dignificació de les ocupacions feminitzades i precaritzades, des de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona s’ha detectat la necessitat de dur a terme una primera exploració, de caràcter comparatiu a nivell europeu, de bones pràctiques en aquest àmbit.

   Data inici: 17/09/2020
   Data fi: 31/03/2021
   Finançament: Ajuntament de Barcelona
   Referència: 20002861
   Investigador principal: Pilar Carrasquer
   Equip: Raquel Serrano

    

  • Impacte de Gènere del Teletreball i rutines de Confinament: més enllà de l’obvi – IGETECO

   L’objectiu del projecte IGETECO es analitzar l’impacte de gènere del teletreball i les rutines de confinament en el context de la pandèmia de la Covid19. Es proposa investigar com, més enllà del que és obvi, l’obligació de treballar a casa, juntament al tancament de les escoles i la impossibilitat d’externalitzar part de les tasques domèstiques i de cura, condiciona les relacions de gènere en termes de desigualtats i costos quotidians. Per tal de donar resposta aquests objectius, es pren com a estudi de cas el personal laboral de l’Ajuntament de Barcelona i es desenvolupa una estratègia metodològica de caràcter mixta. En última instància, el projecte ha de permetre recollir l’evidència empírica necessària per definir les característiques i condicions que hauria de tenir el teletreball per a representar una opció favorable a la igualtat d’oportunitats efectiva entre homes i dones.

   Data inici: 01/07/2020
   Data fin: 30/06/2021
   Finançament: Banco Santander – Fondo Supera Covid-19
   Referència: SUPERACOVID19_2.2.IGETECO
   Investigadora responsable: Sara Moreno
   Equip: Vicent Borràs, Sergio Porcel (IERMB), Irene Cruz (IERMB), Paula Arboix, Mireia Riera

   Documents i Publicacions:

   Borràs Català, Vicent & Moreno Colom, Sara (2021). La crisis de la covid-19 y su impacto en los trabajos: ¿Una oportunidad perdida?. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, 7, 187-209. https://doi.org/10.5565/rev/aiet.100

   Moreno-Colom, Sara; Borras Catala, Vicent; Cruz Gomez, Irene & Porcel López, Sergi (2023). La experiencia del trabajo a distancia durante el confinamiento en Cataluña: Una aproximación desde la perspectiva de género. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), (183), 77-100. https://doi.org/10.5477/cis/reis.183.77

   Moreno Colom, Sara & Borràs Català, Vicent (2021). Que teletreballin ells. Aprenentatges de pandèmia més enllà de les obvietats. MRA Ediciones.

   Moreno Colom, Sara & Borràs Català, Vicent (2021). Que teletrabajen ellos. Aprendizajes de la pandemia más allá de lo obvio. MRA Ediciones.

   Moreno Colom, Sara; Borràs Vicent; Arboix, Paula & Riera, Mireia (2023) Desmontando el mito del teletrabajo desde la perspectiva de género: experiències y expectativas durante la pandèmia. Cuaderno de Relaciones Laborales 41, 1 pp 95-117  https://dx.doi.org/10.5209/crla.80979

   Moreno, Sara; Borràs Català, Vicent; Arboix Caldentey, Paula; Riera, Mireia (2021). Recull de propostes per minimitzar l’impacte negatiu de gènere del sistema de teletreball a l’Ajuntament de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/243845

   Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent; Arboix, Paula; Riera, Mireia (2021). Impacto de género del teletrabajo durante la pandemia de la COVID-19. Una propuesta de modelo de análisis. QUIT Working paper series, n. 27.
    https://ddd.uab.cat/record/247443

   Impacte en mitjans:

   Moreno, S. (2022, Febrer 14). El teletreball té un rostre clarament de gènere. Catalunya Plural. https://catalunyaplural.cat/ca/sara-moreno-sociologa-el-teletreball-te-un-rostre-clarament-de-genere

   Moreno, S. (2021, Desembre 13). Teletreball: una eina injusta per a les dones. Diari Ara. https://www.ara.cat/estils/teletreball-eina-injusta-dones_130_4210953.html

   Moreno, S. (2021, Novembre, 21). Les dones i el teletreball: un parany per a la conciliació. [Episodi de podcast d’àudio] A Catalunya Migdia. Catalunya Ràdio. https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia-cap-de-setmana/les-dones-i-el-teletreball-un-parany-per-a-la-conciliacio/audio/1116554/ 

   Moreno, S; Borràs, V. (2021, Novembre, 11). El confinament ens ha fet pensar que el teletreball és un dret laboral. Realment, qui el decideix és l’empresari, no el treballador [Episodi de podcast d’àudio] A El Matí. Ràdio Estel. https://www.radioestel.cat/app/uploads/2021/11/2021_11_11-ENTREVISTA-QUE-TELETREBALLIN-ELLS.mp3 

   Moreno, S; Borràs, V. (2021, Novembre, 5). Les dones, les grans perdedores del teletreball. [Vídeo]. 3alacarta. https://www.ccma.cat/tv3/els-matins/les-dones-les-grans-perdedores-del-teletreball/noticia/3128052/

   Moreno, S. (2021, Agost 18). Qualsevol crisi és una excusa per retrocedir en la igualtat. El Punt Avui. https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2016214-qualsevol-crisi-es-una-excusa-per-retrocedir-en-la igualtat.html?utm_source=twitter&utm_medium=xarxes&utm_campaign=xarxes

   Moreno, S. (2021, Agost 5). Teletreball i tasques domèstiques en el confinament: una oportunitat perduda per a la responsabilitat compartida a la llar. Cerdanyola Info. http://cerdanyola.info/societat/teletreball-i-tasques-domestiques-en-el-confinament-una-oportunitat-perduda-per-a-la-responsabilitat-compartida-a-la-llar/

   Moreno, S. (2021, Juliol 23). El teletreball ha agreujat les desigualtats de gènere [Episodi de podcast d’àudio] A La Ciutat. Onda Cero. https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat/teletreball-agreujat-les-desigualtats-genere_2021072360fac29639fa6f00018ef947.html

   Moreno, S. (2021, Juny 10). El teletreball afavoreix la conciliació o la discriminació de gènere? [Episodi de podcast d’àudio] A L’ofici d’educar (El suplement). Catalunya Ràdio. https://www.ccma.cat/catradio/lofici-deducar/el-teletreball-afavoreix-la-conciliacio-o-la-discriminacio-de-generea/noticia/3103607/

   Accions de divulgació:

   Presentació de l’estudi IGETECO: https://www.youtube.com/watch?v=dnBoBtt6xsw

   Article a UABDivulga

  • El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona

   L’objectiu general de l’estudi és contribuir a l’anàlisi d’aquest fenomen que marca l’experiència quotidiana de moltes dones, amb la finalitat de millorar les possibles intervencions que sobre aquesta qüestió es puguin dur a terme, des de la pròpia administració, així com en tot allò que competeix als agents socials. Es tracta d’un estudi de caire exploratori que centra l’atenció en quatre subsectors econòmics: les activitats de neteja d’edificis, l’hostaleria i la restauració i els serveis d’atenció domiciliària. Son quatre subsectors que, en diversos sentits i graus, representen activitats rellevants per al teixit econòmic de la ciutat i per a la sostenibilitat de la vida en la mateixa, i que es caracteritzen al seu torn per la seva feminització.

   Data inici: 29/06/2018
   Data fi: 28/06/2019
   Finançament: Ajuntament de Barcelona
   Referència: 16846
   Investigador principal: Pilar Carrasquer
   Equip: Mariana do Amaral

   Publicacions
   Carrasquer, Pilar; Do Amaral Pinto, Mariana. El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, 2019

   Presentació de l’estudi

  • L’estudi de la doble presència femenina: una aposta per la conciliació de la vida laboral i la vida familiar

   L’objectiu d’aquest projecte és analitzar l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball a Espanya des de la “doble presència”. És a dir, considerant que la presència de les dones en l’ocupació (àmbit productiu) sempre es dóna al costat de la seva presència en el treball domèstic-familiar (àmbit reproductiu). En aquest sentit, la doble presència suposa una “doble càrrega de treball” per a les dones, que repercuteix en les seves possibilitats d’ocupació i de carrera professional; però, per altra banda, la doble presència també comporta un gran potencial, doncs pot suposar l’adquisició d’unes habilitats socialment valuoses, en termes de mediació i de gestió d’activitats, ritmes de treball i espais socials distints.

   Data d’inici: 01/12/2000

   Data fi: 01/11/2003

   Finançament: Instituto de la Mujer- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

   Referència: Exp nº 37/00

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer, Vicent Borràs, Clara Roca

   Publicacions:

   Torns, Teresa; Carrasquer, Pilar,; Borràs Català, Vicent; [et al.]. El estudio de la doble presencia : una apuesta por la conciliación de la vida laboral y familiar. 2002.

  • Perfil socio-laboral de l’atur femení a Espanya

   L’atur femení és un dels trets que caracteritza el mercat de treball a Espanya en aquests últims anys. Bona part de les raons que expliquen aquest fenomen té el seu origen en la interacció entre el treball productiu i el treball reproductor que les dones realitzen. Aquest estudi pretén analitzar l’atur femení caracteritzant els diferents tipus existents, segons la seva participació en aquests tipus de treballs.
   L’interès d’aquesta investigació és ajudar al disseny de les polítiques d’ocupació femenina.

   Data d’inici: 01/07/1993

   Data fi: 30/09/1994

   Finançament: Ministerio de Asuntos Sociales – Instituto de la Mujer

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer, Alfonso Romero

   Documents i publicacions:

   Carrasquer P., Romero A., Torns T., “Perfil sociolaboral del paro femenino en España“, Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, Madrid, 1995

  • Meta-analysis of Gender and Science Research

   El projecte té com a objectiu un meta-anàlisi de la recerca produïda en els últims 25 anys sobre estudis de gènere, cobrint la segregació horitzontal i vertical en la UE i en els estats associats al Setè Programa Marc.

   Així, els objectius específics són:

   1. Proporcionar una visió, així com una anàlisi exhaustiva, de tota la recerca duta a terme entorn del gènere i la ciència a nivells europeu, nacional i regional.

   2. Posar els resultats de l’estudi a la disposició d’investigadors i policy-makers, ja sigui com informes publicats o en forma de base de dades bibliogràfica.

   3. Orientar el disseny de polítiques sobre gènere i ciència en els propers anys i definir futures prioritats d’investigació dintre del Setè Programa Marc, especialment a través d’exemples de bones pràctiques i de l’anàlisi dels buits existents en els diversos temes d’investigació.

   Data d’inici: 01/05/2008

   Data fi: 01/01/2010

   Finançament: Fundació CIREM – European Commission

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Anna Grau

  • IGUALEM

   El projecte IGUALEM, cofinançat pel Fons Social Europeu dins de la Iniciativa Comunitària EQUAL es va iniciar el mes de maig de 2005 i té com a objectiu principal fomentar la igualtat d’oportunitats al mercat de treball, especialment en aquelles feines i sectors de les ciutats de Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú que ocupen majoritàriament mà d’obra masculina.
   El projecte Igualem neix dins de l’anomenat Eix Diagonal, que té el seu origen l’any 1999, fruit d’un acord estable de col·laboració entre els municipis de Manresa, Igualada,Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. L’objectiu d’aquest acord és dissenyar polítiques de desenvolupament local i té com a un dels seus eixos d’actuació garantir la igualtat d’oportunitats d’accés al mercat de treball de les dones i dels col·lectius en situació de risc d’exclusió. IGUALEM involucra també a associacions empresarials, sindicats i universitats.

   En particular la participació de la UAB es concreta en els punts següents:
   – detecció dels sectors i oficis amb situacions de segregació per raó de gènere i identificació de les causes,
   – disseny general de polítiques d’intervenció contra la segregació,
   – supervisió general del conjunt d’activitats del projecte per a garantir la transversalitat del principi d’igualtat de gènere.

   Data d’inici: 01/03/2005

   Data fi: 01/12/2007

   Finançament: European Commission. Ajuntament de Manresa- Programa Iniciativa Comunitaria EQUAL

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Carolina Recio, Carmen Mañas, Dafne Muntanyola Pau Díaz, Joan Rodríguez, Laia Castelló

   Divulgació:

   Jornada “Canviant actituds vers les desigualtats de gènere”

  • Formació per les ocupacions de proximitat

   Segons el Livre Blanc sur la politique Sociale Européenne (1994), el sector serveis pot presentar una major possibilitat de creació d’ocupació que els altres sectors d’activitat. Més concretament, el document indica que, com a causa de la combinació de les tendències socials i demogràfiques, els serveis crearan nous mercats, com el treball domèstic o el sector de vocació mèdic-social.
   Els objectius de l’estudi apunten a delimitar la importància de les ocupacions de proximitat i a elaborar recomanacions per a assegurar la valorització i la qualificació de les ocupacions per als dones que els ocupen.
   Per a portar a terme l’estudi s’ha organitzat un taller de treball amb la participació de persones que han realitzat estudis sobre aquesta qüestió a diferents països (Bèlgica, França, Regne Unit, Espanya i Itàlia) així com amb organismes de formació per a dones que treballen en aquest sector. Per a la realització del seminari, les expertes han elaborat una síntesi dels marcs teòrics realitzats als països esmentats. Ja que aquestes noves ocupacions apareixen en forma diferenciada per a cadascun dels països, amb el seminari s’obté un marc de referència i recomanacions per al futur.

   Data d’inici: 01/12/1994

   Data fi: 01/10/1995

   Finançament: UE-TASK FORCE -DG V nº 94-20-EGA-0145-00

   Investigador responsable: Teresa Torns Martí (QUIT), Giuseppina Madami (Pari e Dispari, Milano), Chantal Rogérat (GEDISST-CNRS Paris), Colette de Troy (IRIS-CREW, Bruxelles)

   Equip: Giuseppina Madami (Pari e Dispari, Milano), Chantal Rogérat (GEDISST-CNRS Paris), Colette de Troy (IRIS-CREW, Bruxelles)

  • Anàlisi dels Plans d’igualtat subvencionats per la Conselleria d’Empresa i Ocupació per al 2010

   L’estudi respon a l’encàrrec de la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals de Catalunya d’identificar bones pràctiques en la totalitat de Plans d’igualtat subvencionats per la Conselleria d’Empresa i Ocupació l’any 2010 que permetin elaborar unes orientacions que es puguin extrapolar tant als mateixos plans d’igualtat com a la negociació col·lectiva. La Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball és un òrgan especialitzat del Consell de Relacions Laborals que té com a missió impulsar l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la gestió de la diversitat i la conciliació de la vida personal i laboral, a fi i efecte d’aconseguir una equitat més gran en l’àmbit laboral. La Comissió està conformada per la Generalitat de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya, Foment del Treball Nacional i Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Les activitats de la Comissió es distribueixen en anys naturals i queden recollides en un Pla de treball anual aprovat pel Ple del Consell. El present estudi respon a l’acció plantejada en el Pla de treball de 2011 d’analitzar el Plans d’igualtat subvencionats per la Conselleria d’Empresa i Ocupació. L’objectiu general és, doncs, analitzar els Plans d’igualtat duts a terme per les empreses que han accedit a un ajut en la convocatòria de l’any 2010, segons les bases que regulen la convocatòria de subvencions per a la posada en marxa d’aquests Plans, recollides a l’Ordre TRE/121/2010, de 18 de febrer de 2010, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 5 de març de 2010. Més concretament, els objectius específics plantejats en aquest informe responen a l’ interès de:
   – Tipificar les empreses subvencionades, emfasitzant la participació d’empreses amb una plantilla inferior a 250 persones treballadores i la seva distribució territorial.
   – Analitzar els principals eixos d’intervenció definits en els Plans d’igualtat.
   – Identificar línies i/o mesures d’actuació innovadores que puguin contribuir a orientar futures intervencions, tant des del punt de vista del contingut com dels procediments.
   – Explorar la possibilitat d’incorporar algunes d’aquestes actuacions exemplars als processos de negociació col·lectiva.
   Sintetitzar, en definitiva, els punts forts i els punts febles dels Plans d’igualtat que han format part del programa de subvenció de l’any 2010.

   Data d’inici: 01/12/2011

   Data fi: 02/02/2012

   Finançament: Consell de Relacions Laborals de Catalunya

   Investigador responsable: Pilar Carrasquer

   Equip: Laia Castelló, Anna Grau

  • Anàlisi de la situació laboral de les dones ocupades, a Catalunya, en els àmbits de: STEM (Science, Technology, Engineering i Mathematics), emprenedores i empresàries i sector públic

   Aquest informe presenta els resultats de l’anàlisi de la situació laboral de les dones ocupades, a Catalunya, en tres àmbits diferents: el sector de les disciplines dites STEM (Science, Technology, Engineering i Mathematics), les emprenedores i empresàries i el sector públic. L’informe, tot i presentar els tres àmbits de forma separada, mostra com la persistència de les desigualtats de gènere és el denominador comú que les homogeneïtza. Persistència que, cal recordar, no és només una característica d’aquests tres àmbits sinó que és present a tot el mercat laboral. Com és hores d’ara força sabut, aquesta persistència troba les seves arrels en una divisió sexual del treball que s’origina a l’esfera de la llar-família. Té conseqüències importants en la vida de les dones i, de retruc, amara el conjunt de la societat. Essent la segregació ocupacional que afecta les dones el mercat laboral una de les seves expressions més clares, tal com es posa de manifest en aquest informe.

   Data d’inici: 01/02/2008

   Data fi: 01/12/2010

   Finançament: Institut Català de les Dones

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Carolina Recio, Anna Grau

  • Anuari 2007 “Dones i Treball”

   El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya edita, des de l’any 2005, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, l’anuari Dones i Treball, una compilació estadística que dóna un retrat estructural de la situació de les dones en l’àmbit laboral a Catalunya, i també reflecteix la situació en comparació a Europa i Espanya. El Centre d’Estudis Sociològics QUIT ha estat l’encarregat de la valoració escrita dels resultats estadístics de l’edició 2007.

   Data d’inici: 01/02/2008

   Data fi: 01/03/2008

   Finançament: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Pilar Carrasquer, Carolina Recio

   Documents i publicacions:

   Dones i Treball – Anuari 2007. Publicació estadística del Departament de Treball

  • Reflexions en femení

   Aquest encàrrec es centra en l’elaboració d’un número de la Col·lecció Reflexions en Femení que tracta sobre les transformacions que sobre els temps i els treballs s’estan donant en l’actualitat des d’una perspectiva de gènere.
   La Col·lecció Reflexions en Femení està pensada en forma de quaderns monogràfics que faciliten informació i sensibilitzen amb perspectiva de gènere.Elaboración del número Temps i Treball de la colección Reflexiones en Femenino, en el que se trata las transformaciones del tiempo y el trabajo que se producen actualmente desde una perspectiva de género.

   Data d’inici: 01/12/2006

   Data fi: 01/02/2007

   Finançament: Diputació de Barcelona – Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Sara Moreno, Carolina Recio

   Documents i publicacions:

   Temps i Treball – Reflexions en femení 26

  • Les dones i el treball a Catalunya: mites i certeses

   Aquest informe tracta de plantejar un balanç de la qüestió sobre la situació de les dones en relació al treball a Catalunya, a començaments del segle XXI. El moment de fer balanç sembla propici perquè cal posar de manifest, en primer lloc, les certeses a les que hem arribat d’ençà que es varen iniciar els primers estudis sobre el treball de les dones a Catalunya gairebé fa vint-i-cinc anys. I, en segon lloc, perquè donats els resultats obtinguts, sembla fora de dubte que cal continuar analitzant una realitat que s’entossudeix a mostrar la persistència d’unes desigualtats de gènere que les polítiques d’igualtat a favor de les dones no acaben de fer desaparèixer.

   Data d’inici: 01/07/2006

   Data fi: 01/11/2006

   Finançament: Diputación de Granada. Delegación de Mujer y Juventud

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer, Sònia Parella, Carolina Recio

   Documents i Publicacions:

   Torns, Teresa; Carrasquer, Pilar,; Parella Rubio, Sònia; [et al.]. Les dones i el treball a Catalunya: mites i certeses. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones, 2007. (Estudis (Institut Català de les Dones)

  • Estudi Pilot a dos comarques de la província de Granada amb una nova metodologia (EPA alternativa) que contempla l’estudi de la feina d’homes i dones així com la feina realitzada a l’àmbit familiar.

   L’estudi s’emmarca dintre del projecte ALE-GRA (Acció Local per a l’Ocupació a la província de Granada), dirigit per la Diputació de Granada i finançat per la Comissió Europea a través de l’Article 6 del Fons Social Europeu, amb l’objectiu de mobilitzar als ens locals i interlocutors socioeconòmics de la província de Granada per a establir una estratègia integral a favor de l’ocupació. La contribució del QUIT es circumscriu al desenvolupament d’una metodologia capaç de mostrar les especificitats del mercat laboral femení. A aquest efecte, la proposta pretén aplicar, a manera de prova pilot, l’Enquesta “de Població Activa-no androcéntrica (EPA-NA)”, segons la metodologia desenvolupada per Cristina Carrasco (2004).

   Data d’inici: 01/11/2004

   Data fi: 01/02/2005

   Finançament: Diputación de Granada. Delegación de Mujer y Juventud

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Sara Moreno

  • Estudi sobre l’exercici professional de les dones advocades

   Els objectius de la investigació són estudiar, des d’una perspectiva de gènere, la forma en què les dones advocades desenvolupen la seva professió, i tractar de desentrellar les peculiaritats del seu exercici professional en comparació amb els professionals homes; és a dir, analitzar les seves trajectòries professionals sota la hipòtesi que es desenvoluparan de manera diferent a les trajectòries dels advocats.

   Data d’inici: 01/09/1999

   Data fi: 01/02/2000

   Finançament: Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona

   Investigador responsable: Teresa Torns / Andre Lope

   Equip: Teresa Torns, Carmen Gutiérrez

  • La incidència de l’assetjament sexual en el món del treball a Catalunya

   Davant l’interès i la necessitat de realitzar un estudi sobre l’assetjament sexual en el món del treball a Catalunya, es tenen en compte prèviament les dificultats de conceptualització i de mesurament que planteja aquesta investigació (dificultat d’acotament correcte del propi objecte d’estudi, d’una banda, i impossibilitat de captació de dades reals del problema per altre).
   Les dades efectives que emergeixen sobre l’assetjament sexual són mínimes si es consideren les múltiples situacions que potencialment ho propicien; a més les dades d’opinió que pretenen captar la importància del fenomen no són òptimes per a plantejar la qüestió. Amb tot, s’ha considerat més pausible portar a terme l’estudi obviant, d’entrada, les dificultats esmentades, ja que considerar la quantificació de la incidència de l’assetjament sexual en l’àmbit laboral català és una proposta inviable. Es planteja com alternativa abordar la temàtica des d’una visió més qualitativa del fenomen, partint de l’imaginari social que es troba en el rerefons d’aquesta qüestió. Així doncs en una primera fase s’aborda el marc de referència general de l’assetjament sexual; s’inclou la recopilació de les dades documentals i informatives bàsiques sobre els plantejaments jurídics i institucionals que ho defineixen; en una segona fase es tracta de delimitar les possibilitats reals d’existència d’assetjament sexual; s’intenta una aproximació als col·lectius de major risc (dones joves, soles, separades, etc.). En l’última fase es pretén oferir una alternativa a la impossibilitat de captar dades sosbre la incidència real.

   Data d’inici: 01/12/1994

   Data fi: 01/11/1995

   Finançament: Dept. Treball- Institut Català de la Dona

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Alfons Romero, Albert Recio i la col·laboració de Laia Pellejà

  • La situació de les dones treballadores en el sector financer espanyol

   L’estudi tracta d’esbrinar quins són els factors que estan contribuint a definir la participació femenina en el sector financer d’una manera diferent, i és més, com a desigual, respecte a la masculina. L’augment de la presència de dones en el sector és imparable, però la seva participació en llocs de responsabilitat és molt lluny de ser significativa.

   Data d’inici: 01/03/1994

   Data fi: 01/09/1995

   Finançament: Federación estatal de Banca y Ahorro de CC.OO.

   Investigador responsable: Pilar Carrasquer

   Equip: José Antonio Noguera, Reyes Varella

  • Noves professions per a l’organització social de la cura quotidiana

   La necessitat d’atendre les noves necessitats socials que han sorgit arran dels canvis esdevinguts en les societats del benestar contemporànies, en aquestes dues últimes dècades, sembla fora de dubte. Necessitats de les quals, si bé pot qüestionar-se la seva novetat, la majoria dels especialistes no dubten a relacionar amb les transformacions demogràfiques, els canvis en la família i la denominada incorporació de les dones en el mercat de treball. Unes transformacions que han donat lloc a la denominada “crisi de les cures” i l’aparició d’unes necessitats socials que, noves o no, requereixen ser ateses de manera diferent. En aquest sentit, els diagnòstics realitzats fins avui sobre el volum i característiques de tals necessitats, tant a Espanya com a Europa, acostumen a pensar en solucions que procedeixen, en la seva majoria, de l’àmbit de les polítiques socials i això provoca que a gaire bé no siguin contemplades des de les polítiques de promoció de l’ocupació o la activitat econòmica. Per tant, s’oblida que l’ocupació que pot i ha de generar-se entorn de l’aquí anomenada organització social de la cura pot crear ocupació i promoure una major equitat social, atès que afecta de ple al benestar quotidià de la ciutadania. Un benestar que, en l’actualitat, procuren les dones de les famílies però que, en un futur immediat i donada la urgència de la situació, ha de ser contemplat per serveis públics o comunitaris, igual que s’ha fet amb l’educació o la sanitat.

   L’objectiu principal d’aquest projecte és explorar les possibilitats efectives de creació de nous perfils professionals capaços d’atendre el conjunt de necessitats socials relacionades, principalment, amb l’atenció i la cura de les persones en la seva vida quotidiana.

   Data d’inici: 22/12/2011
   Data fi: 21/12/2013
   Finançament: Instituto de la Mujer
   Referència oficial: 2011-0004-INV-00120
   Investigador responsable: Teresa Torns
   Equip: Vicent Borràs, Sara Moreno, Carolina Recio

   Documents i publicacions:

   Torns, Teresa; Borràs, Vicent; Moreno, Sara; Recio, Carolina (2014): Nuevas profesiones para la organización social del cuidado cotidiano. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Instituto de la Mujer

   MORENO-COLOM, Sara; RECIO CÁCERES, Carolina; BORRÀS CATALÀ, Vicent; TORNS MARTÍN, Teresa (2016): “Significados e imaginarios de los cuidados de larga duración en España. Una aproximación cualitativa desde los discursos de cuidadoras”. Papeles del CEIC, vol. 2016/1, nº 145 . [http://dx.doi.org/10.1387/pceic.15195]

   RECIO CÁCERES, Carolina; MORENO-COLOM, Sara; BORRÀS CATALÀ, Vicent; TORNS, Teresa (2015): “La profesionalización del sector de los cuidados”. Zerbitzuan: revista de servicios sociales, Núm. 60 (Diciembre 2015), 179-193. [http://dx.doi.org/10.5569/1134-7147.60.12] .

   MORENO-COLOM, Sara; RECIO CÁCERES, Carolina; TORNS MARTÍN, Teresa; BORRÀS CATALÀ, Vicent (2016): “Long-term care in Spain: Difficulties in professionalizing services”. Women & Aging, DOI: 10.1080/08952841.2015.1125699 .

  • Treball, cura, vida personal i ordre social en el món de la vida de la societat espanyola

   La història recent de la societat espanyola es pot interpretar com un llarg i conflictiu procés de construcció i institucionalització d’un ordre social en què s’articulen, d’una manera particular i específica, tres classes d’activitat: el “treball (professional)”, el de “cura” (com a expressió condensada del conjunt d’activitats domèstiques) i el “lleure” (entès com el conjunt d’activitats individuals orientades al desenvolupament i gaudi personal). Cadascuna d’aquestes activitats s’exerceix en un medi institucional particular (relació salarial, relació domèstica, relació amb si mateix) ia cadascuna se’ls assigna un ordre de preferència de classes d’individus, en el qual juga un paper clau les relacions de gènere. Com a components de l’ordre social, el significat i el valor atribuïts a cadascuna d’elles així com a la seva articulació tenen un caràcter normatiu – l’ordre social es presenta com un ordre just – i, per hegemònics que arribin a ser, són sempre socialment discutits i disputats.
   Prenent com a punt de partida aquesta interpretació de l’ordre social i la manera com ha estat institucionalitzat en el cas espanyol, ens proposem investigar les diferents formes de concebre, entre la població espanyola, la definició i el valor atribuïts al “treball”, a la “cura “i al “oci “així com la seva articulació (l’ordre social): operem amb la hipòtesi que diferents” condicions socials “(Weber), definides per les diferents posicions ocupades i exercides en cada un dels àmbits d’activitat considerats, són portadores de diferents formes de definir aquest ordre. Ens interessa fer veure i subratllar no només els trets que s’assemblen i distingeixen cadascuna de les diferents formes particulars de concebre l’ordre social, sinó també fer veure i subratllar la seva relació de distància i / o proximitat amb l’ordre social institucionalitzat.

   Data d’inici: 01/12/2011

   Data fi: 01/01/2014

   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad

   Referència finançament: CSO2010-19450

   Investigador responsable: Carlos Prieto (Universidad Complutense de Madrid)

   Equip: Sofía Pérez de Guzmán Padrón, Teresa Torns, Pilar Carrasquer

   Documents i publicacions:

   Carrasquer, Pilar (2013): “El redescubrimiento del trabajo de cuidados: algunas reflexiones desde la sociología”, Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 31.

  • Estudi sobre l’atur de llarga durada de les dones del Vallès Occidental

   Data d’inici: 01/06/1991

   Data fi: 01/09/1991

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer, José A. Noguera, Xavier Rambla, Montserrat Torns

   Documents i publicacions:

   Working Paper nº 4, QUIT-UAB, 1993

  • L’absentisme laboral del servei d’hostaleria al Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell

   Data d’inici: 01/02/1991

   Data fi: 01/01/1992

   Finançament: Consorci Hospitalari Parc Taulí de Sabadell

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer

   Documents i publicacions:

   Carrasquer, P.; Torns, T., (1995) :”El absentismo laboral femenino, mito o realidad”. ABACO nº 4, Gijón.

   Working paper nº 3 (1993)

  • L’escletxa salarial i l’escletxa de cura. Dos factors de desigualtat de gènere

   L’impacte del treball domèstic i de cura, majoritàriament en mans de les dones, en la vida laboral de les persones treballadores i, per tant, en els seus salaris, ha estat objecte d’una creixent atenció per parts de les ciències socials. Diferents normatives i lleis de conciliació de la vida laboral i personal-familiar han estat aprovades en tots els països europeus, però ni els estudis amb les seves recomanacions, ni les normatives han permès eliminar l’escletxa salarial de gènere.
   D’una banda, l’escletxa salarial roman com un factor de desigualtat i discriminació de gènere en les nostres societats i, d’altra banda, hi ha l’anomenada escletxa de cura, és a dir, la que resulta de la desigual dedicació de dones i homes a treball domèstic i la cura de les persones. La persistència de les dues escletxes en societats, en molts altres aspectes, igualitàries, apunta al caràcter estructural i normatiu de les desigualtats que les originen.
   L’objectiu principal del projecte és analitzar, tant estadística com discursivament, la bretxa salarial de gènere i la relació entre la bretxa salarial de gènere i la bretxa de gènere de cures.

   Data d’inici: 03/12/2014

   Data fi: 15/10/2015

   Finançament: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la Mujer – EEA Grants (Exp. 128-CNBR025)

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Carolina Recio, Núria Sánchez Mira, Albert Trinidad

  • L’ocupabilitat dels joves: formació, gènere i territori

   La desocupació i la precarietat són els trets que millor defineixen el mercat laboral actual i que, cada vegada més, afecten a diferents col·lectius socials. Des d’una perspectiva històrica, els joves sempre han format part dels grups més perjudicats com a conseqüència de les crisis d’ocupació que han tingut lloc en el conjunt de la Unió Europea. Durant l’any 2013, el 23.5% dels joves de la UE menors de 25 anys no va trobar treball, sent el cas d’Espanya, juntament amb Grècia, un dels més alarmants, amb una taxa d’atur juvenil del 55.5%. Però a diferència de períodes anteriors, la situació vigent incorpora tres novetats: el volum de joves que volen treballar i no troben treball; el perfil masculí dels desocupats; i la inactivitat com una resposta individual a l’atur i a la precarietat perllongada.
   En aquest context, aquest projecte es pregunta fins a quin punt les conseqüències de la crisi d’ocupació estan sostraient pes al treball productiu en el projecte de vida dels joves, especialment els masculins que viuen en territoris amb escassa tradició industrial. La pèrdua de centralitat de l’ocupació en la identitat masculina es veu reforçada en el cas dels joves amb nivells més baixos de qualificació, als quals l’oferta formativa els resulta molt poc atractiva i està lluny de ser percebuda com un valor actiu per buscar ocupació. Amb tot, sorgeix la necessitat d’analitzar les possibilitats d’ocupabilitat dels joves incorporant la formació, el gènere i el territori com a factors explicatius centrals que permeten superar la disjuntiva entre l’oferta i la demanda del mercat de treball.
   Els objectius del projecte són:
   a) Explorar les potencialitats de l’oferta de formació professional i de la demanda de mà d’obra qualificada del mercat de treball per millorar les possibilitats d’ocupació dels joves incorporant en l’anàlisi la identitat de gènere i l’especificitat territorial;
   b) Explorar els processos de construcció de les identitats masculines i femenines amb la finalitat de detectar les aptituds, interessos i habilitats dels joves a partir dels quals definir trajectòries de re-qualificació
   c) explorar les experiències formatives reeixides vinculades a l’estructura productiva del territori considerant la importància de la dimensió local.
   Aquests objectius exigeixen una estratègia metodològica de caràcter qualitatiu capaç d’explorar els processos d’inserció laboral dels joves – tenint en compte el gènere, la formació i el territori– i determinar si els canvis en aquests processos comporten la transformació de la construcció de la identitat entorn del valor del treball entre les persones joves, especialment entre els joves masculins. Així mateix, la importància del context territorial exigeix una aproximació específica. Per això s’ha plantejat una metodologia que permeti realitzar treball de camp en tres comunitats autònomes diferents: Castella-la Manxa, País Basc i Catalunya. L’objectiu és poder atendre la diversitat de factors territorials i institucionals que intervenen en la configuració de la problemàtica. En última instància, els resultats del projecte busquen replantejar les propostes polítiques orientades a millorar l’ocupabilitat dels joves.


   Data d’inici: 01/01/2015
   Data fi: 31/12/2018
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CSO2014-59753-P)
   Referència finançament: CSO2014-59753-P
   Investigador responsable: Vicent Borràs Català
   Equip: Matxalen Legarreta (UPV), Sara Moreno Colom (UAB), Paloma Candela Soto (UCLM), Albert Recio Andreu (UAB)
   Web relacionada: http://pagines.uab.cat/eject/

   Documents i Publicacions:

   Moreno-Colom, S., Trinidad, A., Alcaraz, N., & Borràs Català, V. (2020). Neither studying nor working: free time as a solution? Journal of Youth Studies, 1-17.

   Borràs Català, Vicent; Moreno Colom, Sara; Candela Soto, Paloma; Legarreta Iza, Matxalen (2019). “Jóvenes en perpetuo tránsito hacia ninguna parte”. Revista Española de Sociología, 28 (2), 365-380.

   Borràs Català, Vicent; Moreno, Sara; Candela Soto, Paloma; Legarreta, Matxalen (2019). La empleablidad de l@s jóvenes : formación, genero y territorio (EJECT: Informe final de proyectos de I+D+i. CSO2014-59753-P.

   Candela, Paloma (2018): “El lastre de las desigualdades de género en la educación y el trabajo: jóvenes castellano-manchegas atrapadas en la precariedad”. Sociología del Trabajo, nº92, 125-146.

   Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent; Trinidad Jiménez, Albert (2017): “Ni escuela, ni trabajo: el tiempo libre como un oasis obligado en medio de la nada”. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, Vol. 4, 99-111.

  • La bretxa salarial com a fenomen multidimensional. Anàlisi de barreres institucionals, organitzacionals i culturals. Propostes per a la intervenció – BRIDGES

   La bretxa salarial (BS) és una de les expressions més notòries de les desigualtats de gènere al mercat de treball, que incideix directament sobre les condicions de treball i de vida de les dones. D’aquí la seva transcendència en les agendes pública i acadèmica. La reducció de la BS és un objectiu europeu d’ocupació lligat a la consecució de la igualtat d’oportunitats i a la independència econòmica de les dones. En termes de condicions de treball i d’ocupació, la BS és un indicador de situacions i de trajectòries laborals i professionals clarament diferenciades per raó de gènere. Així mateix, aquesta al·ludeix a les percepcions i valors diferencials atorgats al treball d’homes i de dones, així com al seu reconeixement en termes professionals. Més enllà de l’àmbit estricte del mercat de treball, la BS exemplifica el vincle entre l’activitat laboral i les responsabilitats domèstiques i familiars que pesen, sobretot, sobre les dones adultes. En termes de condicions de vida els efectes de la bretxa salarial són clars, tant en termes de recursos presents per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària, com en el futur accés a prestacions de jubilació.
   En aquest context, les polítiques orientades a la reducció de la BS semblen haver tingut un èxit escàs. A què és degut? Quins són els obstacles que dificulten la viabilitat o l’eficàcia d’aquestes polítiques? A què es deu la disparitat en l’abast de la BS? Existeixen entorns sectorials o empresarials més o menys proclius a les desigualtats salarials? Quin paper juguen les percepcions i imaginaris sobre l’ocupació femenina? Com es pot fer front a aquestes possibles barreres? Aquestes són les principals preguntes que es planteja aquest projecte. Per respondre a elles, es planteja una aproximació als nivells sectorial i d’empresa, que posi especial atenció en la identificació dels factors institucionals, organitzacionals, i culturals o simbòlics, que o bé fomenten o bé podem contribuir a minimitzar la BS. Sota aquesta òptica, el projecte es planteja un doble objectiu. D’una banda, pretén indagar en aspectes del fenomen poc estudiats fins al moment. Per altra banda, pretén aportar idees i instruments que permetin contribuir a eradicar aquesta forma de desigualtat de gènere. En aquest sentit, la participació dels agents socials i institucions concernides per aquesta qüestió constitueix una dimensió clau del projecte. Amb aquesta finalitat, s’ha previst la creació d’un Consell Assessor, format tant per expertes com per representants d’institucions i organitzacions directament implicades en la problemàtica de la BS. A més de la seva contribució a la disseminació i aplicabilitat dels resultats obtinguts, aquest Consell suposa una garantia de participació externa, al llarg del procés d’investigació.

   Data d’inici: 15/02/2016

   Data fi: 14/02/2018

   Finançament: Programa RECERCAIXA-ACUP

   Referència oficial: 2015ACUP

   Investigadora responsable: Pilar Carrasquer

   Equip: Núria Sánchez Mira, Martí López Andreu, Albert Trinidad Jiménez, Carolina Recio

   Web relacionada: http://pagines.uab.cat/brechasalarial/

   Publicacions derivades:

   Sánchez-Mira, Núria; Serrano Olivares, Raquel & Carrasquer Oto, Pilar (2021). A matter of fragmentation? Challenges for collective bargaining and employment conditions in the Spanish long-term care sector. Transfer: European Review of Labour and Research27(3), 319–335.

   Sánchez-Mira, Núria; Serrano Olivares, Raquel; Carrasquer Oto, Pilar (2020). «What slips through the cracks: The distance between regulations and practices shaping the gender pay gap». Economic and Industrial Democracy.

   Sánchez Mira, Núria; Serrano Olivares, Raquel; Carrasquer, Pilar (2020). «Sectoral dynamics of the gender pay gap : an interdisciplinary approach». QUIT Working paper series, n. 25.

   Serrano Olivares, Raquel; Carrasquer, Pilar; Sánchez Mira, Núria (2019). «El papel de la regulación convencional en la caracterización sectorialmente específica de la brecha salarial de género». Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 6, p. 37-64.

   Sánchez-Mira, Núria (2017). «La bretxa salarial de gènere en dades». Eines per a l’esquerra nacional, [en línia], 2017, Núm. 28, p. 68-78,

   Carrasquer Oto, Pilar; Sánchez Mira, Núria; López Andreu, Martí (2017). «La intervención sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Análisis de barreras institucionales, organizacionales y culturales». A M.R. Herrera-Gutierrez i G. Jaraiz Arroyo  (Coord) PACTAR EL FUTURO: Debates para un nuevo consenso en torno al Bienestar’ Actas del VI Congreso de REPS. Sevilla, 16 y 17 de febrero de 2016.

  • Professionnalisation Aux SavoirS Autour du Genre et de l’Égalité – PASSAGE

   El projecte PASSAGE, que inclou 8 socis acadèmics de 7 països europeus, té com a objectiu general ajudar a professionalitzar els oficis de gènere i la igualtat a través de l’harmonització i la validació de la formació i habilitats.
   Aquest objectiu general es concreta en els punts següents:
   – Empleabilitat: identificació competències professionals (millora màster EGALES)
   – Validació transnacional competències: repertori competències « métiers du genre et de l’égalité » emergents i acompanyament dels processos de certificació d’aquests oficis a nivell europeu
   – Mobilitat i diversitat lingüística (mòdul intensiu) així com de professionals en aquest camp
   – Modernització de l’ensenyament superior via reforçament partenariat EGALES: interdisciplinar, transnacional comunitari i extra-comunitari.
   – Consolidació vincles amb món laboral a través « comités de pilotage » ( professorat, estudiants, estructures professionals, àmbits de decisió política) per tal de definir prioritats i procediments en els mòduls de formació i per organitzar estades de pràctiques.

   Expertes col·laboradores:
   Catarina Alves, Servei d’Atenció Educativa, SAS-ABITS, Direcció del Programa de la Dona, Ajuntament de Barcelona
   Aida Rodríguez, Federación Estatal de Asociaciones profesionales de Agentes y Promotoras de Igualdad de Oportunidades (FEPAIO).
   Mireia Mata i Solsona, Directora General d’Igualtat, Generalitat de Catalunya

   Participants Mòdul Intensiu:

   Maria Vilar
   María Antonieta Herrera
   Dounya Moussaoui

   Data d’inici: 01/09/2014

   Data fi: 31/08/2017

   Finançament: European Commission – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Erasmus + Strategic Partnership KA 2 ( 2014-1-FR01-KA200-008482)

   Investigador responsable: Pilar Carrasquer (coord.)

   Equip: Sònia Parella, Sara Moreno, Carolina Recio

   Partners associats:
   Raquel Saco (Qualitat i Temps de Treball- Dep. Empresa i Ocupació-GC)
   Fina Rubio (Fundació Surt)
   Alba Garcia (Secretaria Dona –CONC)

   Web relacionada: http://egales.univ-lyon2.fr/fr/bienvenue-sur-le-site-du-master-egales-466703.kjsp?RH=1447064434241

  • Dones i Mercat de Treball a Barcelona

   Aquest estudi sobre la situació de les dones i el treball a Barcelona és un encàrrec realitzat en el marc de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat (2016-2020) (EFPP) de l’Ajuntament de Barcelona en la seva primera línia d’actuació “Dades i Sistemes d’Informació”, dins de l’objectiu específic “Dotar l’Ajuntament de Barcelona d’un sistema d’informació que permeti conèixer el fenomen de la feminització de la pobresa de forma integral i exhaustiva”; juntament amb el Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), encarregat de l’elaboració de l’informe sobre la situació de les dones al mercat laboral a Barcelona.

   L’objectiu general de l’estudi és mostrar, a través de la explotació de dades estadístiques, la situació de les dones a Barcelona en relació als treballs sobre la base del qual formular propostes d’intervenció.

   Data d’inici: 30/12/2016

   Data fi: 30/12/2017

   Finançament: Ajuntament de Barcelona

   Referència finançament: Conveni 15420

   Investigador responsable: Sara Moreno

   Equip: Vicent Borràs, Núria Sánchez Mira

 • Desenvolupament i polítiques locals

  La crisi del model de producció tradicional, junt a la crisi mediambiental i la demanda de noves necessitats per part de la població provoquen l’emergència del desenvolupament local com a fenomen significatiu dins les dinàmiques de la globalització, els canvis en l’organització del treball i l’Estat de benestar. Dins aquesta línia resulta clau l’estudi de les transformacions del treball, el disseny i aplicació de polítiques sostenibles i serveis per a la població, tot des d’una perspectiva que emfatitza la dimensió territorial.

  Recerques en curs Recerques finalitzades
  • Avaluació del disseny, implementació i impacte de les actuacions que el SOC realitza en el marc del conveni establert amb la Fundació Cecot Innovació

   Aquest projecte de recerca realitza una avaluació de disseny, d’implementació i d’impacte de les accions pertanyents al programa reempresa i finançades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). El programa reempresa està promogut per dues fundacions privades: la Fundació Cecot Innovació i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya.

   Per a evitar l’extinció d’empreses, té entre els seus objectius l’organització de mercats transparents de transmissió d’empreses i oferir serveis d’intermediació i acompanyament en aquesta compravenda.

   L’avaluació utilitza una metodologia tant quantitativa com qualitativa, en alguns apartats amb funcions descriptives i en uns altres amb funcions d’inferència causal.

   Data inici: 06/05/2021
   Data fi:
   31/12/2022
   Finançament:
   Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
   Referència:
   SOC-2021-335; SOC-2022-326
   Investigador principal:
   Joan Miquel Verd
   Equip: Álvaro Fernández Junquera

  • Anàlisi de temes econòmics per donar resposta a la covid-19. Observatori Social i Laboral per a Cuba

   Cuba es troba impulsant un procés de transformacions denominat “actualització del model econòmic” que constitueixen una oportunitat estratègica en termes de desenvolupament perquè aborden nodes crítics del model econòmic, però imposen un conjunt de desafiaments socials i laborals que necessitaran un seguiment específic des de la política social i les institucions públiques.

   El Sistema de les Nacions Unides (SNU) al país comença la implementació del seu nou Marc de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible (2020-24) signat amb el govern de Cuba responent a prioritats nacionals i locals en desafiaments clau de desenvolupament que el SNU pot acompanyar per a implementar al país l’Agenda global 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

   La COVID-19 agrega desafiaments sense precedents en termes de resposta política. Per a contenir la propagació del virus i garantir la capacitat de resposta dels sistemes de salut i assistència social els governs enfronten decisions de política pública complicades en contextos de recursos escassos, i mercats laborals amb alts nivells d’informalidad. Si bé el context abans descrit difereix substancialment d’un país a un altre, una resposta política efectiva davant COVID-19 deu simultàniament: (1) defensar els sistemes de salut del col·lapse per a minimitzar les morts per COVID-19 i altres causes; (2) protegir els treballadors que perden ingressos; (3) protegir l’ocupació, i l’activitat productiva i (4) trobar les fonts per a finançar la despesa fiscal addicional requerit.

   En aquestes condicions, és crític per als governs disposar d’informació analítica per a prendre decisions en matèria de política pública i en aquest objectiu el present projecte produeix una sèrie d’informes analítics per a facilitar, en aliances amb actors nacionals i territorials, iniciatives que contribueixin a donar respostes socioeconòmiques a la covid-19 i a la implementació d’Observatoris Socials i Laborals.

   Data d’inici: 09/12/2020
   Data de fi: 30/04/2021
   Finançament: Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo- Cuba
   Referència oficial: 20-CUB-248
   Investigador principal: Antonio Martín Artiles

  • Anàlisi exploratòria de la recollida informal de residus a la ciutat de Granollers

   A Catalunya coexisteixen un sector formal de gestió de residus, gestionat principalment per municipis i altres administracions públiques, i, al mateix temps s’observa una gestió informal de residus, que actua tant dins com fora del sector formal.
   La hipòtesi principal d’aquest treball és que el sector informal està contribuint i millorant els objectius de les polítiques públiques respecte al desviament de deixalles i la recuperació de materials, però és aquest un treball que no rep cap reconeixement i sí que suporta nombroses desigualtats i injustícies. En aquest sentit, l’objectiu de l’estudi és identificar les contribucions i els dèficits del sector informal de residus cap al sistema general de residus des de la mirada de la justícia ambiental.
   La primera fase d’aquest projecte inclou un estudi de cas amb recicladors informals a la ciutat de Granollers, que inclou qüestionaris, entrevistes en profunditat, participació observacional i anàlisi. La segona fase s’estén a la resta de Catalunya amb entrevistes en profundad i anàlisis per a determinar els impactes generals i les contribucions dels recicladors al sector formal de gestió de residus.

    

   Data inici: 25/09/2018
   Data fi: 28/09/2019
   Finançament: ECOEMBES
   Referència: 16881
   Investigador principal: Josep Espluga
   Equip: Michael Rendon, Julián Porras, Astou Toure


   Publicacions

   Rendon, Michael; Espluga-Trenc, Josep & Verd, Joan Miquel (2021). Assessing the functional relationship between the formal and informal waste systems: A case-study in Catalonia (Spain). Waste Management, 131, 483–490. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.07.006

  • El paper de les polítiques actives d’ocupació en el desenvolupament i mobilització del capital social de joves amb trajectòries laborals vulnerables

   El projecte estudia el possible impacte que poden tenir les polítiques d’ocupació orientades als joves per part de l’Administració pública, i particularment les polítiques actives d’ocupació (PAO), en les trajectòries laborals de joves d’origen més desafavorit, des del punt de vista de la millora del seu capital social.

   L’estudi té com a objectiu principal aprofundir en la dimensió relacional del col·lectiu de joves amb trajectòries laborals vulnerables, especialment pel que fa al capital social que pot permetre un major èxit en la cerca de feina. En aquest sentit, també pretén estudiar el paper que les PAO, a partir dels serveis públics d’ocupació, tenen en el desenvolupament i mobilització d’aquest capital social. Des d’aquest punt de vista, aquest projecte no només busca estudiar amb més profunditat aquest objecte d’estudi, sinó que també pretén una perspectiva aplicada que permeti generar pautes d’intervenció més innovadores que tinguin en compte la dimensió relacional de les persones a l’hora de millorar la seva situació laboral.

   Data inici: 01/04/2019
   Data fi:
   31/05/2020
   Finançament:
   Agència Catalana de Joventut , Generalitat de Catalunya
   Referència:
   2018AJOVE00006
   Investigador principal:
   Joan Miquel Verd
   Equip: Joan Rodríguez Soler; Víctor Arroyo

   Publicacions:

   Rodríguez-Soler, Joan & Verd, Joan Miquel (2023). Informal social capital building in local employment services: Its role in the labour market integration of disadvantaged young people. Social Policy & Administration, 1–21. https://doi.org/10.1111/spol.12900

   Verd Pericàs, Joan Miquel; Rodríguez, Joan; Arroyo, Víctor; [et al.]. El paper de les polítiques actives d’ocupació en el desenvolupament i mobilització del capital social de joves amb trajectòries laborals vulnerables. 2020

  • Desenvolupament local, social i sostenible amb generació d’ocupació

   Aquest projecte d’investigació proposa una hipòtesi alternativa de desenvolupament local, caracteritzada per un procés econòmic que pretén tenir en compte les noves necessitats tant socials com ecològiques que haurien d’entrar en el camp del benestar de les nostres comunitats, creant al mateix temps una ocupació qualificable com a “bona ocupació”. La hipòtesi posa com a condició que en aquest desenvolupament intervinguin l’administració, les empreses i la comunitat.
   La investigació planteja verificar aquesta hipòtesi en diversos ajuntaments d’una gran regió metropolitana, amb els següents objectius:
   a) analitzar els discursos i actituds dels agents socials que permetin veure fins a quin punt comença a estar present o no la consciència d’aquesta alternativa,
   b) estudiar el procés real de desenvolupament local en el seu conjunt en aquests ajuntaments amb atenció als objectius i programes que proposa i a la implicació de la societat en els mateixos,
   c) prendre en consideració particularment algunes polítiques concretes que tenen a veure amb el que hem anomenat noves necessitats,
   d) detectar els punts forts i febles, els obstacles i les oportunitats que apareixen en el procés des del punt de vista de l’alternativa assenyalada.

    

   Data d’inici: 01/12/2005

   Data fi: 01/12/2008

   Finançament: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

   Referència: SEJ2005-040078

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Antonio Martín, Carlos Lozares, Teresa Torns, Andreu Lope, Ramon de Alòs-Moner, Pilar Carrasquer, Pedro, López, Vicent Borràs, Joan Miquel Verd, Joel Martí, Tomás García

   Documents i publicacions:

   MARTÍN ARTILES, Antonio ; CARRASQUER i OTO, Pilar ; RODRÍGUEZ SOLER, Joan ; MOLINA ROMO, Óscar (2010): “Governança local i política d’innovació”. Revista Catalana de Sociologia, Núm. 25, pp. 7-26.

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MOLINA, Óscar; CARRASQUER, Pilar; RODRÍGUEZ SOLER, Juan (2010): “El actor social en las políticas de desarrollo local y de innovación tecnológica”. Sociología del Trabajo, nº 68, pp. 51-80.

   TORNS, Teresa; CASTELLÓ, Laia; RECIO, Carolina (2009): “El desarrollo local y el bienestar de la ciudadanía: ¿una relación necesaria?”. Revista Internacional de Organizaciones (RIO), Nº 3, pp. 111-129.

    

   Divulgació:

   Jornada “Estratègies de desenvolupament local a les àrees metropolitanes: el cas de Barcelona”:

  • Local level concertation: The possible role of social partners and local level institutions in regulating the new forms of employment & work.

   Els objectius generals del projecte són l’estudi, l’anàlisi i l’organització del seguiment permanent de les relacions entre els actors socials i del paper que juguen les institucions públiques, a un nivell local, en la regulació de l’ocupació i de les relacions laborals, amb especial interès en aquelles no típiques. Així l’objectiu últim serà proporcionar informació rigorosa i actualitzada als responsables de formular les polítiques d’ocupació i als actors del diàleg social, amb la finalitat de donar suport aquelles mesures que permetin la prevenció i/o reducció de l’exclusió social lligada al creixement de noves formes d’ocupació.

   Data d’inici: 01/01/1999

   Data fi: 01/12/2000

   Finançament: Commission of the European Communities- Directorate General for DG XII Science, Research and Development (Contract SOE2 CT98-3066)

   Investigador responsable: Coordinador projecte: Ida Regalia; responsable equip QUIT: Andreu Lope Peña

   Equip: Francesc Gibert, Daniel Ortiz

   Documents i publicacions:

   Regalia, I. (ed.) (2006): Regulating New Forms of Employment. Local experiments and social innovation in Europe. London and New York:Routledge.

    Daniel Ortiz de Villacian (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona):  Tendencias y situación de las formas de empleo y del mercado de trabajo en Cataluña WP/00/1/ES

    Andreu Lope ;Francesc Gibert (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona):  Nuevas formas de empleo y de trabajo y sus formas de regulación: revisión de la literatura española. WP/00/2/ES

    Andreu Lope, Francesc Gibert ;Daniel Ortiz de Villacian (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona): Nuevas formas de empleo y de trabajo: los resultados de una encuesta en Cataluña WP/00/3/ES

    Andreu Lope, Francesc Gibert; Daniel Ortiz de Villacian (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona): La regulación local de las nuevas formas de empleo y de trabajo. El caso de Cataluña (The Local Regulation of the New Forms of Employment and Work. The Case of Catalonia) WP/01/17/EN

    Andreu Lope, Francesc Gibert;Daniel Ortiz de Villacian (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona): New Forms of Employment and Work: The Results of a Survey in Catalonia WP/00/8/EN

    Andreu Lope; Francesc Gibert (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona): New Forms of Employment and Work: A Review of the Spanish Literature WP/00/5/EN

  • Xarxa temàtica sobre la construcció social de l’ocupació

   L’objectiu d’aquesta xarxa temàtica consisteix en l’anàlisi de les causes socials d’exclusió en funció de les dinàmiques socials de l’ocupació. Amb el suport de treballs de recerca existents, es provarà la següent hipòtesi, que la integració social no és exclusivament un problema de treball, sinó que està estretament lligada a les formes de participació en l’ocupació.

   Data d’inici: 01/12/1997

   Data fi: 01/11/2000

   Finançament: European Commission (DG XII-TSER Programme ERB-SOE2-CT97-3041)

   Investigador responsable: Coordinador projecte: Bernard Friot (Groupe de recherche sur l’Education et l’Emploi); UAB: J.M. Masjuan (GRET-ICE)

   Equip: Óscar Rebollo, Joan Miquel Verd, Joel Martí

  • Continuïtat del procés de dinamització i enfortiment de la coordinadora d’AMPAS de Montcada i Reixac

   El projecte constitueix la continuïtat d’un procés participatiu d’Investigació Acció Participant (IAP) amb les Associacions de Mares i Pres (AMPA’s) de les Escoles de Montcada i Reixac, emmarcat en el mòdul de pràctiques del Màster de Participació i Politiques Locals de la UAB.
   El projecte té com a finalitat donar suport a la concreció de les propostes plantejades en el procés anterior i que s’enumeren tot seguit:
   – Elaboració d’un Manual de AMPAs, el qual pugui ser adaptat per cadascuna de les associacions, segons les seves particularitats.
   – Major influència de les AMPAs en l’educació dels seus fills i filles, la qual cosa es traduiria en una major participació en els projectes del Centre i en una millora de les relacions amb l’Equip Directiu.
   – Constitució d’una Coordinadora de les AMPAs de Montcada i Reixac.

   Data d’inici: 01/07/2009

   Data fi: 01/07/2010

   Finançament: Ajuntament de Montcada i Reixac

   Investigador responsable: Tomás García González

   Equip: Catalina Ruz Escobar

  • Validació qualitativa de l’estudi de la situació i perspectives laborals en el barri de l’Erm

   El projecte vigent és continuació d’una recerca desenvolupada durant un any, i finalitzada al maig del 2008, al barri de l’Erm de Manlleu entorn a la situació i la problemàtica laboral de la seva població. Aquesta investigació es va dur a terme en el marc del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de l’Erm desenvolupat a partir de la Llei de Barris de la Generalitat per encàrrec del Institut de Desenvolupament de l’Erm (IDE) de l’ajuntament de Manlleu.
   La investigació, a més de la realització de un nombre important d’entrevistes a actors socials significatius, així com del pertinent anàlisi documental i estadístic, va comptar amb la realització d’una enquesta al conjunt de la població en edat laboral del barri que va obtenir un molt elevat nivell de respostes. Aquestes eines van permetre concloure l’estudi amb un seguit de propostes d’actuació en el terreny del foment de l’ocupació. Precisament, el seguiment i avaluació de la concreció d’aquestes propostes és l’objectiu del projecte ara en marxa i que es desenvolupat per l’Andreu Lope coordinador, igualment, de l’equip (format també per Laia Castelló i Joan Rodríguez) que va fer l’estudi inicial.
   Alguna de les mesures proposades ja s’han implementat, com és el cas de la celebració d’un Fòrum de Debat amb la participació dels principals actors socials del barri i del municipi, així com d’empreses i centres de formació. Del Fòrum derivaren concrecions específiques de les propostes que van resultar de l’estudi inicial. En els propers mesos es dissenyaran polítiques específiques, en el marc del recolzament a les empreses (especialment a les pimes) o en el de la formació (en l’àmbit del comerç, del metall, etc.) entre d’altres. La participació en aquest disseny, el seguiment de la seva concreció i l’avaluació dels seus resultats seran els elements més significatius del projecte. Un projecte que té com a punt de mira l’enfortiment de la cohesió social en el barri de l’Erm, partint de l’idea que la millora de la situació dels seus habitants respecte a l’ocupació i el mercat de treball és un element fonamental per aconseguir-lo.

   Data d’inici: 01/12/2007

   Data fi: 01/12/2008

   Finançament: Institut de Desenvolupament de l’Erm

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Web relacionada: http://www.barrierm.cat/

  • Estudi sobre la situació i perspectives laborals al barri de l’Erm. La problemàtica laboral de la població

   El projecte parteix de les accions integrades que es duen a terme a l’Erm a partir de l’aplicació dels criteris presentats a la Llei de Barris. Es concreta, però, en l’àmbit de les perspectives i la inserció laboral del conjunt de la població activa del barri; amb especial èmfasi en les que presenta la població immigrant en tant que és un col•lectiu amb forta presència i amb particulars dificultats d’accés al mercat de treball.
   L’objectiu a assolir és: conèixer les capacitats i la disposició dels diversos col•lectius presents al barri de l’Erm per tal d’accedir al món del treball per, a partir d’aquí, proposar mesures que facilitin aquest accés. Aquestes mesures, a més a més, han de vincular-se estretament a les característiques i a les possibilitats del mercat de treball de Manlleu i a les del seu teixit productiu i empresarial.

   Data d’inici: 01/05/2007

   Data fi: 01/03/2008

   Finançament: Institut de Desenvolupament de l’Erm – Ajuntament de Manlleu

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Joan Rodríguez, Laia Castelló

   Documents i publicacions:

   LOPE PEÑA, Andreu; RODRÍGUEZ SOLER, Juan; CASTELLÓ SANTAMARIA, Laia (2009): “De la ley de barrios al diseño de políticas locales de empleo”. Arxius de Ciències Socials, Núm. 21, pp. 49-64 .

  • El sector metal·lúrgic d’Osona i les seves necessitats

   L’estudi de la situació del sector metal.lúrgic a la Comarca d’Osona té un doble objectiu:
   a) Analitzar la dinàmica productiva actual del sector metal.lúrgic a Osona.
   b) Escenaris futurs: tendències i estratègies productives del sector metal.lúrgic a Osona
   Una vegada analitzada la dinàmica productiva, l’estudi se centra en determinar els escenaris futurs possibles del sector i les estratègies productives bàsiques per situar-se en aquells escenaris més adequats tant des de l’òptica de les empreses com dels governs locals del territori.
   En aquest últim sentit, se centrarà especialment en aquells escenaris referits a la situació productiva i laboral del sector, aspectes ambdós bàsics per a la definició i implementació de les polítiques públiques locals i fonamentals per l’articulació d’un teixit productiu de qualitat.

    

   Tipus de projecte: Convenis

   Línea de recerca: Desenvolupament i polítiques locals

   Data d’inici: 01/01/2006

   Data fi: 01/07/2006

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: CONSELL COMARCAL D’OSONA

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Francesc Gibert, Albert Recio

  • Realització d’un estudi que aprofundeixi les linies de desenvolupament dels dispositius d’inserció laboral (DILS) en els municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui

   Data d’inici: 01/05/2002

   Data fi: 01/09/2002

   Finançament: Diputació de Barcelona

   Investigador responsable: Andre Lope Peña

  • Realització d’un diagnòstic sobre la situació dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena respecte a la transició escola-treball

   L’objectiu de l’estudi és l’anàlisi de les accions locals orientades a la transició de l’ensenyament secundari (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig i Superiior) al mercat de treball, desenvolupades en els municipis de la Conca d’Òdena durant el període 2001-2002.

   Data d’inici: 01/11/2001

   Data fi: 01/12/2002

   Finançament: Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Andreu Lope, Francesc Gibert, Isidre Rabadà

  • Estudi per la verificació del grau de coneixement i la percepció de la problemàtica mediambiental de la població de Rubí

   L’estudi es proposa verificar quin és el grau de coneixement i la percepció de la problemàtica mediambiental de la població de Rubí, amb especial atenció a la qüestió de la recollida selectiva d’escombraries.
   Així, doncs, l’objetiu fonamental seria el d’orientar una campanya municipal de sensibilització i educació de la població sobre aquesta problemàtica.

   Data d’inici: 01/10/2000

   Data fi: 01/02/2001

   Finançament: Ajuntament de Rubí

   Investigador responsable: Tomás García González

  • Pla Especial de reforma interior i millora ambiental del barri del Camí del Molins de Santa Oliva

   Data d’inici: 01/09/2000

   Data fi: 01/10/2000

   Finançament: Ajuntament de Santa Oliva

   Investigador responsable: Tomás García

  • Recull de bones pràctiques d’ocupació a les empreses-Pacte per a l’ocupació al Vallès Occidental

   Data d’inici: 01/02/1999

   Data fi: 01/03/1999

   Finançament: Unió Comarcal de CC.OO del Vallès Occidental

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Pere Jodar, Ramon de Alos-Moner

  • Avaluació del Programa Interdepartamental de la renda mínima de inserció

   Data d’inici: 01/04/1993

   Data fi: 01/10/1993

   Finançament: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Fausto Miguélez, Teresa Torns

   Equip: Tomás García, Màrius Domínguez, José Adelantado, Jordi Santolaria, Clara Llorens, Marta Noguera

   Documents i publicacions:

   Working Paper nº 8, QUIT-UAB, 1997

  • La importància de la concertació per a la promoció de l’activitat industrial, l’ocupació i la cohesió social

   La finalitat de l’estudi és proporcionar eines que facilitin la dinamització de la concertació en el territori de la regió metropolitana de Barcelona.
   Els dos eixos que orienten la recerca es basen en subratllar la rellevància de l’activitat industrial en la dinàmica econòmica i en la premissa de que la concertació, entre els principals agents socials d’un territori i les administracions públiques, suposa una necessitat per dur a terme accions de promoció d’aquella activitat amb garanties d’èxit.

   Data d’inici: 25/03/2015

   Data fi: 24/07/2015

   Finançament: Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

   Referència finançament: CF612791

   Investigador responsable: Andreu Lope

  • Global trends in social inequalities in Europe and Latin America and exploring innovative ways to reduce them through life, occupational and educational trajectories research to face uncertainty-INCASI

   L’objectiu general d’aquest projecte és la creació d’una Xarxa Internacional per a l’Anàlisi Comparatiu de les Desigualtats Socials (INCASI), formada per 19 universitats, 10 d’Europa i 9 d’Amèrica Llatina. L’objectiu és dur a terme recerca comparativa en l’àrea de les desigualtats socials. A través d’aquesta xarxa esperem crear un espai de reflexió col·lectiva, així com afavorir el desenvolupament de sinergies entre els socis de la xarxa, que ens permetin dur a terme estudis innovadors els resultats tinguin impacte tant en els debats acadèmics com en el disseny de polítiques públiques per fer front a les desigualtats socials.

   Data d’inici: 01/01/2016

   Data fi: 31/12/2019

   Referència finançament: Grant Agreement number: 691004

   Investigador responsable: Pedro López Roldán

   Equip:

   Coord.
   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA – Institut d’Estudis del Treball/Centre d’Estudis Sociològics QUIT/Grup de Recerca en Educació i Treball
   Consortium:
   – UNIVERSITAT DE BARCELONA
   – UNIVERSIDAD DE SEVILLA
   – MIDDLESEX UNIVERSITY
   – TAMPEREEN YLIOPISTO
   – UNIVERSIDADE DA CORUÑA

   Publicacions

   Fachelli, S., Jorrat, J., & López-Roldán, P. (2021). Movilidad de clase intergeneracional sobre cohortes de nacimiento en Argentina y España. Revista Española De Sociología, 30(3), a59. https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.59

   Fachelli, Sandra & López-Roldán, Pedro (2021). Comparative Perspectives on Social Indicators. Social Indicators Research, 154, 755–765 (2021). https://doi.org/10.1007/s11205-020-02585-4

   Fachelli, S., & López-Roldán, P. (2017). “The effect of immigration on intergenerational social mobility in Spain” | El efecto de la inmigración en la movilidad social intergeneracional en España. Revista Española de Sociologia, 26(3), 309–328. https://doi.org/10.22325/fes/res.2017.25

 • Relacions laborals i organització del treball

  Dins les transformacions del treball, aquesta línia focalitza la seva atenció en els canvis sobre les relacions laborals i l’organització del treball, posant l’èmfasi en qüestions com els processos de negociació col·lectiva, canvis en el comportament dels agents socials, atenent al nou escenari comunitari i les transformacions que aquest pot provocar en el diàleg social.

  Recerques en curs Recerques finalitzades
  • L’oficina buida

   La pandèmia de COVID-19 ha donat un fort impuls al teletreball, convertint-lo en un objecte d’investigació més important que mai. Es preveu que la digitalització del treball serà cada vegada més important en els propers anys i transformarà la vida tant dels treballadors com de les empreses. No obstant això, les investigacions encara no han donat respostes adequades sobre les conseqüències del teletreball. En determinades condicions, els estudis mostren que treballar lluny de l’oficina podria ajudar a mitigar els conflictes amb els companys, augmentar la flexibilitat i oferir un millor equilibri entre la vida laboral i personal. D’altra banda, l’ús de plataformes digitals i la reducció de les interaccions cara a cara també s’han associat amb un menor suport social, soledat i formes de control social sobre els treballadors vulnerables. En essència, la pandèmia ens ha ensenyat que el teletreball té un costat bo i un altre de fosc. Molts dels mecanismes que constitueixen aquests dos costats semblen dependre de com el teletreball canvia la forma en què dediquem el temps a les nostres relacions socials: com afecta (1) els conflictes entre col·legues i familiars; (2) la mobilització del suport social; (3) formes de control social; i (4) interrupcions de les activitats laborals.

   Aquest projecte avança noves hipòtesis sobre aquestes quatre dimensions relacionals i aplica l’Anàlisi de Xarxes Socials (SNA), un marc completament inexplorat en els estudis de teletreball, per provar-les empíricament. En dissenyar un disseny longitudinal de mètodes mixtos, un equip internacional proposa recopilar dades quantitatives i qualitatives sobre les xarxes personals de teletreballadors a Suïssa, Espanya, Alemanya i els Països Baixos, quatre països europeus amb característiques socioeconòmiques, models familiars i graus d’implementació molt diferents. del teletreball. El projecte pretén avaluar el pes explicatiu d’ aquestes dimensions relacionals sobre el benestar subjectiu dels treballadors, contribuint a la seva comprensió amb qüestions que abasten l’economia, la sociologia del treball, els estudis de família, l’epidemiologia i la psicologia de la salut.

   Data inici: 01/12/2023
   Data fi: 30/11/2025
   Finançament: SNIS (Swiss Network for International Studies)
   Referència: C23018
   Investigador principal: Mattia Vacchiano (University of Geneva); Co-coordinator: Eric Widmer (University of Geneva)
   Investigador principal (equip espanyol): Oscar Molina
   Equip: Sander Junte

   Pàgina web:  Empty office

  • Plataformes digitals d’atenció domiciliària i relacions laborals – ORIGAMI

   La demanda de “Serveis Personals i Domèstics” (PHS) –que abasta un ampli ventall d’activitats que contribueixen al benestar de les famílies i les persones a casa– ha augmentat significativament i també ho ha fet el paper dels treballadors de la cura. L’ocupació en el sector de l’atenció domiciliària es caracteritza per un alt nivell d’informalitat, una presència significativa de la mà d’obra migrant i femenina, una baixa visibilitat del seu treball, que sovint es fa en espais privats, i un feble poder associatiu. Després de l’augment de la demanda, l’oferta pública de serveis no és adequada per satisfer-la, deixant un ampli marge perquè els actors privats puguin maniobrar dins d’un règim recentment comercialitzat de prestació de cures a llarg termini. L’augment del nivell de comercialització i privatització del sector, la fragilitat de les condicions de treball i la creixent complexitat de les necessitats socials han contribuït a redissenyar profundament els sistemes de benestar en els diferents models del capitalisme. L’aparició de plataformes digitals representa un nou motor que s’entrellaça amb aquests processos. Les plataformes digitals, com a noves formes d’organització, actuen com a reguladors privats, creant la seva pròpia incrustació institucional i social.

   Aquest projecte analitza el paper de les plataformes digitals en les transformacions en curs del sector de l’atenció a la llar, identificant les especificitats del seu model organitzatiu respecte tant a les organitzacions tradicionals del sector com a les plataformes presents en altres sectors, les conseqüències sobre les condicions laborals, les necessitats de protecció social i representació d’interessos, i les estratègies innovadores dels actors socials per respondre a aquestes necessitats.

   La recerca es duu a terme a Dinamarca, França, Irlanda, Itàlia, Espanya i els Països Baixos.

   Data d’inici: 01/11/2023
   Data fi: 31/10/2025
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA no. 101126007 — ORIGAMI
   Investigador Principal: Oscar Molina (Spanish team); project coordinator: Ivana Pais, Università Cattolica del Sacro Cuore – UCSC
   Equip: Alejandro Godino

   Pàgina web: https://origamiproject.it/

  • Gestió de la crisi d’inflació a través del diàleg social – MAINSOC

   Després de dues dècades de baixos nivells d’inflació i moderació salarial, Europa enfronta un augment sense precedents del cost de vida i el risc d’estagflació. El xoc inflacionari està erosionant el poder adquisitiu dels empleats, particularment en la part inferior de l’escala salarial. Actors nacionals i de la UE han fet crides perquè els governs i els interlocutors socials gestionin l’actual crisi inflacionària mitjançant polítiques d’ingressos negociades i negociacions col·lectives.

   L’objectiu del projecte MAINSOC és doble. En primer lloc, analitzar l’impacte de la crisi inflacionària en la dinàmica dels salaris reals i les diferències salarials entre sectors i grups de treballadors, parant esment a l’impacte asimètric sobre aquells que es troben en la part inferior de l’escala salarial i al paper de les institucions de relacions laborals per a explicar les diferències entre els diferents sectors i grups de treballadors. països. En segon lloc, analitzar el paper de les polítiques governamentals, la participació dels interlocutors socials i les institucions de relacions laborals en la gestió de la crisi inflacionària, l’adaptació a un nou escenari i la garantia d’un creixement inclusiu en sis països de la UE (DE, DK, ÉS, IT, HU, PL).

   MAINSOC és un projecte conjunt de 6 organitzacions sòcies de cinc països, finançat per la Comissió Europea en el marc del Programa de Prerrogatives Socials i Línies de Competències Específiques (SOCPL).

   Data d’inici: 01/12/2023
   Data fi: 30/11/2025
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA no. 101126451 — MAINSOC
   Investigador Principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino

   Pàgina web del projecte: https://mainsoc.eu/

  • Desenvolupar la negociació col·lectiva en el sector de les cures – DEVCOBA

   El projecte té com a objectiu examinar la dinàmica, els mecanismes i l’impacte de la negociació col·lectiva i la representació sindical en l’àmbit del sector de la cura, posant en focus en els serveis de cura de llarga durada de gent gran i els serveis socioeducatius per a nens de 0 a 5 anys.
   Específicament, el seu objectiu és proporcionar una comprensió més profunda dels mecanismes i pràctiques  en els Estats membres de la UE per a garantir una extensió adequada de la negociació col·lectiva, la promoció de l’afiliació a sindicats i associacions d’ocupadors i l’ús d’òrgans de diàleg social bilateral/trilateral per a dissenyar iniciatives i polítiques que permetin abordar els greus problemes d’escassetat de mà d’obra qualificada.

   Data d’inici: 01/01/2024
   Data fi: 31/12/2025
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA no. 101126385 — DEVCOBA
   Investigador principal: Oscar Molina (Spanish team); project coordinator: Anna Mori, Università degli Studi di Firenze
   Equip: Alejandro Godino, Joan Rodríguez Soler

   Pàgina web del projecte: https://devcoba.unimi.it/the-project/

  • Xarxa de corresponsals de Eurofound

   Com a corresponsal espanyol d’Eurofound, juntament amb NOTUS i IKEI, el QUIT proporciona dades que permeten a Eurofound cartografiar i comparar normatives, polítiques i pràctiques en matèria de relacions laborals, condicions de treball, mercats de treball i ocupació, així com en altres àmbits relacionats amb la política social.

   Els corresponsals nacionals també informen periòdicament sobre l’evolució de la vida laboral i la reestructuració, cosa que permet a Eurofound afegir i actualitzar informació a EurWORK i l’EMCC.

   Data d’inici: 01/03/2022
   Data fi: 28/02/2026
   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
   Investigador responsable: Óscar Molina
   Equip: QUIT: Alejandro Godino, Joan Rodríguez
   NOTUS: Pablo Sanz, Juan Arasanz
   IKEI: Iñigo Isusi, Jessica Durán

   Web: EUROFOUND

   Contribucions en els informes de Eurofound

  • Democràcia en el treball a través d’una gestió algorítmica transparent i inclusiva – INCODING

   La creixent datificació dels entorns de treball desplegada per noves aplicacions tecnològiques basades en sistemes millorats de Big Data i Intel·ligència Artificial (IA) està alterant l’escenari de les relacions laborals de múltiples formes. Aquestes tecnologies augmenten les possibilitats de recopilar, combinar i utilitzar dades sobre el lloc de treball i els treballadors. No obstant això, l’ús d’aquestes tecnologies sovint manca de transparència i és semiautònom, la qual cosa posa en perill les formes tradicionals de participació col·lectiva dels empleats, la transparència o fins i tot les normes de protecció de dades.

   A mesura que la IA i les decisions algorítmiques es generalitzen cada vegada més en les relacions laborals, sorgeix la inquietud sobre l’impacte d’aquestes pràctiques en la representació, la influència i les condicions de treball dels treballadors.

   L’objectiu del projecte INCODING és analitzar el paper de la negociació col·lectiva i altres formes d’involucrament dels empleats a nivell del lloc de treball en el (co) govern de la caixa negra de la gestió algorítmica (GA), amb la finalitat d’identificar els principals reptes per als treballadors i els seus representants, i explorar la seva contribució a la Gestió Algorítmica Inclusiva entesa com el gir cap a una major transparència en el disseny i implementació de Sistemes basats ​​en IA a nivell d’empresa i que garanteixin la supervisió humana dels processos automatitzats.

   A més, el projecte també té com a objectiu aprendre de les millors pràctiques, desenvolupar estratègies de negociació col·lectiva i proporcionar recomanacions perquè els sindicats, els representants dels treballadors i els ocupadors negociïn les condicions en les quals s’utilitzen els sistemes de GA i IA.

   INCODING és un projecte coordinat de 5 organitzacions associades de cinc països, finançat per la Comissió Europea sota EaSI – Programa per a l’Ocupació i la Innovació Social.

   Data inici: 01/09/2021
   Data fi: 28/04/2024
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA VS/2021/0216
   Investigador Principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Sander Junte

    

   Resultats del projecte:

   Publicacions:
   Molina, O., Butollo, F., Makó, C., Godino, A., Holtgrewe, U., Illsoe, A., Junte, S., Larsen, T. P., Illésy, M., Pap, J., & Wotschack, P. (2023). It takes two to code: a comparative analysis of collective bargaining and artificial intelligence. Transfer: European Review of Labour and Research29(1), 87-104. https://doi.org/10.1177/10242589231156515

    

   Project Leaflets:

   INCODING Project – Democracy at work through transparent and inclusive algorithmic management. 2022. (INCODING Project Leaftet) https://ddd.uab.cat/record/259244

   INCODING Project – Democracy at work through transparent and inclusive algorithmic management. 2024. (INCODING Project Leaftet) https://ddd.uab.cat/record/291523

    

   Country Stock Taking Reports:

   Makó, Csaba; Pap, József; Illéssy, Miklós; [et al.]. (2022). Emerging organizational architecture of algorithmic management and the institutional context of weak collective voice : Hungary. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266648

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2022). Developments in algorithmic management from an IR-perspective : Spain. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266647

   Wotschack, Philip; Butollo, Florian. (2022). Developments in Algorithmic Management from an IR-perspective : Germany. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266646

   Larsen, Trine P.; Ilsøe, Anna; Krøll Tell, Henriette; [et al.]. (2022). Developments in algorithmic management from an IR-perspective : Denmark. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266644

    

   EU Level Stock Taking Report

   Holtgrewe, Ursula; Junte, Sander; Glinsner, Barbara. (2024). Developments in Algorithmic Management from an IR-perspective : EU-leve.  (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/273315

    

   Policy Briefs:

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Spain. (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290693

   Csaba, Makó; Illésy, Miklós; Pap, József; [et al.]. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Hungary.  (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290694

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Spain. (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290693

   Larsen, Trine Pernille; Ilsoe, Anna; Haldrup, Christian. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Denmark.  (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290692

    

   Case studies reports:

   Holtgrewe, Ursula; Dworsky, Leoni. (2024). European social partners’ approaches to artificial intelligence and algorithmic management. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290690

   Farkas, Éva; Csaba, Makó; Pap, József; [et al.]. (2024). Non-inclusive industrial relations system and algorithmic management in the labour process : two case studies of high vs. low employee participation working practices. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290689

   Larsen, Trine P.; Ilsoe, Anna; Haldrup, Christian. (2024). Algorithmic management and employee involvement -A Company Perspective: the Danish country report. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290687

   Wostschack, Philip; Butollo, Florian; Hellberg, Leon; [et al.]. (2023). Co-determining Algorithmic Management and Artificial intelligence at work? : the role of collective bargaining in Germany. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290686

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2024). Artificial intelligence and algorithmic management at work : a case study approach on the role of industrial relations in Spain. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290685

    

   Activitats de divulgació:

   Pàgina web

   • Embracing and resisting the algorithm – International Workshop Programa (9/06/2023)
   • Algorithmic management and AI: challenges an opportunities for the labour market – National Workshop (Spain). Programa. Barcelona. (1/12/2023)

   • Democracy at Work through Transparent and Inclusive Algorithmic Management – Final Conference Programa. Madrid. (26/01/2024)
  • Diàleg social en els serveis de benestar. Relacions d’ocupació, Mercat laboral i Agents socials en els serveis de cura – SOWELL

   El mercat laboral europeu en el sector del benestar s’està fent especialment rellevant en termes d’ocupació, atès que aproximadament el 20% de la mà d’obra europea està actualment ocupada en aquest sector, mentre que a la fi dels anys noranta es trobava entorn del 15%. Entre els àmbits més dinàmics es troben els serveis d’atenció i cura, en particular els socioeducatius per a nens de 0 a 5 anys i els serveis socials i sanitaris per a persones grans. Els serveis de cura han atret cada cop més l’atenció de les institucions europees també com a part de l’estratègia de “inversió social” per la capacitat d’alleujar (especialment a les dones) als treballadors de les responsabilitats de cura, mobilitzant així el “potencial productiu” dels ciutadans. El creixement dinàmic del sector de la cura ha desencadenat una pluralitat sense precedents en la seva provisió, incloent-hi organitzacions públiques, privades amb i sense finalitat de lucre, i cuidadors individuals. En una xarxa tan complexa, el mercat laboral ha conegut una fragmentació en la regulació laboral dins i entre països, la qual cosa implica creixents desigualtats i un deteriorament general de les condicions de treball. Malgrat la importància, aquestes qüestions han atret una recerca sistemàtica limitada en l’àmbit de les relacions industrials i els estudis laborals. En conseqüència, el projecte SOWELL pretén examinar el sector dels serveis de cura des d’una perspectiva de relacions laborals, com un nou escenari per a crear solidaritat i coordinació del mercat laboral a través d’institucions de diàleg social a Europa.
   Aixi doncs, el projecte se centra en les condicions de treball, les institucions de relacions laborals i les estratègies dels interlocutors socials en l’àmbit dels serveis d’atenció i cura a les persones, tot adoptant una perspectiva comparada a diversos nivells, que vincula l’evolució que té lloc a escala europea amb la que té lloc a escala nacional en un context institucional i regulador diferent: Dinamarca, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Eslovàquia i Espanya.

   Data d’inici: 01/07/2020
   Data fi: 31/12/2022
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2020/0242
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Joan Rodríguez-Soler

   Accions de divulgació

   Pàgina web del projecte

   Programa National Workshop. Barcelona (20/12/2022)

  • Contractació pública i negociació col·lectiva a Espanya

   Es durà a terme un estudi de cas en profunditat sobre els reglaments nacionals, les pràctiques i els debats sobre la contractació pública a Espanya.

   L’estudi proporcionarà una breu visió general de la legislació nacional en matèria de contractació pública així com del sistema nacional de negociació col·lectiva, una anàlisi detallada de les possibilitats legals o els requisits per a utilitzar el treball i altres clàusules socials en la contractació pública, especialment aquelles adreçades a promoure la negociació col·lectiva, una anàlisi de l’ús real de les clàusules laborals i el seu impacte en la negociació col·lectiva.

  • Anàlisi de variables sociològiques i psicològiques com a predictores d’ocupabilitat en el perfilat dels Serveis d’Ocupació de Catalunya – PerfilaSP

   El perfilat és una eina a disposició dels serveis públics d’ocupació per a optimitzar l’assignació de demandants d’ocupació en els diferents programes o serveis de polítiques actives d’ocupació.

   Així, el projecte PerfilaSP investiga com millorar els processos de perfilat que actualment s’apliquen en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Concretament, els objectius específics del nostre projecte són dos. Primer, analitzar la capacitat de variables sociològiques i psicològiques, actualment no observades, de predir l’ocupabilitat dels demandants d’ocupació. Segon, estudiar l’efecte causal del locus de control sobre la intensitat de la cerca d’ocupació.

   Per a això, s’implementaran dues tècniques de producció de dades. D’una banda, administrarem un nou qüestionari que contindrà tres conjunts de variables: trets de personalitat, xarxes socials i expectatives laborals. D’altra banda, realitzarem un experiment de laboratori en línia per a estimar l’efecte del locus de control sobre la intensitat de la cerca d’ocupació.

   Aquest projecte ha rebut finançament de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en la convocatòria de subvencions de treballs de recerca EAPC 2020.

   Data inici: 05/10/2021
   Data fi: 04/10/2022
   Finançament: Escola d’Administració Pública de Catalunya
   Referència: EAP002/21/000014
   Investigador Principal: Oscar Molina
   Equip: Joan Miquel Verd, Álvaro Fernández Junquera

   Publicacions:

   Fernández Junquera, Álvaro (2024). El diseño de los subsidios al empleo del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (2016-2018). En S. Pérez de Guzmán Padrón y M. Iglesias Onofrio (Coords.), Precariedades laborales y desigualdades de género en Iberoamérica (pp. 161-180). Dykinson.

  • El control del teletreball en temps de covid-19

   L’objectiu principal de l’estudi consisteix a conèixer els mecanismes de control del teletreball implementats per les organitzacions arran de les mesures de confinament per a fer front al Covid-19 a Espanya a través del llançament d’una enquesta online.

   Els resultats apunten a una falta de mecanismes de control de registre horari enfront de l’ús majoritari de seguiment de la productivitat a través de la consecució d’objectius i l’avaluació de resultats. Aquesta combinació pot provocar una intensificació del ritme de treball i/o una extensió de la jornada laboral, amb el consegüent impacte negatiu en el treballador.

   Data inici: 01/04/2020
   Data fi: 10/05/2020
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Alba Molina

   Presència en mitjans

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A. (2020, Maig, 13). Sense dret a desconnectar? El teletreball en temps de covid-19. Revista Treball. http://revistatreball.cat/sense-dret-a-desconnectar-el-teletreball-en-temps-de-covid-19/

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A. (2020, Maig, 14). Sin derecho a desconectar. El control del teletrabajo en tiempos del covid-19. Revista El Siglo. https://elsiglodeuropa.es/sin-derecho-a-desconectar-el-control-del-teletrabajo-en-tiempos-del-covid-19/

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A. (2020, Maig, 18). «El trabajo no era esto», avisan los expertos. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/economia/20200518/481231999248/teletrabajo-empresas-recomendaciones-expertos-inconvenientes.html

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A.(2020, Maig, 20). Sin derecho a desconectar. El control del teletrabajo en tiempos de covid-19. Agenda Pública de El País. http://agendapublica.elpais.com/sin-derecho-a-desconectar-el-control-del-teletrabajo-en-tiempos-de-covid-19/

   López Villodres, M.(2020, Maig, 20). Dos meses de teletrabajo: los expertos dicen qué se debe mejorar si se implanta para siempre. Uppers. https://www.uppers.es/economia-y-dinero/vida-laboral/teletrabajo-regulacion-mejoras_18_2950770196.html

   Foncuberta, E. (2020, Maig, 28). El teletrabajo resucita el debate de la desconexión digital. Byzness de El Periódico. https://byzness.elperiodico.com/es/tu-empleo/20200528/teletrabajo-debate-desconexion-digital-7978036

   G. Barnés, H. (2020, Juny, 28). ¿Vivir en Madrid y cobrar más o teletrabajar por menos? El covid abre la puerta al reajuste El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/economia/2020-06-05/vivir-madrid-cobrar-mas-teletrabajo-reajuste_2625067/

  • La coordinació en la xarxa de relacions laborals – NETWIR

   L’anàlisi de la coordinació de la negociació col·lectiva és una qüestió que ha atret l’atenció d’acadèmics i impulsors de polítiques des de principis de la dècada de 1990, però és recentment quan ha tornat a cobrar rellevància. Originalment, la “coordinació” es presentava com una dimensió de la negociació col·lectiva que es considerava una alternativa a la “centralització”, ja que se centrava en els processos més que en les estructures. No obstant això, la realitat era que tots els índexs han tendit a reflectir característiques estructurals de la negociació col·lectiva, i han proporcionat molt poques idees sobre els processos i els aspectes relacionals que sustenten la coordinació.

   Malgrat la creixent recerca sobre l’anàlisi comparativa de la coordinació de la negociació col·lectiva i el seu impacte, encara manquem d’un coneixement més profund sobre: ​​els mecanismes que sostenen la coordinació; com flueix la informació entre els actors en l’estructura de negociació col·lectiva; el paper exacte exercit per diferents organitzacions / actors; la forma en què s’articulen els actors i els diferents nivells de l’estructura de la negociació col·lectiva, inclosos el nacional i el transnacional. En aquest context, el projecte NETWIR té com a objectiu llançar llum sobre els mecanismes reals que els actors de relacions laborals implementen per a resoldre problemes de coordinació mitjançant l’aplicació d’una nova metodologia al camp de les relacions laborals i, en particular, a l’anàlisi de la coordinació de la negociació col·lectiva, l’Anàlisi de Xarxes Socials.

   Data inici: 01/02/2018
   Data fi: 30/07/2020
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2018/0023
   Investigador principal: Óscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Joan Miquel Verd, Joel Martí, Víctor Arroyo

   Web relacionada: NETWIR

   Resultats del projecte disponibles a la col·lecció del DDD

   Publicacions:

   Molina Romo, Óscar & Guardiancich, Igor. (2017). Organising and representing hard-to-organise workers : Implications for Turkey. Geneve: International Labour Organization

   Molina Romo, Óscar & Godino, Alejandro (2020). Industrial relations in deep water : the Spanish public sector during the crisis. A: Working under pressure. Employment, job quality and labour relations in Europe’s public sector since the crisis. Brussels: ETUI.

   Rodriguez Contreras, Ricardo; Molina Romo, Óscar; Leonardi, Salvo; [et al.]. (2022). Moving with the times: emerging practices and provisions in collective bargaining. Luxemburg: Publications Office of the European Union

  • Relacions laborals europees, nacionals i transnacionals: mans visibles i invisibles en entorns salarials europeus i nacionals – ENTIRE VIEW

   Aquest projecte, coordinat pel Prof. Bernd Brand de la Durham University Business School i finançat per la Comissió Europea, té com a objectiu general investigar i analitzar les raons de les diferències en l’evolució salarial dins dels estats membres de la Unió Europea (UE). El projecte analitzarà si les estructures i els mecanismes de les relacions laborals poden fer front als canvis en l’entorn socioeconòmic i com el fan i, en particular, amb polítiques derivades del Semestre Europeu i la Unió Econòmica i Monetària, però també amb els objectius definits en l’estratègia Europa 2020.

   El projecte té com a objectiu identificar i mapejar grups potencials de països amb desenvolupaments salarials i característiques similars del sistema de relacions laborals (amb un enfocament en la governabilitat dels desenvolupaments salarials).
   També identificarà a quin nivell els actors de les relacions laborals a la Unió Europea estan ‘interconnectats’ entre si i quines xarxes existeixen (és a dir, sector o país).
   La recerca també destacarà quines estructures i mecanismes de relacions laborals en quin país (o grup de països) poden coordinar el seu comportament i resultats transnacionalment per a complir amb els objectius de política transnacionals (definits) i, per tant, són compatibles amb les polítiques europees que sorgeixen de la Semestre europeu però també d’una moneda comuna.

   Data inici: 01/03/2018
   Data fi: 31/01/2021
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2018/0017
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino

  • L’impacte de la sindicalització a través de la prestació de serveis innovadors en l’afiliació sindical i relacions laborals – BREAKBACK

   El projecte se centra en la “prestació de serveis” com una estratègia a través de la qual els sindicats pretenen millorar la seva afiliació, “revitalitzar ” l’acció i rellançar el paper d’un diàleg social inclusiu i innovador, en arribar a grups i individus que sovint estan exclosos de la protecció. Ens referim als treballadors comunament identificats com a “vulnerables” (ocupació no estàndard, treballadors digitals, etc.). BreakBack s’ocuparà dels treballadors autònoms i els professionals independents. Com se suggereix en el títol del projecte, pot ser necessari “Trencar” una certa rigidesa en la protecció del treball com una forma d’enfortir els instruments de suport personalitzats. No obstant això, aquestes formes de protecció no poden descurar la solidaritat col·lectiva, que és un punt crucial de les relacions laborals i la història sindical. La provisió de serveis és una de les possibles formes en què els sindicats es comprometen a aconseguir mercats laborals inclusius, en un context de desregulació i reducció de prestacions socials. El projecte se centrarà en els col·lectius de persones que necessiten suport o protecció: joves que busquen una primera ocupació, aturats, treballadors dependents, treballadors autònoms, migrants, persones amb discapacitat, etc. . El propòsit de BreakBack és avaluar com els sindicats responen a la individualització així com avaluar l’impacte de la prestació de serveis en l’afiliació sindical.

   Data inici: 01/03/2019
   Data fi: 31/08/2021
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2019/0079
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino

   BreakBack web

  • Plataformes digitals: condicions de treball i representació col·lectiva. Reptes de futur

   L’objectiu d’aquest estudi analitzar els efectes de les plataformes digitals en les condicions de treball i en les formes de representació col·lectiva, tant sindical com professional. L’externalització massiva del procés productiu, combinada amb la tecnologia digital està transformant profundament el treball i les relacions laborals . Les transformacions que implica l’economia digital, són entre altres, l’aparició de noves formes d’organització empresarial derivada de la descentralització del procés productiu; la descualificación en determinades professions d’enginyeria, arquitectura, informàtica, etc. i la requalificació d’altres noves; una informalitat en les relacions laborals, en les formes de retribució salarial, ingressos econòmics vinculats al treball, noves dificultats per a l’associacionisme sindical efectes sobre els sistemes de protecció social.

   Data inici: 09/03/2019
   Data fi: 08/03/2020
   Finançament: Comissions Obreres de Catalunya
   Referència: 17324
   Investigador principal: Antonio Martín Artiles
   Equip: Albert Pastor, Oscar Molina, Alejandro Godino, Jessica Romero

   Publicacions

   Martín Artiles, Antonio (2021). Digitalización del trabajo: proto sindicalismo y cuasi-unionismo post-pandémico. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, 7, 9-32. https://doi.org/10.5565/rev/aiet.91

   Martín Artiles, Antonio (dir.); Pastor, Albert; Molina, Óscar ; Godino, Alejandro; Romero, Jessica (2020).  Plataformas digitales, condiciones de trabajo y representación colectiva, retos de futuro. CCOO. https://ddd.uab.cat/record/235661?ln=ca

  • Relacions en processos de transició política. Estudi comparat de models: Argentina, Espanya

   L’objectiu d’aquest estudi comparatiu és realitzar una aproximació bibliográica a les relacions laborals durant el procés de transició des de règims autoritaris a democràcies pluralistes. La transició espanyola i el seu procés de consolidació constitueïx avui un model de referència per a nombrosos països i es coneix com a exemple del model de transició denominat de reforma pactada/ruptura pactada, que ha possibilitat una transició suau i sense traumes socials importants. Per això és de summe interès comparar els casos d’Argentina, Cuba, Mèxic i Espanya, a fi d’observar les similituds i generalitats comunes que ens permetin esbossar alguns elements teòrics sobre les transicions.

   Data d’inici: 01/11/1993

   Data fi: 01/03/1996

   Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia- Subdirección General de Cooperación Internacional

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Antonio Martín, J. Carlos Torre (Instituto Torcuato di Tella-Buenos Aires. Universidad de San Diego-California.)

  • Meeting the challenges of economic uncertainty and sustainability through employment, industrial relations, social and environmental policies in European countries – GUSTO

   GUSTO és un projecte d’investigació finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea. L’objectiu d’aquest projecte és explorar els diversos modes de polítiques i sistemes de governança que estan emergint en els diferents països europeus per a fer front a la incertesa, a la vegada que es busca la seguretat, a més es pretén valorar el seu èxit relatiu.

   El projecte GUSTO vol estudiar especialment aquest procés per a considerar les opcions polítiques del futur a Europa. Per això es requereix d’un nou enfoc, diferent al de les investigacions anteriors sobre les relacions laborals i la gestió dels recursos humans. El projecte reuneix a equips acadèmics de deu països europeus i Canadà, també compte amb la participació activa de l’Institut Sindical Europeu – ETUI.

   Data d’inici: 01/03/2009

   Data fi: 01/02/2012

   Finançament: European Commission (7 PM – SSH-CT-2009-225301)

   Referència finançament: SSH-CT-2009-225301

   Investigador responsable: Colin Crouch (coordinador projecte); Antonio Martín (responsable equip espanyol)

   Equip: Óscar Molina, Mariona Lozano

   Documents i publicacions:

   LOZANO, Mariona; MEARDI, Guglielmo; MARTÍN-ARTILES, Antonio (2015): “International Recruitment of Health Workers: British Lessons for Europe? Emerging Concerns and Future Research Recommendations”. International Journal of Health Services, Vol. 45(2), 306–319. (DOI: 10.1177/0020731414568510).

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MEARDI, Guglielmo (2014): “Public opinion, immigration and welfare in the context of uncertainty”. Transfer:European Review of Labour and Research, Vol. 20(1) 53–68 (DOI: 10.1177/1024258913515368).

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MOLINA, Óscar (2014): “¿Por qué los afiliados sindicales tienen actitudes diferentes hacia la inmigración?”. Migraciones Internaciones, 7(3), pp. 99-131.

   MADSEN, Per Kongshøj; MOLINA, Oscar.; MOLLER, Jesper.; LOZANO, Mariona (2013): “Labour Market Transitions of Young Workers in Nordic and Southern European Countries: The Role of Flexicurity”. Transfer: european Review of Labour and Research, 19(3), 325-343.

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MEARDI, Guglielmo (2013): “Actitudes hacia la inmigración y compromiso igualitario en Europa”. Política y Sociedad, Vol. 50, Núm. 2, pp. 629-656.

   MARTÍN, Antonio; MOLINA, Óscar; MEARDI, Guglielmo (2013): “Incertidumbre socio-económica y actitudes hacia la inmigración en Europa”. Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 31, núm. 1, pp. 167-194.

   MARTÍN ARTILES, Antonio ; MOLINA, Oscar (2011): “Crisis, economic uncertainty and union members attitudes towards inmigration in Europe”. European Review of Labour and Research, Núm. 17 , pp. 453-470.

   MEARDI, Guglielmo; MARTIN, Antonio; LOZANO RIERA, Mariona (2012): “Constructing Uncertainty: Unions and Migrant Labour in Construction in Spain and the UK”. Journal of Industrial Relations, 54 (1), pp. 5-21 (DOI:10.1177/0022185611432388).

  • Les Regions “Sunshine” o les Regions “Sunreg”. La xarxa “Sunreg”

   L’objectiu principal d’aquesta xarxa temàtica és connectar a sindicats i universitats europeus a fi de facilitar la transferència del coneixement científic i tecnològic entre universitats, centres d’investigació, les organizaciones de treballadors i altres “usuaris finals”, assolint així la interacció entre l’ocupació i la tecnologia. El desenvolupament del projecte inclou:
   1. L’anàlisi de l’impacte socioeconòmic de diversos desenvolupaments tecnològics claus en tres sectors crucials de l’ocupació (un gran productor; un agent financer significatiu i una autoritat d’un govern local) en cadascuna de les quatre regions definitdas.
   2. L’ús de mètodes d’avaluacions de tecnologia per a explorar els efectes de tals tecnologies en usuaris diferents.
   3. El desenvolupament d’estudis entre sectors i participants rellevants.
   4. L’anàlisi crítica de la xarxa SUNREG.

   Data d’inici: 01/03/1996

   Data fi: 01/03/1998

   Finançament: Commission of the European Communities- DG XII; Contract SOE1CT-96-1012

   Investigador responsable: Coordinador projecte: J. Willians, equip QUIT: Antonio Martín Artiles

   Equip: Andreu Lope

   Documents i publicacions:

   Sunshine Regions or Sunreg Regions?. The Sunreg network

  • La promoció d’una recuperació equilibrada i integradora de la crisi a Europa a través de les relacions laborals i el diàleg social

   El projecte és part d’un recent acord entre l’OIT i la Comissió Europea, que té per objecte l’estudi de l’impacte de la crisi, i les respostes polítiques a la crisi sobre el diàleg social tripartit, la negociació col·lectiva, i la legislació laboral en els Estats membres de l’OIT i la UE, així com el paper dels actors socials i les institucions en aquest context.

   Data d’inici: 01/03/2012

   Data fi: 01/07/2012

   Finançament: International Labour Office (ILO)

   Investigador responsable: Oscar Molina

   Equip: Fausto Miguélez

   Documents i publicacions:

   MOLINA, Óscar; MIGUÉLEZ, Fausto (2013): “From negotiacion to imposition: social dialogue in austerity times in Spain”. DIALOGUE Working Paper, Num. 51.

   MOLINA, Óscar; MIGUÉLEZ, Fausto (2014): “From negotiation to imposition: Social dialogue in times of austerity in Spain”, en Papadakis, Konstantinos; Ghellab, Youcef (eds) The governance of policy reforms in southern Europe and Ireland.Ginebra: ILO Publications .

   Web relacionada:  http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_223700/lang–en/index.htm

  • La representació sindical de CCOO a Espanya

   L’objectiu d’aquest estudi és analitzar, amb la major desagregació possible, el sistema de representació sindical a Espanya a la seva doble vessant, unitària i sindical (en particular de CCOO). Al mateix temps, l’estudi planteja englobar dues parts, evidentment relacionades entre si: una part d’ordre més “quantitatiu” (qui són, on estan,…) i una altra més “qualitativa” (què fan, com representen, nivell de compromís, etc.). L’estudi es basarà, per tant, en una part més descriptiva a partir d’una explotació estadística de dades d’eleccions sindicals, que seran facilitats per la Fundació 1° de Maig; i en una altra part enfocada a donar respostes als interrogants que sorgeixin del procés de reflexió previ.

   Tipus de projecte: Convenis

   Línea de recerca: Relacions laborals i organització del treball

   Data d’inici: 01/10/2011

   Data fi: 01/09/2014

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: Fundación 1º de Mayo

   Investigador responsable: Ramón de Alós-Moner

   Equip: Oscar Molina Romo, Pere Jódar Martínez, Pere J. Beneyto, Sergi Vidal

   Documents i publicacions:

   BENEYTO, Pere J.; ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; MOLINA, Óscar (2012): “Crisis y legitimidad del sindicalismo”. INGURUAK Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, Núm. 51-52, pp. 61-80.

   ALÓS, Ramon et al. (2014): “Análisis de las elecciones sindicales (2003/2012). Participación, Afiliación, Representación”. Colección Documentos de Trabajo, Fundación 1º de Mayo, Núm. 8.

   ALÓS, Ramon; BENEYTO, Pere J.; JÓDAR, Pere; MOLINA, Oscar; VIDAL, Sergi (2015): La representación sindical en España. Madrid: Fundación 1º de Mayo .

  • La desafiliació sindical en la Confederació Sindical de Comissions Obreres

   L’objectiu de l’estudi se centra en l’anàlisi de la dinàmica afiliativa d’altes i baixes dels sindicats espanyols a partir de la ECVT, i les trajectòries sindicals, és a dir, el comportament dels afiliats des de la seva decisió de donar-se d’alta en l’organització, la seva permanència i participació en responsabilitats i en l’acció sindical, fins a la seva baixa, en aquest cas utilitzant dades del registre d’afiliació i desafiliació de CCOO i d’una enquesta a una mostra de desafiliats del mateix sindicat.
   L’estudi realitzat permet, d’una banda, constatar un vincle de continuïtat entre la decisió i motivacions d’afiliar-se al sindicat, el temps de permanència, el grau d’implicació amb l’organització i els motius que condueixen a donar-se de baixa; i per una altra, identifiquem cinc tipus de trajectòries sindicals, que configuren una organització complexa, que desvirtuen la visió dels sindicats com a organitzacions monolítiques.

   Data d’inici: 01/07/2010

   Data fi: 01/04/2011

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: Fundación Cultural 1º de Mayo

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner

   Equip:

   Pere Jódar, Universitat Pompeu Fabra
   Pere J. Beneyto, Universitat de València
   Sergi Vidal, University of Bremen

   Documents i publicacions:

   ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; BENEYTO, Pere; VIDAL, Sergi (2013): “La dinámica afiliativa sindical y las trayectorias de sus miembros“. Politica y Sociedad, 50 (3), pp. 1065-1096

   VIDAL, Sergi; ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; BENEYTO, Pere (2013): “Membership duration in a Spanish union: A survival analysis”. Economic and Industrial Democracy (doi 10.1177/0143831X13489358) .

   JÓDAR, Pere ; ALÒS, Ramon (2011): “Why do workers leave unions? Group differences between workers in CCOO-Catalonia”. Europan Review of Labour and Research . Vol. 17, pp. 471-484 .

   ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; VIDAL, Sergi; BENEYTO, Pere (2011): La dinámica de la afiliación sindical. El caso de Comisiones Obreras. Madrid: Fundación Primero de Mayo.

  • L’afiliació dels treballadors estrangers a Comissions Obreres de Catalunya

   La immigració a Espanya és un fenomen relativament recent, que ha adquirit unes dimensions considerables en molt poc temps, i que té unes causes bàsicament laborals. Aquests tres aspectes expliquen que la immigració tingui uns efectes importants en el mercat de treball, en les relacions laborals i en els sindicats. L’estudi de cóm la immigració repercuteix en el mercat de treball, també en les condicions de treball, té ja un cert arrelament al nostre país. No és aquest el cas de cóm la immigració afecta a les relacions laborals i al sindicat, aspectes en els quals es centra aquest projecte. L’estudi es planteja, així, un doble objectiu. Amb el primer, de tipus més descriptiu, es vol conèixer quines són les característiques sociodemogràfiques dels afiliats i afiliades al sindicat de CCOO de Catalunya que són d’origen immigrant; i coneixement, així mateix, dels valors i actituds dels immigrants en relació al treball, als companys i al paper que aquests aspectes adquireixen en el seu projecte migratori. El segon objectiu enfoca en la participació de la població immigrant en l’acció col·lectiva i en el sindicat, en quins són els elements que ho afavoreixen o que ho dificulten, com es concreta, amb quines aspiracions i com s’entén el compromís amb l’organització. L’estudi es basa, d’una banda, en una revisió de les diferents fonts estadístiques existents, com la EPA, la ECVT, l’enquesta d’afiliació de CCOO de 2008 i els registres d’afiliació de que disposa el mateix sindicat; i d’altra banda, en entrevistes a diferents informants clau i en diversos grups de discussió, amb els quals es volen recollir els principals discursos a l’entorn de les qüestions objecte d’estudi.

   Data d’inici: 01/11/2009

   Data fi: 01/12/2010

   Finançament: Comissió Obrera Nacional de Catalunya

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner

   Equip: Pere Jódar, Daniel Garrell, Sergi Vidal, Àlex Boso

   Documents i publicacions:

   JÓDAR, Pere; ALÓS, Ramon; BOSO, Àlex; GUIU, Jordi; GARRELL, Daniel (2014): “La afiliación sindical de la población inmigrante. El caso de CCOO de Cataluña”. Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 32, núm.1, pp. 135-163.

   JÓDAR, Pere; GARRELL, Daniel; VIDAL, Sergi; ALÒS, Ramon (2012): L’afiliació a CCOO de Catalunya en els inicis del segle XXI. Altes, baixes i canvis dels perfils de l’afiliació sindical en la primera dècada del segle XXI. Barcelona: Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Edit this

  • L’afiliació a CCOO de Catalunya. Motivació i participació

   L’objectiu del present projecte és realitzar un estudi de l’afiliació al sindicat CCOO de Catalunya. La recerca es planteja, seguint la metodologia de precedents versions, a partir d’un qüestionari personal a una mostra representativa del conjunt d’afiliades i afiliats al sindicat. El qüestionari inclou un conjunt de preguntes sobre característiques sociodemogràfiques (personals i familiars) dels entrevistats, situació i expectatives en l’ocupació i professionals, i sobre participació en activitats sindicals. Als efectes de permetre anàlisis temporals, el qüestionari reproduirà allà on sigui possible preguntes de les versions precedents. Amb tot, en la versió actual es vol aprofundir en el coneixement de l’opinió dels afiliats sobre els motius de la seva decisió d’afiliació al sindicat, sobre percepció i expectatives en relació al seu compromís i participació sindical, i opinió també sobre serveis socials, com sistemes de pensions, escolar, d’atenció als grans, etc..

   Data d’inici: 01/03/2007

   Data fi: 01/12/2008

   Finançament: Comissió Obrera Nacional de Catalunya. CERES

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner

  • Estudi sobre altes, baixes i rotació de l’afiliació

   Es tracta d’un estudi que té per objectiu conèixer les causes de les baixes que es produeixen entre els afiliats i afiliades al sindicat CCOO de Catalunya.
   La rotació al sindicat és molt elevada: se situa, en termes anuals, entorn al 10% de l’afiliació. Les dades registrals del sindicat permeten hipotitzar que l’elevada rotació s’explica en gran mesura per la rotació existent al mercat de treball (els més inestables en l’afiliació són els més inestables en el mercat de treball), així com per treballadors que s’apunten en un moment determinat al sindicat per resoldre algun problema, i es donen de baixa quan aquest ha passat.
   L’estudi consta de dos parts: en una primera s’analitzen a fons les dades registrals de què disposa el sindicat, i en una segona es realitza una entrevista telefònica a una mostra aleatòria d’afiliats i afiliades que s’ha donat de baixa, entrevista en la que se’ls pregunta sobre les causes que els han portat a prendre aquesta decisió.

   Data d’inici: 01/01/2006

   Data fi: 01/12/2006

   Finançament: Comissió Obrera de Catalunya

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner (UAB); Pere Jódar (UPF)

   Documents i publicacions:

   VV.AA. (2007): Afiliació i desafiliació sindicals. Estudi dels processos i factors que determinen el comportament afiliatiu a CCOO de Catalunya. Barcelona: CERES.

  • Studies on the representativeness of the social partner at sectoral level in the EU and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries (Sectors: Mining, Fishing Industry, Woodworking and Furniture)

   L’objectiu d’aquests informes és el subministrament d’informació i dades precises pel que fa a la representació de les organitzacions de treballadors i empresaris en els següents sectors:
   – Mineria,
   – Pesca,
   – Fusta i construcció de mobles.

   Data d’inici: 01/12/2005

   Data fi: 01/12/2006

   Finançament: Universitat Catòlica de Lovaina-Subcontract VC/2005/0753

   Investigador responsable: Ramon de Alos-Moner

   Equip: Elsa Corominas

  • Studies on the representativeness of the social partner at sectoral level in the EU and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries (Sectors: Chemicals industry, Football, Shipbuilding industry)

   L’objectiu d’aquests informes és el subministrament d’informació i dades precises pel que fa a la representació de les organitzacions de treballadors i empresaris en els següents sectors:
   – Químiques,
   – Futbol,
   – Indústria naval.

   Data d’inici: 01/01/2005

   Data fi: 01/12/2005

   Finançament: Universitat Catòlica de Lovaina- EEC Subcontract (VC/2004/0547)

   Investigador responsable: Ramon de Alos-Moner Vila

   Equip: Elsa Corominas

   Documents i publicacions:

   Chaidron, Alexandre; Arnould, Cécile; Spineux, Armand, dir.; [et al.]. Study on the representativeness o the social partner organisations in the professional football players sector. 2006.

  • Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the EU and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries (Sectors:Cleaning, ETT’s, media)

   L’objectiu d’aquests informes és el subministrament d’informació i dades precises pel que fa a la representació de les organitzacions de treballadors i empresaris en els següents sectors:
   – Neteja,
   – Agències de treball temporal,
   – Cultura i mitjans de comunicació.

   Data d’inici: 01/02/2004

   Data fi: 01/12/2004

   Finançament: Universitat Catòlica de Lovaina (ECC Subcontract VC/2003/0451)

   Investigador responsable: Ramon de Alos-Moner Vila

   Equip: Elsa Corominas

   Documents i publicacions:

   Mormont, Marinette; Spineux, Armand, coord.; Alós, Ramon; [et al.]. Institutional representativeness of trade unions and employers’ organisations in the industrial cleaning sector. 2004. 146 p.

  • Estudi de les condicions d’ocupació i negociació als centres de treball

   Els canvis en les formes més tradicionals d’organització d’empresa (aquella que es reconeix habitualment com l’organització fordista) porta a una creixent diversitat en formes de treball i d’ocupació, en les condicions en les que es dóna la prestació de treball. Al mateix temps, a aquests canvis se’n sobreposen uns altres que fan referència als processos de descentralització de la negociació col·lectiva. Tot i que els convenis d’àmbits supra-empresarials (sectorials) segueixen sent un marc important normatiu, es reconeix que en derivació d’aquests o en paral·lel apareixen nombrosos i dispersos processos de negociació (coneguts com micro-concertació).
   En aquest context es planteja, doncs, porta a terme un treball de recerca sobre condicions laborals i negociació a les empreses o centres de treball, que permeti obtnenir coneixements aprofundits sobre situació i tendències.

   Data d’inici: 01/03/2003

   Data fi: 01/03/2005

   Finançament: Comissió Obrera Nacional de Catalunya. CCOO

   Investigador responsable: Ramon de Alòs

   Equip: Ramon de Alòs, Pere Jodar

   Documents i publicacions:

   Alós, R.; Jódar, P.; Martí, J.; Martín Artiles, A.; Bonet, X.; Ortiz, L. (2005): Relacions laborals i condicions d’ocupació en els centres de treball. Un estudi des de la perspectiva dels afiliats a CCOO de Catalunya. Ceres: Barcelona

  • Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the EU and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries

   L’objectiu d’aquests informes és el subministrament d’informació i dades precises pel que fa a la representació de les organitzacions de treballadors i empresaris en els següents sectors:
   – Seguretat privada
   – Sector públic

   Data d’inici: 01/02/2003

   Data fi: 01/12/2003

   Finançament: Université Catholique de Louvain – ECC Subcontract VC/2002/0215

   Investigador responsable: Ramon de Alos-Moner

   Equip: Xavier Urbano

  • Dialogo sociale nei processi di riforma e liberalizzazione del settore ferroviario in Europa.

   La nostra contribució consisteix en:
   – ressenyar les característiques principals, així com els seus aspectes més crucials, del procés de liberalització del sector ferroviari a Espanya,
   – identificar als representants nacionals dels agents socials a fi de recaptar la seva participació en els seminaris de discussió previstos en el projecte,
   – difondre a Espanya els materials produïts durant el projecte, especialment entre els actors socials involucrats.

   Data d’inici: 01/10/2001

   Data fi: 01/11/2002

   Finançament: Fondazione Regionale Pietro Seveso – EC Subcontract (VS/2001/0736)

   Investigador responsable: Antonio Martín

  • Social Partnership in Europe – the role of social partners

   Aquest projecte focalitza l’atenció en el papers que els agents socials hi tnen en la concertació social, ja sigui a nivell local, nacional i europeu.

   Data d’inici: 01/03/2001

   Data fi: 01/12/2001

   Finançament: Employment Relations Research Centre (FAOS)-Department of Sociology (Univ,Copenhage)

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Francesc Gibert, Daniel de Villacian

  • Etablissement d’un rapport annuel ayant por objet la concertation sociale et la négotiation collective (4)

   Aquest informe té per objecte proporcionar a la Comissió les dades empíriques que facilitin una avaluació de la representativitat institucional de les organitzacions europees d’empresaris i dels treballadors en els sectors analitzats en els 15 Estats membres de la UE

   Data d’inici: 01/12/2000

   Data fi: 01/12/2001

   Finançament: Catholic University of Louvain-EEC Sub-contract V/2001/97

   Investigador responsable: Ramon de Alòs

   Equip: Esperanza ROQUERO – Universidad Complutense de Madrid

  • Employment pacts in Railways in Spain

   Data d’inici: 01/04/2000

   Data fi: 01/07/2000

   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

   Investigador responsable: Antonio Martín

   Equip: Xavier Bonet

  • Etablissement d’un rapport annuel ayant pour objet la concertation sociale et la négociation collective (3)

   Aquest informe té per objecte proporcionar a la Comissió les dades empíriques que facilitin una avaluació de la representativitat institucional de les organitzacions europees d’empresaris i dels treballadors en els sectors analitzats en els 15 Estats membres de la UE

   Data d’inici: 01/12/1999

   Data fi: 01/12/2000

   Finançament: UE

   Investigador responsable: Ramon de Alòs

   Equip: Esperanza ROQUERO – Universidad Complutense de Madrid

  • Consolidated report on case studies on employment pacts

   Data d’inici: 01/10/1999

   Data fi: 01/12/1999

   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Andreu Lope

  • Collective bargaining on employment and competitiveness: Spanish report

   Data d’inici: 01/01/1999

   Data fi: 01/05/1999

   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working conditions

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Ramon de Alos-Moner

  • Etablissement d’un rapport annuel rayant pour objet la concertation sociale et la negotiation collective

   L’objectiu d’aquests informes és el subministrament d’informació i dades precises pel que fa a la representació de les organitzacions de treballadors i empresaris en els següents sectors:

   Data d’inici: 01/12/1998

   Data fi: 01/12/1999

   Finançament: Comission of the European Communities (DG V)- EEC SUB-CONTRACT

   Investigador responsable: Ramon de Alos

   Equip: Esperanza Roquero – Universidad Complutense de Madrid

  • Etablissement d’un rapport annuel ayant pour objet la concertation sociale et la negotiation collective

   Data d’inici: 01/06/1998

   Data fi: 01/11/1998

   Finançament: Comission of the European Communities (DG V)- EEC SUB-CONTRACT

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

  • Empresa i Treball a les regions fortes d’Europa. La regulació dels recursos humans a Catalunya

   Data d’inici: 01/09/1994

   Data fi: 01/05/1995

   Finançament: Conveni marc de col-laboració Insituto di Recerche Economiche e Sociali (IRES)-Camara di Commercio de Milano IRES LOMBARDIA

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Teresa Torns, Antonio Martín , Xavier Coller

   Documents i publicacions:

   Martín A., Miguélez F., Pastor I., “La Risorse Umane in un mercato dualistico. Catalogna”, a Regini M, “La risorze umane nelle regioni forti d’Europa”, Milano, Il Mulino, 1996

  • La regulació regional de les relacions laborals a Catalunya

   Data d’inici: 01/09/1994

   Data fi: 01/05/1995

   Finançament: Conveni marc de col-laboració IRES

   Investigador responsable: Antonio Martín

   Equip: Faustino Miguélez, Immaculada Pastor, Xavier Coller, Andreu Lope, Reyes Varella

  • Ocupació i recursos humans a la indústria financera espanyola

   La investigació es centra en els processos de canvi en la gestió dels recursos humans i la seva repercussió sobre les relacions laborals en el sector bancari. Es parteix d’una dicotomia respecte a les estratègies managerials de mobilització de la força de treball. D’una banda, s’aprofundeix en els nous models de gestió, reconeguts sota la rúbrica de gestió dels recursos, els quals es caracteritzarien per implicar canvis que tenen a veure amb el contingut del treball mateix -més realitzador, menys alineant-, per una major formació, per un major reconeixement de la participació dels treballadors en la millora de la producció i per l’existència de més cooperació entre les parts. Això, sense deixar de tenir en compte aquelles estratègies que es basen en la reducció del cost de la producció a través de baixos salaris.. Així doncs es tracta d’identificar aquest tipus d’estratègies als diferents països i empreses i veure com estan afectades per un context institucional més ampli. Així ee subratlla que les relacions laborals i les polítiques de recursos humans no són un domini d’activitat independent i que, per això, l’àmbit d’estudi ha d’abastar estructures econòmiques, socials i culturals més àmplies.

   Data d’inici: 01/04/1994

   Data fi: 01/06/1996

   Finançament: Sloan School of Management – Massachussets Institute of Technology

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Cecilia Castaño (coord.), Carlos Prieto, Patricia Ferrer, Clara Llorens, Joel Martí, Joan Miquel Verd, Enrico Mora

   Documents i publicacions:

   Miguélez, F. (1999): “Employment Relations in the Spanish Banking Industry: Big changes” a: VV.AA. From Tellers to Sellers: Changing Employment Relations in Banks, Cambridge Massachussets: MIT Press. (ISBN 0-262-18193-2)

  • IREC (Relacions industrials a la Comunitat Europea) Empreses-Xarxa Internacional

   Data d’inici: 01/04/1994

   Data fi: 01/06/1995

   Finançament: UE-Universitat de Warwick

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

  • Revisió bibliogràfica sobre la participació directa dels treballadors a l’empresa

   Data d’inici: 01/11/1993

   Data fi: 01/04/1994

   Finançament: Institut Arbeit und Tecknik

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Antonio Martín, Reyes Varella

   Documents i publicacions:

   “Case of Spain” a: Direct Participation: Literature Study, 1996

  • Direct Participation. The position of the social partners on direct participation in Europe

   Data d’inici: 01/05/1993

   Data fi: 01/09/1993

   Finançament: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Clara Llorens, Núria García, Immaculada Pastor

   Documents i publicacions:

   “La posición de los actores sociales ante la participación directa. El caso español” a Humanize work and Increase profitability.Direct participation in organisational change viewed by the social partners in Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 1995

  • La “flexicurity” a Itàlia i Espanya: Treball, Benestar i Qualitat de Vida

   El projecte preten avaluar la capacitat que institucions i actors locals, tenen d’interpretar i implementar, d’una forma innovadora, la legislació en matèria de polítiques socials i d’ocupació.
   L’anàlisi té també en compte les característiques del context socio-econòmic -processos i actors- i en quina mida les mateixes poden afavorir la sostenibilitat social de la flexibilitat.

   Data d’inici: 01/01/2008

   Data fi: 01/12/2009

   Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia

   Referència finançament: HI2007-0104

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Pilar Carrasquer, Fausto Miguélez, Óscar Molina

   Documents i publicacions:

   LEONARDI, Laura ; MARTÍN-ARTILES, Antonio; MOLINA, Oscar; CALENDA, Davide; CARRASQUER OTO, Pilar (2011): “¿Es exportable la flexiseguridad?. Un estudio comparado entre Italia y España“. Cuadernos de Relaciones Laborales. Núm. 29-2, pp. 417-443

  • Informe sobre las prácticas de flexibilidad y participación del centro en las empresas multinacionales del sector de la banca y alimentación. El caso español

   Data d’inici: 01/01/1993

   Data fi: 01/06/1995

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: Industrial Relations Research Unit (IRRU)-University of Warwick

   Investigador responsable: Antonio Martín

   Equip: Immaculada Pastor, Xavier E. Posada

   Documents i publicacions:

   Informe sobre las prácticas de flexibilidad y participación y el papel del centro en las empresas multinacionales del sector de la banca y la alimentación

  • Innovació Tecnològica: Gestió de la mà d’obra i canvis organitzatius en les empreses

   L´objecte de l´estudi se centra en la innovació tecnològica i en la influència que exerceix sobre una sèrie d´aspectes que hi estan estretament relacionats; especialment estudia els canvis que, amb la seva implantació, experimenten l´organització del treball, l´estructura i les condicions de l´ocupació i els mecanismes aplicats en la gestió dels recursos humans a les empreses.

   Data d’inici: 01/01/1992

   Data fi: 01/12/1992

   Finançament: Fundació Bofill. Conveni marc de col-laboració: Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES)

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Teresa Torns, Antonio Martín, Xavier Coller

  • Vells i nous camins de la regulació laboral a les pimes a Europa: tendències i desafiaments per a la competitivitat econòmica i la sostenibilitat social

   El projecte té com a objectiu l’estudi dels mecanismes de regulació del treball dins de les petites empreses ubicades en l’àrea de la Toscana, amb especial atenció a l’especificitat de les pràctiques de regulació institucional i de negociació social a nivell local, i a la mútua influència amb les pràctiques organitzatives dins de les empreses.

   S’estructura en tres fases: disseny teòric i metodològic; exploració d’ampli abast en l’àmbit local, centrant-se en les característiques bàsiques de les empreses i en aquells aspectes lligats a les vies de la regulació laboral a la Toscana i estudis de cas.
   Per tal d’ampliar el marc conceptual i, sobretot, per analitzar la importància dels contextos territorials elegits dins de l’escena internacional, la investigació inclou una comparació amb Espanya i, en particular, amb la zona de Catalunya, com a regió que presenta elements de similitud.

   Data d’inici: 01/01/2013

   Data fi: 01/12/2015

   Finançament: Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca (Italia)

   Referència finançament: 210C7L7K7

   Investigador responsable: Ida Regalia (Università degli Studi di Milano)

   Equip: Antonio Martín, Óscar Molina

   Documents i publicacions:

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MOLINA, Óscar (2015): “¿Participación financiera para sostener las pensiones? Entre la Democracia Industrial y la Motivación“. Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 33, Núm. 2, 397-422.

  • Característiques de l’afiliació sindical. El cas de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya

   Data d’inici: 01/03/1991

   Data fi: 01/03/1993

   Finançament: Conveni Conselleria de Treball. Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Óscar Rebollo

   Equip: Antonio Martín, Faustino Miguélez

   Documents i publicacions:

   Rebollo O., Martín A., Miguélez F. (1993), El sindicalismo a través de sus protagonistas. Estudio sobre la afiliación de Comissions Obreres de Catalunya, Barcelona: CERES-CONC.

  • Polítiques de regulació de la ma d’obra a l’Europa dels 90. El cas d’Espanya.

   Data d’inici: 01/01/1990

   Data fi: 01/12/1991

   Finançament: Fundació Bofill – Universitat de Trento

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Xavier Coller, Pilar Carrasquer

  • Anàlisi d’específiques noves formes d’ocupació

   Aquest projecte té com a objectiu general dibuixar el mapa de les noves formes d’ocupació a la Unió Europea i Noruega.

   En segon lloc, el projecte explorarà les Iniciatives encaminades al foment i creació d’ocupació sostenible. I, en tercer lloc, si estudiaran les condicions de treball d’aquestes noves formes d’ocupació.

   Data d’inici: 14/01/2014

   Data fi: 15/07/2014

   Finançament: Public Policy and Management Institute (PPMI)

   Investigador responsable: Óscar Molina

   Documents i publicacions:

   MOLINA, Oscar (2014): New forms of employment: Coworking, Spain. Case study.

   Web relacionada:

   http://www.eurofound.europa.eu/new-forms-of-employment

  • YOUnion – Union for Youth

   El projecte té com a objectiu general l’anàlisi de la participació dels joves en els sindicats en vuit països – Bèlgica , Alemanya , Holanda , França , Hongria , Espanya , Itàlia i el Regne Unit – a partir de dues preguntes d’investigació :
   – Com pot l’acció sindical millorar el mercat de treball juvenil ?
   – I , com poden els sindicats incrementar la seva afiliació ?
   Per donar resposta a aquests interrogants es realitzaran anàlisis, per a cadascun dels països esmentats , de : els interessos específics dels joves ; exemples , exitosos i no exitosos , de les iniciatives dels sindicats per organitzar els joves treballadors , les estratègies de comunicació dels sindicats respecte als joves ; iniciatives encaminades a proporcionar veu als joves en les organitzacions sindicals i en la negociació col · lectiva .
   El projecte proporcionarà una anàlisi de les activitats sindicals específicament orientades a (1 ) l’augment de l’afiliació i participació dels joves en els sindicats , (2 ) l’augment de la representació dels joves en el diàleg social i en la negociació col · lectiva , a nivell nacional, local i sectorial , i (3 ) la millora de la posició dels joves en el mercat laboral a través de: ( i) la creació d’ocupació per als joves , ( ii ) la promoció de la formació professional , la formació contínua i la certificació de competències , i ( iii ) l’adaptació de la normativa per millorar la qualitat d’ocupació dels joves ( salaris decents , la reducció de la precarització i millors oportunitats professionals ) .

   Data d’inici: 04/11/2013

   Data fi: 04/11/2014

   Finançament: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number – VS/2013/0401)

   Referència finançament: Agreement number – VS/2013/0403

   Investigador responsable: Óscar Molina

   Equip: Ramon de Alós-Moner

   Documents i publicacions:

   MOLINA, Óscar; ALÓS, Ramon (2014):Youth and trade unions in Spain : re-building links in turbulent times. Country report from the YouNION project.

   Web relacionada: http://www.adapt.it/younion/

  • La negociació dels drets socials a nivell sectorial – BARSORIS

   El projecte BARSORIS pretén realitzar un estudi comparatiu de les experiències dels agents socials relatives a la millora dels drets socials dels treballadors precaris i / o vulnerables a través de la negociació col · lectiva i el diàleg social en set països de la UE: Alemanya, Dinamarca, Itàlia, Països Baixos, Eslovàquia, Espanya i Regne Unit.

   Data d’inici: 01/12/2013

   Data fi: 30/11/2014

   Finançament: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number – VS/2013/0403)

   Referència finançament: Agreement number – VS/2013/0403

   Investigador responsable: Óscar Molina

   Equip: Joan Rodríguez Soler, Alejandro Godino Pons

   Documents i publicacions: MOLINA, Oscar; GODINO, Alejandro, RODRÍGUEZ-SOLER, Joan (2014):Bargaining for social rights at sectoral level. BARSORIS country report on Spain

  • La inclusió activa i les relacions laborals des de la perspectiva de la governança multinivell- AIRMULP

   La inclusió activa és una estratègia que té com a objectiu permetre a tots els ciutadans, especialment els exclosos del mercat laboral, participar plenament en la societat. Aborda diversos reptes – per exemple, l’exclusió social, la pobresa en el treball, la segmentació del mercat laboral, l’atur de llarga durada i les desigualtats de gènere – d’una manera integrada, mitjançant la combinació de tres pilars: suport adequat a la renda, mercats de treball inclusius i accés a serveis de qualitat.

   El projecte consisteix principalment en activitats d’anàlisi i de recerca sobre la relació entre l’estratègia d’inclusió activa i la seva aplicació, d’una banda, i les relacions laborals de l’altra.

   Data d’inici: 15/12/2014

   Data fi: 14/12/2016

   Finançament: European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreeement number VS/2014/0546)

   Referència finançament: VS/2014/0546

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Óscar Molina, Alejandro Godino

   Web relacionada: http://www.airmulp-project.unifi.it/

  • La negociació col·lectiva i la representativitat dels treballadors temporals a Europa. Desenvolupament i enfortiment de les relacions laborals en resposta als canvis en el mercat laboral europeu

   El projecte té com a objectiu desenvolupar i reforçar els sistemes europeus de relacions laborals a través de la seva adaptació als canvis que es produeixen en l’ocupació i el treball. A més, el projecte pretén involucrar els sistemes de relacions laborals europeus, i, en particular, a través de la participació dels grups de treballadors – sovint els treballadors joves – que no se senten representats per qualsevol forma de negociació col·lectiva o qualsevol sistema de protecció social / col·lectiva.

   Data d’inici: 01/12/2014

   Data fi: 01/12/2016

   Finançament: European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number VS/2014/0543)

   Referència finançament: VS/2014/0543

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Óscar Molina, Alejandro Godino

  • Relacions laborals en entorns de treball multilingües – IR-multiling

   La diversitat lingüística planteja molts reptes als ciutadans europeus en el treball. El dret a emprar les llengües minoritàries en la vida pública compta amb el suport de la Comissió Europea, però les preferències, per part d’algunes èlits d’Europa per comunicar-se entre si utilitzant l’Inglés com un “llenguatge universal” pot conduir a la baixa consideració de llengües nacionals, regionals o de migrants. Això esdevé encara més important amb els fluxos de migració creixent a Europa i entre els estats membres de la UE i amb la creixent importància de les empreses multinacionals que operen en tota Europa.
   IR-MultiLing investigarà les àrees de comprensió / malentesos derivats de l’elecció d’un idioma i si els costos i beneficis de la diversitat lingüística és diferent per als empresaris i per als empleats.

   Data d’inici: 01/12/2014

   Data fi: 30/11/2016

   Finançament: European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number VS/2014/0547)

   Referència finançament: Agreement number VS/2014/0547

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Óscar Molina, Alejandro Godino

   Publicacions:

   GODINO, A; MARTÍN, A & MOLINA, Ò. (2018): “La gestión de la diversidad lingüística en la empresa: un análisis comparativo de estudios de caso en Barcelona”. Anuario IET de trabajo y relaciones laborales vol 5, PP 27-41

   Activitats de difusió:

   Presentation of national situations – Spain presentation of the results of the European IR-MULTILING project

  • Diàleg social post crisis – bones pràctiques i innovacions a la UE 28

   L’ objectiu de l’estudi és entendre l’impacte que la crisi ha tingut en els sistemes de relacions laborals d’Europa , i en particular , el diàleg social i la participació dels actors socials en el procés de reformes . En particular , enfocant-se en el període actual, el projecte persegueix analitzar quins desenvolupaments recents s’estan donant en els processos de diàleg social a nivell nacional en els estats membres , i fins a quin punt la crisi ha debilitat o enfortit els processos i institucions de diàleg social . Finalment, l’estudi també té com a objectiu comparar bones pràctiques entre països , i proveir recomanacions sobre com reconstruir o enfortir el diàleg social en els diferents estats analitzats .

   Data d’inici: 05/05/2015

   Data fi: 30/10/2016

   Finançament: Social Dialogue and Tripartism Unit -International Labour Organization / European Commission

   Investigador responsable: Oscar Molina

   Equip: Fausto Miguélez

  • Negociació per a la productivitat

   D’acord amb la Comissió Europea, la productivitat en el treball esdevindrà el motor clau del creixement en la UE (Comissió Europea, 2012, 2013, 2014). Per a la UE i per a la zona euro, l’input de treball actua com un llast per al creixement al llarg del període de projecció (2010-2060), ja que la població en edat de treballar es preveu que disminueixi. Com a resultat, el factor treball contribueix negativament al creixement de la producció anual en mitjana durant el període de projecció. Per tant, el creixement de la productivitat es converteix en l’única font de creixement del producte potencial de la UE i de la zona de l’euro a partir de 2028.
   La negociació col·lectiva és un factor determinant de la productivitat del treball. Hi ha consens en què la coordinació vertical de la negociació col·lectiva té un impacte positiu en el rendiment econòmic (OCDE, 2004, 2009; OIT, 2011, 2013, 2015), mentre que a nivell d’empresa, convenis de productivitat poden fer la producció més eficient i augmentar el rendiment laboral mitjançant incentius i mesures de benestar.
   La pregunta de recerca subjacent en aquest projecte és com les aspiracions dels polítics es manifesten en un nivell micro i com aquestes estratègies són vistes pels actors que es tradueixen en resultats, tractant d’aportar llum sobre per què el problema de la productivitat persisteix en alguns dels països observats.

   Data d’inici: 01/04/2016

   Data fi: 30/09/2017

   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion – Social Dialogue (Grant Agreement VS/2016/0096)

   Investigador responsable: Oscar Molina

   Equip: Alejandro Godino

  • Treballadors autònoms i relacions laborals a Europa. El diàleg social entre formes tradicionals i innovadores de representació col·lectiva- I-WIRE

   El nombre de treballadors autònoms creix ràpidament en el mercat laboral europeu. ¿S’aborden adequadament les seves especificitats en les relacions laborals?

   I-WIRE és un projecte d’investigació l’objectiu és analitzar, en una perspectiva comparada, els règims de regulació emergents basats en el mercat i en l’associació de nous treballadors autònoms a la UE. L’enfocament se centrarà tant en la protecció oferta com en la capacitat per assolir aquests objectius a través del diàleg social.

   Data d’inici: 31/03/2016

   Data fi: 30/03/2018

   Finançament: European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number VS/2016/0149)

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Oscar Molina, Alejandro Godino

   Web relacionada: http://www.i-wire.eu/

  • Rellançament de la cobertura de la negociació col·lectiva en serveis externalitzats – RECOVER

   Finançat per la DG d’Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió de la Comissió Europea i amb la participació de 5 socis europeus, el projecte RECOVER té per objecte millorar el coneixement sobre les institucions i pràctiques de les relacions laborals en tota la UE. En particular, el projecte RECOVER analitza en quina mesura el creixement de la externalización està provocant problemes de cobertura de la negociació col·lectiva per als treballadors d’aquests serveis externalitzats.

   La cobertura de la negociació col·lectiva és un dels elements més importants dels sistemes de relacions laborals, ja que determina la capacitat dels convenis col·lectius per protegir als treballadors. A més, també s’ha identificat com una institució clau que redueix les disparitats d’ingressos i limita la dualización del mercat de treball. Per tant, assegurar una cobertura elevada és clau per garantir una recuperació inclusiva i socialment sostenible. Els estudis sobre la cobertura de la negociació col·lectiva han revelat l’existència de diferències significatives en els nivells de cobertura entre països a causa de les diferents estructures de negociació col·lectiva, l’existència de mecanismes d’extensió, l’afiliació a sindicats i organitzacions d’ocupadors, etc. Així mateix, el descens de la cobertura de la negociació col·lectiva ha estat explicat per una menor densitat sindical i per mecanismes de descentralització i erosió.

   Els principals objectius del projecte RECOVER són:

   Analitzar la cobertura de la negociació col·lectiva en serveis externalitzats amb la finalitat d’identificar els problemes de cobertura relacionats amb les pràctiques de outsourcing;
   Estudiar la capacitat de les institucions existents per fer front als problemes de cobertura de la negociació col·lectiva;
   Analitzar la incidència de les bretxes de cobertura entre diferents grups de treballadors;
   Analitzar les estratègies desenvolupades pels agents socials per abordar aquests problemes i proporcionar als actors algunes orientacions polítiques per garantir una cobertura inclusiva i efectiva.

   Data d’inici: 01/01/2017

   Data fi: 31/12/2018

   Finançament: European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number VS/2016/0351)

   Referència finançament: Agreement number VS/2016/0351 – EA6144400

   Investigador responsable: Oscar Molina

   Equip: Alejandro Godino, Antonio Martín-Artiles, Joan Rodríguez Soler

    

   Resultats del projecte:

   Publicacions:

   Godino, A. &  Molina, O. (2022), The industrial relations chameleon: collective bargaining in the facility management business, Employee Relations, Vol. 44 No. 7, pp. 1-18. https://doi.org/10.1108/ER-12-2020-0526

   RECOVER Policy Paper:

   Brandl, Bernd; Kildunne, Anne (2018): Outsourcing and Collective Bargaining in the UK . RECOVER Policy Paper. https://ddd.uab.cat/record/199544 

   Czarzasty, Jan; Owczarek, Dominik (2018): Cheap is cheap, no matter what they say. Collective bargaining and working conditions in outsourced services in Poland . RECOVER Policy Paper. https://ddd.uab.cat/record/199545

   Godino, Alejandro; Molina, Oscar (2018): Who overcomes collective bargaining? Outsourcing practices and regulation in Spain. RECOVER Policy Paper. https://ddd.uab.cat/record/199546

   Pedaci, Marcello; Braga, Adolfo; Guarascio, Carmela (2018): Outsourcing of services and collective bargaining coverage in Italy. RECOVER Policy Paper. https://ddd.uab.cat/record/199543

   Rodríguez-Soler, Joan (2018): Outsourcing dynamics and regulatory framework in France. RECOVER Policy Paper. https://ddd.uab.cat/record/199542

   RECOVER Report

   Brandl, Bernd; Kildunne, Anne (2018): Outsourcing and Collective Bargaining in the UK. Country Report – RECOVER project. https://ddd.uab.cat/record/202076

   Godino, Alejandro; Molina, Oscar (2019): The impact of Outsourcing on Collective Bargaining Coverage: A Comparative Analysis in Six Countries. Research Report – RECOVER project. https://ddd.uab.cat/record/202675

   Godino, Alejandro; Molina, Oscar (2018): Who overcomes collective bargaining?. Outsourcing practices, regulatory framework and Facility Management in Spain. Country Report – RECOVER projecthttps://ddd.uab.cat/record/202073

   Payton, Noëlle; Keune, Maarten (2018): Outsourcing in the Netherlands: Challenges to traditional sector boundaries. Country Report – RECOVER project. https://ddd.uab.cat/record/202075

   Pedaci, Marcello; Braga, Adolfo; Guarascio, Carmela (2018): Outsourcing of services and collective bargaining coverage in Italy. An analysis on cleaning, ICT and facility management services. Country Report – RECOVER project. https://ddd.uab.cat/record/202074

   Rodríguez-Soler, Joan (2018): Outsourcing of services in France. The Challenges from collective bargainig system. Country Report – RECOVER project. https://ddd.uab.cat/record/202071

   Accions de divulgació:

   Pàgina web del projecte

   Article a UABDivulga

   RECOVER Newsletter #1

   RECOVER Newsletter #2

   RECOVER Newsletter #3

   RECOVER Newsletter #4

   RECOVER Policy Brief

  • Negociació i diàleg social en el sector públic – BARSOP

   El projecte BARSOP abordarà, des d’una perspectiva de governança multidisciplinària i multinivell, com la crisi econòmica i financera ha transformat les relacions laborals, el diàleg social i l’ocupació en el sector públic a la Unió Europea i, en particular a nou estats membres de la UE: Dinamarca, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Eslovàquia, República Txeca, Espanya, França i Regne Unit.
   La crisi va afectar inicialment al sector financer i després al sector privat. Posteriorment, però, es va traslladar al sector públic, en particular en forma de mesures d’austeritat, com a conseqüència de la disminució dels ingressos fiscals, l’augment de la despesa social i els programes massius de rescat. Aquestes mesures d’austeritat han provocat la disminució de l’ocupació en el sector públic, la pressió sobre els salaris i les condicions de treball i l’augment de la inseguretat per als empleats del sector públic.

   Els objectius principals del projecte BARSOP són: i) analitzar els canvis que han tingut lloc durant la crisi en les relacions laborals, en l’ocupació i en les condicions de treball en el sector públic i en particular en els sectors de la sanitat, l’educació i les col·lectivitats territorials; Ii) analitzar les respostes a la crisi dels interlocutors socials, a nivell nacional i de la UE en aquests sectors i els seus resultats en termes de quantitat i qualitat de l’ocupació; I iii) difondre els resultats d’aquestes anàlisis entre els interlocutors socials i els responsables polítics a nivell de la UE, nacional i sectorial, i estimular l’intercanvi d’informació, el diàleg social i la negociació col·lectiva encaminats a promoure millors nivells d’ocupació de bona qualitat.

   Data d’inici: 30/03/2016
   Data fi: 28/02/2018
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion – Social Dialogue (Grant Agreement VS/2016/0107)
   Investigador responsable: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino

   Informes i Publicacions

   Molina Romo, Óscar; Godino, Alejandro (2020). «Industrial relations in deep water : the Spanish public sector during the crisis». A: Working under pressure. Employment, job quality and labour relations in Europe’s public sector since the crisis. 2020. Brussels: ETUI.

   Molina Romo, Óscar; Godino, Alejandro (2018). Bargaining for social rights in the public sector : Spain.

   Molina Romo, Óscar; Godino, Alejandro (2018). Bargaining and Social Dialogue at the Public Sector (BARSOP). Policy brief for Spain (BARSOP Policy briefs).

  • Parlant de crisi: Tendències en el diàleg social i les relacions laborals a països seleccionats de la UE

   El diàleg social entre el govern, els empresaris i les organitzacions de treballadors és una poderosa eina per corregir els desequilibris del mercat laboral i promoure la recuperació econòmica rica en llocs de treball. Durant i des de la crisi econòmica i financera iniciada el 2008, s’han posat a prova les institucions nacionals de diàleg social als països de la Unió Europea (UE), però, en molts casos, han demostrat el seu potencial per innovar i contribuir a un retorn al creixement positiu.

   Data d’inici: 01/01/2016

   Data fi: 30/03/2017

   Finançament: International Labour Organization

   Investigador responsable: Oscar Molina

   Documents i publicacions:

   Guardiancich, I, Molina, O (eds) (2017) Talking through the Crisis: Social Dialogue and Industrial Relations Trends in Selected EU Countries. Geneva: ILO.

 • Consum

  La línia de reflexió és: analitzar els canvis i les transformacions que es duen a terme en el món productiu i com aquestes afecten el consum. Es a dir consum i producció com dos esferes interconnectades. Així com veure que el consum és un àmbit més on es reflecteixen i reprodueixen les desigualtats socials.

  Recerques en curs Recerques finalitzades
 • Innovació i desenvolupament metodològic

  Aquesta línia pretén desenvolupar aproximacions metodològicament innovadores que siguin adequades per abordar la complexitat marcada per la interacció entre els diferents plans o nivells que configuren les problemàtiques abordades en el sí del grup. Aquesta línia es desenvolupa indistintament tant en l’àmbit de les aproximacions quantitatives com en el de les qualitatives, constituïnt l’articulació d’ambdues una de les característiques definitòries del treball desenvolupat fins al moment. Així, el desenvolupament genèric dels mètodes mixtos i multinivell, i de les metodologies multiestratègiques (incloent-hi les metodologies audiovisual), constitueix en un dels elements centrals d’aquesta línia de recerca.

  Recerques en curs Recerques finalitzades
  • Les regles institucionals i les pràctiques i trajectòries del personal investigador en ciències socials

   Els estudis sobre les carreres professionals del personal investigador en ciències socials solen centrar-se en el desenvolupament de la seva formació, experiència, expertesa i expertícia, en les seves condicions laborals o en les fites acadèmiques que van assolint al llarg de les seves trajectòries. Aquesta sèrie de particularitats se solen lligar a característiques sociodemogràfiques, a valors, normes o interessos, o les característiques de les institucions o disciplines a les quals pertanyen o han pertangut.

   Des d’ aquest darrer enfocament també es considera important analitzar els factors institucionals personals, socials i organitzatius que influeixen en les seves decisions i oportunitats. Aquí és on s’inclou la present investigació, que tracta d’analitzar com les regles institucionals influeixen en les trajectòries professionals i en les seves pràctiques de recerca en ciències socials. Per regles institucionals s’ entén totes aquelles normes que regulen aspectes del treball del personal investigador en ciències socials. Poden ésser formals o informals, explícites o implícites. Normalment estableixen condicions, incentius i/o premis/càstigs que poden afavorir o dificultar la realització de determinades activitats o pràctiques.

   Atesa la seva gran varietat, tant en formes com en resultats, es considera rellevant abordar l’ objectiu general d’ aquesta recerca: analitzar com el conjunt de les regles institucionals de la recerca social influeix en les pràctiques i trajectòries del personal investigador. Per a això, es plantegen els següents objectius específics:

   1. Explorar les percepcions i experiències dels investigadors i investigadores socials sobre el conjunt de regles institucionals de la recerca social i la seva influència en les pràctiques de recerca que desenvolupen.
   2. Indagar sobre com el conjunt de regles institucionals de la recerca social influeix en les trajectòries biogràfiques i professionals del personal investigador en ciències socials.

   Aquest projecte el desenvolupa Daniel de Gracia, sota un contracte que està finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) a través del programa Juan de la Cierva.

   Data inici: 01/001/2024
   Data fi: 01/01/2026
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad
   Investigador Principal: Daniel de Gracia Palomera

  • Estudi comparat de casos sobre la influència mútua entre el capital i la integració socials i la inserció, estabilitat, promoció i qualificació en l’ocupació

   L’objectiu general del projecte consisteix a examinar la correspondència o influència mútua entre, d’una banda, la pertinença a determinats col·lectius socials, caracteritzats i identificats segons la distribució i/o apropiació dels recursos de diferents tipus de Capital Social, (CS) i, de l’altra, el grau d’Inserció, Estabilitat, Promoció i Qualificació (IEPC) en l’àmbit de l’ocupació, intervenint el mecanisme de la Integració Social (IS) i sota el marc conceptual i operatiu de la Teoria i Anàlisi de les Xarxes Socials (TARS).

   Els col·lectius comparats es caracteritzaran pel temps de residència o estada a Catalunya de les persones de cada col·lectiu i dels seus progenitors immediats, pel nivell d’urbanització de residència i pel gènere. Es parteix, com supòsit general, que la influència indicada és recíproca degut al fet que la Inserció, Estabilitat, Promoció i Qualificació en l’ocupació, s’inscriu en un Capital i àmbit, com és el productiu i econòmic, que, al seu torn, retroalimenta el Capital Social, la Integració Social i els altres tipus de capital.

   :

   Data d’inici: 01/12/2008

   Data fi: 01/12/2011

   Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación

   Investigador responsable: Carlos Lozares

   Equip: Joel Martí, José Luis Molina, Joan Miquel Verd, Pedro López Roldán, Ramon de Alós-Moner, Oriol Barranco, Mireia Bolíbar, Irene Cruz

   :

   Documents i publicacions:

   Bolívar, Mireia; Martí, Joel; Lozares, Carlos (2013): “Aplicaciones de los métodos mixtos al análisis de las redes personales de la población inmigrada”. EMPIRIA Revista de Metodología, núm. 26, pp. 89-116 .

   Bolívar, Mireia (2011): “Las asociaciones en las redes personales. ¿Mecanismo de integración de la población inmigrante?”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

   Cruz, Irene; Verd, Joan Miquel (2011): “Densidad, clase social y apoyo expresivo”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

   Cruz, Irene; Verd, Joan Miquel (2013): “La fuerza de los lazos: una exploración teórica y empírica de sus múltiples significados”. EMPIRIA Revista de Metodología de Ciencias Sociales, núm. 26, pp. 149-174.

   López-Roldán, Pedro: Alcaide, Vanessa (2011): “El capital social y las redes personales en el estudio de las trayectorias laborales”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

   Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro; Bolívar, Mireia; Muntanyola, Dafne (2013): “La centralidad en las redes sociales: medición, correlación y aplicación”. Metodología de Encuestas, Vol. 15, pp. 77-97.

   Lozares, Carlos; Martí, Joel; Molina, José Luis; García-Macías, Alejandro (2013): “La cohesión-integración versus la fragmentación social desde un perspectiva relacional”. Metodología de Encuestas, Vol. 15, pp. 57-75.

   Lozares, Carlos; Verd, Joan Miquel; Barranco, Oriol (2013): “El potencial analítico de las redes socio-métricas y ego-centradas: una aplicación al estudio de la cohesión-integración de colectivos sociales”. EMPIRIA Revista de Metodología de Ciencias Sociales, Núm. 26, pp. 35-62 .

   Lozares, Carlos; Verd, Joan Miquel; Cruz, Irene; Barranco, Oriol (2013): “Homophily and heterophily in personal networks. From mutual acquaintance to relationship intensity”. Quality & Quantity International Journal of Methodology .

   Lozares, Carlos (2012): “La cohesión, vinculación e integración social desde el prisma del capital social y las redes sociales”, en Inmigración, ciudadanía y gestión de la diversidad . Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, pp. 123-152.

   Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro (2012): “El atributismo estructural y el interaccionismo estructural en ciencias sociales: ¿concepciones alternativas, antagónicas o complementarias?”. Metodología de Encuestas, Vol. 14, pp. 25-44 .

   Lozares, Carlos (2012): “La cohesión, vinculación e integración social desde el prisma del capital social y las redes sociales”, en Inmigración, ciudadanía y gestión de la diversidad . Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, pp. 123-152

   Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro; Verd, Joan Miquel; Martí, Joel; Molina, José Luis (2011): “Cohesión, Vinculación e Integración sociales en el marco del Capital Social”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

   Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro; Verd, Joan Miquel; Martí, Joel, Bolívar, Mireia; Cruz, Irene; Molina, José Luis (2011): “El análisis de la Cohesión, Vinculación e Integración sociales en las encuestas EgoNet”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

   Lozares, Carlos; Sala, Mireia (2011): “Capital Social, cohesión social y uso de la lengua “. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

   Lozares, Carlos; Verd, Joan Miquel (2011): “De la homofilia a la cohesión social y viceversa”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

   Martí, J., Bolíbar, M., & Lozares, C. (2017). “Network cohesion and social support. Social Networks”, 48, 192–201. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2016.08.006

   Molina, José Luis; Bolívar, Mireia; Cruz, Irene (2011): “La dispersión geográfica de las redes personales: cálculo y significado”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

   Informe de Difusió: Les Xarxes Socials a Catalunya: un estudi de casos comparatius entre col·lectius de la població catalana

  • La percepció de les empreses sobre les competències dels recents titulats universitaris

   El projecte consisteix en la realització de la fase del focus group de l’estudi sobre “La percepció de les empreses sobre les competències dels recents titulats universitaris”.

   Els objectius específics de la realització del focus grup són:
   • Aprofundir, a partir dels resultats obtinguts en l’enquesta d’ocupadors d’empreses privades, en els perfils de competències que condueixen a una millora de l’ocupabilitat.
   • Analitzar els factors que influeixen en el nivell de reclutament de les persones graduades recentment i les dificultats principals dels ocupadors a l’hora de contractar-les.
   • Conèixer la prospectiva d’ocupació en els àmbits que els són propis.

   Data d’inici: 23/03/2015

   Data fi: 31/10/2015

   Finançament: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

   Referència finançament: CF612773

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd

   Equip: Oriol Barranco, Oriol Alonso

 • Mobilitat i desigualtat social

  Recerques en curs Recerques finalitzades
  • Assistència tècnica sobre mecanismes de distribució solidària i de protecció davant l’ atur-Règims de seguretat social redistributius i solidaris

   EUROsociAL+ és un programa de cooperació de la Unió Europea l’objectiu global del qual és contribuir a l’augment de la cohesió social a Amèrica Llatina; el seu objectiu específic consisteix a donar suport a les polítiques públiques nacionals en matèria social, de bona governança i igualtat de gènere, amb la finalitat d’ augmentar el nivell de cohesió social i reforçar les institucions responsables de la seva aplicació.

   En el marc d’ aquest programa es desenvolupa d’ un estudi sobre les experiències d’ ingrés mínim que s’ han dut a terme a Alemanya, Espanya i Itàlia, i la seva articulació amb les polítiques actives d’ ocupació i els sistemes de protecció per desocupació en aquests països.

   L’objectiu és conèixer com es dona la vinculació en aquests països entre els programes de renda/ingrés mínim i els serveis d’ocupació, en particular i com s’atén la població beneficiària amb mesures que aborden les diferents dimensions de la seva vulnerabilitat, per acompanyar-la a reinserir-se o millorar la seva posició en el mercat laboral.

   Data d’inici: 08/04/2022
   Data de finalització: 07/04/2023
   Finançament: Programa EUROsociAL+ (Institut Italià Llatí Americà (IILA))
   Referència oficial: Contracte 131/SD/932/IILA/ES/022
   Investigador principal: Pedro López Roldán
   Equip investigador: Antonio Martín Artiles, Eduardo Chavez Molina

  • Mesura Regional d’Igualtat de Gènere a la UE – ReGEM. Jean Monnet Project

   La igualtat de gènere és un tema de creixent rellevància a nivell mundial, però la seva medició es limita principalment a nivells nacionals, fins i tot a la UE. Durant els últims 20 anys, diverses experiències van intentar explotar la igualtat de gènere a nivell subnacional (regional), però eren estudis específics de cada país centrats en un sol àmbit o en uns pocs (p. ex.: educació, salut, mercat laboral) i no brindaven una visió general de les disparitats territorials en matèria d’igualtat de gènere.

   En aquest projecte, proposem una regionalització de l’indicador d’igualtat de gènere més complet, l’Índex d’Igualtat de Gènere (GEI) de l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere (EIGE).

   Data d’inici: 01/11/2020
   Data de finalització: 30/03/2022
   Finançament: EACEA – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency -Jean Monnet Programme
   Referència finançament: 621261-EPP-1-2020-1-IT-EP RE-GEM
   Investigador principal: Pedro López Roldán

  • Mobilitat social intrageneracional i trajectòries ocupacionals segmentades – DINAMOS

   DINAMOS és l’acrònim de Dinàmiques de mobilitat social a Espanya, projecte coordinat que compta amb el finançament del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc dels programes estatals de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d’I+D+i i d’I+D+i orientada als Reptes de la Societat, convocatòria 2019.
   Com a projecte coordinat està format per dos subprojectes:

   -DINAMOS1 (Referència PID2019-106548GB-C21): Mobilitat social intrageneracional i trajectòries ocupacionals segmentades, coordinat pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, sent l’investigador principal el Dr. Pedro-López-Roldán.
   -DINAMOS2 (Referència PID2019-106548GA-C22): Mobilitat social intergeneracional: l’educació com a mecanisme explicatiu, coordinat des del Departament de Sociologia de la Universitat Pablo de Olavide, sent la investigadora principal la Dra. Sandra Fachelli. Compta amb la col·laboració d’investigadors/as de la Universidad de la Laguna i de la Universidad de Sevilla.

   El projecte científic es destina a investigar les dinàmiques del canvi social i de transmissió de les desigualtats socials que podem observar al llarg del temps, tant en termes de mobilitat social intrageneracional com de mobilitat social intergeneracional, centrades especialment en els àmbits ocupacional i educatiu.

   Data d’inici: 01/06/2020
   Data fi: 30/05/2023
   Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
   Referència: PID2019-106548GB-C21
   Investigador principal: Pedro López Roldán
   Equip: Antonio Martín Artiles, Andreu Lope, Pilar Carrasquer;Cristian Segura, José Zawadsky, Claudia Baeza

   Publicacions

   Fachelli, S., Jorrat, J., & López-Roldán, P. (2021). Movilidad de clase intergeneracional sobre cohortes de nacimiento en Argentina y España. Revista Española De Sociología, 30(3), a59. https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.59

   Web projecte

Projectes en curs

Per dur a terme els seus objectius d’investigació, el QUIT fa servir dues formes institucionals:

Projectes d’investigació bàsica o teòrica, realitzats amb el suport de la política científica ja sigui regional, nacional o europea.

Projectes d’investigació aplicada, fruit de convenis i acords de col·laboració amb diferents institucions publiques, fundacions, etc., i que ens permeten una major aproximació a la realitat social.

Tot seguit trobareu els llistat de les recerques que se estan duent a terme actualment segons el tipus de projecte.

 • Projectes I+D
  • Les regles institucionals i les pràctiques i trajectòries del personal investigador en ciències socials

   Els estudis sobre les carreres professionals del personal investigador en ciències socials solen centrar-se en el desenvolupament de la seva formació, experiència, expertesa i expertícia, en les seves condicions laborals o en les fites acadèmiques que van assolint al llarg de les seves trajectòries. Aquesta sèrie de particularitats se solen lligar a característiques sociodemogràfiques, a valors, normes o interessos, o les característiques de les institucions o disciplines a les quals pertanyen o han pertangut.

   Des d’ aquest darrer enfocament també es considera important analitzar els factors institucionals personals, socials i organitzatius que influeixen en les seves decisions i oportunitats. Aquí és on s’inclou la present investigació, que tracta d’analitzar com les regles institucionals influeixen en les trajectòries professionals i en les seves pràctiques de recerca en ciències socials. Per regles institucionals s’ entén totes aquelles normes que regulen aspectes del treball del personal investigador en ciències socials. Poden ésser formals o informals, explícites o implícites. Normalment estableixen condicions, incentius i/o premis/càstigs que poden afavorir o dificultar la realització de determinades activitats o pràctiques.

   Atesa la seva gran varietat, tant en formes com en resultats, es considera rellevant abordar l’ objectiu general d’ aquesta recerca: analitzar com el conjunt de les regles institucionals de la recerca social influeix en les pràctiques i trajectòries del personal investigador. Per a això, es plantegen els següents objectius específics:

   1. Explorar les percepcions i experiències dels investigadors i investigadores socials sobre el conjunt de regles institucionals de la recerca social i la seva influència en les pràctiques de recerca que desenvolupen.
   2. Indagar sobre com el conjunt de regles institucionals de la recerca social influeix en les trajectòries biogràfiques i professionals del personal investigador en ciències socials.

   Aquest projecte el desenvolupa Daniel de Gracia, sota un contracte que està finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) a través del programa Juan de la Cierva.

   Data inici: 01/001/2024
   Data fi: 01/01/2026
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad
   Investigador Principal: Daniel de Gracia Palomera

  • El gir digital en les arts: etnografies de pràctiques artístiques – DIGART

   El gir digital en les disciplines artístiques ha resultat en la progressiva substitució professional i acadèmica dels instruments analògics pels digitals. I les maneres de treballar de les professions artístiques s’han anat transformant.

   El gir digital constitueix un procés d’institucionalització de pràctiques socials noves: els currículums formatius canvien, els programes informàtics de moda també, i apareixen nous productes digitals, en forma de diagrames, models i renders.

   La pregunta de recerca és: Com el gir digital en la formació artística ha canviat la manera de projectar, construir i imaginar dels artistes professionals ja experts?

   L’objectiu general del projecte és identificar els canvis provocats pel gir digital en la pràctica artística de professionals consolidats. Compararem el discurs i les pràctiques de fotógraf@s, arquitect@s, editor@s de cinema, dissenyador@s, coreógraf@s, compositor@s musicals, reconeguts en el seu camp i vinculats a escoles o centres d’educació superior artístiques, de dues generacions diferents, la major educada en l’analògic, l’altra en el digital.

   Data inici: 01/09/2023
   Data fi: 31/08/2026
   Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación
   Referència:  PID2022-140814NB-I00
   Investigadora Principal: Dafne Muntanyola Saura
   Equip: Miquel Fernández González, Fernan del Val Ripolles

  • Capital social i entorn residencial en la població jove amb risc d’exclusió social. Un estudi de casos – CAPENRISG

   La destrucció d’ocupació provocada per la pandèmia de Covid-19 ha afectat especialment la població jove espanyola. Tot i que les darreres dades de l’EPA mostren un retorn a nivells d’atur similars als previs a la pandèmia, encara s’està molt lluny de les taxes anteriors a la Gran Recessió del 2008. Per tant, la població jove ja arrossega gairebé 15 anys vivint en un context especialment difícil d’accés a l’ocupació, i les persones amb menys nivell d’instrucció són les que més pateixen aquesta dificultat.

   La teoria de l’exclusió social provocada per la desocupació (Gallie i Paugam) argumenta que períodes prolongats de desocupació redueixen la sociabilitat, cosa que alhora provoca una pèrdua de contactes rellevants per al retorn a l’ocupació, reforçant així el risc d’exclusió laboral.

   Els darrers anys marcats per les dificultats d’inserció laboral entre la població jove i, especialment, la recent destrucció d’ocupació causada per l’epidèmia de Covid-19, ofereixen un context molt adequat per a l’estudi retrospectiu de la relació esmentada. D’altra banda, el concepte de capital social i l’aproximació metodològica de les xarxes socials permeten desenvolupar una bona operativització del model de Gallie i Paugam, encara que aquests autors no ho hagin concebut en aquests termes.

   En aquest context, l’objectiu principal de la investigació és comprovar si, per a les persones joves aturades, s’ha donat un efecte de retroalimentació negativa (cercle viciós) entre el fet de patir desocupació perllongada i la pèrdua de capital social útil per a la inserció laboral.

   Data inici: 01/09/2022
   Data fi: 31/08/2025
   Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación
   Referència: PID2021-125218NB-I00
   Investigadors Principals: Joan Miquel Verd & Oriol Barranco
   Equip: Pilar Carrasquer Oto, Mireia Bolíbar Planas,  Segundo Moyano (UOC),  Sergi Fàbregues (UOC), Joan Rodríguez Soler, Alejandro González Heras

   Pàgina web del projecte: https://webs.uab.cat/capenrisg/

    

   Documents i Publicacions:

   Eixarch, Adriana; Verd, Joan Miquel & Barranco, Oriol (2024). El proceso de muestreo en el proyecto “Capital social y entorno residencial en la población joven con riesgo de exclusión laboral. Un estudio de casos.” QUIT Working paper series, n. 30. https://ddd.uab.cat/record/287948

   Presència en mitjans:

  • Igualtat de Gènere en els Usos del Temps: canvis, resistències i continuïtats – GENERA
   L’objectiu general del projecte és analitzar els canvis, les resistències i les continuïtats en els usos del temps dedicats al treball domèstic i de cura, fixant l’atenció en l’heterogeneïtat de les tendències i la naturalesa de les transformacions. Es tracta d’un objectiu general doble, articulat al voltant de dues discussions teòriques actualment presents a la literatura especialitzada sobre el procés de convergència de gènere en els usos del temps i l’impacte dels factors contextuals en les relacions de gènere.Els interrogants de partida són: Quins factors, estructurals i contextuals, afavoreixen la convergència de gènere en els usos del temps? Quina és la naturalesa, temporal o substancial, de les tendències de canvi? Quins factors, estructurals i contextuals, expliquen les continuïtats i les resistències al canvi? Quina és la conseqüència de les resistències: estancament o reculada?Els estudis realitzats per l’equip investigador apunten a la tendència de la convergència de gènere amb limitacions socioculturals que plantegen certa revolució estancada i algunes reculades. D’una banda, disminueixen les diferències entre el temps que dones i homes dediquen a la feina domèstica i de cura. D’altra banda, persisteix la desigualtat tant en la quantitat de temps dedicat a aquestes tasques, com en la segregació d’aquestes segons el contingut i la dimensió temporal.En paral·lel, les anàlisis sobre l’impacte social dels contextos de crisi, com la COVID -19, apunten a la intensificació del treball no remunerat de les dones, especialment de cures, reforçant els rols tradicionals de gènere. Partint del conjunt de resultats previs, el projecte proposa ampliar el coneixement sobre l’heterogeneïtat en les tendències de canvi i continuïtat, així com la naturalesa de les transformacions per aprofundir en aspectes no abordats al voltant dels avenços, estancaments i retrocessos que s’amaguen després de les contradiccions o resistències en els usos del temps.Data inici: 01/09/2022 Data fi: 31/08/2025 Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación Referència: PID2021-122515NB-I00 Investigadors principals: Sara Moreno Colom & Vicent Borràs Equip: Alvaro Briales (UCM), Irene Cruz Gómez (IERMB) Lidia Arroyo (UOC), Núria Sánchez Mira (Université de Neuchâtel) Joan Rodríguez Soler (UAB), Sandra Sánchez Sinisterra (UAB)Pàgina web del projecte: https://webs.uab.cat/genera/Documents i Publicacions:Moreno-Colom, Sara, Borràs Català, Vicent, & Rodriguez-Soler, Joan (2024). Imaginarios en conflicto sobre el trabajo doméstico: responsabilidad, privilegio, supervisión y aprendizaje. Revista Española De Sociología33(3), a240. https://doi.org/10.22325/fes/res.2024.240Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent & Rodríguez-Soler, Joan (2024). Capítulo 1. Cuando lo doméstico se difumina en los cuidados: entre lo material y lo simbólico. A: Sofía Pérez de Guzman Padrón & Marcela Iglesias Onofrio (coord.). Sociedades del cuidado en transición: una perspectiva iberoamericana. Dykinson. (colección Conocimiento Contemporáneo, núm. 171) (pp.16-35).Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent & Rodríguez-Soler, Joan (2023). Igualdad de género en los usos del tiempo: cambios, resistencias y continuidades. Perspectiva teórica y modelo de análisis. QUIT Working paper series, n. 29. https://ddd.uab.cat/record/ /286587Impacte en mitjans:Rius, M. (7/03/2024). El conflicte de les tasques domèstiques: ell s’acomoden en el paper d’aprenent. La Vanguardia. 2. https://www.uab.cat/doc/DOC_sara_vicentSanz, M. (07/03/2024). El conflicto en las tareas del hogar: las mujeres organizan y ordenan; los hombres aprenden y ejecutan. La Sexta Noticias. https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/conflicto-tareas-hogar-mujeres-organizan-ordenan-hombres-aprenden-ejecutan_2024030765e9ee17dac8310001fd9668.htmlVirgili M. (Anfitrión). (11/03/2024). Les dones i els dies. La feina invisible de les cures [Podcast de audio]. 3cat. https://www.ccma.cat/3cat/la-feina-invisible-de-les-cures/audio/1200999/
  • El capital social de la joventut espanyola: característiques i efectes en el benestar emocional i material

   L’estudi descriu les característiques del capital social de la joventut espanyola, analitza els seus efectes sobre el seu benestar emocional i material, i identifica les desigualtats socials que això implica.

   El projecte té dos objectius: (1) descriure quantitativament les característiques del capital social de la joventut espanyola, identificant les diferències en la seva composició i volum mitjançant l’anàlisi de la xarxes ego-centrades; i (2) identificar els efectes d’aquestes característiques del capital social en el benestar material i emocional de la joventut.

   El projecte se centrarà en la dimensió individual del capital social. Aquesta dimensió es defineix com la xarxa de connexions personals sostinguda per la interacció social i proporciona suport instrumental i expressiu. Paradoxalment, hi han proves empíriques del deteriorament del benestar emocional dels joves a Espanya en els últims anys, fins i tot abans de la pandèmia de Covid-19. No obstant això, no s’han aportat evidències d’un dels principals determinants identificats per la literatura: la reducció de la interacció social i l’augment de l’aïllament social «objectiu» (és a dir, la pèrdua de connexions personals, que és diferent de la percepció «subjectiva» de l’aïllament). Les connexions personals també constitueixen una font essencial de suport material i instrumental per a la joventut. Això succeeix directament, a través del suport financer que molts joves reben de les seves famílies; i indirectament, mitjançant l’ús de la seva xarxa personal per a la cerca d’ocupació. No obstant això, cap recerca basada en una enquesta a Espanya ha examinat les desigualtats de capital social entre les persones joves i els resultats d’aquestes desigualtats.

   Data d’inici: 11/10/2022
   Data fi: 11/06/2023
   Finançament: Fundación Bancaria “la Caixa”
   Referència:
   Investigador responsable: Joan Miquel Verd
   Equip: Mireia Bolíbar Planas,  Joan Rodríguez Soler, Albert Navarro Giné

   Impacte en mitjans

   EFE. (2024, Junio 18). El 78% de jóvenes con formación superior trabaja, pero con una temporalidad superior al 30%. EFE https://efe.com/espana/2024-06-18/empleo-jovenes-estudios-superiores/

    López, C. (2024, Junio 18). Estudiar vale la pena: la tasa de empleo de los universitarios supera en 8 puntos a la de los jóvenes con solo ESO. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20240618/9740398/estudiar-vale-pena.html

   Noriega, D. (2024, Junio 18). La reforma laboral reduce la temporalidad entre los jóvenes el doble que en la población general. El Diario.es https://www.eldiario.es/economia/reforma-laboral-reduce-temporalidad-jovenes-doble-poblacion-general_1_11456808.html

   Pastor, A. (2024, Junio 18). Dime qué estudias y te diré si tendrás trabajo: así es la brecha de ocupación laboral entre los jóvenes. infoLibre https://www.infolibre.es/politica/nivel-educativo-jovenes-vuelto-factor-decisivo-futuro-laboral-joven-espana_1_1820367.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0gnS1BjNnqEaNiIXnFoEZ6rqb1kPNgDim8bqVw1AMvuX86kyxudXlejMY_aem_3MSDYCRv9aQUB5lB3I2xrQ&sfnsn=scwspwa

   Pereda, O. (2024, Junio 18). La brecha de ocupación entre jóvenes con formación superior y básica aumenta 8 puntos en dos décadas. El Periódico https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20240618/mayor-empleabilidad-jovenes-universitarios-103940323

   Torres, A. (2024, Junio 18). Los jóvenes españoles de hasta 35 años son los que se sienten afectivamente más cerca de sus padres de toda la UE. El País https://elpais.com/sociedad/2024-06-18/los-jovenes-espanoles-de-hasta-35-anos-son-los-que-se-sienten-afectivamente-mas-cerca-de-sus-padres-de-toda-la-ue.html#

   Vaquero, C. (2024, Junio 18). Un universitario tiene un 10% más de opciones de encontrar trabajo que un joven con la FP. ABC https://www.abc.es/sociedad/formacion-profesional-universidad-20240617180037-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fsociedad%2Fformacion-profesional-universidad-20240617180037-nt.html

 • Projectes europeus
  • L’oficina buida

   La pandèmia de COVID-19 ha donat un fort impuls al teletreball, convertint-lo en un objecte d’investigació més important que mai. Es preveu que la digitalització del treball serà cada vegada més important en els propers anys i transformarà la vida tant dels treballadors com de les empreses. No obstant això, les investigacions encara no han donat respostes adequades sobre les conseqüències del teletreball. En determinades condicions, els estudis mostren que treballar lluny de l’oficina podria ajudar a mitigar els conflictes amb els companys, augmentar la flexibilitat i oferir un millor equilibri entre la vida laboral i personal. D’altra banda, l’ús de plataformes digitals i la reducció de les interaccions cara a cara també s’han associat amb un menor suport social, soledat i formes de control social sobre els treballadors vulnerables. En essència, la pandèmia ens ha ensenyat que el teletreball té un costat bo i un altre de fosc. Molts dels mecanismes que constitueixen aquests dos costats semblen dependre de com el teletreball canvia la forma en què dediquem el temps a les nostres relacions socials: com afecta (1) els conflictes entre col·legues i familiars; (2) la mobilització del suport social; (3) formes de control social; i (4) interrupcions de les activitats laborals.

   Aquest projecte avança noves hipòtesis sobre aquestes quatre dimensions relacionals i aplica l’Anàlisi de Xarxes Socials (SNA), un marc completament inexplorat en els estudis de teletreball, per provar-les empíricament. En dissenyar un disseny longitudinal de mètodes mixtos, un equip internacional proposa recopilar dades quantitatives i qualitatives sobre les xarxes personals de teletreballadors a Suïssa, Espanya, Alemanya i els Països Baixos, quatre països europeus amb característiques socioeconòmiques, models familiars i graus d’implementació molt diferents. del teletreball. El projecte pretén avaluar el pes explicatiu d’ aquestes dimensions relacionals sobre el benestar subjectiu dels treballadors, contribuint a la seva comprensió amb qüestions que abasten l’economia, la sociologia del treball, els estudis de família, l’epidemiologia i la psicologia de la salut.

   Data inici: 01/12/2023
   Data fi: 30/11/2025
   Finançament: SNIS (Swiss Network for International Studies)
   Referència: C23018
   Investigador principal: Mattia Vacchiano (University of Geneva); Co-coordinator: Eric Widmer (University of Geneva)
   Investigador principal (equip espanyol): Oscar Molina
   Equip: Sander Junte

   Pàgina web:  Empty office

  • Plataformes digitals d’atenció domiciliària i relacions laborals – ORIGAMI

   La demanda de “Serveis Personals i Domèstics” (PHS) –que abasta un ampli ventall d’activitats que contribueixen al benestar de les famílies i les persones a casa– ha augmentat significativament i també ho ha fet el paper dels treballadors de la cura. L’ocupació en el sector de l’atenció domiciliària es caracteritza per un alt nivell d’informalitat, una presència significativa de la mà d’obra migrant i femenina, una baixa visibilitat del seu treball, que sovint es fa en espais privats, i un feble poder associatiu. Després de l’augment de la demanda, l’oferta pública de serveis no és adequada per satisfer-la, deixant un ampli marge perquè els actors privats puguin maniobrar dins d’un règim recentment comercialitzat de prestació de cures a llarg termini. L’augment del nivell de comercialització i privatització del sector, la fragilitat de les condicions de treball i la creixent complexitat de les necessitats socials han contribuït a redissenyar profundament els sistemes de benestar en els diferents models del capitalisme. L’aparició de plataformes digitals representa un nou motor que s’entrellaça amb aquests processos. Les plataformes digitals, com a noves formes d’organització, actuen com a reguladors privats, creant la seva pròpia incrustació institucional i social.

   Aquest projecte analitza el paper de les plataformes digitals en les transformacions en curs del sector de l’atenció a la llar, identificant les especificitats del seu model organitzatiu respecte tant a les organitzacions tradicionals del sector com a les plataformes presents en altres sectors, les conseqüències sobre les condicions laborals, les necessitats de protecció social i representació d’interessos, i les estratègies innovadores dels actors socials per respondre a aquestes necessitats.

   La recerca es duu a terme a Dinamarca, França, Irlanda, Itàlia, Espanya i els Països Baixos.

   Data d’inici: 01/11/2023
   Data fi: 31/10/2025
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA no. 101126007 — ORIGAMI
   Investigador Principal: Oscar Molina (Spanish team); project coordinator: Ivana Pais, Università Cattolica del Sacro Cuore – UCSC
   Equip: Alejandro Godino

   Pàgina web: https://origamiproject.it/

  • Gestió de la crisi d’inflació a través del diàleg social – MAINSOC

   Després de dues dècades de baixos nivells d’inflació i moderació salarial, Europa enfronta un augment sense precedents del cost de vida i el risc d’estagflació. El xoc inflacionari està erosionant el poder adquisitiu dels empleats, particularment en la part inferior de l’escala salarial. Actors nacionals i de la UE han fet crides perquè els governs i els interlocutors socials gestionin l’actual crisi inflacionària mitjançant polítiques d’ingressos negociades i negociacions col·lectives.

   L’objectiu del projecte MAINSOC és doble. En primer lloc, analitzar l’impacte de la crisi inflacionària en la dinàmica dels salaris reals i les diferències salarials entre sectors i grups de treballadors, parant esment a l’impacte asimètric sobre aquells que es troben en la part inferior de l’escala salarial i al paper de les institucions de relacions laborals per a explicar les diferències entre els diferents sectors i grups de treballadors. països. En segon lloc, analitzar el paper de les polítiques governamentals, la participació dels interlocutors socials i les institucions de relacions laborals en la gestió de la crisi inflacionària, l’adaptació a un nou escenari i la garantia d’un creixement inclusiu en sis països de la UE (DE, DK, ÉS, IT, HU, PL).

   MAINSOC és un projecte conjunt de 6 organitzacions sòcies de cinc països, finançat per la Comissió Europea en el marc del Programa de Prerrogatives Socials i Línies de Competències Específiques (SOCPL).

   Data d’inici: 01/12/2023
   Data fi: 30/11/2025
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA no. 101126451 — MAINSOC
   Investigador Principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino

   Pàgina web del projecte: https://mainsoc.eu/

  • Desenvolupar la negociació col·lectiva en el sector de les cures – DEVCOBA

   El projecte té com a objectiu examinar la dinàmica, els mecanismes i l’impacte de la negociació col·lectiva i la representació sindical en l’àmbit del sector de la cura, posant en focus en els serveis de cura de llarga durada de gent gran i els serveis socioeducatius per a nens de 0 a 5 anys.
   Específicament, el seu objectiu és proporcionar una comprensió més profunda dels mecanismes i pràctiques  en els Estats membres de la UE per a garantir una extensió adequada de la negociació col·lectiva, la promoció de l’afiliació a sindicats i associacions d’ocupadors i l’ús d’òrgans de diàleg social bilateral/trilateral per a dissenyar iniciatives i polítiques que permetin abordar els greus problemes d’escassetat de mà d’obra qualificada.

   Data d’inici: 01/01/2024
   Data fi: 31/12/2025
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA no. 101126385 — DEVCOBA
   Investigador principal: Oscar Molina (Spanish team); project coordinator: Anna Mori, Università degli Studi di Firenze
   Equip: Alejandro Godino, Joan Rodríguez Soler

   Pàgina web del projecte: https://devcoba.unimi.it/the-project/

  • Xarxa de corresponsals de Eurofound

   Com a corresponsal espanyol d’Eurofound, juntament amb NOTUS i IKEI, el QUIT proporciona dades que permeten a Eurofound cartografiar i comparar normatives, polítiques i pràctiques en matèria de relacions laborals, condicions de treball, mercats de treball i ocupació, així com en altres àmbits relacionats amb la política social.

   Els corresponsals nacionals també informen periòdicament sobre l’evolució de la vida laboral i la reestructuració, cosa que permet a Eurofound afegir i actualitzar informació a EurWORK i l’EMCC.

   Data d’inici: 01/03/2022
   Data fi: 28/02/2026
   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
   Investigador responsable: Óscar Molina
   Equip: QUIT: Alejandro Godino, Joan Rodríguez
   NOTUS: Pablo Sanz, Juan Arasanz
   IKEI: Iñigo Isusi, Jessica Durán

   Web: EUROFOUND

   Contribucions en els informes de Eurofound

  • Democràcia en el treball a través d’una gestió algorítmica transparent i inclusiva – INCODING

   La creixent datificació dels entorns de treball desplegada per noves aplicacions tecnològiques basades en sistemes millorats de Big Data i Intel·ligència Artificial (IA) està alterant l’escenari de les relacions laborals de múltiples formes. Aquestes tecnologies augmenten les possibilitats de recopilar, combinar i utilitzar dades sobre el lloc de treball i els treballadors. No obstant això, l’ús d’aquestes tecnologies sovint manca de transparència i és semiautònom, la qual cosa posa en perill les formes tradicionals de participació col·lectiva dels empleats, la transparència o fins i tot les normes de protecció de dades.

   A mesura que la IA i les decisions algorítmiques es generalitzen cada vegada més en les relacions laborals, sorgeix la inquietud sobre l’impacte d’aquestes pràctiques en la representació, la influència i les condicions de treball dels treballadors.

   L’objectiu del projecte INCODING és analitzar el paper de la negociació col·lectiva i altres formes d’involucrament dels empleats a nivell del lloc de treball en el (co) govern de la caixa negra de la gestió algorítmica (GA), amb la finalitat d’identificar els principals reptes per als treballadors i els seus representants, i explorar la seva contribució a la Gestió Algorítmica Inclusiva entesa com el gir cap a una major transparència en el disseny i implementació de Sistemes basats ​​en IA a nivell d’empresa i que garanteixin la supervisió humana dels processos automatitzats.

   A més, el projecte també té com a objectiu aprendre de les millors pràctiques, desenvolupar estratègies de negociació col·lectiva i proporcionar recomanacions perquè els sindicats, els representants dels treballadors i els ocupadors negociïn les condicions en les quals s’utilitzen els sistemes de GA i IA.

   INCODING és un projecte coordinat de 5 organitzacions associades de cinc països, finançat per la Comissió Europea sota EaSI – Programa per a l’Ocupació i la Innovació Social.

   Data inici: 01/09/2021
   Data fi: 28/04/2024
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA VS/2021/0216
   Investigador Principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Sander Junte

    

   Resultats del projecte:

   Publicacions:
   Molina, O., Butollo, F., Makó, C., Godino, A., Holtgrewe, U., Illsoe, A., Junte, S., Larsen, T. P., Illésy, M., Pap, J., & Wotschack, P. (2023). It takes two to code: a comparative analysis of collective bargaining and artificial intelligence. Transfer: European Review of Labour and Research29(1), 87-104. https://doi.org/10.1177/10242589231156515

    

   Project Leaflets:

   INCODING Project – Democracy at work through transparent and inclusive algorithmic management. 2022. (INCODING Project Leaftet) https://ddd.uab.cat/record/259244

   INCODING Project – Democracy at work through transparent and inclusive algorithmic management. 2024. (INCODING Project Leaftet) https://ddd.uab.cat/record/291523

    

   Country Stock Taking Reports:

   Makó, Csaba; Pap, József; Illéssy, Miklós; [et al.]. (2022). Emerging organizational architecture of algorithmic management and the institutional context of weak collective voice : Hungary. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266648

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2022). Developments in algorithmic management from an IR-perspective : Spain. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266647

   Wotschack, Philip; Butollo, Florian. (2022). Developments in Algorithmic Management from an IR-perspective : Germany. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266646

   Larsen, Trine P.; Ilsøe, Anna; Krøll Tell, Henriette; [et al.]. (2022). Developments in algorithmic management from an IR-perspective : Denmark. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266644

    

   EU Level Stock Taking Report

   Holtgrewe, Ursula; Junte, Sander; Glinsner, Barbara. (2024). Developments in Algorithmic Management from an IR-perspective : EU-leve.  (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/273315

    

   Policy Briefs:

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Spain. (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290693

   Csaba, Makó; Illésy, Miklós; Pap, József; [et al.]. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Hungary.  (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290694

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Spain. (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290693

   Larsen, Trine Pernille; Ilsoe, Anna; Haldrup, Christian. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Denmark.  (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290692

    

   Case studies reports:

   Holtgrewe, Ursula; Dworsky, Leoni. (2024). European social partners’ approaches to artificial intelligence and algorithmic management. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290690

   Farkas, Éva; Csaba, Makó; Pap, József; [et al.]. (2024). Non-inclusive industrial relations system and algorithmic management in the labour process : two case studies of high vs. low employee participation working practices. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290689

   Larsen, Trine P.; Ilsoe, Anna; Haldrup, Christian. (2024). Algorithmic management and employee involvement -A Company Perspective: the Danish country report. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290687

   Wostschack, Philip; Butollo, Florian; Hellberg, Leon; [et al.]. (2023). Co-determining Algorithmic Management and Artificial intelligence at work? : the role of collective bargaining in Germany. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290686

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2024). Artificial intelligence and algorithmic management at work : a case study approach on the role of industrial relations in Spain. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290685

    

   Activitats de divulgació:

   Pàgina web

   • Embracing and resisting the algorithm – International Workshop Programa (9/06/2023)
   • Algorithmic management and AI: challenges an opportunities for the labour market – National Workshop (Spain). Programa. Barcelona. (1/12/2023)

   • Democracy at Work through Transparent and Inclusive Algorithmic Management – Final Conference Programa. Madrid. (26/01/2024)
  • Diàleg social en els serveis de benestar. Relacions d’ocupació, Mercat laboral i Agents socials en els serveis de cura – SOWELL

   El mercat laboral europeu en el sector del benestar s’està fent especialment rellevant en termes d’ocupació, atès que aproximadament el 20% de la mà d’obra europea està actualment ocupada en aquest sector, mentre que a la fi dels anys noranta es trobava entorn del 15%. Entre els àmbits més dinàmics es troben els serveis d’atenció i cura, en particular els socioeducatius per a nens de 0 a 5 anys i els serveis socials i sanitaris per a persones grans. Els serveis de cura han atret cada cop més l’atenció de les institucions europees també com a part de l’estratègia de “inversió social” per la capacitat d’alleujar (especialment a les dones) als treballadors de les responsabilitats de cura, mobilitzant així el “potencial productiu” dels ciutadans. El creixement dinàmic del sector de la cura ha desencadenat una pluralitat sense precedents en la seva provisió, incloent-hi organitzacions públiques, privades amb i sense finalitat de lucre, i cuidadors individuals. En una xarxa tan complexa, el mercat laboral ha conegut una fragmentació en la regulació laboral dins i entre països, la qual cosa implica creixents desigualtats i un deteriorament general de les condicions de treball. Malgrat la importància, aquestes qüestions han atret una recerca sistemàtica limitada en l’àmbit de les relacions industrials i els estudis laborals. En conseqüència, el projecte SOWELL pretén examinar el sector dels serveis de cura des d’una perspectiva de relacions laborals, com un nou escenari per a crear solidaritat i coordinació del mercat laboral a través d’institucions de diàleg social a Europa.
   Aixi doncs, el projecte se centra en les condicions de treball, les institucions de relacions laborals i les estratègies dels interlocutors socials en l’àmbit dels serveis d’atenció i cura a les persones, tot adoptant una perspectiva comparada a diversos nivells, que vincula l’evolució que té lloc a escala europea amb la que té lloc a escala nacional en un context institucional i regulador diferent: Dinamarca, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Eslovàquia i Espanya.

   Data d’inici: 01/07/2020
   Data fi: 31/12/2022
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2020/0242
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Joan Rodríguez-Soler

   Accions de divulgació

   Pàgina web del projecte

   Programa National Workshop. Barcelona (20/12/2022)

 • Convenis
  • Joves i benestar: analitzant els factors socials i laborals que expliquen la crisi de salut mental

   La recerca se centra en l’estat de la salut mental i el benestar emocional de la població jove a Catalunya. Cada cop és més compartida la convicció que en la societat actual promoure la salut mental de les persones joves esdevé una prioritat ineludible. L’impacte de la pandèmia global de la COVID-19 ha exposat encara més les desigualtats preexistents i ha accentuat les necessitats d’atenció i suport emocional, especialment en la població jove. En aquest context, amb tota la seva complexitat i desafiaments, l’informe ens ofereix una visió integral de les interseccions entre les desigualtats socials, el benestar emocional i la salut mental del jovent català.

   La recerca exposa les raons fonamentals per les quals la joventut es troba en una posició de vulnerabilitat emocional i psicològica especialment destacada. Aquesta situació s’analitza des de la interacció de diferents factors que configuren l’entorn juvenil, i s’evidencia com l’actual context sociopolític ha aguditzat aquesta fragilitat. Ho fa, a més, prenent en consideració no només els aspectes clínics i epidemiològics del benestar emocional, sinó també altres variables com les ambientals, socials i culturals, que configuren l’experiència emocional i psicològica de les persones joves.

   Data inici: 01/09/2023
   Data fi: 31/12/2023
   Finançament: Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut
   Investigadora Principal: Mireia Bolíbar

    

   Publicacions:

   Bolíbar, Mireia & Padrosa, Eva (2024). Salut mental, joventut i desigualtats. Una mirada integral al benestar emocional de la població jove de Catalunya. Col·lecció Aportacions, núm. 67. Generalitat de Catalunya https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/publicacions/col_aportacions/SALUT_MENTAL_JOVENTUT_DESIGUALTATS.pdf

  • La reducció de la temporalitat dels treballadors joves a Espanya i Portugal

   En el mercat de treball al Sud d’Europa ha estat paradigmàtic, des dels anys 90, l’efecte que l’ús abusiu de la temporalitat té sobre la inseguretat de la població jove, generant un model d’ocupació particularment sensible als cicles econòmics (com va ocórrer durant la Gran Recessió i la crisi pandèmica). Aquesta problemàtica ha estat recentment abordada tant a Espanya (Mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, 2021), com a Portugal (Agenda de treball digne, 2021).

   Els efectes d’aquestes reformes en la reducció de la temporalitat de la població jove al llarg del 2022 són diverses en tots dos països, amb un efecte més limitant i efectiu de l’ús de contractes temporals a Espanya i més de caràcter desincentivador a Portugal. No obstant, això no hauria de ser suficient per afirmar que la trampa de l’ocupació inestable ha acabat per al conjunt de joves a Espanya. Així, aquest estudi aborda com ambdues reformes laborals han pogut propiciar efectes diferencials dins de la pròpia població jove treballadora, tenint en compte la major exposició a situacions de temporalitat a partir d’aspectes com el perfil ocupacional, la tendència a l’ atur, el nivell educatiu, el gènere i l’origen. Per a aquest propòsit, s’exploren dades comparades de tots dos països des del 2017 fins al 2023 de la Labour Force Survey d’Eurostat.

   Data inici: 01/05/2023
   Data fi: 30/11/2023
   Finançament: Observatori Social – Fundació “la Caixa”
   Equip: Alejandro Godino y Oscar Molina – Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), Universitat Autònoma de Barcelona; Fátima Suleman – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Dinâmia’CET


   Publicacions

   Godino, A., Molina, O. & Suleman, F. (2024). Les reformes laborals han fet minvar la temporalitat dels treballadors joves?. Espanya i Portugal. Joves, oportunitats i futur, Dossier 12, Observatori Social de la Fundació la Caixa

   Dossier: Joves, Oportunitats i Futur

   Presència en mitjans

    

   Presència en congressos

   • Godino Pons, Alejandro; Verd Pericàs, Joan Miquel; González-Heras, Alejandro & Rodríguez-Soler, Joan (2024, 26, 27, 28 y 29 de junio). Escapando de la trampa de la temporalidad: Precariedad en los trabajadores jóvenes antes y después de la Reforma Laboral de 2021. [Comunicación en GT07-SES01: Tiempo Trabajo e Interseccionalidad]. XVI Congreso Español de Sociología. Sociología para la sociedad digital (FES), Sevilla.
  • Les relacions personals i el suport social en la població jove a Espanya i Portugal. Una aproximació des del capital social

   La població jove dels països del sud d’ Europa, incloent-hi Espanya i Portugal, ha comptat tradicionalment amb una forta xarxa de relacions personals, sustentada en una sociabilitat elevada i un paper molt important de la xarxa familiar. Aquest article utilitza dades de l’Enquesta Social Europea en la seva desena onada (2020-2022) per comprovar en quina mesura la sociabilitat de les persones joves (18-34 anys) en aquests dos països s’assembla o no a la de la resta de la Unió Europea. Específicament, aquesta sociabilitat es compara amb la dels joves dels països de la UE excepte Dinamarca, Luxemburg, Malta i Romania.Les dades analitzades permeten identificar el nivell d’aïllament social i els factors que hi incideixen. Els resultats mostren que els nivells de sociabilitat són més elevats que els de la mitjana europea, i que la proximitat afectiva als progenitors se situa al cap de la Unió Europea. Els factors de desigualtat que incideixen en l’ aïllament social dels joves són similars als de la resta de països, encara que el seu efecte negatiu apareix sempre més esmorteït a Espanya i Portugal, la qual cosa provoca un nivell d’ aïllament social més baix.

   Data inici: 01/05/2023
   Data fi: 30/11/2023
   Financiació: Observatori Social – Fundació “la Caixa”
   Equip: Joan Miquel Verd, Mireia Bolíbar y Joan Rodríguez Soler – Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), Universitat Autònoma de Barcelona; Rita Gouveia – Instituto de Ciências Sociais, Universidad de Lisboa


   Publicacions

   Verd, Joan M., Bolíbar, M., Rodríguez-Soler, J. & Gouveia, R. (2024). Les relacions personals de la població jove a Espanya i Portugal: sociabilitat, aïllament i desigualtat social. Espanya i Portugal. Joves, oportunitats i futur, Dossier 12, Observatori Social de la Fundació la Caixa

   Dossier: Joves, Oportunitats i Futur

   Presència en mitjans

    

   Presència en congressos

   • Godino Pons, Alejandro; Verd Pericàs, Joan Miquel; González-Heras, Alejandro & Rodríguez-Soler, Joan (2024, 26, 27, 28 y 29 de junio). Escapando de la trampa de la temporalidad: Precariedad en los trabajadores jóvenes antes y después de la Reforma Laboral de 2021. [Comunicación en GT07-SES01: Tiempo Trabajo e Interseccionalidad]. XVI Congreso Español de Sociología. Sociología para la sociedad digital (FES), Sevilla.
  • Bones pràctiques en responsabilitat social per a joves en la primera experiència laboral

   L’estudi, consistent en la recopilació de diferents bones pràctiques (benchlearning) a nivell europeu, estatal i autonòmic basades en la comparació d’evidències a través d’indicadors quantitatius i qualitatius, té com a finalitat facilitar el disseny de futures políitiques d’integració laboral adreçades a aquells col·lectius que presenten dificultats per a la consolidació de la seva inserció laboral, especialment joves en la seva primera experiència professional.

   Data inici: 03/07/2023
   Data fi: 30/06/2024
   Finançament: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
   Referència: SOC-2023-361
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Joan Miquel Verd, Sander Junte i Álvaro Fernández Junquera

  • Avaluació del programa “VilaVeïna”

   VilaVeïna és una iniciativa municipal pionera per abordar les cures en petites unitats territorials, en què els equips professionals especialitzats, les persones que reben atenció i la ciutadania formin part d’una xarxa comunitària i corresponsable del benestar col·lectiu. És un projecte que s’adreça a tota la ciutadania, però en especial a les persones que necessiten més acompanyament (infants i persones grans) i a les persones que les cuiden. El desplegament de VilaVeïna a la ciutat forma part d’una transformació de model sociosanitari, en què es prioritza la proximitat, corresponsabilitat i personalització de l’atenció. El canvi principal consisteix a concebre la cura com una tasca compartida i comunitària, no privada i individual.

   L’objecte del conveni és avaluar el programa, tot coincidint amb la tercera fase de desplegament amb un doble objectiu: conèixer el procés d’implementació i analitzar l’impacte del projecte.

   Data d’inici: 21/03/2023
   Data fi: 20/03/2023
   Finançament: Foment de la Ciutat, SA
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Christel Keller

  • Canvis en el treball domèstic i de cures: de l’especialització de gènere a l’arrossegament de tasques?

   L’objectiu de la recerca és aprofundir en l’anàlisi de les tendències de canvi que es donen al voltant del repartiment del treball domèstic i de cures des de la perspectiva de gènere. En concret, es formula la següent pregunta d’investigació: Quins factors faciliten la distribució igualitària del temps dedicat a les tasques domèstiques?

   Es parteix de la discussió teòrica sobre les transformacions en els usos del temps entre dones i homes; de les investigacions que evidencien la convergència de gènere com un procés lent i desigual (Sullivan and Gershuny 2018); així com de les anàlisis que aborden l’especialització, complementarietat i substitució en el repartiment de les tasques (Treas 2006; Lippe & Treas 2017).

   Prenent com a referència aquests debats, es planteja com a línia d’hipòtesi l’existència d’una tendència de canvi on la realització de determinades tasques arrossega la responsabilitat d’altres. Des d’aquesta perspectiva, s’argumenta que l’arrossegament de tasques disminueix l’especialització de gènere en la realització de les mateixes i, per tant, afavoreix la complementarietat entre dones i homes amb un patró més igualitari.

   Per tal de donar resposta als interrogants formulats, es proposa realitzar una anàlisi factorial amb les dades de l’EET (INE 2009-2010) per captar les cadenes d’arrossegament entre tasques i definir els perfils sociològics que les realitzen.

   Data inici: 01/06/2022
   Data fi: 30/05/2023
   Finançament: Recursos propis
   Investigadora principal: Sara Moreno Colom
   Equip: Vicent Borràs Català; María Cascales Mira

  • La incorporació dels homes a la cura remunerada. Reptes, oportunitats i estratègies d’actuació des de l’administració pública

   Estudi sobre la incorporació dels homes a la cura remunerada, anàlisi de les oportunitats que té la promoció de la presència dels homes en ocupacions relacionades amb les cures per a la igualtat de gènere a Catalunya. També un anàlisi dels riscos d’aquesta actuació, tenint en compte que es refereix a un nínxol d’ocupació per a les dones, en situació de desavantatge estructural en l’accés al mercat de treball.

   Data inici: 02/11/2022
   Data fi: 31/12/2022
   Finançament: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs
   Referència: IF-2022-179
   Investigador principal: Vicent Borràs
   Equip: Joan Rodríguez Soler

   Publicacions

   Borràs Català, Vicent; Rodríguez Soler, Joan & Corsetti, Tania. (2024). La incorporació dels homes en els treballs de cura remunerada: oportunitats i riscos. Generalitat de Catalunya

  • Elaboració de l’informe general de l’enquesta a la joventut de Catalunya de 2022 – Trajectòries

   Aquest informe se centra, d’una banda, a mostrar quina és la situació actual de la joventut catalana de 15 a 34 anys a partir d’un seguit d’indicadors sobre la majoria d’àmbits vitals. De l’altra, ofereix una anàlisi conjunta de la trajectòria educativa, laboral i d’emancipació que han seguit les persones joves de 28 a 34 anys, i de com el tipus de trajectòria seguida està relacionat amb el benestar o la vulnerabilitat actual de la persona jove. L’estudi es basa en les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2022 i els àmbits concrets que es treballarem són: Educació, Treball, Emancipació i Anàlisi transversal.

   Data d’inici: 17/10/2022
   Data fi: 30/06/2023
   Finançament: Agència Catalana de la Joventut
   Referència: ACJ-2022-20004
   Investigador responsable: Joan Miquel Verd
   Equip: Sara Moreno Colom, Oriol Barranco,  Joan Rodríguez Soler, Daniel Barrientos, Alejandro González Heras

  • Assistència tècnica sobre mecanismes de distribució solidària i de protecció davant l’ atur-Règims de seguretat social redistributius i solidaris

   EUROsociAL+ és un programa de cooperació de la Unió Europea l’objectiu global del qual és contribuir a l’augment de la cohesió social a Amèrica Llatina; el seu objectiu específic consisteix a donar suport a les polítiques públiques nacionals en matèria social, de bona governança i igualtat de gènere, amb la finalitat d’ augmentar el nivell de cohesió social i reforçar les institucions responsables de la seva aplicació.

   En el marc d’ aquest programa es desenvolupa d’ un estudi sobre les experiències d’ ingrés mínim que s’ han dut a terme a Alemanya, Espanya i Itàlia, i la seva articulació amb les polítiques actives d’ ocupació i els sistemes de protecció per desocupació en aquests països.

   L’objectiu és conèixer com es dona la vinculació en aquests països entre els programes de renda/ingrés mínim i els serveis d’ocupació, en particular i com s’atén la població beneficiària amb mesures que aborden les diferents dimensions de la seva vulnerabilitat, per acompanyar-la a reinserir-se o millorar la seva posició en el mercat laboral.

   Data d’inici: 08/04/2022
   Data de finalització: 07/04/2023
   Finançament: Programa EUROsociAL+ (Institut Italià Llatí Americà (IILA))
   Referència oficial: Contracte 131/SD/932/IILA/ES/022
   Investigador principal: Pedro López Roldán
   Equip investigador: Antonio Martín Artiles, Eduardo Chavez Molina

 • Tots
  • Joves i benestar: analitzant els factors socials i laborals que expliquen la crisi de salut mental

   La recerca se centra en l’estat de la salut mental i el benestar emocional de la població jove a Catalunya. Cada cop és més compartida la convicció que en la societat actual promoure la salut mental de les persones joves esdevé una prioritat ineludible. L’impacte de la pandèmia global de la COVID-19 ha exposat encara més les desigualtats preexistents i ha accentuat les necessitats d’atenció i suport emocional, especialment en la població jove. En aquest context, amb tota la seva complexitat i desafiaments, l’informe ens ofereix una visió integral de les interseccions entre les desigualtats socials, el benestar emocional i la salut mental del jovent català.

   La recerca exposa les raons fonamentals per les quals la joventut es troba en una posició de vulnerabilitat emocional i psicològica especialment destacada. Aquesta situació s’analitza des de la interacció de diferents factors que configuren l’entorn juvenil, i s’evidencia com l’actual context sociopolític ha aguditzat aquesta fragilitat. Ho fa, a més, prenent en consideració no només els aspectes clínics i epidemiològics del benestar emocional, sinó també altres variables com les ambientals, socials i culturals, que configuren l’experiència emocional i psicològica de les persones joves.

   Data inici: 01/09/2023
   Data fi: 31/12/2023
   Finançament: Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut
   Investigadora Principal: Mireia Bolíbar

    

   Publicacions:

   Bolíbar, Mireia & Padrosa, Eva (2024). Salut mental, joventut i desigualtats. Una mirada integral al benestar emocional de la població jove de Catalunya. Col·lecció Aportacions, núm. 67. Generalitat de Catalunya https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/publicacions/col_aportacions/SALUT_MENTAL_JOVENTUT_DESIGUALTATS.pdf

  • La reducció de la temporalitat dels treballadors joves a Espanya i Portugal

   En el mercat de treball al Sud d’Europa ha estat paradigmàtic, des dels anys 90, l’efecte que l’ús abusiu de la temporalitat té sobre la inseguretat de la població jove, generant un model d’ocupació particularment sensible als cicles econòmics (com va ocórrer durant la Gran Recessió i la crisi pandèmica). Aquesta problemàtica ha estat recentment abordada tant a Espanya (Mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, 2021), com a Portugal (Agenda de treball digne, 2021).

   Els efectes d’aquestes reformes en la reducció de la temporalitat de la població jove al llarg del 2022 són diverses en tots dos països, amb un efecte més limitant i efectiu de l’ús de contractes temporals a Espanya i més de caràcter desincentivador a Portugal. No obstant, això no hauria de ser suficient per afirmar que la trampa de l’ocupació inestable ha acabat per al conjunt de joves a Espanya. Així, aquest estudi aborda com ambdues reformes laborals han pogut propiciar efectes diferencials dins de la pròpia població jove treballadora, tenint en compte la major exposició a situacions de temporalitat a partir d’aspectes com el perfil ocupacional, la tendència a l’ atur, el nivell educatiu, el gènere i l’origen. Per a aquest propòsit, s’exploren dades comparades de tots dos països des del 2017 fins al 2023 de la Labour Force Survey d’Eurostat.

   Data inici: 01/05/2023
   Data fi: 30/11/2023
   Finançament: Observatori Social – Fundació “la Caixa”
   Equip: Alejandro Godino y Oscar Molina – Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), Universitat Autònoma de Barcelona; Fátima Suleman – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Dinâmia’CET


   Publicacions

   Godino, A., Molina, O. & Suleman, F. (2024). Les reformes laborals han fet minvar la temporalitat dels treballadors joves?. Espanya i Portugal. Joves, oportunitats i futur, Dossier 12, Observatori Social de la Fundació la Caixa

   Dossier: Joves, Oportunitats i Futur

   Presència en mitjans

    

   Presència en congressos

   • Godino Pons, Alejandro; Verd Pericàs, Joan Miquel; González-Heras, Alejandro & Rodríguez-Soler, Joan (2024, 26, 27, 28 y 29 de junio). Escapando de la trampa de la temporalidad: Precariedad en los trabajadores jóvenes antes y después de la Reforma Laboral de 2021. [Comunicación en GT07-SES01: Tiempo Trabajo e Interseccionalidad]. XVI Congreso Español de Sociología. Sociología para la sociedad digital (FES), Sevilla.
  • Les relacions personals i el suport social en la població jove a Espanya i Portugal. Una aproximació des del capital social

   La població jove dels països del sud d’ Europa, incloent-hi Espanya i Portugal, ha comptat tradicionalment amb una forta xarxa de relacions personals, sustentada en una sociabilitat elevada i un paper molt important de la xarxa familiar. Aquest article utilitza dades de l’Enquesta Social Europea en la seva desena onada (2020-2022) per comprovar en quina mesura la sociabilitat de les persones joves (18-34 anys) en aquests dos països s’assembla o no a la de la resta de la Unió Europea. Específicament, aquesta sociabilitat es compara amb la dels joves dels països de la UE excepte Dinamarca, Luxemburg, Malta i Romania.Les dades analitzades permeten identificar el nivell d’aïllament social i els factors que hi incideixen. Els resultats mostren que els nivells de sociabilitat són més elevats que els de la mitjana europea, i que la proximitat afectiva als progenitors se situa al cap de la Unió Europea. Els factors de desigualtat que incideixen en l’ aïllament social dels joves són similars als de la resta de països, encara que el seu efecte negatiu apareix sempre més esmorteït a Espanya i Portugal, la qual cosa provoca un nivell d’ aïllament social més baix.

   Data inici: 01/05/2023
   Data fi: 30/11/2023
   Financiació: Observatori Social – Fundació “la Caixa”
   Equip: Joan Miquel Verd, Mireia Bolíbar y Joan Rodríguez Soler – Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), Universitat Autònoma de Barcelona; Rita Gouveia – Instituto de Ciências Sociais, Universidad de Lisboa


   Publicacions

   Verd, Joan M., Bolíbar, M., Rodríguez-Soler, J. & Gouveia, R. (2024). Les relacions personals de la població jove a Espanya i Portugal: sociabilitat, aïllament i desigualtat social. Espanya i Portugal. Joves, oportunitats i futur, Dossier 12, Observatori Social de la Fundació la Caixa

   Dossier: Joves, Oportunitats i Futur

   Presència en mitjans

    

   Presència en congressos

   • Godino Pons, Alejandro; Verd Pericàs, Joan Miquel; González-Heras, Alejandro & Rodríguez-Soler, Joan (2024, 26, 27, 28 y 29 de junio). Escapando de la trampa de la temporalidad: Precariedad en los trabajadores jóvenes antes y después de la Reforma Laboral de 2021. [Comunicación en GT07-SES01: Tiempo Trabajo e Interseccionalidad]. XVI Congreso Español de Sociología. Sociología para la sociedad digital (FES), Sevilla.
  • L’oficina buida

   La pandèmia de COVID-19 ha donat un fort impuls al teletreball, convertint-lo en un objecte d’investigació més important que mai. Es preveu que la digitalització del treball serà cada vegada més important en els propers anys i transformarà la vida tant dels treballadors com de les empreses. No obstant això, les investigacions encara no han donat respostes adequades sobre les conseqüències del teletreball. En determinades condicions, els estudis mostren que treballar lluny de l’oficina podria ajudar a mitigar els conflictes amb els companys, augmentar la flexibilitat i oferir un millor equilibri entre la vida laboral i personal. D’altra banda, l’ús de plataformes digitals i la reducció de les interaccions cara a cara també s’han associat amb un menor suport social, soledat i formes de control social sobre els treballadors vulnerables. En essència, la pandèmia ens ha ensenyat que el teletreball té un costat bo i un altre de fosc. Molts dels mecanismes que constitueixen aquests dos costats semblen dependre de com el teletreball canvia la forma en què dediquem el temps a les nostres relacions socials: com afecta (1) els conflictes entre col·legues i familiars; (2) la mobilització del suport social; (3) formes de control social; i (4) interrupcions de les activitats laborals.

   Aquest projecte avança noves hipòtesis sobre aquestes quatre dimensions relacionals i aplica l’Anàlisi de Xarxes Socials (SNA), un marc completament inexplorat en els estudis de teletreball, per provar-les empíricament. En dissenyar un disseny longitudinal de mètodes mixtos, un equip internacional proposa recopilar dades quantitatives i qualitatives sobre les xarxes personals de teletreballadors a Suïssa, Espanya, Alemanya i els Països Baixos, quatre països europeus amb característiques socioeconòmiques, models familiars i graus d’implementació molt diferents. del teletreball. El projecte pretén avaluar el pes explicatiu d’ aquestes dimensions relacionals sobre el benestar subjectiu dels treballadors, contribuint a la seva comprensió amb qüestions que abasten l’economia, la sociologia del treball, els estudis de família, l’epidemiologia i la psicologia de la salut.

   Data inici: 01/12/2023
   Data fi: 30/11/2025
   Finançament: SNIS (Swiss Network for International Studies)
   Referència: C23018
   Investigador principal: Mattia Vacchiano (University of Geneva); Co-coordinator: Eric Widmer (University of Geneva)
   Investigador principal (equip espanyol): Oscar Molina
   Equip: Sander Junte

   Pàgina web:  Empty office

  • Bones pràctiques en responsabilitat social per a joves en la primera experiència laboral

   L’estudi, consistent en la recopilació de diferents bones pràctiques (benchlearning) a nivell europeu, estatal i autonòmic basades en la comparació d’evidències a través d’indicadors quantitatius i qualitatius, té com a finalitat facilitar el disseny de futures políitiques d’integració laboral adreçades a aquells col·lectius que presenten dificultats per a la consolidació de la seva inserció laboral, especialment joves en la seva primera experiència professional.

   Data inici: 03/07/2023
   Data fi: 30/06/2024
   Finançament: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
   Referència: SOC-2023-361
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Joan Miquel Verd, Sander Junte i Álvaro Fernández Junquera

  • Les regles institucionals i les pràctiques i trajectòries del personal investigador en ciències socials

   Els estudis sobre les carreres professionals del personal investigador en ciències socials solen centrar-se en el desenvolupament de la seva formació, experiència, expertesa i expertícia, en les seves condicions laborals o en les fites acadèmiques que van assolint al llarg de les seves trajectòries. Aquesta sèrie de particularitats se solen lligar a característiques sociodemogràfiques, a valors, normes o interessos, o les característiques de les institucions o disciplines a les quals pertanyen o han pertangut.

   Des d’ aquest darrer enfocament també es considera important analitzar els factors institucionals personals, socials i organitzatius que influeixen en les seves decisions i oportunitats. Aquí és on s’inclou la present investigació, que tracta d’analitzar com les regles institucionals influeixen en les trajectòries professionals i en les seves pràctiques de recerca en ciències socials. Per regles institucionals s’ entén totes aquelles normes que regulen aspectes del treball del personal investigador en ciències socials. Poden ésser formals o informals, explícites o implícites. Normalment estableixen condicions, incentius i/o premis/càstigs que poden afavorir o dificultar la realització de determinades activitats o pràctiques.

   Atesa la seva gran varietat, tant en formes com en resultats, es considera rellevant abordar l’ objectiu general d’ aquesta recerca: analitzar com el conjunt de les regles institucionals de la recerca social influeix en les pràctiques i trajectòries del personal investigador. Per a això, es plantegen els següents objectius específics:

   1. Explorar les percepcions i experiències dels investigadors i investigadores socials sobre el conjunt de regles institucionals de la recerca social i la seva influència en les pràctiques de recerca que desenvolupen.
   2. Indagar sobre com el conjunt de regles institucionals de la recerca social influeix en les trajectòries biogràfiques i professionals del personal investigador en ciències socials.

   Aquest projecte el desenvolupa Daniel de Gracia, sota un contracte que està finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) a través del programa Juan de la Cierva.

   Data inici: 01/001/2024
   Data fi: 01/01/2026
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad
   Investigador Principal: Daniel de Gracia Palomera

  • El gir digital en les arts: etnografies de pràctiques artístiques – DIGART

   El gir digital en les disciplines artístiques ha resultat en la progressiva substitució professional i acadèmica dels instruments analògics pels digitals. I les maneres de treballar de les professions artístiques s’han anat transformant.

   El gir digital constitueix un procés d’institucionalització de pràctiques socials noves: els currículums formatius canvien, els programes informàtics de moda també, i apareixen nous productes digitals, en forma de diagrames, models i renders.

   La pregunta de recerca és: Com el gir digital en la formació artística ha canviat la manera de projectar, construir i imaginar dels artistes professionals ja experts?

   L’objectiu general del projecte és identificar els canvis provocats pel gir digital en la pràctica artística de professionals consolidats. Compararem el discurs i les pràctiques de fotógraf@s, arquitect@s, editor@s de cinema, dissenyador@s, coreógraf@s, compositor@s musicals, reconeguts en el seu camp i vinculats a escoles o centres d’educació superior artístiques, de dues generacions diferents, la major educada en l’analògic, l’altra en el digital.

   Data inici: 01/09/2023
   Data fi: 31/08/2026
   Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación
   Referència:  PID2022-140814NB-I00
   Investigadora Principal: Dafne Muntanyola Saura
   Equip: Miquel Fernández González, Fernan del Val Ripolles

  • Plataformes digitals d’atenció domiciliària i relacions laborals – ORIGAMI

   La demanda de “Serveis Personals i Domèstics” (PHS) –que abasta un ampli ventall d’activitats que contribueixen al benestar de les famílies i les persones a casa– ha augmentat significativament i també ho ha fet el paper dels treballadors de la cura. L’ocupació en el sector de l’atenció domiciliària es caracteritza per un alt nivell d’informalitat, una presència significativa de la mà d’obra migrant i femenina, una baixa visibilitat del seu treball, que sovint es fa en espais privats, i un feble poder associatiu. Després de l’augment de la demanda, l’oferta pública de serveis no és adequada per satisfer-la, deixant un ampli marge perquè els actors privats puguin maniobrar dins d’un règim recentment comercialitzat de prestació de cures a llarg termini. L’augment del nivell de comercialització i privatització del sector, la fragilitat de les condicions de treball i la creixent complexitat de les necessitats socials han contribuït a redissenyar profundament els sistemes de benestar en els diferents models del capitalisme. L’aparició de plataformes digitals representa un nou motor que s’entrellaça amb aquests processos. Les plataformes digitals, com a noves formes d’organització, actuen com a reguladors privats, creant la seva pròpia incrustació institucional i social.

   Aquest projecte analitza el paper de les plataformes digitals en les transformacions en curs del sector de l’atenció a la llar, identificant les especificitats del seu model organitzatiu respecte tant a les organitzacions tradicionals del sector com a les plataformes presents en altres sectors, les conseqüències sobre les condicions laborals, les necessitats de protecció social i representació d’interessos, i les estratègies innovadores dels actors socials per respondre a aquestes necessitats.

   La recerca es duu a terme a Dinamarca, França, Irlanda, Itàlia, Espanya i els Països Baixos.

   Data d’inici: 01/11/2023
   Data fi: 31/10/2025
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA no. 101126007 — ORIGAMI
   Investigador Principal: Oscar Molina (Spanish team); project coordinator: Ivana Pais, Università Cattolica del Sacro Cuore – UCSC
   Equip: Alejandro Godino

   Pàgina web: https://origamiproject.it/

  • Gestió de la crisi d’inflació a través del diàleg social – MAINSOC

   Després de dues dècades de baixos nivells d’inflació i moderació salarial, Europa enfronta un augment sense precedents del cost de vida i el risc d’estagflació. El xoc inflacionari està erosionant el poder adquisitiu dels empleats, particularment en la part inferior de l’escala salarial. Actors nacionals i de la UE han fet crides perquè els governs i els interlocutors socials gestionin l’actual crisi inflacionària mitjançant polítiques d’ingressos negociades i negociacions col·lectives.

   L’objectiu del projecte MAINSOC és doble. En primer lloc, analitzar l’impacte de la crisi inflacionària en la dinàmica dels salaris reals i les diferències salarials entre sectors i grups de treballadors, parant esment a l’impacte asimètric sobre aquells que es troben en la part inferior de l’escala salarial i al paper de les institucions de relacions laborals per a explicar les diferències entre els diferents sectors i grups de treballadors. països. En segon lloc, analitzar el paper de les polítiques governamentals, la participació dels interlocutors socials i les institucions de relacions laborals en la gestió de la crisi inflacionària, l’adaptació a un nou escenari i la garantia d’un creixement inclusiu en sis països de la UE (DE, DK, ÉS, IT, HU, PL).

   MAINSOC és un projecte conjunt de 6 organitzacions sòcies de cinc països, finançat per la Comissió Europea en el marc del Programa de Prerrogatives Socials i Línies de Competències Específiques (SOCPL).

   Data d’inici: 01/12/2023
   Data fi: 30/11/2025
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA no. 101126451 — MAINSOC
   Investigador Principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino

   Pàgina web del projecte: https://mainsoc.eu/

  • Desenvolupar la negociació col·lectiva en el sector de les cures – DEVCOBA

   El projecte té com a objectiu examinar la dinàmica, els mecanismes i l’impacte de la negociació col·lectiva i la representació sindical en l’àmbit del sector de la cura, posant en focus en els serveis de cura de llarga durada de gent gran i els serveis socioeducatius per a nens de 0 a 5 anys.
   Específicament, el seu objectiu és proporcionar una comprensió més profunda dels mecanismes i pràctiques  en els Estats membres de la UE per a garantir una extensió adequada de la negociació col·lectiva, la promoció de l’afiliació a sindicats i associacions d’ocupadors i l’ús d’òrgans de diàleg social bilateral/trilateral per a dissenyar iniciatives i polítiques que permetin abordar els greus problemes d’escassetat de mà d’obra qualificada.

   Data d’inici: 01/01/2024
   Data fi: 31/12/2025
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA no. 101126385 — DEVCOBA
   Investigador principal: Oscar Molina (Spanish team); project coordinator: Anna Mori, Università degli Studi di Firenze
   Equip: Alejandro Godino, Joan Rodríguez Soler

   Pàgina web del projecte: https://devcoba.unimi.it/the-project/

  • Xarxa de corresponsals de Eurofound

   Com a corresponsal espanyol d’Eurofound, juntament amb NOTUS i IKEI, el QUIT proporciona dades que permeten a Eurofound cartografiar i comparar normatives, polítiques i pràctiques en matèria de relacions laborals, condicions de treball, mercats de treball i ocupació, així com en altres àmbits relacionats amb la política social.

   Els corresponsals nacionals també informen periòdicament sobre l’evolució de la vida laboral i la reestructuració, cosa que permet a Eurofound afegir i actualitzar informació a EurWORK i l’EMCC.

   Data d’inici: 01/03/2022
   Data fi: 28/02/2026
   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
   Investigador responsable: Óscar Molina
   Equip: QUIT: Alejandro Godino, Joan Rodríguez
   NOTUS: Pablo Sanz, Juan Arasanz
   IKEI: Iñigo Isusi, Jessica Durán

   Web: EUROFOUND

   Contribucions en els informes de Eurofound

  • Avaluació del programa “VilaVeïna”

   VilaVeïna és una iniciativa municipal pionera per abordar les cures en petites unitats territorials, en què els equips professionals especialitzats, les persones que reben atenció i la ciutadania formin part d’una xarxa comunitària i corresponsable del benestar col·lectiu. És un projecte que s’adreça a tota la ciutadania, però en especial a les persones que necessiten més acompanyament (infants i persones grans) i a les persones que les cuiden. El desplegament de VilaVeïna a la ciutat forma part d’una transformació de model sociosanitari, en què es prioritza la proximitat, corresponsabilitat i personalització de l’atenció. El canvi principal consisteix a concebre la cura com una tasca compartida i comunitària, no privada i individual.

   L’objecte del conveni és avaluar el programa, tot coincidint amb la tercera fase de desplegament amb un doble objectiu: conèixer el procés d’implementació i analitzar l’impacte del projecte.

   Data d’inici: 21/03/2023
   Data fi: 20/03/2023
   Finançament: Foment de la Ciutat, SA
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Christel Keller

  • Canvis en el treball domèstic i de cures: de l’especialització de gènere a l’arrossegament de tasques?

   L’objectiu de la recerca és aprofundir en l’anàlisi de les tendències de canvi que es donen al voltant del repartiment del treball domèstic i de cures des de la perspectiva de gènere. En concret, es formula la següent pregunta d’investigació: Quins factors faciliten la distribució igualitària del temps dedicat a les tasques domèstiques?

   Es parteix de la discussió teòrica sobre les transformacions en els usos del temps entre dones i homes; de les investigacions que evidencien la convergència de gènere com un procés lent i desigual (Sullivan and Gershuny 2018); així com de les anàlisis que aborden l’especialització, complementarietat i substitució en el repartiment de les tasques (Treas 2006; Lippe & Treas 2017).

   Prenent com a referència aquests debats, es planteja com a línia d’hipòtesi l’existència d’una tendència de canvi on la realització de determinades tasques arrossega la responsabilitat d’altres. Des d’aquesta perspectiva, s’argumenta que l’arrossegament de tasques disminueix l’especialització de gènere en la realització de les mateixes i, per tant, afavoreix la complementarietat entre dones i homes amb un patró més igualitari.

   Per tal de donar resposta als interrogants formulats, es proposa realitzar una anàlisi factorial amb les dades de l’EET (INE 2009-2010) per captar les cadenes d’arrossegament entre tasques i definir els perfils sociològics que les realitzen.

   Data inici: 01/06/2022
   Data fi: 30/05/2023
   Finançament: Recursos propis
   Investigadora principal: Sara Moreno Colom
   Equip: Vicent Borràs Català; María Cascales Mira

  • Capital social i entorn residencial en la població jove amb risc d’exclusió social. Un estudi de casos – CAPENRISG

   La destrucció d’ocupació provocada per la pandèmia de Covid-19 ha afectat especialment la població jove espanyola. Tot i que les darreres dades de l’EPA mostren un retorn a nivells d’atur similars als previs a la pandèmia, encara s’està molt lluny de les taxes anteriors a la Gran Recessió del 2008. Per tant, la població jove ja arrossega gairebé 15 anys vivint en un context especialment difícil d’accés a l’ocupació, i les persones amb menys nivell d’instrucció són les que més pateixen aquesta dificultat.

   La teoria de l’exclusió social provocada per la desocupació (Gallie i Paugam) argumenta que períodes prolongats de desocupació redueixen la sociabilitat, cosa que alhora provoca una pèrdua de contactes rellevants per al retorn a l’ocupació, reforçant així el risc d’exclusió laboral.

   Els darrers anys marcats per les dificultats d’inserció laboral entre la població jove i, especialment, la recent destrucció d’ocupació causada per l’epidèmia de Covid-19, ofereixen un context molt adequat per a l’estudi retrospectiu de la relació esmentada. D’altra banda, el concepte de capital social i l’aproximació metodològica de les xarxes socials permeten desenvolupar una bona operativització del model de Gallie i Paugam, encara que aquests autors no ho hagin concebut en aquests termes.

   En aquest context, l’objectiu principal de la investigació és comprovar si, per a les persones joves aturades, s’ha donat un efecte de retroalimentació negativa (cercle viciós) entre el fet de patir desocupació perllongada i la pèrdua de capital social útil per a la inserció laboral.

   Data inici: 01/09/2022
   Data fi: 31/08/2025
   Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación
   Referència: PID2021-125218NB-I00
   Investigadors Principals: Joan Miquel Verd & Oriol Barranco
   Equip: Pilar Carrasquer Oto, Mireia Bolíbar Planas,  Segundo Moyano (UOC),  Sergi Fàbregues (UOC), Joan Rodríguez Soler, Alejandro González Heras

   Pàgina web del projecte: https://webs.uab.cat/capenrisg/

    

   Documents i Publicacions:

   Eixarch, Adriana; Verd, Joan Miquel & Barranco, Oriol (2024). El proceso de muestreo en el proyecto “Capital social y entorno residencial en la población joven con riesgo de exclusión laboral. Un estudio de casos.” QUIT Working paper series, n. 30. https://ddd.uab.cat/record/287948

   Presència en mitjans:

  • Igualtat de Gènere en els Usos del Temps: canvis, resistències i continuïtats – GENERA
   L’objectiu general del projecte és analitzar els canvis, les resistències i les continuïtats en els usos del temps dedicats al treball domèstic i de cura, fixant l’atenció en l’heterogeneïtat de les tendències i la naturalesa de les transformacions. Es tracta d’un objectiu general doble, articulat al voltant de dues discussions teòriques actualment presents a la literatura especialitzada sobre el procés de convergència de gènere en els usos del temps i l’impacte dels factors contextuals en les relacions de gènere.Els interrogants de partida són: Quins factors, estructurals i contextuals, afavoreixen la convergència de gènere en els usos del temps? Quina és la naturalesa, temporal o substancial, de les tendències de canvi? Quins factors, estructurals i contextuals, expliquen les continuïtats i les resistències al canvi? Quina és la conseqüència de les resistències: estancament o reculada?Els estudis realitzats per l’equip investigador apunten a la tendència de la convergència de gènere amb limitacions socioculturals que plantegen certa revolució estancada i algunes reculades. D’una banda, disminueixen les diferències entre el temps que dones i homes dediquen a la feina domèstica i de cura. D’altra banda, persisteix la desigualtat tant en la quantitat de temps dedicat a aquestes tasques, com en la segregació d’aquestes segons el contingut i la dimensió temporal.En paral·lel, les anàlisis sobre l’impacte social dels contextos de crisi, com la COVID -19, apunten a la intensificació del treball no remunerat de les dones, especialment de cures, reforçant els rols tradicionals de gènere. Partint del conjunt de resultats previs, el projecte proposa ampliar el coneixement sobre l’heterogeneïtat en les tendències de canvi i continuïtat, així com la naturalesa de les transformacions per aprofundir en aspectes no abordats al voltant dels avenços, estancaments i retrocessos que s’amaguen després de les contradiccions o resistències en els usos del temps.Data inici: 01/09/2022 Data fi: 31/08/2025 Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación Referència: PID2021-122515NB-I00 Investigadors principals: Sara Moreno Colom & Vicent Borràs Equip: Alvaro Briales (UCM), Irene Cruz Gómez (IERMB) Lidia Arroyo (UOC), Núria Sánchez Mira (Université de Neuchâtel) Joan Rodríguez Soler (UAB), Sandra Sánchez Sinisterra (UAB)Pàgina web del projecte: https://webs.uab.cat/genera/Documents i Publicacions:Moreno-Colom, Sara, Borràs Català, Vicent, & Rodriguez-Soler, Joan (2024). Imaginarios en conflicto sobre el trabajo doméstico: responsabilidad, privilegio, supervisión y aprendizaje. Revista Española De Sociología33(3), a240. https://doi.org/10.22325/fes/res.2024.240Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent & Rodríguez-Soler, Joan (2024). Capítulo 1. Cuando lo doméstico se difumina en los cuidados: entre lo material y lo simbólico. A: Sofía Pérez de Guzman Padrón & Marcela Iglesias Onofrio (coord.). Sociedades del cuidado en transición: una perspectiva iberoamericana. Dykinson. (colección Conocimiento Contemporáneo, núm. 171) (pp.16-35).Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent & Rodríguez-Soler, Joan (2023). Igualdad de género en los usos del tiempo: cambios, resistencias y continuidades. Perspectiva teórica y modelo de análisis. QUIT Working paper series, n. 29. https://ddd.uab.cat/record/ /286587Impacte en mitjans:Rius, M. (7/03/2024). El conflicte de les tasques domèstiques: ell s’acomoden en el paper d’aprenent. La Vanguardia. 2. https://www.uab.cat/doc/DOC_sara_vicentSanz, M. (07/03/2024). El conflicto en las tareas del hogar: las mujeres organizan y ordenan; los hombres aprenden y ejecutan. La Sexta Noticias. https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/conflicto-tareas-hogar-mujeres-organizan-ordenan-hombres-aprenden-ejecutan_2024030765e9ee17dac8310001fd9668.htmlVirgili M. (Anfitrión). (11/03/2024). Les dones i els dies. La feina invisible de les cures [Podcast de audio]. 3cat. https://www.ccma.cat/3cat/la-feina-invisible-de-les-cures/audio/1200999/
  • La incorporació dels homes a la cura remunerada. Reptes, oportunitats i estratègies d’actuació des de l’administració pública

   Estudi sobre la incorporació dels homes a la cura remunerada, anàlisi de les oportunitats que té la promoció de la presència dels homes en ocupacions relacionades amb les cures per a la igualtat de gènere a Catalunya. També un anàlisi dels riscos d’aquesta actuació, tenint en compte que es refereix a un nínxol d’ocupació per a les dones, en situació de desavantatge estructural en l’accés al mercat de treball.

   Data inici: 02/11/2022
   Data fi: 31/12/2022
   Finançament: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs
   Referència: IF-2022-179
   Investigador principal: Vicent Borràs
   Equip: Joan Rodríguez Soler

   Publicacions

   Borràs Català, Vicent; Rodríguez Soler, Joan & Corsetti, Tania. (2024). La incorporació dels homes en els treballs de cura remunerada: oportunitats i riscos. Generalitat de Catalunya

  • Elaboració de l’informe general de l’enquesta a la joventut de Catalunya de 2022 – Trajectòries

   Aquest informe se centra, d’una banda, a mostrar quina és la situació actual de la joventut catalana de 15 a 34 anys a partir d’un seguit d’indicadors sobre la majoria d’àmbits vitals. De l’altra, ofereix una anàlisi conjunta de la trajectòria educativa, laboral i d’emancipació que han seguit les persones joves de 28 a 34 anys, i de com el tipus de trajectòria seguida està relacionat amb el benestar o la vulnerabilitat actual de la persona jove. L’estudi es basa en les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2022 i els àmbits concrets que es treballarem són: Educació, Treball, Emancipació i Anàlisi transversal.

   Data d’inici: 17/10/2022
   Data fi: 30/06/2023
   Finançament: Agència Catalana de la Joventut
   Referència: ACJ-2022-20004
   Investigador responsable: Joan Miquel Verd
   Equip: Sara Moreno Colom, Oriol Barranco,  Joan Rodríguez Soler, Daniel Barrientos, Alejandro González Heras

  • El capital social de la joventut espanyola: característiques i efectes en el benestar emocional i material

   L’estudi descriu les característiques del capital social de la joventut espanyola, analitza els seus efectes sobre el seu benestar emocional i material, i identifica les desigualtats socials que això implica.

   El projecte té dos objectius: (1) descriure quantitativament les característiques del capital social de la joventut espanyola, identificant les diferències en la seva composició i volum mitjançant l’anàlisi de la xarxes ego-centrades; i (2) identificar els efectes d’aquestes característiques del capital social en el benestar material i emocional de la joventut.

   El projecte se centrarà en la dimensió individual del capital social. Aquesta dimensió es defineix com la xarxa de connexions personals sostinguda per la interacció social i proporciona suport instrumental i expressiu. Paradoxalment, hi han proves empíriques del deteriorament del benestar emocional dels joves a Espanya en els últims anys, fins i tot abans de la pandèmia de Covid-19. No obstant això, no s’han aportat evidències d’un dels principals determinants identificats per la literatura: la reducció de la interacció social i l’augment de l’aïllament social «objectiu» (és a dir, la pèrdua de connexions personals, que és diferent de la percepció «subjectiva» de l’aïllament). Les connexions personals també constitueixen una font essencial de suport material i instrumental per a la joventut. Això succeeix directament, a través del suport financer que molts joves reben de les seves famílies; i indirectament, mitjançant l’ús de la seva xarxa personal per a la cerca d’ocupació. No obstant això, cap recerca basada en una enquesta a Espanya ha examinat les desigualtats de capital social entre les persones joves i els resultats d’aquestes desigualtats.

   Data d’inici: 11/10/2022
   Data fi: 11/06/2023
   Finançament: Fundación Bancaria “la Caixa”
   Referència:
   Investigador responsable: Joan Miquel Verd
   Equip: Mireia Bolíbar Planas,  Joan Rodríguez Soler, Albert Navarro Giné

   Impacte en mitjans

   EFE. (2024, Junio 18). El 78% de jóvenes con formación superior trabaja, pero con una temporalidad superior al 30%. EFE https://efe.com/espana/2024-06-18/empleo-jovenes-estudios-superiores/

    López, C. (2024, Junio 18). Estudiar vale la pena: la tasa de empleo de los universitarios supera en 8 puntos a la de los jóvenes con solo ESO. La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/vida/20240618/9740398/estudiar-vale-pena.html

   Noriega, D. (2024, Junio 18). La reforma laboral reduce la temporalidad entre los jóvenes el doble que en la población general. El Diario.es https://www.eldiario.es/economia/reforma-laboral-reduce-temporalidad-jovenes-doble-poblacion-general_1_11456808.html

   Pastor, A. (2024, Junio 18). Dime qué estudias y te diré si tendrás trabajo: así es la brecha de ocupación laboral entre los jóvenes. infoLibre https://www.infolibre.es/politica/nivel-educativo-jovenes-vuelto-factor-decisivo-futuro-laboral-joven-espana_1_1820367.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0gnS1BjNnqEaNiIXnFoEZ6rqb1kPNgDim8bqVw1AMvuX86kyxudXlejMY_aem_3MSDYCRv9aQUB5lB3I2xrQ&sfnsn=scwspwa

   Pereda, O. (2024, Junio 18). La brecha de ocupación entre jóvenes con formación superior y básica aumenta 8 puntos en dos décadas. El Periódico https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20240618/mayor-empleabilidad-jovenes-universitarios-103940323

   Torres, A. (2024, Junio 18). Los jóvenes españoles de hasta 35 años son los que se sienten afectivamente más cerca de sus padres de toda la UE. El País https://elpais.com/sociedad/2024-06-18/los-jovenes-espanoles-de-hasta-35-anos-son-los-que-se-sienten-afectivamente-mas-cerca-de-sus-padres-de-toda-la-ue.html#

   Vaquero, C. (2024, Junio 18). Un universitario tiene un 10% más de opciones de encontrar trabajo que un joven con la FP. ABC https://www.abc.es/sociedad/formacion-profesional-universidad-20240617180037-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fsociedad%2Fformacion-profesional-universidad-20240617180037-nt.html

  • Assistència tècnica sobre mecanismes de distribució solidària i de protecció davant l’ atur-Règims de seguretat social redistributius i solidaris

   EUROsociAL+ és un programa de cooperació de la Unió Europea l’objectiu global del qual és contribuir a l’augment de la cohesió social a Amèrica Llatina; el seu objectiu específic consisteix a donar suport a les polítiques públiques nacionals en matèria social, de bona governança i igualtat de gènere, amb la finalitat d’ augmentar el nivell de cohesió social i reforçar les institucions responsables de la seva aplicació.

   En el marc d’ aquest programa es desenvolupa d’ un estudi sobre les experiències d’ ingrés mínim que s’ han dut a terme a Alemanya, Espanya i Itàlia, i la seva articulació amb les polítiques actives d’ ocupació i els sistemes de protecció per desocupació en aquests països.

   L’objectiu és conèixer com es dona la vinculació en aquests països entre els programes de renda/ingrés mínim i els serveis d’ocupació, en particular i com s’atén la població beneficiària amb mesures que aborden les diferents dimensions de la seva vulnerabilitat, per acompanyar-la a reinserir-se o millorar la seva posició en el mercat laboral.

   Data d’inici: 08/04/2022
   Data de finalització: 07/04/2023
   Finançament: Programa EUROsociAL+ (Institut Italià Llatí Americà (IILA))
   Referència oficial: Contracte 131/SD/932/IILA/ES/022
   Investigador principal: Pedro López Roldán
   Equip investigador: Antonio Martín Artiles, Eduardo Chavez Molina

  • Democràcia en el treball a través d’una gestió algorítmica transparent i inclusiva – INCODING

   La creixent datificació dels entorns de treball desplegada per noves aplicacions tecnològiques basades en sistemes millorats de Big Data i Intel·ligència Artificial (IA) està alterant l’escenari de les relacions laborals de múltiples formes. Aquestes tecnologies augmenten les possibilitats de recopilar, combinar i utilitzar dades sobre el lloc de treball i els treballadors. No obstant això, l’ús d’aquestes tecnologies sovint manca de transparència i és semiautònom, la qual cosa posa en perill les formes tradicionals de participació col·lectiva dels empleats, la transparència o fins i tot les normes de protecció de dades.

   A mesura que la IA i les decisions algorítmiques es generalitzen cada vegada més en les relacions laborals, sorgeix la inquietud sobre l’impacte d’aquestes pràctiques en la representació, la influència i les condicions de treball dels treballadors.

   L’objectiu del projecte INCODING és analitzar el paper de la negociació col·lectiva i altres formes d’involucrament dels empleats a nivell del lloc de treball en el (co) govern de la caixa negra de la gestió algorítmica (GA), amb la finalitat d’identificar els principals reptes per als treballadors i els seus representants, i explorar la seva contribució a la Gestió Algorítmica Inclusiva entesa com el gir cap a una major transparència en el disseny i implementació de Sistemes basats ​​en IA a nivell d’empresa i que garanteixin la supervisió humana dels processos automatitzats.

   A més, el projecte també té com a objectiu aprendre de les millors pràctiques, desenvolupar estratègies de negociació col·lectiva i proporcionar recomanacions perquè els sindicats, els representants dels treballadors i els ocupadors negociïn les condicions en les quals s’utilitzen els sistemes de GA i IA.

   INCODING és un projecte coordinat de 5 organitzacions associades de cinc països, finançat per la Comissió Europea sota EaSI – Programa per a l’Ocupació i la Innovació Social.

   Data inici: 01/09/2021
   Data fi: 28/04/2024
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: GA VS/2021/0216
   Investigador Principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Sander Junte

    

   Resultats del projecte:

   Publicacions:
   Molina, O., Butollo, F., Makó, C., Godino, A., Holtgrewe, U., Illsoe, A., Junte, S., Larsen, T. P., Illésy, M., Pap, J., & Wotschack, P. (2023). It takes two to code: a comparative analysis of collective bargaining and artificial intelligence. Transfer: European Review of Labour and Research29(1), 87-104. https://doi.org/10.1177/10242589231156515

    

   Project Leaflets:

   INCODING Project – Democracy at work through transparent and inclusive algorithmic management. 2022. (INCODING Project Leaftet) https://ddd.uab.cat/record/259244

   INCODING Project – Democracy at work through transparent and inclusive algorithmic management. 2024. (INCODING Project Leaftet) https://ddd.uab.cat/record/291523

    

   Country Stock Taking Reports:

   Makó, Csaba; Pap, József; Illéssy, Miklós; [et al.]. (2022). Emerging organizational architecture of algorithmic management and the institutional context of weak collective voice : Hungary. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266648

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2022). Developments in algorithmic management from an IR-perspective : Spain. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266647

   Wotschack, Philip; Butollo, Florian. (2022). Developments in Algorithmic Management from an IR-perspective : Germany. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266646

   Larsen, Trine P.; Ilsøe, Anna; Krøll Tell, Henriette; [et al.]. (2022). Developments in algorithmic management from an IR-perspective : Denmark. (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/266644

    

   EU Level Stock Taking Report

   Holtgrewe, Ursula; Junte, Sander; Glinsner, Barbara. (2024). Developments in Algorithmic Management from an IR-perspective : EU-leve.  (INCODING Stock-Taking Reports) https://ddd.uab.cat/record/273315

    

   Policy Briefs:

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Spain. (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290693

   Csaba, Makó; Illésy, Miklós; Pap, József; [et al.]. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Hungary.  (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290694

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Spain. (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290693

   Larsen, Trine Pernille; Ilsoe, Anna; Haldrup, Christian. (2024). Algorithmic management and democracy at work in Denmark.  (INCODING Policy brief) https://ddd.uab.cat/record/290692

    

   Case studies reports:

   Holtgrewe, Ursula; Dworsky, Leoni. (2024). European social partners’ approaches to artificial intelligence and algorithmic management. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290690

   Farkas, Éva; Csaba, Makó; Pap, József; [et al.]. (2024). Non-inclusive industrial relations system and algorithmic management in the labour process : two case studies of high vs. low employee participation working practices. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290689

   Larsen, Trine P.; Ilsoe, Anna; Haldrup, Christian. (2024). Algorithmic management and employee involvement -A Company Perspective: the Danish country report. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290687

   Wostschack, Philip; Butollo, Florian; Hellberg, Leon; [et al.]. (2023). Co-determining Algorithmic Management and Artificial intelligence at work? : the role of collective bargaining in Germany. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290686

   Godino Pons, Alejandro; Junte, Sander; Molina Romo, Óscar. (2024). Artificial intelligence and algorithmic management at work : a case study approach on the role of industrial relations in Spain. (INCODING case studies reports) https://ddd.uab.cat/record/290685

    

   Activitats de divulgació:

   Pàgina web

   • Embracing and resisting the algorithm – International Workshop Programa (9/06/2023)
   • Algorithmic management and AI: challenges an opportunities for the labour market – National Workshop (Spain). Programa. Barcelona. (1/12/2023)

   • Democracy at Work through Transparent and Inclusive Algorithmic Management – Final Conference Programa. Madrid. (26/01/2024)
  • Diàleg social en els serveis de benestar. Relacions d’ocupació, Mercat laboral i Agents socials en els serveis de cura – SOWELL

   El mercat laboral europeu en el sector del benestar s’està fent especialment rellevant en termes d’ocupació, atès que aproximadament el 20% de la mà d’obra europea està actualment ocupada en aquest sector, mentre que a la fi dels anys noranta es trobava entorn del 15%. Entre els àmbits més dinàmics es troben els serveis d’atenció i cura, en particular els socioeducatius per a nens de 0 a 5 anys i els serveis socials i sanitaris per a persones grans. Els serveis de cura han atret cada cop més l’atenció de les institucions europees també com a part de l’estratègia de “inversió social” per la capacitat d’alleujar (especialment a les dones) als treballadors de les responsabilitats de cura, mobilitzant així el “potencial productiu” dels ciutadans. El creixement dinàmic del sector de la cura ha desencadenat una pluralitat sense precedents en la seva provisió, incloent-hi organitzacions públiques, privades amb i sense finalitat de lucre, i cuidadors individuals. En una xarxa tan complexa, el mercat laboral ha conegut una fragmentació en la regulació laboral dins i entre països, la qual cosa implica creixents desigualtats i un deteriorament general de les condicions de treball. Malgrat la importància, aquestes qüestions han atret una recerca sistemàtica limitada en l’àmbit de les relacions industrials i els estudis laborals. En conseqüència, el projecte SOWELL pretén examinar el sector dels serveis de cura des d’una perspectiva de relacions laborals, com un nou escenari per a crear solidaritat i coordinació del mercat laboral a través d’institucions de diàleg social a Europa.
   Aixi doncs, el projecte se centra en les condicions de treball, les institucions de relacions laborals i les estratègies dels interlocutors socials en l’àmbit dels serveis d’atenció i cura a les persones, tot adoptant una perspectiva comparada a diversos nivells, que vincula l’evolució que té lloc a escala europea amb la que té lloc a escala nacional en un context institucional i regulador diferent: Dinamarca, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Eslovàquia i Espanya.

   Data d’inici: 01/07/2020
   Data fi: 31/12/2022
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2020/0242
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Joan Rodríguez-Soler

   Accions de divulgació

   Pàgina web del projecte

   Programa National Workshop. Barcelona (20/12/2022)

Projectes finalitzats

Cliqueu sobre l’enllaç corresponent per a més informació sobre una recerca específica. Trobareu detalls de les publicacions, informes i seminaris lligats al desenvolupament del projecte.

 • Projectes I+D
  • Les xarxes socials, en les seves diferents modalitats, com a mecanisme de cerca i inserció laboral en l’ocupació i de suport social en els joves – REDEMAS

   La idea central d’aquest projecte consisteix a examinar, en el medi juvenil i en el context d’una crisi econòmica i social, i més específicament del sistema laboral, la influència que sobre la informació, la cerca i inserció laboral dels joves tenen els recursos que depenen,
   (1) de la situació o estatus social de caràcter atributiu, en particular els de gran potencial homofílic en les relacions com són el nivell educatiu adquirit, el gènere, la classe social de pertinença i l’origen;
   (2) les xarxes socials i virtuals i, de forma extensiva, altres mitjans virtuals com a expressió de capital social com a mecanisme relacionals,
   (3) l’experiència i trajectòries de vida.

   :

   Data d’inici: 01/02/2013
   Data fi: 31/12/2016
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CSO2012-36055 – REDEMAS)
   Investigador responsable: Carlos Lozares / Joan Miquel Verd
   Equip: Joan Miquel Verd, Joel Martí, Pedro López-Roldán, Oriol Barranco, Dafne Muntanyola, Ainhoa de Federico, Michel Grossetti (Université de Toulouse 2)

   :

   Publicacions:

   Barranco, O., Lozares, C., & Muntanyola-Saura, D. (2019). “Heterophily in social groups formation: a social network Analysis”. Quality and Quantity, 53(2), 599–619. https://doi.org/10.1007/s11135-018-0777-7

   Bolíbar, M., Verd, J. M., & Barranco, O. (2019). “The downward spiral of youth unemployment: An approach considering social networks and family background”. Work, Employment and Society, 33(3), 401-421. http://dx.doi.org/10.1177/0950017018822918

   Lozares, C.; Verd, J.M. & Muntanyola-Saura, Dafne (2020). Análisis e interpretación de entornos situacionales mediante el Análisis Reticular del Discurso. Athenea Digital, 20(2), e2239. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2239

   Muntanyola-Saura, D., Barranco, O., & Vacchiano, M. (2019). “Inequality beyond networking: Personal networks and mobilization of contacts by young job seekers in Barcelona”. Revista Española de Sociología, 28(2), 207–226. https://doi.org/10.22325/fes/res.2019.01

   Vacchiano, M. (2021). Nine Mechanisms of Job-Searching and Job-Finding Through Contacts Among Young Adults. Sociological Research Online. https://doi.org/10.1177/13607804211009525

   Vacchiano, M.; Yepes-Cayuela, L. & Martí, J. (2019). The family as (one- or two-step) social capital: mechanisms of support during labor market transitions, Community, Work & Family, https://doi.org/10.1080/13668803.2019.1687425

   Vacchiano, M., Martí, J., Yepes-Cayuela, L., & Miquel Verd, J. (2018). “Personal networks in job insertion among young adults in times of crisis: An analysis in Barcelona” | Las redes personales en la inserción laboral juvenil en tiempos de crisis. Un análisis en Barcelona. Revista Española de Investigaciones Sociologicas, 161, 121–140. https://doi.org/10.5477/cis/reis.161.121

   Verd, J. M., Barranco, O., & Bolíbar, M. (2019). “Youth unemployment and employment trajectories in Spain during the great recession: What are the determinants?” Journal for Labour Market Research, 53(1). https://doi.org/10.1186/s12651-019-0254-3

  • La dimensió social de l’esperit emprenedor

   Les startups han sorgit com una via prometedora per a la creació d’ocupacions i el creixement econòmic, empoderades per diversos tipus de suport disponibles per als empresaris per ajudar-los a desenvolupar els seus negocis. Tanmateix, l’ èxit es limita a uns pocs, i construir una startup exitosa requereix accés a una àmplia gamma de recursos, entre ells capital financer, informació, coneixement i xarxes socials esteses amb persones clau. És un desafiament per a la majoria dels empresaris assegurar simultàniament aquests recursos i desenvolupar les habilitats necessàries per construir reputació i xarxes, treballar en equip, amb inversors, socis i clients, i impulsar les seves idees per crear noves empreses exitoses.

   Llançat el maig del 2017 a Barcelona, Espanya, aquest projecte analitza la producció i avaluació de valor durant l’etapa inicial de creació d’startups. Amb aquest objectiu, examinem com les persones cooperen en la creació de negocis i com s’avaluen aquests últims en relació amb el mercat a nivell microsociològic de les interaccions quotidianes. Aquest projecte és, per tant, una invitació a mirar més enllà de la visió comuna de l’ emprenedor com un corredor solitari per investigar el paper de múltiples parts interessades en les diferents etapes del procés de creació, l’ evolució de les seves xarxes de cooperació, quin tipus de problemes i desafiaments enfronten, i com les seves pràctiques contribueixen a donar forma a la cultura de l’ emprenedoria.

   El projecte està liderat per Guillaume Dumont i finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) a través del programa Juan de la Cierva.

    

   Data inici: 01/06/2017
   Data fi: 01/06/2019
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad
   Investigador Principal: Guillaume Dumont

  • Anàlisi de variables sociològiques i psicològiques com a predictores d’ocupabilitat en el perfilat dels Serveis d’Ocupació de Catalunya – PerfilaSP

   El perfilat és una eina a disposició dels serveis públics d’ocupació per a optimitzar l’assignació de demandants d’ocupació en els diferents programes o serveis de polítiques actives d’ocupació.

   Així, el projecte PerfilaSP investiga com millorar els processos de perfilat que actualment s’apliquen en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Concretament, els objectius específics del nostre projecte són dos. Primer, analitzar la capacitat de variables sociològiques i psicològiques, actualment no observades, de predir l’ocupabilitat dels demandants d’ocupació. Segon, estudiar l’efecte causal del locus de control sobre la intensitat de la cerca d’ocupació.

   Per a això, s’implementaran dues tècniques de producció de dades. D’una banda, administrarem un nou qüestionari que contindrà tres conjunts de variables: trets de personalitat, xarxes socials i expectatives laborals. D’altra banda, realitzarem un experiment de laboratori en línia per a estimar l’efecte del locus de control sobre la intensitat de la cerca d’ocupació.

   Aquest projecte ha rebut finançament de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en la convocatòria de subvencions de treballs de recerca EAPC 2020.

   Data inici: 05/10/2021
   Data fi: 04/10/2022
   Finançament: Escola d’Administració Pública de Catalunya
   Referència: EAP002/21/000014
   Investigador Principal: Oscar Molina
   Equip: Joan Miquel Verd, Álvaro Fernández Junquera

   Publicacions:

   Fernández Junquera, Álvaro (2024). El diseño de los subsidios al empleo del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (2016-2018). En S. Pérez de Guzmán Padrón y M. Iglesias Onofrio (Coords.), Precariedades laborales y desigualdades de género en Iberoamérica (pp. 161-180). Dykinson.

  • Millorant l’ocupabilitat de la joventut al territori

   La crisi econòmica ha colpit de forma contundent el mercat de treball destruint ocupació i precarizant les condicions laborals. Els col·lectius que tradicionalment han estat els més vulnerables dins del mercat laboral també són els més perjudicats per aquest doble impacte. Tradicionalment, l’atur juvenil en el context espanyol i català representa un fenomen persistent de caràcter estructural més enllà de la conjuntura econòmica i  que s’ha accentuat amb l’actual crisi (Berlingieri et al., 2014). Però a diferència de períodes anteriors, la situació vigent incorpora tres novetats: el volum de joves que volen treballar i no troben treball; un augment de joves masculins en els desocupats; i la inactivitat com una resposta individual a l’atur i a la precarietat laboral perllongada.

   En definitiva, la situació actual d’atur i inactivitat juvenil posa de manifest un desajust entre l’oferta formativa i el mercat de treball. La diagnosi d’aquest desajust ha d’incloure les transformacions del valor social que els joves atribueixen al treball i l’especificitat socioeconòmica del territori. Així mateix, ha de considerar les competències i habilitats que aquests joves posseeixen i no són ni apreses ni potenciades, en els àmbits formatius ni professionals. El present projecte s’encamina a redefinir propostes d’intervenció per al foment de l’ocupació juvenil des de diferents nivells. En primer lloc, adequar les ofertes formatives als sectors més emergents que generin ocupació a cada territori, així com explorar les experiències formatives més enllà de les formals. En segon lloc, amb l’objectiu de fer més atractiva l’oferta de formació ocupacional incorporant competències lligades a les inquietuds i les pràctiques quotidianes dels joves, així com incentivar el sector empresarial a nivell territorial perquè incorpori les competències formatives que aportin aquests joves. Finalment, tot això introduint la perspectiva de gènere en clau masculina, en la mesura que els canvis que experimenta el model d’ocupació en el context de crisi han afectat, principalment, als joves masculins.

   Data d’inici: 01/09/2017
   Data fi: 31/08/2018
   Finançament: AGAUR- Agència Catalana de Joventud
   Referència finançament: 2016AJOVE00018
   Investigador responsable: Vicent Borràs Català
   Equip: Sara Moreno Colom, Albert Trinidad, Núria Alcaraz

   Documents i Publicacions:

   Borràs, Vicent; Trinidad, Albert; Moreno, Sara; [et al.] (octubre 2018). La empleabilidad de l@s jóvenes : entre el perpetuo tránsito a ninguna parte y el oasis del tiempo libre [Presentación de paper]. VII Congreso Red Española de Políticas Sociales: “Políticas sociales ante horizontes de incertidumbre y desigualdad”, Zaragoza , España. <https://ddd.uab.cat/record/195739 >

   Borràs, V., Moreno-Colom, S., Trinidad, A., & Alcaraz, N. (2018, septiembre). Millorant l’ocupabilitat de la joventut al territoriInforme de recerca. <https://ddd.uab.cat/record/213308>

   Borràs, Vicent; Trinidad, Albert; Alcaraz, Núria; Moreno-Colom, Sara (2021) The role of territory in the employability of young people. Journal of Education and Work, doi: 10.1080/13639080.2021.2018411

  • Mobilitat social intrageneracional i trajectòries ocupacionals segmentades – DINAMOS

   DINAMOS és l’acrònim de Dinàmiques de mobilitat social a Espanya, projecte coordinat que compta amb el finançament del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc dels programes estatals de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d’I+D+i i d’I+D+i orientada als Reptes de la Societat, convocatòria 2019.
   Com a projecte coordinat està format per dos subprojectes:

   -DINAMOS1 (Referència PID2019-106548GB-C21): Mobilitat social intrageneracional i trajectòries ocupacionals segmentades, coordinat pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, sent l’investigador principal el Dr. Pedro-López-Roldán.
   -DINAMOS2 (Referència PID2019-106548GA-C22): Mobilitat social intergeneracional: l’educació com a mecanisme explicatiu, coordinat des del Departament de Sociologia de la Universitat Pablo de Olavide, sent la investigadora principal la Dra. Sandra Fachelli. Compta amb la col·laboració d’investigadors/as de la Universidad de la Laguna i de la Universidad de Sevilla.

   El projecte científic es destina a investigar les dinàmiques del canvi social i de transmissió de les desigualtats socials que podem observar al llarg del temps, tant en termes de mobilitat social intrageneracional com de mobilitat social intergeneracional, centrades especialment en els àmbits ocupacional i educatiu.

   Data d’inici: 01/06/2020
   Data fi: 30/05/2023
   Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
   Referència: PID2019-106548GB-C21
   Investigador principal: Pedro López Roldán
   Equip: Antonio Martín Artiles, Andreu Lope, Pilar Carrasquer;Cristian Segura, José Zawadsky, Claudia Baeza

   Publicacions

   Fachelli, S., Jorrat, J., & López-Roldán, P. (2021). Movilidad de clase intergeneracional sobre cohortes de nacimiento en Argentina y España. Revista Española De Sociología, 30(3), a59. https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.59

   Web projecte

  • Impacte de Gènere del Teletreball i rutines de Confinament: més enllà de l’obvi – IGETECO

   L’objectiu del projecte IGETECO es analitzar l’impacte de gènere del teletreball i les rutines de confinament en el context de la pandèmia de la Covid19. Es proposa investigar com, més enllà del que és obvi, l’obligació de treballar a casa, juntament al tancament de les escoles i la impossibilitat d’externalitzar part de les tasques domèstiques i de cura, condiciona les relacions de gènere en termes de desigualtats i costos quotidians. Per tal de donar resposta aquests objectius, es pren com a estudi de cas el personal laboral de l’Ajuntament de Barcelona i es desenvolupa una estratègia metodològica de caràcter mixta. En última instància, el projecte ha de permetre recollir l’evidència empírica necessària per definir les característiques i condicions que hauria de tenir el teletreball per a representar una opció favorable a la igualtat d’oportunitats efectiva entre homes i dones.

   Data inici: 01/07/2020
   Data fin: 30/06/2021
   Finançament: Banco Santander – Fondo Supera Covid-19
   Referència: SUPERACOVID19_2.2.IGETECO
   Investigadora responsable: Sara Moreno
   Equip: Vicent Borràs, Sergio Porcel (IERMB), Irene Cruz (IERMB), Paula Arboix, Mireia Riera

   Documents i Publicacions:

   Borràs Català, Vicent & Moreno Colom, Sara (2021). La crisis de la covid-19 y su impacto en los trabajos: ¿Una oportunidad perdida?. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, 7, 187-209. https://doi.org/10.5565/rev/aiet.100

   Moreno-Colom, Sara; Borras Catala, Vicent; Cruz Gomez, Irene & Porcel López, Sergi (2023). La experiencia del trabajo a distancia durante el confinamiento en Cataluña: Una aproximación desde la perspectiva de género. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), (183), 77-100. https://doi.org/10.5477/cis/reis.183.77

   Moreno Colom, Sara & Borràs Català, Vicent (2021). Que teletreballin ells. Aprenentatges de pandèmia més enllà de les obvietats. MRA Ediciones.

   Moreno Colom, Sara & Borràs Català, Vicent (2021). Que teletrabajen ellos. Aprendizajes de la pandemia más allá de lo obvio. MRA Ediciones.

   Moreno Colom, Sara; Borràs Vicent; Arboix, Paula & Riera, Mireia (2023) Desmontando el mito del teletrabajo desde la perspectiva de género: experiències y expectativas durante la pandèmia. Cuaderno de Relaciones Laborales 41, 1 pp 95-117  https://dx.doi.org/10.5209/crla.80979

   Moreno, Sara; Borràs Català, Vicent; Arboix Caldentey, Paula; Riera, Mireia (2021). Recull de propostes per minimitzar l’impacte negatiu de gènere del sistema de teletreball a l’Ajuntament de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/243845

   Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent; Arboix, Paula; Riera, Mireia (2021). Impacto de género del teletrabajo durante la pandemia de la COVID-19. Una propuesta de modelo de análisis. QUIT Working paper series, n. 27.
    https://ddd.uab.cat/record/247443

   Impacte en mitjans:

   Moreno, S. (2022, Febrer 14). El teletreball té un rostre clarament de gènere. Catalunya Plural. https://catalunyaplural.cat/ca/sara-moreno-sociologa-el-teletreball-te-un-rostre-clarament-de-genere

   Moreno, S. (2021, Desembre 13). Teletreball: una eina injusta per a les dones. Diari Ara. https://www.ara.cat/estils/teletreball-eina-injusta-dones_130_4210953.html

   Moreno, S. (2021, Novembre, 21). Les dones i el teletreball: un parany per a la conciliació. [Episodi de podcast d’àudio] A Catalunya Migdia. Catalunya Ràdio. https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia-cap-de-setmana/les-dones-i-el-teletreball-un-parany-per-a-la-conciliacio/audio/1116554/ 

   Moreno, S; Borràs, V. (2021, Novembre, 11). El confinament ens ha fet pensar que el teletreball és un dret laboral. Realment, qui el decideix és l’empresari, no el treballador [Episodi de podcast d’àudio] A El Matí. Ràdio Estel. https://www.radioestel.cat/app/uploads/2021/11/2021_11_11-ENTREVISTA-QUE-TELETREBALLIN-ELLS.mp3 

   Moreno, S; Borràs, V. (2021, Novembre, 5). Les dones, les grans perdedores del teletreball. [Vídeo]. 3alacarta. https://www.ccma.cat/tv3/els-matins/les-dones-les-grans-perdedores-del-teletreball/noticia/3128052/

   Moreno, S. (2021, Agost 18). Qualsevol crisi és una excusa per retrocedir en la igualtat. El Punt Avui. https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2016214-qualsevol-crisi-es-una-excusa-per-retrocedir-en-la igualtat.html?utm_source=twitter&utm_medium=xarxes&utm_campaign=xarxes

   Moreno, S. (2021, Agost 5). Teletreball i tasques domèstiques en el confinament: una oportunitat perduda per a la responsabilitat compartida a la llar. Cerdanyola Info. http://cerdanyola.info/societat/teletreball-i-tasques-domestiques-en-el-confinament-una-oportunitat-perduda-per-a-la-responsabilitat-compartida-a-la-llar/

   Moreno, S. (2021, Juliol 23). El teletreball ha agreujat les desigualtats de gènere [Episodi de podcast d’àudio] A La Ciutat. Onda Cero. https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat/teletreball-agreujat-les-desigualtats-genere_2021072360fac29639fa6f00018ef947.html

   Moreno, S. (2021, Juny 10). El teletreball afavoreix la conciliació o la discriminació de gènere? [Episodi de podcast d’àudio] A L’ofici d’educar (El suplement). Catalunya Ràdio. https://www.ccma.cat/catradio/lofici-deducar/el-teletreball-afavoreix-la-conciliacio-o-la-discriminacio-de-generea/noticia/3103607/

   Accions de divulgació:

   Presentació de l’estudi IGETECO: https://www.youtube.com/watch?v=dnBoBtt6xsw

   Article a UABDivulga

  • Estudi sobre els canvis en els usos del temps i la transformació dels hàbits quotidians

   L’objectiu general és identificar, descriure i explicar les principals tendències de canvi en els usos i la distribució del temps tot analitzant les possibles implicacions sobre els hàbits quotidians des de la perspectiva de gènere. Més concretament, a partir d’una estratègia metodològica mixta, es proposa detectar les tendències de canvi en el temps dedicat al treball domèstic i de cura, així con el seu impacte sobre la salut, l’alimentació i el consum. Els resultats obtinguts han de permetre apuntar línies per a futures propostes d’actuació orientades a revertir les dinàmiques que comporten, o poden comportar, un empitjorament de la vida quotidiana i un augment de les desigualtats socials..

   Data d’inici: 10/07/2019

   Data fi: 31/10/2020

   Finançament: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa

   Referència finançament: 17583

   Investigador responsable: Vicent Borràs

   Equip: Sara Moreno

   Documents:

   Moreno, Sara; Borràs, Vicent (2020): Els canvis en els usos del temps i la transformació dels hàbits quotidians. Resum executiu. Universitat Autònoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/241459?ln=ca

   Publicacions:

   Moreno-Colom, Sara & Borràs Català, Vicent (2021). Menos tiempo de cocina, más tiempo de consumo: ¿más igualdad de género?. Revista de economía crítica, 31, 121-138.

  • El paper de les polítiques actives d’ocupació en el desenvolupament i mobilització del capital social de joves amb trajectòries laborals vulnerables

   El projecte estudia el possible impacte que poden tenir les polítiques d’ocupació orientades als joves per part de l’Administració pública, i particularment les polítiques actives d’ocupació (PAO), en les trajectòries laborals de joves d’origen més desafavorit, des del punt de vista de la millora del seu capital social.

   L’estudi té com a objectiu principal aprofundir en la dimensió relacional del col·lectiu de joves amb trajectòries laborals vulnerables, especialment pel que fa al capital social que pot permetre un major èxit en la cerca de feina. En aquest sentit, també pretén estudiar el paper que les PAO, a partir dels serveis públics d’ocupació, tenen en el desenvolupament i mobilització d’aquest capital social. Des d’aquest punt de vista, aquest projecte no només busca estudiar amb més profunditat aquest objecte d’estudi, sinó que també pretén una perspectiva aplicada que permeti generar pautes d’intervenció més innovadores que tinguin en compte la dimensió relacional de les persones a l’hora de millorar la seva situació laboral.

   Data inici: 01/04/2019
   Data fi:
   31/05/2020
   Finançament:
   Agència Catalana de Joventut , Generalitat de Catalunya
   Referència:
   2018AJOVE00006
   Investigador principal:
   Joan Miquel Verd
   Equip: Joan Rodríguez Soler; Víctor Arroyo

   Publicacions:

   Rodríguez-Soler, Joan & Verd, Joan Miquel (2023). Informal social capital building in local employment services: Its role in the labour market integration of disadvantaged young people. Social Policy & Administration, 1–21. https://doi.org/10.1111/spol.12900

   Verd Pericàs, Joan Miquel; Rodríguez, Joan; Arroyo, Víctor; [et al.]. El paper de les polítiques actives d’ocupació en el desenvolupament i mobilització del capital social de joves amb trajectòries laborals vulnerables. 2020

  • Desenvolupament local, social i sostenible amb generació d’ocupació

   Aquest projecte d’investigació proposa una hipòtesi alternativa de desenvolupament local, caracteritzada per un procés econòmic que pretén tenir en compte les noves necessitats tant socials com ecològiques que haurien d’entrar en el camp del benestar de les nostres comunitats, creant al mateix temps una ocupació qualificable com a “bona ocupació”. La hipòtesi posa com a condició que en aquest desenvolupament intervinguin l’administració, les empreses i la comunitat.
   La investigació planteja verificar aquesta hipòtesi en diversos ajuntaments d’una gran regió metropolitana, amb els següents objectius:
   a) analitzar els discursos i actituds dels agents socials que permetin veure fins a quin punt comença a estar present o no la consciència d’aquesta alternativa,
   b) estudiar el procés real de desenvolupament local en el seu conjunt en aquests ajuntaments amb atenció als objectius i programes que proposa i a la implicació de la societat en els mateixos,
   c) prendre en consideració particularment algunes polítiques concretes que tenen a veure amb el que hem anomenat noves necessitats,
   d) detectar els punts forts i febles, els obstacles i les oportunitats que apareixen en el procés des del punt de vista de l’alternativa assenyalada.

    

   Data d’inici: 01/12/2005

   Data fi: 01/12/2008

   Finançament: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

   Referència: SEJ2005-040078

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Antonio Martín, Carlos Lozares, Teresa Torns, Andreu Lope, Ramon de Alòs-Moner, Pilar Carrasquer, Pedro, López, Vicent Borràs, Joan Miquel Verd, Joel Martí, Tomás García

   Documents i publicacions:

   MARTÍN ARTILES, Antonio ; CARRASQUER i OTO, Pilar ; RODRÍGUEZ SOLER, Joan ; MOLINA ROMO, Óscar (2010): “Governança local i política d’innovació”. Revista Catalana de Sociologia, Núm. 25, pp. 7-26.

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MOLINA, Óscar; CARRASQUER, Pilar; RODRÍGUEZ SOLER, Juan (2010): “El actor social en las políticas de desarrollo local y de innovación tecnológica”. Sociología del Trabajo, nº 68, pp. 51-80.

   TORNS, Teresa; CASTELLÓ, Laia; RECIO, Carolina (2009): “El desarrollo local y el bienestar de la ciudadanía: ¿una relación necesaria?”. Revista Internacional de Organizaciones (RIO), Nº 3, pp. 111-129.

    

   Divulgació:

   Jornada “Estratègies de desenvolupament local a les àrees metropolitanes: el cas de Barcelona”:

  • El temps de treball en la negociació col·lectiva i els seus efectes socials

   L’objectiu del projecte és l’estudi a través de la negociació col·lectiva de la reorganització del temps de treball i els seus efectes en la vida quotidiana.
   La hipòtesi de partida és que la reorganització del temps de treball comporta i reforça una major centralidad i poder estructurador del temps de treball sobre altres temps socials. Aquesta emergent i major centralidad del temps de treball dificulta l’aplicació de polítiques destinades a conciliar la vida laboral amb la vida familiar.

   Data d’inici: 01/12/2001

   Data fi: 01/12/2004

   Finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnologia- Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica (SEC2001-2543)

   Referència finançament: SEC2001-2543

   Investigador responsable: Faustino Miguélez Lobo

   Equip: Antonio Martín, Carlos Lozares, Teresa Torns, Andreu Lope, Ramon de Alòs-Moner, Pilar Carrasquer, Pedro López, Vicent Borràs, Joan Miquel Verd, Joel Martí

   Documents i publicacions:

   Borràs, Vicent; Torns, Teresa; Moreno, Sara (2007): “Las políticas de conciliación: políticas laborales versus políticas de tiempo”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 83-96.

   Carrasquer, Pilar; Massó, Matilde; Martín, Antonio (2008): “Discursos y estrategias en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar en la negociación colectiva”. Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo – Relaciones Laborales, Formación y Fiscalidad, 6/2008 , pp. 266-286.

   Carrasquer, Pilar; Massó, Matilde; Martín Artiles, Antonio (2007): “Discursos y estrategias en torno a la conciliación laboral y familiar en la negociación colectiva”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 13-36.

   Gibert, Francesc; Lope, Andreu; Alós, Ramon de (2007): “Las organizaciones empresariales y las empresas ante la conciliación de la vida laboral y familiar-personal”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 57-82.

   López, Pedro; Lozares, Carlos (2007): “La conciliación entre las exigencias del ámbito productivo y las condiciones sociofamiliares: estudio de caso de una empresa”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 123-144.

   Lozares, Carlos (2007): “La unidad de análisis, sus agentes y contextos y los modos de interacción en los procesos de trabajo: un estudio de caso”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 97-122.

   Lozares, C., Verd, J. M., Barranco, O., Massó, M. y Moreno S. (2013): “La complejidad y opacidad de las tareas auxiliares en los procesos de trabajo: un análisis etnográfico comparado en dos servicios hospitalarios”. Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 31, núm. 1, p. 221-242.

   Massó, Matilde ; Lozares, Carlos (2012): “Un analisis de gestión de las competencias en el trabajo: el caso de los mandos intermedios de una factoría de carrocería y montaje de automóviles”. Cuadernos de relaciones laborales., Vol. 30 Núm. 1 , pp. 211-233.

   Miguélez, Fausto; Antentas, Josep Maria; Barranco, Oriol; Muntanyola, Dafne (2007): “Los sindicatos ante la conciliación de la vida laboral y familiar-personal”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 37-56.

   Verd, Joan Miquel; Barranco, Oriol; Moreno, Sara (2007): “El análisis de los procesos de trabajo mediante métodos etnográficos: el caso del trabajo administrativo de consultas externas hospitalarias”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 145-168.

   Verd, Joan Miquel; Massó, Matilde (2007): “Las competencias y el trabajo invisible en el trabajo administrativo de consultas externas hospitalarias”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 169-189.

   Verd, J. M., Barranco, O., & Lozares, C. (2021). Blending the Focused Ethnographic Method and Case Study Research: Implications Regarding Case Selection and Generalization of Results. Field Methods, 33(1), 25–41. https://doi.org/10.1177/1525822X20932495

  • L’estudi de la doble presència femenina: una aposta per la conciliació de la vida laboral i la vida familiar

   L’objectiu d’aquest projecte és analitzar l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball a Espanya des de la “doble presència”. És a dir, considerant que la presència de les dones en l’ocupació (àmbit productiu) sempre es dóna al costat de la seva presència en el treball domèstic-familiar (àmbit reproductiu). En aquest sentit, la doble presència suposa una “doble càrrega de treball” per a les dones, que repercuteix en les seves possibilitats d’ocupació i de carrera professional; però, per altra banda, la doble presència també comporta un gran potencial, doncs pot suposar l’adquisició d’unes habilitats socialment valuoses, en termes de mediació i de gestió d’activitats, ritmes de treball i espais socials distints.

   Data d’inici: 01/12/2000

   Data fi: 01/11/2003

   Finançament: Instituto de la Mujer- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

   Referència: Exp nº 37/00

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer, Vicent Borràs, Clara Roca

   Publicacions:

   Torns, Teresa; Carrasquer, Pilar,; Borràs Català, Vicent; [et al.]. El estudio de la doble presencia : una apuesta por la conciliación de la vida laboral y familiar. 2002.

  • Les implicacions del repartiment del treball sobre l’ocupació i la vida quotidiana

   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el repartiment del treball. Aquest objectiu es recolça sobre tres eixos. El primer gira entorn de l’estudi de les propostes sobre el repartiment de l’ocupació. El segon eix es planteja l’estudi de la redistribució de la càrrega total de treball i en general dels temps de vida. I el tercer eix abordarà l’entramat dels dos anteriors a partir de les representacions simbòliques.
   L’originalitat d’aquest enfocament és abordar la problemàtica del repartiment de treball a partir de la perspectiva de la vida quotidiana.

   Data d’inici: 01/09/1998

   Data fi: 01/09/2001

   Finançament: DGICYT-Ministerio de Educación y Ciencia (

   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el repartiment del treball. Aquest objectiu es recolça sobre tres eixos. El primer gira entorn de l’estudi de les propostes sobre el repartiment de l’ocupació. El segon eix es planteja l’estudi de la redistribució de la càrrega total de treball i en general dels temps de vida. I el tercer eix abordarà l’entramat dels dos anteriors a partir de les representacions simbòliques.
   L’originalitat d’aquest enfocament és abordar la problemàtica del repartiment de treball a partir de la perspectiva de la vida quotidiana.

   Data d’inici: 01/09/1998

   Data fi: 01/09/2001

   Finançament: DGICYT-Ministerio de Educación y Ciencia (SEC98-0570)

   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el repartiment del treball. Aquest objectiu es recolça sobre tres eixos. El primer gira entorn de l’estudi de les propostes sobre el repartiment de l’ocupació. El segon eix es planteja l’estudi de la redistribució de la càrrega total de treball i en general dels temps de vida. I el tercer eix abordarà l’entramat dels dos anteriors a partir de les representacions simbòliques.
   L’originalitat d’aquest enfocament és abordar la problemàtica del repartiment de treball a partir de la perspectiva de la vida quotidiana.

   Data d’inici: 01/09/1998

   Data fi: 01/09/2001

   Finançament: DGICYT-Ministerio de Educación y Ciencia (

   Investigador responsable: Fausto Miguélez Lobo (coord.), Teresa Torns (coord)

   Equip: Carlos Lozares, Andreu Lope, Antonio Martín, Vicent Borràs, Pilar Carrasquer, Joel Martí, Joan Miquel Verd, Josep Maria Antentas, Mònica Nadal, Lluís Sáez, Albert Recio

   Documents i publicacions:

   Informe científico (resumen): El tiempo y las actividades del trabajo productivo.

  • Formació i ocupació

   El projecte investiga la relació entre formació i ocupació en situacions de crisis. La representació social de la formació com a factor fonamental en la consecució d’ocupació està avui molt estesa entre empresaris, treballadors, administració, sindicats i la gent en general. El projecte vol interrogar-se críticament sobre aquesta representació social. Per això volem entrar en l’entramat de la construcció social de la formació per a diferenciar aspectes que són pròpiament formació – sigui teòrica, sigui pràctica – d’altres aspectes que podrem considerar “adherits” a la formació, però qualificables més aviat com “recursos culturals” o socials -xarxes socials, trajectòries de vida quotidiana- o bé d’uns altres que defineixen la situació social de les persones.  Aquests factors diferenciats seran els que relacionem amb les formes de recerca, la consecució de l’ocupació i el canvi del mateix en situacions de crisis.

   Data d’inici: 01/06/1994

   Data fi: 01/06/1997

   Finançament: DGICYT- Ministerio de Educación y Ciencia (PB93-0832)

   Investigador responsable: Fausto Miguélez (coord.)

   Equip: Carlos Lozares, Andreu Lope, Pedro López, Antonio Martín, Óscar Rebollo, Clara Llorens, Joel martí, Joan Miquel Verd, Enric Sanchis (Universitat de València)

   Documents i publicacions: 

   Lope, A., López P., Lozares, C., Martín, A.,Miguélez, F., Llorens, C., Martí, J., Verd, J.M., (2000), ¿Sirve la formación para el empleo?. Madrid, Consejo Económico y Social

  • Relacions en processos de transició política. Estudi comparat de models: Argentina, Espanya

   L’objectiu d’aquest estudi comparatiu és realitzar una aproximació bibliográica a les relacions laborals durant el procés de transició des de règims autoritaris a democràcies pluralistes. La transició espanyola i el seu procés de consolidació constitueïx avui un model de referència per a nombrosos països i es coneix com a exemple del model de transició denominat de reforma pactada/ruptura pactada, que ha possibilitat una transició suau i sense traumes socials importants. Per això és de summe interès comparar els casos d’Argentina, Cuba, Mèxic i Espanya, a fi d’observar les similituds i generalitats comunes que ens permetin esbossar alguns elements teòrics sobre les transicions.

   Data d’inici: 01/11/1993

   Data fi: 01/03/1996

   Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia- Subdirección General de Cooperación Internacional

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Antonio Martín, J. Carlos Torre (Instituto Torcuato di Tella-Buenos Aires. Universidad de San Diego-California.)

  • Perfil socio-laboral de l’atur femení a Espanya

   L’atur femení és un dels trets que caracteritza el mercat de treball a Espanya en aquests últims anys. Bona part de les raons que expliquen aquest fenomen té el seu origen en la interacció entre el treball productiu i el treball reproductor que les dones realitzen. Aquest estudi pretén analitzar l’atur femení caracteritzant els diferents tipus existents, segons la seva participació en aquests tipus de treballs.
   L’interès d’aquesta investigació és ajudar al disseny de les polítiques d’ocupació femenina.

   Data d’inici: 01/07/1993

   Data fi: 30/09/1994

   Finançament: Ministerio de Asuntos Sociales – Instituto de la Mujer

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer, Alfonso Romero

   Documents i publicacions:

   Carrasquer P., Romero A., Torns T., “Perfil sociolaboral del paro femenino en España“, Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, Madrid, 1995

  • Transformacions del treball i el benestar social

   El projecte pretén analitzar alguns dels canvis més rellevants que estan tenint lloc al nostre país en l’àmbit del treball. Existint ja estudis sobre els aspectes més estructurals d’aquests canvis, com ara l’atur, les transformacions de l’estructura de l’activitat, el treball submergit, etc., la nostra intenció és avançar en les possibles novetats que avui té el contingut mateix del treball. És a dir, pretenem analitzar tant els seus aspectes objectius (qualificació, seguretat o inseguretat, relació amb la tecnologia, condicions de salut, ingressos obtinguts) com els seus aspectes subjectius.
   El que significa aprofundir en el significat del treball en relació al projecte de vida que les persones construeixen, amb la consideració social i la satisfacció personal que obtenen, etc.
   Les conclusions de l’estudi estan orientades fonamentalment a la recerca d’elements que facilitin l’elaboració de polítiques de benestar tant en el treball com fora d’ell, així com el coneixement de les noves característiques del treball.

   Data d’inici: 01/12/1990

   Data fi: 01/03/1994

   Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia-Dirección General de Investigación Científica y Técnica (PB89-0317)

   Investigador responsable: Fausto Miguélez (coord.)

   Equip: Carlos Lozares, Teresa Torns, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Pedro López, Antonio Martín, Óscar Rebollo, Xavier Coller, Màrius Domínguez, Alfonso Romero, Vicent Borràs, Immaculada Pastor, Elisabet Tejero

   Documents i publicacions: 

   Monogràfic Revista PAPERS, nº 55 (1998): https://papers.uab.cat/issue/view/v55

  • Innovació tecnològica i canvis en la gestió de la mà d’obra

   El projecte consisteix en un recull exhaustiu de material bibliogràfic, documental i estadístic publicat fins el moment. Tot triant els aspectes que més ens interessen, hem fet una selecció de tot allò que ens permetés – després de debatre’ls- crear un marc teòric sobre les qüestions que configuren el nostre objecte d’estudi: les relacions entre IT i canvis en la gestió de la mà d’obra.

   Data d’inici: 01/10/1990

   Data fi: 01/10/1991

   Finançament: CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica)

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Adela Ros Hijar

   Documents i publicacions:

   Lope Peña, Andreu; Martin, Antonio; Torns, Teresa; Coller, Xavier (1994): Innovació tecnològica : ocupació, gestió de la mà d’obra i canvis organitzatius a les empreses. Barcelona: Fundació Jaume Bofill

  • Noves professions per a l’organització social de la cura quotidiana

   La necessitat d’atendre les noves necessitats socials que han sorgit arran dels canvis esdevinguts en les societats del benestar contemporànies, en aquestes dues últimes dècades, sembla fora de dubte. Necessitats de les quals, si bé pot qüestionar-se la seva novetat, la majoria dels especialistes no dubten a relacionar amb les transformacions demogràfiques, els canvis en la família i la denominada incorporació de les dones en el mercat de treball. Unes transformacions que han donat lloc a la denominada “crisi de les cures” i l’aparició d’unes necessitats socials que, noves o no, requereixen ser ateses de manera diferent. En aquest sentit, els diagnòstics realitzats fins avui sobre el volum i característiques de tals necessitats, tant a Espanya com a Europa, acostumen a pensar en solucions que procedeixen, en la seva majoria, de l’àmbit de les polítiques socials i això provoca que a gaire bé no siguin contemplades des de les polítiques de promoció de l’ocupació o la activitat econòmica. Per tant, s’oblida que l’ocupació que pot i ha de generar-se entorn de l’aquí anomenada organització social de la cura pot crear ocupació i promoure una major equitat social, atès que afecta de ple al benestar quotidià de la ciutadania. Un benestar que, en l’actualitat, procuren les dones de les famílies però que, en un futur immediat i donada la urgència de la situació, ha de ser contemplat per serveis públics o comunitaris, igual que s’ha fet amb l’educació o la sanitat.

   L’objectiu principal d’aquest projecte és explorar les possibilitats efectives de creació de nous perfils professionals capaços d’atendre el conjunt de necessitats socials relacionades, principalment, amb l’atenció i la cura de les persones en la seva vida quotidiana.

   Data d’inici: 22/12/2011
   Data fi: 21/12/2013
   Finançament: Instituto de la Mujer
   Referència oficial: 2011-0004-INV-00120
   Investigador responsable: Teresa Torns
   Equip: Vicent Borràs, Sara Moreno, Carolina Recio

   Documents i publicacions:

   Torns, Teresa; Borràs, Vicent; Moreno, Sara; Recio, Carolina (2014): Nuevas profesiones para la organización social del cuidado cotidiano. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Instituto de la Mujer

   MORENO-COLOM, Sara; RECIO CÁCERES, Carolina; BORRÀS CATALÀ, Vicent; TORNS MARTÍN, Teresa (2016): “Significados e imaginarios de los cuidados de larga duración en España. Una aproximación cualitativa desde los discursos de cuidadoras”. Papeles del CEIC, vol. 2016/1, nº 145 . [http://dx.doi.org/10.1387/pceic.15195]

   RECIO CÁCERES, Carolina; MORENO-COLOM, Sara; BORRÀS CATALÀ, Vicent; TORNS, Teresa (2015): “La profesionalización del sector de los cuidados”. Zerbitzuan: revista de servicios sociales, Núm. 60 (Diciembre 2015), 179-193. [http://dx.doi.org/10.5569/1134-7147.60.12] .

   MORENO-COLOM, Sara; RECIO CÁCERES, Carolina; TORNS MARTÍN, Teresa; BORRÀS CATALÀ, Vicent (2016): “Long-term care in Spain: Difficulties in professionalizing services”. Women & Aging, DOI: 10.1080/08952841.2015.1125699 .

  • La “flexicurity” a Itàlia i Espanya: Treball, Benestar i Qualitat de Vida

   El projecte preten avaluar la capacitat que institucions i actors locals, tenen d’interpretar i implementar, d’una forma innovadora, la legislació en matèria de polítiques socials i d’ocupació.
   L’anàlisi té també en compte les característiques del context socio-econòmic -processos i actors- i en quina mida les mateixes poden afavorir la sostenibilitat social de la flexibilitat.

   Data d’inici: 01/01/2008

   Data fi: 01/12/2009

   Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia

   Referència finançament: HI2007-0104

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Pilar Carrasquer, Fausto Miguélez, Óscar Molina

   Documents i publicacions:

   LEONARDI, Laura ; MARTÍN-ARTILES, Antonio; MOLINA, Oscar; CALENDA, Davide; CARRASQUER OTO, Pilar (2011): “¿Es exportable la flexiseguridad?. Un estudio comparado entre Italia y España“. Cuadernos de Relaciones Laborales. Núm. 29-2, pp. 417-443

  • Estudi comparat de casos sobre la influència mútua entre el capital i la integració socials i la inserció, estabilitat, promoció i qualificació en l’ocupació

   L’objectiu general del projecte consisteix a examinar la correspondència o influència mútua entre, d’una banda, la pertinença a determinats col·lectius socials, caracteritzats i identificats segons la distribució i/o apropiació dels recursos de diferents tipus de Capital Social, (CS) i, de l’altra, el grau d’Inserció, Estabilitat, Promoció i Qualificació (IEPC) en l’àmbit de l’ocupació, intervenint el mecanisme de la Integració Social (IS) i sota el marc conceptual i operatiu de la Teoria i Anàlisi de les Xarxes Socials (TARS).

   Els col·lectius comparats es caracteritzaran pel temps de residència o estada a Catalunya de les persones de cada col·lectiu i dels seus progenitors immediats, pel nivell d’urbanització de residència i pel gènere. Es parteix, com supòsit general, que la influència indicada és recíproca degut al fet que la Inserció, Estabilitat, Promoció i Qualificació en l’ocupació, s’inscriu en un Capital i àmbit, com és el productiu i econòmic, que, al seu torn, retroalimenta el Capital Social, la Integració Social i els altres tipus de capital.

   :

   Data d’inici: 01/12/2008

   Data fi: 01/12/2011

   Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación

   Investigador responsable: Carlos Lozares

   Equip: Joel Martí, José Luis Molina, Joan Miquel Verd, Pedro López Roldán, Ramon de Alós-Moner, Oriol Barranco, Mireia Bolíbar, Irene Cruz

   :

   Documents i publicacions:

   Bolívar, Mireia; Martí, Joel; Lozares, Carlos (2013): “Aplicaciones de los métodos mixtos al análisis de las redes personales de la población inmigrada”. EMPIRIA Revista de Metodología, núm. 26, pp. 89-116 .

   Bolívar, Mireia (2011): “Las asociaciones en las redes personales. ¿Mecanismo de integración de la población inmigrante?”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

   Cruz, Irene; Verd, Joan Miquel (2011): “Densidad, clase social y apoyo expresivo”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

   Cruz, Irene; Verd, Joan Miquel (2013): “La fuerza de los lazos: una exploración teórica y empírica de sus múltiples significados”. EMPIRIA Revista de Metodología de Ciencias Sociales, núm. 26, pp. 149-174.

   López-Roldán, Pedro: Alcaide, Vanessa (2011): “El capital social y las redes personales en el estudio de las trayectorias laborales”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

   Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro; Bolívar, Mireia; Muntanyola, Dafne (2013): “La centralidad en las redes sociales: medición, correlación y aplicación”. Metodología de Encuestas, Vol. 15, pp. 77-97.

   Lozares, Carlos; Martí, Joel; Molina, José Luis; García-Macías, Alejandro (2013): “La cohesión-integración versus la fragmentación social desde un perspectiva relacional”. Metodología de Encuestas, Vol. 15, pp. 57-75.

   Lozares, Carlos; Verd, Joan Miquel; Barranco, Oriol (2013): “El potencial analítico de las redes socio-métricas y ego-centradas: una aplicación al estudio de la cohesión-integración de colectivos sociales”. EMPIRIA Revista de Metodología de Ciencias Sociales, Núm. 26, pp. 35-62 .

   Lozares, Carlos; Verd, Joan Miquel; Cruz, Irene; Barranco, Oriol (2013): “Homophily and heterophily in personal networks. From mutual acquaintance to relationship intensity”. Quality & Quantity International Journal of Methodology .

   Lozares, Carlos (2012): “La cohesión, vinculación e integración social desde el prisma del capital social y las redes sociales”, en Inmigración, ciudadanía y gestión de la diversidad . Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, pp. 123-152.

   Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro (2012): “El atributismo estructural y el interaccionismo estructural en ciencias sociales: ¿concepciones alternativas, antagónicas o complementarias?”. Metodología de Encuestas, Vol. 14, pp. 25-44 .

   Lozares, Carlos (2012): “La cohesión, vinculación e integración social desde el prisma del capital social y las redes sociales”, en Inmigración, ciudadanía y gestión de la diversidad . Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, pp. 123-152

   Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro; Verd, Joan Miquel; Martí, Joel; Molina, José Luis (2011): “Cohesión, Vinculación e Integración sociales en el marco del Capital Social”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

   Lozares, Carlos; López-Roldán, Pedro; Verd, Joan Miquel; Martí, Joel, Bolívar, Mireia; Cruz, Irene; Molina, José Luis (2011): “El análisis de la Cohesión, Vinculación e Integración sociales en las encuestas EgoNet”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

   Lozares, Carlos; Sala, Mireia (2011): “Capital Social, cohesión social y uso de la lengua “. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

   Lozares, Carlos; Verd, Joan Miquel (2011): “De la homofilia a la cohesión social y viceversa”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1 (http://revista-redes.rediris.es).

   Martí, J., Bolíbar, M., & Lozares, C. (2017). “Network cohesion and social support. Social Networks”, 48, 192–201. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2016.08.006

   Molina, José Luis; Bolívar, Mireia; Cruz, Irene (2011): “La dispersión geográfica de las redes personales: cálculo y significado”. REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.20,#1

   Informe de Difusió: Les Xarxes Socials a Catalunya: un estudi de casos comparatius entre col·lectius de la població catalana

  • Immigració i crisi econòmica. La situació de Catalunya

   L’objectiu de la recerca és l’anàlisi del fenomen migratori des de les implicacions que té per als països d’origeni els països de destí, des del punt de vista de la seva influència en el model d’ocupació, la qual cosa significa veure com s’interrelacionen les necessitats del mercat de treball amb l’oportunitat de la regulació i la necessitat de cohesió social.

   Data d’inici: 01/01/2009

   Data fi: 01/04/2010

   Finançament: Centre d’Estudis d’Opinio

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Ramon de Alós-Moner, Antonio Martín Artiles, Pedro López-Roldán, Óscar Molina, Albert Recio, Sara Moreno, Fernando Esteban

  • El canvi del model d’ocupació a Espanya

   Aquesta recerca parteix del fet que en el període 1997-2006 la població activa total a Espanya ha experimentat un augment espectacular, passant de 13,2 milions a 19,5 milions. D’aquests 6 milions d’increment, més de 3 milions són deguts a la població immigrada. Podria dir-se doncs, que la presència d’aquest col·lectiu caracteritza una dècada que ha vist com les dones espanyoles eren també protagonistes d’un augment no tan nombrós però, tant o més significatiu, si ho comparem amb les dècades anteriors. Ambdós col·lectius són, doncs, claus en alguns dels canvis esdevinguts recentment en el mercat de treball a Espanya. Però per a entendre el que està passant, creiem que la perspectiva que hem d’abraçar és la del model d’ocupació i no simplement la del mercat de treball. Així les preguntes que sorgeixen davant aquestes dades i que ens plantegem en aquesta investigació són: quins canvis i de quina envergadura han introduït aquests increments de la participació de dones i immigrants en el model d’ocupació espanyola, particularment en certs sectors?; podem parlar de modernització del mateix en el sentit d’avançar en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i en la superació de conseqüències discriminadoras derivades de la divisió tradicional del treball entre els gèneres?

   Data d’inici: 01/01/2009

   Data fi: 01/12/2011

   Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación

   Referència finançament: CSO2008-01321

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Teresa Torns, Antonio Martín Artiles, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Vicent Borràs, Albert Recio, Sara Moreno

   Documents i publicacions: 

   BORRÀS, Vicent; CARRASQUER, Pilar; MORENO, Sara; TORNS, Teresa (2012): “Trayectorias laborales y de vida. Una aproximación al modelo de empleo español”. INGURUAK Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, núm. 51-52, pp.131-146.

   MIGUÉLEZ, Fausto; ALÓS, Ramon; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MARTÍN, Antonio; MOLINA, Óscar; MORENO, Sara (2012): “Immigrant career paths and social structure: the case of Spain”. CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali, Num. 3/Giugno , pp. 63-78.

   TORNS, Teresa; MORENO, Sara; BORRÀS, Vicent; CARRASQUER, Pilar (2012): “Mercato del lavoro e immigrazione in Spagna: disuguaglianze di genere e di etnia”. CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali, Nun. 3 Giugno, pp. 79-90.

   BORRÀS CATALÀ, Vicent; MORENO COLOM, Sara; CASTELLÓ SANTAMARIA, Laia; GRAU CASAJUST, Anna (2012): “Male Hegemony in Decline? Reflections on the Spanish Case”. Men and Masculinities, 15(4), pp. 406-423. DOI: 10.1177/1097184X12455399.

   MARTÍN ARTILES, Antonio.; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MOLINA, Oscar; MORENO, Sara; ESTEBAN, Fernando (2011): “Movilidad ascendente de la inmigración en España: ¿asimilación o segmentación ocupacional?”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 96 (4),, pp. 1311-1338.

   MARTÍN ARTILES, Antonio; LÓPEZ ROLDÁN, Pedro; MOLINA, Oscar; MORENO, Sara Moreno; ESTEBAN, Fernando Osvaldo (2011): “Trayectorias laborales y asimilación ocupacional de la inmigración”. Sociología del Trabajo, Nº 72, pp. 41-62.

   TORNS, Teresa; CARRASQUER, Pilar; MORENO, Sara; BORRÀS, Vicent (2013): “Career Paths in Spain: Gendered division of Labour and Informal Employment”. Revue Interventions économiques [En ligne], 47 | 2013, URL : http://interventionseconomiques.revues.org/1935

   Torns, Teresa; Borràs, Vicent; Carrasquer, Pilar; Moreno, Sara; Castelló, Laia; Grau, Anna (2011): Trayectorias laborales y de vida. Una aproximación al modelo de empleo español. QUIT Working Paper, nº17.

   Las políticas de inmigración, las poíticas de igualdad y de conciliación y las políticas activas de empleo y formación ocupacionas: su influencia sobre el modelo de empleo. Informe de investigación.

   Informe sobre el mercado de trabajo. Informe de Investigación.

  • Noves estratègies per a la Immigració: requalificació per a un nou mercat de treball

   La crisi econòmica, que ha incrementat en dos anys i mig la xifra d’aturats de forma espectacular fins a depassar els quatre milions, ha provocat un gir dràstic en les necessitats del mercat de treball que, fins a 2008 es nodrien d’immigració i d’incorporació primerenca de molts joves (sovint a costa de l’abandonament dels estudis) i dones. Els riscos que planteja aquesta situació, que pot prolongar-se durant bastants anys, són elevats i la seva resolució complexa, ja que afecta a tres col•lectius de persones força diferents però que han de ser considerats conjuntament, si volem que les possibles sortides contribueixin a millorar la cohesió social i a reduir situacions potencialment conflictives. El primer risc és que una part molt important d’aquests joves aturats entri en una fase d’exclusió social, en allargar-se un període de la vida en la qual la seva activitat alterna períodes de desocupació amb períodes d’ocupació temporal i poc qualificat. Un segon risc es refereix als immigrants i a la possibilitat que, al no tenir ocupació regular, optin per entrar en l’economia submergida en comptes de tornar al seu país. Hi ha prou evidència que això ja està succeint, la qual cosa no només dificultarà la seva integració en aquesta societat, sinó que contribuirà a deteriorar les condicions de treball del conjunt de la població activa. El tercer risc té a veure amb el procés de ràpida incorporació de les dones al mercat de treball que ha tingut lloc en els últims 15 anys, atès que una recessió amb desocupació elevada podria suposar un fre a aquest procés i un retorn a casa de moltes dones en acabar la joventut.
   L’objectiu general d’aquest projecte d’investigació és doble: d’una banda, realitzar un diagnòstic que permeti veure –comparativament amb un col·lectiu similar d’autòctons- les potencialitats d’aquesta mà d’obra basant-nos tant en els seus nivells formatius com en els seus itineraris laborals fins el moment de la desocupació; per un altre proporcionar elements per elaborar línies estratègiques de requalificació i adaptació a les necessitats de la nova economia.

   Data d’inici: 01/01/2011

   Data fi: 01/03/2013

   Finançament: Recercaixa – ACUP (Convocatòria 2010)

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Óscar Molina, Pedro López Roldán, Carolina Recio, Alejandro Godino, Zyab Ibáñez

   Documents i publicacions: 

   MIGUÉLEZ, Fausto; MOLINA, Óscar; IBÁÑEZ, Zyab; GODINO, Alejandro; RECIO, Carolina (2013): Nuevas Estrategias para la Inmigración: Recualificación para un nuevo mercado de trabajo. QUIT Working paper series, 18.

  • Avaluació de les Polítiques del Mercat de Treball en el Sud d’Europa: la importància dels actors

   El projecte analitza les condicions en termes institucionals i de polítiques d’ocupació, que permetin augmentar l’eficàcia de les polítiques del mercat de treball a Portugal i Espanya.
   Al llarg dels últims quinze anys, el paradigma de flexicurity s’ha convertit en l’esquema dominant per orientar les polítiques d’ocupació als països de la UE. Mesures actives (sobretot a través de la formació) constitueixen l’eix principal de les polítiques d’ocupació. No obstant això, malgrat l’augment en els recursos destinats a les polítiques actives i de forma més general, l’èmfasi creixent en les polítiques de flexicurity, els resultats tant pel que fa a la creació quantitativa d’ocupació com la millora de la qualitat en les seves condicions han estat modests. En particular, l’escassa eficàcia d’aquestes polítiques ha quedat palesa durant la recent crisi econòmica, que ha suposat en gran mesura un abandó de molts dels aspectes del paradigma d’activació. Encara que en gran mesura aquests pobres resultats són una conseqüència de les característiques estructurals de les economies del sud d’Europa, existeixen indicis que ens fan pensar també en la necessitat de re-avaluar les condicions institucionals que afavoreixen una major efectivitat a les polítiques d’ocupació. Aquest constitueix l’objectiu principal del projecte, que analitzarà comparativament, entre altres aspectes, les complementarietats institucionals i entre polítiques.

   Data d’inici: 01/12/2011

   Data fi: 01/12/2013

   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad

   Investigador responsable: Oscar Molina (España) / Alan Stoleroff (Portugal)

   Equip: Fausto Miguélez, Antonio Martín-Artiles, Alejandro Godino

  • Treball, cura, vida personal i ordre social en el món de la vida de la societat espanyola

   La història recent de la societat espanyola es pot interpretar com un llarg i conflictiu procés de construcció i institucionalització d’un ordre social en què s’articulen, d’una manera particular i específica, tres classes d’activitat: el “treball (professional)”, el de “cura” (com a expressió condensada del conjunt d’activitats domèstiques) i el “lleure” (entès com el conjunt d’activitats individuals orientades al desenvolupament i gaudi personal). Cadascuna d’aquestes activitats s’exerceix en un medi institucional particular (relació salarial, relació domèstica, relació amb si mateix) ia cadascuna se’ls assigna un ordre de preferència de classes d’individus, en el qual juga un paper clau les relacions de gènere. Com a components de l’ordre social, el significat i el valor atribuïts a cadascuna d’elles així com a la seva articulació tenen un caràcter normatiu – l’ordre social es presenta com un ordre just – i, per hegemònics que arribin a ser, són sempre socialment discutits i disputats.
   Prenent com a punt de partida aquesta interpretació de l’ordre social i la manera com ha estat institucionalitzat en el cas espanyol, ens proposem investigar les diferents formes de concebre, entre la població espanyola, la definició i el valor atribuïts al “treball”, a la “cura “i al “oci “així com la seva articulació (l’ordre social): operem amb la hipòtesi que diferents” condicions socials “(Weber), definides per les diferents posicions ocupades i exercides en cada un dels àmbits d’activitat considerats, són portadores de diferents formes de definir aquest ordre. Ens interessa fer veure i subratllar no només els trets que s’assemblen i distingeixen cadascuna de les diferents formes particulars de concebre l’ordre social, sinó també fer veure i subratllar la seva relació de distància i / o proximitat amb l’ordre social institucionalitzat.

   Data d’inici: 01/12/2011

   Data fi: 01/01/2014

   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad

   Referència finançament: CSO2010-19450

   Investigador responsable: Carlos Prieto (Universidad Complutense de Madrid)

   Equip: Sofía Pérez de Guzmán Padrón, Teresa Torns, Pilar Carrasquer

   Documents i publicacions:

   Carrasquer, Pilar (2013): “El redescubrimiento del trabajo de cuidados: algunas reflexiones desde la sociología”, Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 31.

  • L’escletxa salarial i l’escletxa de cura. Dos factors de desigualtat de gènere

   L’impacte del treball domèstic i de cura, majoritàriament en mans de les dones, en la vida laboral de les persones treballadores i, per tant, en els seus salaris, ha estat objecte d’una creixent atenció per parts de les ciències socials. Diferents normatives i lleis de conciliació de la vida laboral i personal-familiar han estat aprovades en tots els països europeus, però ni els estudis amb les seves recomanacions, ni les normatives han permès eliminar l’escletxa salarial de gènere.
   D’una banda, l’escletxa salarial roman com un factor de desigualtat i discriminació de gènere en les nostres societats i, d’altra banda, hi ha l’anomenada escletxa de cura, és a dir, la que resulta de la desigual dedicació de dones i homes a treball domèstic i la cura de les persones. La persistència de les dues escletxes en societats, en molts altres aspectes, igualitàries, apunta al caràcter estructural i normatiu de les desigualtats que les originen.
   L’objectiu principal del projecte és analitzar, tant estadística com discursivament, la bretxa salarial de gènere i la relació entre la bretxa salarial de gènere i la bretxa de gènere de cures.

   Data d’inici: 03/12/2014

   Data fi: 15/10/2015

   Finançament: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la Mujer – EEA Grants (Exp. 128-CNBR025)

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Carolina Recio, Núria Sánchez Mira, Albert Trinidad

  • L’ocupabilitat dels joves: formació, gènere i territori

   La desocupació i la precarietat són els trets que millor defineixen el mercat laboral actual i que, cada vegada més, afecten a diferents col·lectius socials. Des d’una perspectiva històrica, els joves sempre han format part dels grups més perjudicats com a conseqüència de les crisis d’ocupació que han tingut lloc en el conjunt de la Unió Europea. Durant l’any 2013, el 23.5% dels joves de la UE menors de 25 anys no va trobar treball, sent el cas d’Espanya, juntament amb Grècia, un dels més alarmants, amb una taxa d’atur juvenil del 55.5%. Però a diferència de períodes anteriors, la situació vigent incorpora tres novetats: el volum de joves que volen treballar i no troben treball; el perfil masculí dels desocupats; i la inactivitat com una resposta individual a l’atur i a la precarietat perllongada.
   En aquest context, aquest projecte es pregunta fins a quin punt les conseqüències de la crisi d’ocupació estan sostraient pes al treball productiu en el projecte de vida dels joves, especialment els masculins que viuen en territoris amb escassa tradició industrial. La pèrdua de centralitat de l’ocupació en la identitat masculina es veu reforçada en el cas dels joves amb nivells més baixos de qualificació, als quals l’oferta formativa els resulta molt poc atractiva i està lluny de ser percebuda com un valor actiu per buscar ocupació. Amb tot, sorgeix la necessitat d’analitzar les possibilitats d’ocupabilitat dels joves incorporant la formació, el gènere i el territori com a factors explicatius centrals que permeten superar la disjuntiva entre l’oferta i la demanda del mercat de treball.
   Els objectius del projecte són:
   a) Explorar les potencialitats de l’oferta de formació professional i de la demanda de mà d’obra qualificada del mercat de treball per millorar les possibilitats d’ocupació dels joves incorporant en l’anàlisi la identitat de gènere i l’especificitat territorial;
   b) Explorar els processos de construcció de les identitats masculines i femenines amb la finalitat de detectar les aptituds, interessos i habilitats dels joves a partir dels quals definir trajectòries de re-qualificació
   c) explorar les experiències formatives reeixides vinculades a l’estructura productiva del territori considerant la importància de la dimensió local.
   Aquests objectius exigeixen una estratègia metodològica de caràcter qualitatiu capaç d’explorar els processos d’inserció laboral dels joves – tenint en compte el gènere, la formació i el territori– i determinar si els canvis en aquests processos comporten la transformació de la construcció de la identitat entorn del valor del treball entre les persones joves, especialment entre els joves masculins. Així mateix, la importància del context territorial exigeix una aproximació específica. Per això s’ha plantejat una metodologia que permeti realitzar treball de camp en tres comunitats autònomes diferents: Castella-la Manxa, País Basc i Catalunya. L’objectiu és poder atendre la diversitat de factors territorials i institucionals que intervenen en la configuració de la problemàtica. En última instància, els resultats del projecte busquen replantejar les propostes polítiques orientades a millorar l’ocupabilitat dels joves.


   Data d’inici: 01/01/2015
   Data fi: 31/12/2018
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CSO2014-59753-P)
   Referència finançament: CSO2014-59753-P
   Investigador responsable: Vicent Borràs Català
   Equip: Matxalen Legarreta (UPV), Sara Moreno Colom (UAB), Paloma Candela Soto (UCLM), Albert Recio Andreu (UAB)
   Web relacionada: http://pagines.uab.cat/eject/

   Documents i Publicacions:

   Moreno-Colom, S., Trinidad, A., Alcaraz, N., & Borràs Català, V. (2020). Neither studying nor working: free time as a solution? Journal of Youth Studies, 1-17.

   Borràs Català, Vicent; Moreno Colom, Sara; Candela Soto, Paloma; Legarreta Iza, Matxalen (2019). “Jóvenes en perpetuo tránsito hacia ninguna parte”. Revista Española de Sociología, 28 (2), 365-380.

   Borràs Català, Vicent; Moreno, Sara; Candela Soto, Paloma; Legarreta, Matxalen (2019). La empleablidad de l@s jóvenes : formación, genero y territorio (EJECT: Informe final de proyectos de I+D+i. CSO2014-59753-P.

   Candela, Paloma (2018): “El lastre de las desigualdades de género en la educación y el trabajo: jóvenes castellano-manchegas atrapadas en la precariedad”. Sociología del Trabajo, nº92, 125-146.

   Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent; Trinidad Jiménez, Albert (2017): “Ni escuela, ni trabajo: el tiempo libre como un oasis obligado en medio de la nada”. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, Vol. 4, 99-111.

  • La bretxa salarial com a fenomen multidimensional. Anàlisi de barreres institucionals, organitzacionals i culturals. Propostes per a la intervenció – BRIDGES

   La bretxa salarial (BS) és una de les expressions més notòries de les desigualtats de gènere al mercat de treball, que incideix directament sobre les condicions de treball i de vida de les dones. D’aquí la seva transcendència en les agendes pública i acadèmica. La reducció de la BS és un objectiu europeu d’ocupació lligat a la consecució de la igualtat d’oportunitats i a la independència econòmica de les dones. En termes de condicions de treball i d’ocupació, la BS és un indicador de situacions i de trajectòries laborals i professionals clarament diferenciades per raó de gènere. Així mateix, aquesta al·ludeix a les percepcions i valors diferencials atorgats al treball d’homes i de dones, així com al seu reconeixement en termes professionals. Més enllà de l’àmbit estricte del mercat de treball, la BS exemplifica el vincle entre l’activitat laboral i les responsabilitats domèstiques i familiars que pesen, sobretot, sobre les dones adultes. En termes de condicions de vida els efectes de la bretxa salarial són clars, tant en termes de recursos presents per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària, com en el futur accés a prestacions de jubilació.
   En aquest context, les polítiques orientades a la reducció de la BS semblen haver tingut un èxit escàs. A què és degut? Quins són els obstacles que dificulten la viabilitat o l’eficàcia d’aquestes polítiques? A què es deu la disparitat en l’abast de la BS? Existeixen entorns sectorials o empresarials més o menys proclius a les desigualtats salarials? Quin paper juguen les percepcions i imaginaris sobre l’ocupació femenina? Com es pot fer front a aquestes possibles barreres? Aquestes són les principals preguntes que es planteja aquest projecte. Per respondre a elles, es planteja una aproximació als nivells sectorial i d’empresa, que posi especial atenció en la identificació dels factors institucionals, organitzacionals, i culturals o simbòlics, que o bé fomenten o bé podem contribuir a minimitzar la BS. Sota aquesta òptica, el projecte es planteja un doble objectiu. D’una banda, pretén indagar en aspectes del fenomen poc estudiats fins al moment. Per altra banda, pretén aportar idees i instruments que permetin contribuir a eradicar aquesta forma de desigualtat de gènere. En aquest sentit, la participació dels agents socials i institucions concernides per aquesta qüestió constitueix una dimensió clau del projecte. Amb aquesta finalitat, s’ha previst la creació d’un Consell Assessor, format tant per expertes com per representants d’institucions i organitzacions directament implicades en la problemàtica de la BS. A més de la seva contribució a la disseminació i aplicabilitat dels resultats obtinguts, aquest Consell suposa una garantia de participació externa, al llarg del procés d’investigació.

   Data d’inici: 15/02/2016

   Data fi: 14/02/2018

   Finançament: Programa RECERCAIXA-ACUP

   Referència oficial: 2015ACUP

   Investigadora responsable: Pilar Carrasquer

   Equip: Núria Sánchez Mira, Martí López Andreu, Albert Trinidad Jiménez, Carolina Recio

   Web relacionada: http://pagines.uab.cat/brechasalarial/

   Publicacions derivades:

   Sánchez-Mira, Núria; Serrano Olivares, Raquel & Carrasquer Oto, Pilar (2021). A matter of fragmentation? Challenges for collective bargaining and employment conditions in the Spanish long-term care sector. Transfer: European Review of Labour and Research27(3), 319–335.

   Sánchez-Mira, Núria; Serrano Olivares, Raquel; Carrasquer Oto, Pilar (2020). «What slips through the cracks: The distance between regulations and practices shaping the gender pay gap». Economic and Industrial Democracy.

   Sánchez Mira, Núria; Serrano Olivares, Raquel; Carrasquer, Pilar (2020). «Sectoral dynamics of the gender pay gap : an interdisciplinary approach». QUIT Working paper series, n. 25.

   Serrano Olivares, Raquel; Carrasquer, Pilar; Sánchez Mira, Núria (2019). «El papel de la regulación convencional en la caracterización sectorialmente específica de la brecha salarial de género». Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 6, p. 37-64.

   Sánchez-Mira, Núria (2017). «La bretxa salarial de gènere en dades». Eines per a l’esquerra nacional, [en línia], 2017, Núm. 28, p. 68-78,

   Carrasquer Oto, Pilar; Sánchez Mira, Núria; López Andreu, Martí (2017). «La intervención sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Análisis de barreras institucionales, organizacionales y culturales». A M.R. Herrera-Gutierrez i G. Jaraiz Arroyo  (Coord) PACTAR EL FUTURO: Debates para un nuevo consenso en torno al Bienestar’ Actas del VI Congreso de REPS. Sevilla, 16 y 17 de febrero de 2016.

  • Impacte de la formació a l’empresa sobre les trajectòries laborals dels joves. Propostes de millora – IMFORTRA

   L’objectiu és estudiar la Formació “a” l’empresa, la seva articulació amb el Catàleg Nacional de Qualificacions (CNC) i la seva influència en les trajectòries laborals dels joves. La formació “en“ l’ocupació és avui un element important en les Polítiques Actives d’Ocupació destinades a la inserció laboral dels joves impulsades per les polítiques de la Unió Europea (European Commission, 2011). El Sistema Integrat de Formació per a l’Ocupació (SIFE) distingeix entre formació “en” l’empresa i la formació “per a” l’ocupació proporcionada pel sistema educatiu i per la formació ocupacional. Tots dos conceptes es tracten avui d’articular per facilitar el reconeixement de les competències professionals i la mobilitat laboral a Europa, partint de la importància de la formació com a factor clau per obtenir i mantenir una ocupació en la societat del coneixement (Estratègia 2020). Quines són les diferències en les trajectòries laborals dels joves que reben formació en l’empresa i obtenen reconeixement de les competències adquirides i aquells altres que no la reben? Quins continguts formatius es proposen i es reconeixen? Què pot aportar l’experiència de formació dual alemanya al cas espanyol? A això vol respondre aquesta recerca.

   Data d’inici: 01/01/2016
   Data fi: 31/12/2019
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad
   Referència finançament: CSO2015-68134-R
   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles, Andreu Lope Peña
   Equip: Pilar Carrasquer, Oscar Molina, Daniel Barrientos, Benjamí Moles

   Documents i Publicacions:

   Barrientos, Daniel; Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Carrasquer, Pilar (2019). La FP dual y la transición de los jóvenes al mercado de trabajo: la visión de los agentes sociales. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, 6, 75-94.

   Barrientos, Daniel; Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Carrasquer, Pilar (2020). Propuestas para mejorar y expandir la FP dual. Dipòsit Digital de Documents de la UAB https://ddd.uab.cat/record/219313

   Barrientos , Daniel (2021). La FP dual y el fomento del empleo juvenil. Gaceta sindical. Reflexión y debate,36, 153-176

   Lope, Andreu (2019). Formación ante los cambios tecnológicos y hacia un nuevo modelo económico y social. Gaceta Sindical, 32, 303-324

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Carrasquer, Pilar; Molina, Oscar; Moles, Benjamí; Barrientos, Daniel (2017):  Impacto de la formación en la empresa sobre las trayectorias laborales de los jóvenes.  Definición del marco conceptual. Reflexiones en torno al reto de la formación en la empresaQUIT Working paper series, 21.

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Carrasquer, Pilar; Molina, Oscar; Barrientos, Daniel; Moles, Benjamí (2017): Adecuación y demanda de formación en la empresa. La inencontrable adecuación entre formación y ocupaciónAnuario IET de trabajo y relaciones laborales, vol. 4.

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Barrientos, Daniel; Moles, Benjamí (2018): Aprendiendo a trabajar: trayectorias y discursos. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 164, 115-134. 

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Barrientos, Daniel; Moles, Benjamí; Carrasquer, Pilar; Molina, Oscar (2018): Transición, trayectorias y discursos. Análisis de grupos de discusión. QUIT Working paper series, 23.

   Martín-Artiles, Antonio; Barrientos, Daniel; Moles, Benjamí, LOPE, Andreu (2019). Política de formación dual: discursos con Alemania en el imaginarioPolítica y Sociedad, 56 (1), 145-167. 

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Carrasquer, Pilar; Molina, Óscar (2019). Aprendizaje basado en el trabajo: trayectorias laborales discontinuasCuadernos de Relaciones Laborales37(1), 203-229.

   Martín-Artiles, Antonio; Lope, Andreu; Barrientos, Daniel; Moles, Benjamí; Carrasquer, Pilar (2020). The rhetoric of Europeanisation of dual vocational education and training in Spain. Transfer: European Review of Labour and Research, 26 (1), 73-90.

  • L’acumulació i l’ús de capital social en els joves amb trajectòries laborals d’inestabilitat. També l’efecte Mateu? – CAPSINES

   El projecte CAPSINES aborda el procés mitjançant el qual els joves van adquirint capital social relacional i el van utilitzant en les successives transicions que constitueixen la trajectòria. En el projecte s’avaluarà, en un marc en què molts joves inicien les seves trajectòries laborals en situacions d’ocupació temporal relativament similars, els entorns en què s’adquireixen els contactes útils per a la recerca i accés a l’ocupació, el tipus de capital social utilitzat en les successives transicions i les característiques del lloc a què s’accedeix com a resultat del diferent tipus de capital social mobilitzat.

   Data d’inici: 30/12/2016
   Data fi: 29/12/2020
   Finançament: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad
   Referència finançament: CSO2016-77905-P
   Investigador responsable: Joan Miquel Verd
   Equip: Joel Martí, Dafne Muntanyola, Oriol Barranco, Joan Rodríguez Soler, Alejandro González Heras


   Informes i Publicacions

   Base de dades del projecte

   Guía de orientación sobre inserción y trayectorias juveniles

   Verd Pericàs, Joan Miquel; Rodríguez-Soler, Joan (2021): “Las políticas de mentorización y de generación de capital social en las trayectorias laborales juveniles precarias”. QUIT Working paper series, n. 26. <https://ddd.uab.cat/record/235418>

   Verd, J.M., Barranco, O. & Bolíbar, M. (2019). Youth unemployment and employment trajectories in Spain during the Great Recession: what are the determinants?. Journal for Labour Market Research. 53 (4 ). DOI: 10.1186/s12651-019-0254-3

   Verd Pericàs, Joan Miquel; Rodríguez-Soler, Joan & González Heras, Alejandro (2021). El papel de las políticas activas de empleo en las trayectorias laborales inestables de la población joven. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, 7, 123-152. https://doi.org/10.5565/rev/aiet.97

 • Projectes europeus
  • Mesura Regional d’Igualtat de Gènere a la UE – ReGEM. Jean Monnet Project

   La igualtat de gènere és un tema de creixent rellevància a nivell mundial, però la seva medició es limita principalment a nivells nacionals, fins i tot a la UE. Durant els últims 20 anys, diverses experiències van intentar explotar la igualtat de gènere a nivell subnacional (regional), però eren estudis específics de cada país centrats en un sol àmbit o en uns pocs (p. ex.: educació, salut, mercat laboral) i no brindaven una visió general de les disparitats territorials en matèria d’igualtat de gènere.

   En aquest projecte, proposem una regionalització de l’indicador d’igualtat de gènere més complet, l’Índex d’Igualtat de Gènere (GEI) de l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere (EIGE).

   Data d’inici: 01/11/2020
   Data de finalització: 30/03/2022
   Finançament: EACEA – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency -Jean Monnet Programme
   Referència finançament: 621261-EPP-1-2020-1-IT-EP RE-GEM
   Investigador principal: Pedro López Roldán

  • Contractació pública i negociació col·lectiva a Espanya

   Es durà a terme un estudi de cas en profunditat sobre els reglaments nacionals, les pràctiques i els debats sobre la contractació pública a Espanya.

   L’estudi proporcionarà una breu visió general de la legislació nacional en matèria de contractació pública així com del sistema nacional de negociació col·lectiva, una anàlisi detallada de les possibilitats legals o els requisits per a utilitzar el treball i altres clàusules socials en la contractació pública, especialment aquelles adreçades a promoure la negociació col·lectiva, una anàlisi de l’ús real de les clàusules laborals i el seu impacte en la negociació col·lectiva.

  • El control del teletreball en temps de covid-19

   L’objectiu principal de l’estudi consisteix a conèixer els mecanismes de control del teletreball implementats per les organitzacions arran de les mesures de confinament per a fer front al Covid-19 a Espanya a través del llançament d’una enquesta online.

   Els resultats apunten a una falta de mecanismes de control de registre horari enfront de l’ús majoritari de seguiment de la productivitat a través de la consecució d’objectius i l’avaluació de resultats. Aquesta combinació pot provocar una intensificació del ritme de treball i/o una extensió de la jornada laboral, amb el consegüent impacte negatiu en el treballador.

   Data inici: 01/04/2020
   Data fi: 10/05/2020
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Alba Molina

   Presència en mitjans

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A. (2020, Maig, 13). Sense dret a desconnectar? El teletreball en temps de covid-19. Revista Treball. http://revistatreball.cat/sense-dret-a-desconnectar-el-teletreball-en-temps-de-covid-19/

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A. (2020, Maig, 14). Sin derecho a desconectar. El control del teletrabajo en tiempos del covid-19. Revista El Siglo. https://elsiglodeuropa.es/sin-derecho-a-desconectar-el-control-del-teletrabajo-en-tiempos-del-covid-19/

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A. (2020, Maig, 18). «El trabajo no era esto», avisan los expertos. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/economia/20200518/481231999248/teletrabajo-empresas-recomendaciones-expertos-inconvenientes.html

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A.(2020, Maig, 20). Sin derecho a desconectar. El control del teletrabajo en tiempos de covid-19. Agenda Pública de El País. http://agendapublica.elpais.com/sin-derecho-a-desconectar-el-control-del-teletrabajo-en-tiempos-de-covid-19/

   López Villodres, M.(2020, Maig, 20). Dos meses de teletrabajo: los expertos dicen qué se debe mejorar si se implanta para siempre. Uppers. https://www.uppers.es/economia-y-dinero/vida-laboral/teletrabajo-regulacion-mejoras_18_2950770196.html

   Foncuberta, E. (2020, Maig, 28). El teletrabajo resucita el debate de la desconexión digital. Byzness de El Periódico. https://byzness.elperiodico.com/es/tu-empleo/20200528/teletrabajo-debate-desconexion-digital-7978036

   G. Barnés, H. (2020, Juny, 28). ¿Vivir en Madrid y cobrar más o teletrabajar por menos? El covid abre la puerta al reajuste El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/economia/2020-06-05/vivir-madrid-cobrar-mas-teletrabajo-reajuste_2625067/

  • La coordinació en la xarxa de relacions laborals – NETWIR

   L’anàlisi de la coordinació de la negociació col·lectiva és una qüestió que ha atret l’atenció d’acadèmics i impulsors de polítiques des de principis de la dècada de 1990, però és recentment quan ha tornat a cobrar rellevància. Originalment, la “coordinació” es presentava com una dimensió de la negociació col·lectiva que es considerava una alternativa a la “centralització”, ja que se centrava en els processos més que en les estructures. No obstant això, la realitat era que tots els índexs han tendit a reflectir característiques estructurals de la negociació col·lectiva, i han proporcionat molt poques idees sobre els processos i els aspectes relacionals que sustenten la coordinació.

   Malgrat la creixent recerca sobre l’anàlisi comparativa de la coordinació de la negociació col·lectiva i el seu impacte, encara manquem d’un coneixement més profund sobre: ​​els mecanismes que sostenen la coordinació; com flueix la informació entre els actors en l’estructura de negociació col·lectiva; el paper exacte exercit per diferents organitzacions / actors; la forma en què s’articulen els actors i els diferents nivells de l’estructura de la negociació col·lectiva, inclosos el nacional i el transnacional. En aquest context, el projecte NETWIR té com a objectiu llançar llum sobre els mecanismes reals que els actors de relacions laborals implementen per a resoldre problemes de coordinació mitjançant l’aplicació d’una nova metodologia al camp de les relacions laborals i, en particular, a l’anàlisi de la coordinació de la negociació col·lectiva, l’Anàlisi de Xarxes Socials.

   Data inici: 01/02/2018
   Data fi: 30/07/2020
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2018/0023
   Investigador principal: Óscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Joan Miquel Verd, Joel Martí, Víctor Arroyo

   Web relacionada: NETWIR

   Resultats del projecte disponibles a la col·lecció del DDD

   Publicacions:

   Molina Romo, Óscar & Guardiancich, Igor. (2017). Organising and representing hard-to-organise workers : Implications for Turkey. Geneve: International Labour Organization

   Molina Romo, Óscar & Godino, Alejandro (2020). Industrial relations in deep water : the Spanish public sector during the crisis. A: Working under pressure. Employment, job quality and labour relations in Europe’s public sector since the crisis. Brussels: ETUI.

   Rodriguez Contreras, Ricardo; Molina Romo, Óscar; Leonardi, Salvo; [et al.]. (2022). Moving with the times: emerging practices and provisions in collective bargaining. Luxemburg: Publications Office of the European Union

  • Relacions laborals europees, nacionals i transnacionals: mans visibles i invisibles en entorns salarials europeus i nacionals – ENTIRE VIEW

   Aquest projecte, coordinat pel Prof. Bernd Brand de la Durham University Business School i finançat per la Comissió Europea, té com a objectiu general investigar i analitzar les raons de les diferències en l’evolució salarial dins dels estats membres de la Unió Europea (UE). El projecte analitzarà si les estructures i els mecanismes de les relacions laborals poden fer front als canvis en l’entorn socioeconòmic i com el fan i, en particular, amb polítiques derivades del Semestre Europeu i la Unió Econòmica i Monetària, però també amb els objectius definits en l’estratègia Europa 2020.

   El projecte té com a objectiu identificar i mapejar grups potencials de països amb desenvolupaments salarials i característiques similars del sistema de relacions laborals (amb un enfocament en la governabilitat dels desenvolupaments salarials).
   També identificarà a quin nivell els actors de les relacions laborals a la Unió Europea estan ‘interconnectats’ entre si i quines xarxes existeixen (és a dir, sector o país).
   La recerca també destacarà quines estructures i mecanismes de relacions laborals en quin país (o grup de països) poden coordinar el seu comportament i resultats transnacionalment per a complir amb els objectius de política transnacionals (definits) i, per tant, són compatibles amb les polítiques europees que sorgeixen de la Semestre europeu però també d’una moneda comuna.

   Data inici: 01/03/2018
   Data fi: 31/01/2021
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2018/0017
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino

  • L’impacte de la sindicalització a través de la prestació de serveis innovadors en l’afiliació sindical i relacions laborals – BREAKBACK

   El projecte se centra en la “prestació de serveis” com una estratègia a través de la qual els sindicats pretenen millorar la seva afiliació, “revitalitzar ” l’acció i rellançar el paper d’un diàleg social inclusiu i innovador, en arribar a grups i individus que sovint estan exclosos de la protecció. Ens referim als treballadors comunament identificats com a “vulnerables” (ocupació no estàndard, treballadors digitals, etc.). BreakBack s’ocuparà dels treballadors autònoms i els professionals independents. Com se suggereix en el títol del projecte, pot ser necessari “Trencar” una certa rigidesa en la protecció del treball com una forma d’enfortir els instruments de suport personalitzats. No obstant això, aquestes formes de protecció no poden descurar la solidaritat col·lectiva, que és un punt crucial de les relacions laborals i la història sindical. La provisió de serveis és una de les possibles formes en què els sindicats es comprometen a aconseguir mercats laborals inclusius, en un context de desregulació i reducció de prestacions socials. El projecte se centrarà en els col·lectius de persones que necessiten suport o protecció: joves que busquen una primera ocupació, aturats, treballadors dependents, treballadors autònoms, migrants, persones amb discapacitat, etc. . El propòsit de BreakBack és avaluar com els sindicats responen a la individualització així com avaluar l’impacte de la prestació de serveis en l’afiliació sindical.

   Data inici: 01/03/2019
   Data fi: 31/08/2021
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2019/0079
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino

   BreakBack web

  • Work and Life Quality in New and Growing Jobs – WALQING

   El projecte WALQING aborda l’objectiu de la política comunitària de crear “més i millors llocs de treball. Tot i que a Europa, des de 2001, s’ha generat ocupació, una part considerable d’aquest creixement es deu a ocupació amb condicions de treball sovint problemàtiques, en condicions precàries i amb baixos salaris. Poc se sap sobre la qualitat d’aquests llocs de treball, el seu impacte sobre la qualitat de vida dels empleats i sobre els supostos organitzatius i institucionals que donen suport al desenvolupament de “millors” llocs de treball dintre de la UE. WALQING investiga els vincles entre aquesets “noves ocupacions”, les condicions de treball i ocupació associades a les mateixes i els resultats, més o menys favorables, per als empleats en termes de qualitat de treball i vida. Ho fa mitjançant la integració de diversos nivells analítics i paradigmes de recerca:

   – l’anàlisi d’enquestes d’àmbit europeu sobre el desenvolupament de l’ocupació, la qualitat del treball i la vida,
   – l’exploració de les polítiques de les parts interessades, sectorials i intersectorials,
   – l’anàlisi de les estratègies de les empreses i del sector públic, l’organització del treball en les indústries seleccionades,
   – i la investigació de les trajectòries idividuals dels empleats, les seves perspectives i aspiracions.

   Data d’inici: 01/12/2009

   Data fi: 01/11/2012

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: European Commission (7 PM – Agreement SSH-CT-2009-244597)

   Investigador responsable: Albert Recio

   Equip: Fausto Miguélez, Sara Moreno, Josep Maria Antentas, Alejandro Godino, Joan Rodríguez, Laia Castelló

   Documents i publicacions:

   Recio, Albert/GodinoAlejandro (2011): Trabajadores invisibles: la calidad del empleo en el sector de limpieza de edificios y locales en España walqing social partnership series 2011.17, A report for WP5 of the WALQING project, SSH-CT-2009-244597, Barcelona, November 2011

   MORENO, Sara; GODINO, Alejandro; RECIO, Albert (2014): “Servicios externalizados y condiciones laborales: De la competencia de precios a la presión de los tiempos de trabajo”. Sociología del Trabajo, núm. 81, pp. 50-67.

   RECIO, Albert; MORENO, Sara; GODINO, Alejandro (2015): “Out Of Sight: dimensions of working time in gendered occupations”, en U. Holtgrewe, V. Kirov, M. Ramioul (eds.) Hard Work in New Jobs. The quality of work and life in European growth sectors. London: Palgrave Macmillan, pp. 189-207

  • Meeting the challenges of economic uncertainty and sustainability through employment, industrial relations, social and environmental policies in European countries – GUSTO

   GUSTO és un projecte d’investigació finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea. L’objectiu d’aquest projecte és explorar els diversos modes de polítiques i sistemes de governança que estan emergint en els diferents països europeus per a fer front a la incertesa, a la vegada que es busca la seguretat, a més es pretén valorar el seu èxit relatiu.

   El projecte GUSTO vol estudiar especialment aquest procés per a considerar les opcions polítiques del futur a Europa. Per això es requereix d’un nou enfoc, diferent al de les investigacions anteriors sobre les relacions laborals i la gestió dels recursos humans. El projecte reuneix a equips acadèmics de deu països europeus i Canadà, també compte amb la participació activa de l’Institut Sindical Europeu – ETUI.

   Data d’inici: 01/03/2009

   Data fi: 01/02/2012

   Finançament: European Commission (7 PM – SSH-CT-2009-225301)

   Referència finançament: SSH-CT-2009-225301

   Investigador responsable: Colin Crouch (coordinador projecte); Antonio Martín (responsable equip espanyol)

   Equip: Óscar Molina, Mariona Lozano

   Documents i publicacions:

   LOZANO, Mariona; MEARDI, Guglielmo; MARTÍN-ARTILES, Antonio (2015): “International Recruitment of Health Workers: British Lessons for Europe? Emerging Concerns and Future Research Recommendations”. International Journal of Health Services, Vol. 45(2), 306–319. (DOI: 10.1177/0020731414568510).

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MEARDI, Guglielmo (2014): “Public opinion, immigration and welfare in the context of uncertainty”. Transfer:European Review of Labour and Research, Vol. 20(1) 53–68 (DOI: 10.1177/1024258913515368).

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MOLINA, Óscar (2014): “¿Por qué los afiliados sindicales tienen actitudes diferentes hacia la inmigración?”. Migraciones Internaciones, 7(3), pp. 99-131.

   MADSEN, Per Kongshøj; MOLINA, Oscar.; MOLLER, Jesper.; LOZANO, Mariona (2013): “Labour Market Transitions of Young Workers in Nordic and Southern European Countries: The Role of Flexicurity”. Transfer: european Review of Labour and Research, 19(3), 325-343.

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MEARDI, Guglielmo (2013): “Actitudes hacia la inmigración y compromiso igualitario en Europa”. Política y Sociedad, Vol. 50, Núm. 2, pp. 629-656.

   MARTÍN, Antonio; MOLINA, Óscar; MEARDI, Guglielmo (2013): “Incertidumbre socio-económica y actitudes hacia la inmigración en Europa”. Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 31, núm. 1, pp. 167-194.

   MARTÍN ARTILES, Antonio ; MOLINA, Oscar (2011): “Crisis, economic uncertainty and union members attitudes towards inmigration in Europe”. European Review of Labour and Research, Núm. 17 , pp. 453-470.

   MEARDI, Guglielmo; MARTIN, Antonio; LOZANO RIERA, Mariona (2012): “Constructing Uncertainty: Unions and Migrant Labour in Construction in Spain and the UK”. Journal of Industrial Relations, 54 (1), pp. 5-21 (DOI:10.1177/0022185611432388).

  • Meta-analysis of Gender and Science Research

   El projecte té com a objectiu un meta-anàlisi de la recerca produïda en els últims 25 anys sobre estudis de gènere, cobrint la segregació horitzontal i vertical en la UE i en els estats associats al Setè Programa Marc.

   Així, els objectius específics són:

   1. Proporcionar una visió, així com una anàlisi exhaustiva, de tota la recerca duta a terme entorn del gènere i la ciència a nivells europeu, nacional i regional.

   2. Posar els resultats de l’estudi a la disposició d’investigadors i policy-makers, ja sigui com informes publicats o en forma de base de dades bibliogràfica.

   3. Orientar el disseny de polítiques sobre gènere i ciència en els propers anys i definir futures prioritats d’investigació dintre del Setè Programa Marc, especialment a través d’exemples de bones pràctiques i de l’anàlisi dels buits existents en els diversos temes d’investigació.

   Data d’inici: 01/05/2008

   Data fi: 01/01/2010

   Finançament: Fundació CIREM – European Commission

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Anna Grau

  • Resources, rights and capabilities; in search of social foundations -CAPRIGHT

   El projecte CAPRIGHT té com a objectiu la promoció de les capacitats individuals i col·lectives a través de la investigació de les relacions entre mercat de treball, ocupació i protecció social. La prioritat és la de permetre que cada persona, independentment del lloc on visqui o treballi, pugui desenvolupar el seu propi futur amb els recursos que té al seu abast.
   CAPRIGHT integra dos diferents aproximacions: la primera aborda la qüestió dels règims de recursos, i la segona les desigualtats en les capacitats.

   En el projecte CAPRIGHT participen 24 equips d’investigació provinents de 13 països europeus i abasta disciplines tals com l’antropologia, l’economia, la història, el dret, les ciències polítiques, la filosofia social i la sociologia.

   El treball empíric es va a desenvolupar en tres grans àrees:
   – les desigualtats de gènere,
   – el desenvolupament professional
   – i els processos de canvi i reestructuració en el treball.
   Cadascuna d’aquestes àrees tindrà tres punts d’entrada: les trajectòries laborals dels treballadors i treballadores, les polítiques públiques, i el diàleg social i el desenvolupament de polítiques europees. Amb la finalitat de garantir una aproximació integrada a les qüestions esmentades, el projecte conjuga tant el desenvolupament de qüestions de rellevància teòrica com ara les qüestions rellevants en l’agenda política europea i nacional.

   Data d’inici: 01/01/2007

   Data fi: 01/12/2010

   Finançament: European Commission – Research in Social Sciences and Humanities (VI FP)

   Investigador responsable: Project coordinator: Robert SALAIS (Centre National de la Recherche Scientifique); equip espanyol: Joan Miquel Verd

   Equip: Martí López

   Documents i publicacions:

   LÓPEZ-ANDREU, MartÍ; VERD, Joan Miquel (2013): “Employer strategies, capabilities and career development: two case studies of Spanish service firms”. International Journal of Manpower, Vol. 34, Num. 4, pp. 327-345 .

   SUBRAMANIAN, Dilip; VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane; ZIMMERMANN, Bénédicte (2013): “Introduction to the Special Issue on Bringing Sen’s capability approach to work and human resource practices”. International Journal of Manpower, Vol. 34 Num. 4, pp. 292-304.

   ABBATECOLA, Emanuela ; LEFRESNE, Florence ; VERD, Joan Miquel ; VERO, Josiane (2012): “Individual working lives through the lens of the capability approach: evaluation of policies and items for debate”. Transfer. European Review of Labour and Research February 2012 18 (1) , pp. 83-89 (doi:10.1177/1024258911431197) .

   BARTELHEIMER, Peter ; VERD, Joan Miquel ; LEHWEß-LITZMANN, René ; LÓPEZ-ANDREU, Martí ; SCHMIDT, Tanja (2012): “Unemployment, intervention and capabilities. A comparative study of Germany and Spain”. Transfer. European Review of Labour and Research February 2012 18(1) , pp. 31-44 .

   VERD, Joan Miquel; LÓPEZ-ANDREU, Martí (2012): “La inestabilidad del empleo en las trayectorias laborales. Un análisis cuantitativo”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Núm. 138, pp. 135-148.

   VERD, Joan Miquel; PORCEL, Sergio (2012): “An Application of Qualitative Geographic Information Systems (GIS) in the Field of Urban Sociology Using ATLAS.ti: Uses and Reflections”. Forum Qualitative Sozialforschung, Volume 13, No. 2, pp. Art 14 .

   LÓPEZ ANDREU, Martí; VERD, Joan Miquel (2011): “Usos y efectos de la protección al desempleo en España. Resultados en base a la perspectiva de las capacidades”. Cuadernos del Mercado de Trabajo, Núm. 7, pp. 14-21.

   LÓPEZ-ANDREU, Martí; VERD, Joan Miquel (2011): ““Les effets de la formation diffèrent selon les parcours sur le marché du travail : l’exemple catalan”. Formation Emploi, Num. 113, pp. 63-79.

   VERD, Joan Miquel ; VERO, Josiane (2011): “La flexicurité à l’aune de l’approche par les capacités”. Formation-Emploi, Núm 113. Enero-Marzo 2011 .

   VERD, Joan Miquel; LÓPEZ-ANDREU, Martí (2011): “The Rewards of a Qualitative Approach to Life-Course Research. The Example of the Effects of Social Protection Policies on Career Paths”. Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research. 12(3), Art. 15 .

   VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane (2011): “Introduction : Pourquoi la flexicurité mérite-elle qu’on en débatte à partir de l’approche par les capacités ?”. Formation emploi, Num. 113 , pp. 5-14.

   VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane; LÓPEZ, Martí (2009): “Trayectorias laborales y enfoque de las capacidades. Elementos para una evaluación longitudinal de las políticas de protección social”. Sociología del Trabajo, núm. 67, pp. 127-150 .

   BARTELHEIMER, Peter; MONCEL, Natalie; VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane (2009): “Towards analysing individual working lives in a resources/capabilities perspective”. Net.Doc, Sen-sitising life course research?. Actes du Séminaire CAPRIGHT, Nº 50-avril 2009 , pp. 21-50.

  • IGUALEM

   El projecte IGUALEM, cofinançat pel Fons Social Europeu dins de la Iniciativa Comunitària EQUAL es va iniciar el mes de maig de 2005 i té com a objectiu principal fomentar la igualtat d’oportunitats al mercat de treball, especialment en aquelles feines i sectors de les ciutats de Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú que ocupen majoritàriament mà d’obra masculina.
   El projecte Igualem neix dins de l’anomenat Eix Diagonal, que té el seu origen l’any 1999, fruit d’un acord estable de col·laboració entre els municipis de Manresa, Igualada,Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. L’objectiu d’aquest acord és dissenyar polítiques de desenvolupament local i té com a un dels seus eixos d’actuació garantir la igualtat d’oportunitats d’accés al mercat de treball de les dones i dels col·lectius en situació de risc d’exclusió. IGUALEM involucra també a associacions empresarials, sindicats i universitats.

   En particular la participació de la UAB es concreta en els punts següents:
   – detecció dels sectors i oficis amb situacions de segregació per raó de gènere i identificació de les causes,
   – disseny general de polítiques d’intervenció contra la segregació,
   – supervisió general del conjunt d’activitats del projecte per a garantir la transversalitat del principi d’igualtat de gènere.

   Data d’inici: 01/03/2005

   Data fi: 01/12/2007

   Finançament: European Commission. Ajuntament de Manresa- Programa Iniciativa Comunitaria EQUAL

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Carolina Recio, Carmen Mañas, Dafne Muntanyola Pau Díaz, Joan Rodríguez, Laia Castelló

   Divulgació:

   Jornada “Canviant actituds vers les desigualtats de gènere”

  • Dynamics of national employment models-DYNAMO

   Aquesta investigació comparativa entre diversos països de la Unió Europea analitza l’evolució i les perspectives dels diferents models d’ocupació, amb l’objectiu de descobrir les convergències que s’estan donant i les divergències que romanen, en la perspectiva de captar si s’està configurant un model europeu diferenciable del model USA. Així mateix s’investiga el paper que aquest model d’ocupació juga en la construcció del nou model social de la Unió Europea.

   Data d’inici: 01/08/2004

   Data fi: 01/07/2007

   Finançament: European Commission (VI FP)- (CIT2-CT-2004-508521)

   Investigador responsable: Coordinador projecte: Steffen Lehndorff (Institut Arbeit und Technik); equip QUIT: Fausto Miguélez, Albert Recio

   Equip: Josep Banyuls, Raul Lorente, Andreu Lope, Antonio Martín, Teresa Torns, Ramon de Alos-Moner

  • Employee’s resources and social rights in Europe

   El projecte RESORE analitza la vinculació entre les noves formes d’ocupació i les prestacions socials lligades a les mateixes en les dues últimes dècades.
   La hipòtesi de partida es basa en l’actual procés d’erosió dels drets associats a l’assegurança universal d’imposicions directes en països Anglo-nòrdics, així com dels drets lligats a salaris socialitzats en alguns països europeus. En contrapartida a aquesta erosió, apareixen nous models de drets lligats a la solidaritat nacional (inclusió social) així com la figura de la propietat privada col·lectiva, el que implica un canvi en la naturalesa dels drets.
   Aquest projecte comprèn en l’aspecte quantitatiu l’anàlisi estadística comparatiu dels fluxos de recursos i en el seu aspecte qualitatiu l’anàlisi de les dades produïdes per cadascun dels socis.

   Data d’inici: 01/12/2002

   Data fi: 01/11/2005

   Finançament: UE- European Commission (HPSE-CT-2002-00104)

   Investigador responsable: project coordinator: Bernadette CLASQUIN (Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS; Andreu Lope Peña (QUIT-UAB)

   Equip: Joan Miquel Verd, Martí López

   Documents i publicacions:

   Employees’ Resources and Social Rights in Europe (RESORE) – Final Research Report

   LÓPEZ ANDREU, Martí; LOPE PEÑA, Andreu; VERD, Joan Miquel (2013): “New employment forms reducing the scope of the wage”, en B.Clasquin & B.Friot (eds.) The Wage under attack. Employment policies in Europe. Brussels: P.I.E. Peter Lang, pp. 183-206 .

   VERD, Joan Miquel (2013): “The hybridisation of worker’s resources: wage supplements and wage subsidies”, en B.Clasquin & B.Friot (eds.) The Wage under attack. Employment policies in Europe. Brussels: P.I.E. Peter Lang, pp. 225-244 .

   VERD, J.M.; PÉREZ, C. (2004): “Skills and credentials at the core of the relation between resources and employment”, en VV.AA. Wage and welfare. New perspectives on employment and social rights in Europe. Bruselas: Presses Interuniversitaires Européennes-Peter Lang, pp. 101-126.

  • La construction sociale de l’emploi (Bruxelles Conference)

   Data d’inici: 01/07/2000

   Data fi: 01/05/2001

   Finançament: Comission of the European Communities- Universitat de Nancy (Groupe de Recherche sur l’Education et l’Emploi (GREE)

   Investigador responsable: Faustino Miguélez Lobo

   Equip: Joan Miquel Verd

  • Local level concertation: The possible role of social partners and local level institutions in regulating the new forms of employment & work.

   Els objectius generals del projecte són l’estudi, l’anàlisi i l’organització del seguiment permanent de les relacions entre els actors socials i del paper que juguen les institucions públiques, a un nivell local, en la regulació de l’ocupació i de les relacions laborals, amb especial interès en aquelles no típiques. Així l’objectiu últim serà proporcionar informació rigorosa i actualitzada als responsables de formular les polítiques d’ocupació i als actors del diàleg social, amb la finalitat de donar suport aquelles mesures que permetin la prevenció i/o reducció de l’exclusió social lligada al creixement de noves formes d’ocupació.

   Data d’inici: 01/01/1999

   Data fi: 01/12/2000

   Finançament: Commission of the European Communities- Directorate General for DG XII Science, Research and Development (Contract SOE2 CT98-3066)

   Investigador responsable: Coordinador projecte: Ida Regalia; responsable equip QUIT: Andreu Lope Peña

   Equip: Francesc Gibert, Daniel Ortiz

   Documents i publicacions:

   Regalia, I. (ed.) (2006): Regulating New Forms of Employment. Local experiments and social innovation in Europe. London and New York:Routledge.

    Daniel Ortiz de Villacian (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona):  Tendencias y situación de las formas de empleo y del mercado de trabajo en Cataluña WP/00/1/ES

    Andreu Lope ;Francesc Gibert (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona):  Nuevas formas de empleo y de trabajo y sus formas de regulación: revisión de la literatura española. WP/00/2/ES

    Andreu Lope, Francesc Gibert ;Daniel Ortiz de Villacian (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona): Nuevas formas de empleo y de trabajo: los resultados de una encuesta en Cataluña WP/00/3/ES

    Andreu Lope, Francesc Gibert; Daniel Ortiz de Villacian (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona): La regulación local de las nuevas formas de empleo y de trabajo. El caso de Cataluña (The Local Regulation of the New Forms of Employment and Work. The Case of Catalonia) WP/01/17/EN

    Andreu Lope, Francesc Gibert;Daniel Ortiz de Villacian (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona): New Forms of Employment and Work: The Results of a Survey in Catalonia WP/00/8/EN

    Andreu Lope; Francesc Gibert (QUIT, Universitat Autònoma de Barcelona): New Forms of Employment and Work: A Review of the Spanish Literature WP/00/5/EN

  • Xarxa temàtica sobre la construcció social de l’ocupació

   L’objectiu d’aquesta xarxa temàtica consisteix en l’anàlisi de les causes socials d’exclusió en funció de les dinàmiques socials de l’ocupació. Amb el suport de treballs de recerca existents, es provarà la següent hipòtesi, que la integració social no és exclusivament un problema de treball, sinó que està estretament lligada a les formes de participació en l’ocupació.

   Data d’inici: 01/12/1997

   Data fi: 01/11/2000

   Finançament: European Commission (DG XII-TSER Programme ERB-SOE2-CT97-3041)

   Investigador responsable: Coordinador projecte: Bernard Friot (Groupe de recherche sur l’Education et l’Emploi); UAB: J.M. Masjuan (GRET-ICE)

   Equip: Óscar Rebollo, Joan Miquel Verd, Joel Martí

  • Les Regions “Sunshine” o les Regions “Sunreg”. La xarxa “Sunreg”

   L’objectiu principal d’aquesta xarxa temàtica és connectar a sindicats i universitats europeus a fi de facilitar la transferència del coneixement científic i tecnològic entre universitats, centres d’investigació, les organizaciones de treballadors i altres “usuaris finals”, assolint així la interacció entre l’ocupació i la tecnologia. El desenvolupament del projecte inclou:
   1. L’anàlisi de l’impacte socioeconòmic de diversos desenvolupaments tecnològics claus en tres sectors crucials de l’ocupació (un gran productor; un agent financer significatiu i una autoritat d’un govern local) en cadascuna de les quatre regions definitdas.
   2. L’ús de mètodes d’avaluacions de tecnologia per a explorar els efectes de tals tecnologies en usuaris diferents.
   3. El desenvolupament d’estudis entre sectors i participants rellevants.
   4. L’anàlisi crítica de la xarxa SUNREG.

   Data d’inici: 01/03/1996

   Data fi: 01/03/1998

   Finançament: Commission of the European Communities- DG XII; Contract SOE1CT-96-1012

   Investigador responsable: Coordinador projecte: J. Willians, equip QUIT: Antonio Martín Artiles

   Equip: Andreu Lope

   Documents i publicacions:

   Sunshine Regions or Sunreg Regions?. The Sunreg network

  • Ocupació dels joves i economia submergida al sud d’Europa. Cas espanyol

   Des dels anys 70 fins als 90, a causa dels canvis econòmics i ocupacionals, l’avanç de les taxes d’atur ha estat substancial a tota Europa. Entre els diferents països europeus, existeix una notable diferència de les característiques socials de les persones que han perdut la seva ocupació o que estan encara buscant-lo (edat, sexe, nivell d’estudis, habilitats, estratificació social i territorial). El present estudi comprèn els casos d’Itàlia, Grècia, Portugal i Espanya. L’informe espanyol analitza, especialment, la incidència de l’atur i de l’economia submergida en relació al col·lectiu de joves i, indirectament, al de les dones compreses en aquest grup. L’informe ha estat elaborat a partir de dades quantitatives i qualitatives d’estudis ja realitzats, tant a nivell nacional com a nivell de comunitats autònomes.

   Data d’inici: 01/11/1995

   Data fi: 01/05/1996

   Finançament: European Commission (Directorate Employment and Labour Market- Contract SOC-95.102.702-05)

   Investigador responsable: Coordinator: Carlo Buzzi, Enzo Mingione (Istituto IARD, Milano); Fausto Miguélez (QUIT-UAB)

   Equip: Antonio Martín, Marta Noguera

  • Formació per les ocupacions de proximitat

   Segons el Livre Blanc sur la politique Sociale Européenne (1994), el sector serveis pot presentar una major possibilitat de creació d’ocupació que els altres sectors d’activitat. Més concretament, el document indica que, com a causa de la combinació de les tendències socials i demogràfiques, els serveis crearan nous mercats, com el treball domèstic o el sector de vocació mèdic-social.
   Els objectius de l’estudi apunten a delimitar la importància de les ocupacions de proximitat i a elaborar recomanacions per a assegurar la valorització i la qualificació de les ocupacions per als dones que els ocupen.
   Per a portar a terme l’estudi s’ha organitzat un taller de treball amb la participació de persones que han realitzat estudis sobre aquesta qüestió a diferents països (Bèlgica, França, Regne Unit, Espanya i Itàlia) així com amb organismes de formació per a dones que treballen en aquest sector. Per a la realització del seminari, les expertes han elaborat una síntesi dels marcs teòrics realitzats als països esmentats. Ja que aquestes noves ocupacions apareixen en forma diferenciada per a cadascun dels països, amb el seminari s’obté un marc de referència i recomanacions per al futur.

   Data d’inici: 01/12/1994

   Data fi: 01/10/1995

   Finançament: UE-TASK FORCE -DG V nº 94-20-EGA-0145-00

   Investigador responsable: Teresa Torns Martí (QUIT), Giuseppina Madami (Pari e Dispari, Milano), Chantal Rogérat (GEDISST-CNRS Paris), Colette de Troy (IRIS-CREW, Bruxelles)

   Equip: Giuseppina Madami (Pari e Dispari, Milano), Chantal Rogérat (GEDISST-CNRS Paris), Colette de Troy (IRIS-CREW, Bruxelles)

  • Vells i nous camins de la regulació laboral a les pimes a Europa: tendències i desafiaments per a la competitivitat econòmica i la sostenibilitat social

   El projecte té com a objectiu l’estudi dels mecanismes de regulació del treball dins de les petites empreses ubicades en l’àrea de la Toscana, amb especial atenció a l’especificitat de les pràctiques de regulació institucional i de negociació social a nivell local, i a la mútua influència amb les pràctiques organitzatives dins de les empreses.

   S’estructura en tres fases: disseny teòric i metodològic; exploració d’ampli abast en l’àmbit local, centrant-se en les característiques bàsiques de les empreses i en aquells aspectes lligats a les vies de la regulació laboral a la Toscana i estudis de cas.
   Per tal d’ampliar el marc conceptual i, sobretot, per analitzar la importància dels contextos territorials elegits dins de l’escena internacional, la investigació inclou una comparació amb Espanya i, en particular, amb la zona de Catalunya, com a regió que presenta elements de similitud.

   Data d’inici: 01/01/2013

   Data fi: 01/12/2015

   Finançament: Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca (Italia)

   Referència finançament: 210C7L7K7

   Investigador responsable: Ida Regalia (Università degli Studi di Milano)

   Equip: Antonio Martín, Óscar Molina

   Documents i publicacions:

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MOLINA, Óscar (2015): “¿Participación financiera para sostener las pensiones? Entre la Democracia Industrial y la Motivación“. Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 33, Núm. 2, 397-422.

  • YOUnion – Union for Youth

   El projecte té com a objectiu general l’anàlisi de la participació dels joves en els sindicats en vuit països – Bèlgica , Alemanya , Holanda , França , Hongria , Espanya , Itàlia i el Regne Unit – a partir de dues preguntes d’investigació :
   – Com pot l’acció sindical millorar el mercat de treball juvenil ?
   – I , com poden els sindicats incrementar la seva afiliació ?
   Per donar resposta a aquests interrogants es realitzaran anàlisis, per a cadascun dels països esmentats , de : els interessos específics dels joves ; exemples , exitosos i no exitosos , de les iniciatives dels sindicats per organitzar els joves treballadors , les estratègies de comunicació dels sindicats respecte als joves ; iniciatives encaminades a proporcionar veu als joves en les organitzacions sindicals i en la negociació col · lectiva .
   El projecte proporcionarà una anàlisi de les activitats sindicals específicament orientades a (1 ) l’augment de l’afiliació i participació dels joves en els sindicats , (2 ) l’augment de la representació dels joves en el diàleg social i en la negociació col · lectiva , a nivell nacional, local i sectorial , i (3 ) la millora de la posició dels joves en el mercat laboral a través de: ( i) la creació d’ocupació per als joves , ( ii ) la promoció de la formació professional , la formació contínua i la certificació de competències , i ( iii ) l’adaptació de la normativa per millorar la qualitat d’ocupació dels joves ( salaris decents , la reducció de la precarització i millors oportunitats professionals ) .

   Data d’inici: 04/11/2013

   Data fi: 04/11/2014

   Finançament: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number – VS/2013/0401)

   Referència finançament: Agreement number – VS/2013/0403

   Investigador responsable: Óscar Molina

   Equip: Ramon de Alós-Moner

   Documents i publicacions:

   MOLINA, Óscar; ALÓS, Ramon (2014):Youth and trade unions in Spain : re-building links in turbulent times. Country report from the YouNION project.

   Web relacionada: http://www.adapt.it/younion/

  • La negociació dels drets socials a nivell sectorial – BARSORIS

   El projecte BARSORIS pretén realitzar un estudi comparatiu de les experiències dels agents socials relatives a la millora dels drets socials dels treballadors precaris i / o vulnerables a través de la negociació col · lectiva i el diàleg social en set països de la UE: Alemanya, Dinamarca, Itàlia, Països Baixos, Eslovàquia, Espanya i Regne Unit.

   Data d’inici: 01/12/2013

   Data fi: 30/11/2014

   Finançament: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number – VS/2013/0403)

   Referència finançament: Agreement number – VS/2013/0403

   Investigador responsable: Óscar Molina

   Equip: Joan Rodríguez Soler, Alejandro Godino Pons

   Documents i publicacions: MOLINA, Oscar; GODINO, Alejandro, RODRÍGUEZ-SOLER, Joan (2014):Bargaining for social rights at sectoral level. BARSORIS country report on Spain

  • La inclusió activa i les relacions laborals des de la perspectiva de la governança multinivell- AIRMULP

   La inclusió activa és una estratègia que té com a objectiu permetre a tots els ciutadans, especialment els exclosos del mercat laboral, participar plenament en la societat. Aborda diversos reptes – per exemple, l’exclusió social, la pobresa en el treball, la segmentació del mercat laboral, l’atur de llarga durada i les desigualtats de gènere – d’una manera integrada, mitjançant la combinació de tres pilars: suport adequat a la renda, mercats de treball inclusius i accés a serveis de qualitat.

   El projecte consisteix principalment en activitats d’anàlisi i de recerca sobre la relació entre l’estratègia d’inclusió activa i la seva aplicació, d’una banda, i les relacions laborals de l’altra.

   Data d’inici: 15/12/2014

   Data fi: 14/12/2016

   Finançament: European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreeement number VS/2014/0546)

   Referència finançament: VS/2014/0546

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Óscar Molina, Alejandro Godino

   Web relacionada: http://www.airmulp-project.unifi.it/

  • La negociació col·lectiva i la representativitat dels treballadors temporals a Europa. Desenvolupament i enfortiment de les relacions laborals en resposta als canvis en el mercat laboral europeu

   El projecte té com a objectiu desenvolupar i reforçar els sistemes europeus de relacions laborals a través de la seva adaptació als canvis que es produeixen en l’ocupació i el treball. A més, el projecte pretén involucrar els sistemes de relacions laborals europeus, i, en particular, a través de la participació dels grups de treballadors – sovint els treballadors joves – que no se senten representats per qualsevol forma de negociació col·lectiva o qualsevol sistema de protecció social / col·lectiva.

   Data d’inici: 01/12/2014

   Data fi: 01/12/2016

   Finançament: European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number VS/2014/0543)

   Referència finançament: VS/2014/0543

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Óscar Molina, Alejandro Godino

  • Relacions laborals en entorns de treball multilingües – IR-multiling

   La diversitat lingüística planteja molts reptes als ciutadans europeus en el treball. El dret a emprar les llengües minoritàries en la vida pública compta amb el suport de la Comissió Europea, però les preferències, per part d’algunes èlits d’Europa per comunicar-se entre si utilitzant l’Inglés com un “llenguatge universal” pot conduir a la baixa consideració de llengües nacionals, regionals o de migrants. Això esdevé encara més important amb els fluxos de migració creixent a Europa i entre els estats membres de la UE i amb la creixent importància de les empreses multinacionals que operen en tota Europa.
   IR-MultiLing investigarà les àrees de comprensió / malentesos derivats de l’elecció d’un idioma i si els costos i beneficis de la diversitat lingüística és diferent per als empresaris i per als empleats.

   Data d’inici: 01/12/2014

   Data fi: 30/11/2016

   Finançament: European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number VS/2014/0547)

   Referència finançament: Agreement number VS/2014/0547

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Óscar Molina, Alejandro Godino

   Publicacions:

   GODINO, A; MARTÍN, A & MOLINA, Ò. (2018): “La gestión de la diversidad lingüística en la empresa: un análisis comparativo de estudios de caso en Barcelona”. Anuario IET de trabajo y relaciones laborales vol 5, PP 27-41

   Activitats de difusió:

   Presentation of national situations – Spain presentation of the results of the European IR-MULTILING project

  • Diàleg social post crisis – bones pràctiques i innovacions a la UE 28

   L’ objectiu de l’estudi és entendre l’impacte que la crisi ha tingut en els sistemes de relacions laborals d’Europa , i en particular , el diàleg social i la participació dels actors socials en el procés de reformes . En particular , enfocant-se en el període actual, el projecte persegueix analitzar quins desenvolupaments recents s’estan donant en els processos de diàleg social a nivell nacional en els estats membres , i fins a quin punt la crisi ha debilitat o enfortit els processos i institucions de diàleg social . Finalment, l’estudi també té com a objectiu comparar bones pràctiques entre països , i proveir recomanacions sobre com reconstruir o enfortir el diàleg social en els diferents estats analitzats .

   Data d’inici: 05/05/2015

   Data fi: 30/10/2016

   Finançament: Social Dialogue and Tripartism Unit -International Labour Organization / European Commission

   Investigador responsable: Oscar Molina

   Equip: Fausto Miguélez

  • Global trends in social inequalities in Europe and Latin America and exploring innovative ways to reduce them through life, occupational and educational trajectories research to face uncertainty-INCASI

   L’objectiu general d’aquest projecte és la creació d’una Xarxa Internacional per a l’Anàlisi Comparatiu de les Desigualtats Socials (INCASI), formada per 19 universitats, 10 d’Europa i 9 d’Amèrica Llatina. L’objectiu és dur a terme recerca comparativa en l’àrea de les desigualtats socials. A través d’aquesta xarxa esperem crear un espai de reflexió col·lectiva, així com afavorir el desenvolupament de sinergies entre els socis de la xarxa, que ens permetin dur a terme estudis innovadors els resultats tinguin impacte tant en els debats acadèmics com en el disseny de polítiques públiques per fer front a les desigualtats socials.

   Data d’inici: 01/01/2016

   Data fi: 31/12/2019

   Referència finançament: Grant Agreement number: 691004

   Investigador responsable: Pedro López Roldán

   Equip:

   Coord.
   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA – Institut d’Estudis del Treball/Centre d’Estudis Sociològics QUIT/Grup de Recerca en Educació i Treball
   Consortium:
   – UNIVERSITAT DE BARCELONA
   – UNIVERSIDAD DE SEVILLA
   – MIDDLESEX UNIVERSITY
   – TAMPEREEN YLIOPISTO
   – UNIVERSIDADE DA CORUÑA

   Publicacions

   Fachelli, S., Jorrat, J., & López-Roldán, P. (2021). Movilidad de clase intergeneracional sobre cohortes de nacimiento en Argentina y España. Revista Española De Sociología, 30(3), a59. https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.59

   Fachelli, Sandra & López-Roldán, Pedro (2021). Comparative Perspectives on Social Indicators. Social Indicators Research, 154, 755–765 (2021). https://doi.org/10.1007/s11205-020-02585-4

   Fachelli, S., & López-Roldán, P. (2017). “The effect of immigration on intergenerational social mobility in Spain” | El efecto de la inmigración en la movilidad social intergeneracional en España. Revista Española de Sociologia, 26(3), 309–328. https://doi.org/10.22325/fes/res.2017.25

  • Negociació per a la productivitat

   D’acord amb la Comissió Europea, la productivitat en el treball esdevindrà el motor clau del creixement en la UE (Comissió Europea, 2012, 2013, 2014). Per a la UE i per a la zona euro, l’input de treball actua com un llast per al creixement al llarg del període de projecció (2010-2060), ja que la població en edat de treballar es preveu que disminueixi. Com a resultat, el factor treball contribueix negativament al creixement de la producció anual en mitjana durant el període de projecció. Per tant, el creixement de la productivitat es converteix en l’única font de creixement del producte potencial de la UE i de la zona de l’euro a partir de 2028.
   La negociació col·lectiva és un factor determinant de la productivitat del treball. Hi ha consens en què la coordinació vertical de la negociació col·lectiva té un impacte positiu en el rendiment econòmic (OCDE, 2004, 2009; OIT, 2011, 2013, 2015), mentre que a nivell d’empresa, convenis de productivitat poden fer la producció més eficient i augmentar el rendiment laboral mitjançant incentius i mesures de benestar.
   La pregunta de recerca subjacent en aquest projecte és com les aspiracions dels polítics es manifesten en un nivell micro i com aquestes estratègies són vistes pels actors que es tradueixen en resultats, tractant d’aportar llum sobre per què el problema de la productivitat persisteix en alguns dels països observats.

   Data d’inici: 01/04/2016

   Data fi: 30/09/2017

   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion – Social Dialogue (Grant Agreement VS/2016/0096)

   Investigador responsable: Oscar Molina

   Equip: Alejandro Godino

  • Professionnalisation Aux SavoirS Autour du Genre et de l’Égalité – PASSAGE

   El projecte PASSAGE, que inclou 8 socis acadèmics de 7 països europeus, té com a objectiu general ajudar a professionalitzar els oficis de gènere i la igualtat a través de l’harmonització i la validació de la formació i habilitats.
   Aquest objectiu general es concreta en els punts següents:
   – Empleabilitat: identificació competències professionals (millora màster EGALES)
   – Validació transnacional competències: repertori competències « métiers du genre et de l’égalité » emergents i acompanyament dels processos de certificació d’aquests oficis a nivell europeu
   – Mobilitat i diversitat lingüística (mòdul intensiu) així com de professionals en aquest camp
   – Modernització de l’ensenyament superior via reforçament partenariat EGALES: interdisciplinar, transnacional comunitari i extra-comunitari.
   – Consolidació vincles amb món laboral a través « comités de pilotage » ( professorat, estudiants, estructures professionals, àmbits de decisió política) per tal de definir prioritats i procediments en els mòduls de formació i per organitzar estades de pràctiques.

   Expertes col·laboradores:
   Catarina Alves, Servei d’Atenció Educativa, SAS-ABITS, Direcció del Programa de la Dona, Ajuntament de Barcelona
   Aida Rodríguez, Federación Estatal de Asociaciones profesionales de Agentes y Promotoras de Igualdad de Oportunidades (FEPAIO).
   Mireia Mata i Solsona, Directora General d’Igualtat, Generalitat de Catalunya

   Participants Mòdul Intensiu:

   Maria Vilar
   María Antonieta Herrera
   Dounya Moussaoui

   Data d’inici: 01/09/2014

   Data fi: 31/08/2017

   Finançament: European Commission – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Erasmus + Strategic Partnership KA 2 ( 2014-1-FR01-KA200-008482)

   Investigador responsable: Pilar Carrasquer (coord.)

   Equip: Sònia Parella, Sara Moreno, Carolina Recio

   Partners associats:
   Raquel Saco (Qualitat i Temps de Treball- Dep. Empresa i Ocupació-GC)
   Fina Rubio (Fundació Surt)
   Alba Garcia (Secretaria Dona –CONC)

   Web relacionada: http://egales.univ-lyon2.fr/fr/bienvenue-sur-le-site-du-master-egales-466703.kjsp?RH=1447064434241

  • Treballadors autònoms i relacions laborals a Europa. El diàleg social entre formes tradicionals i innovadores de representació col·lectiva- I-WIRE

   El nombre de treballadors autònoms creix ràpidament en el mercat laboral europeu. ¿S’aborden adequadament les seves especificitats en les relacions laborals?

   I-WIRE és un projecte d’investigació l’objectiu és analitzar, en una perspectiva comparada, els règims de regulació emergents basats en el mercat i en l’associació de nous treballadors autònoms a la UE. L’enfocament se centrarà tant en la protecció oferta com en la capacitat per assolir aquests objectius a través del diàleg social.

   Data d’inici: 31/03/2016

   Data fi: 30/03/2018

   Finançament: European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number VS/2016/0149)

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Oscar Molina, Alejandro Godino

   Web relacionada: http://www.i-wire.eu/

  • Rellançament de la cobertura de la negociació col·lectiva en serveis externalitzats – RECOVER

   Finançat per la DG d’Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió de la Comissió Europea i amb la participació de 5 socis europeus, el projecte RECOVER té per objecte millorar el coneixement sobre les institucions i pràctiques de les relacions laborals en tota la UE. En particular, el projecte RECOVER analitza en quina mesura el creixement de la externalización està provocant problemes de cobertura de la negociació col·lectiva per als treballadors d’aquests serveis externalitzats.

   La cobertura de la negociació col·lectiva és un dels elements més importants dels sistemes de relacions laborals, ja que determina la capacitat dels convenis col·lectius per protegir als treballadors. A més, també s’ha identificat com una institució clau que redueix les disparitats d’ingressos i limita la dualización del mercat de treball. Per tant, assegurar una cobertura elevada és clau per garantir una recuperació inclusiva i socialment sostenible. Els estudis sobre la cobertura de la negociació col·lectiva han revelat l’existència de diferències significatives en els nivells de cobertura entre països a causa de les diferents estructures de negociació col·lectiva, l’existència de mecanismes d’extensió, l’afiliació a sindicats i organitzacions d’ocupadors, etc. Així mateix, el descens de la cobertura de la negociació col·lectiva ha estat explicat per una menor densitat sindical i per mecanismes de descentralització i erosió.

   Els principals objectius del projecte RECOVER són:

   Analitzar la cobertura de la negociació col·lectiva en serveis externalitzats amb la finalitat d’identificar els problemes de cobertura relacionats amb les pràctiques de outsourcing;
   Estudiar la capacitat de les institucions existents per fer front als problemes de cobertura de la negociació col·lectiva;
   Analitzar la incidència de les bretxes de cobertura entre diferents grups de treballadors;
   Analitzar les estratègies desenvolupades pels agents socials per abordar aquests problemes i proporcionar als actors algunes orientacions polítiques per garantir una cobertura inclusiva i efectiva.

   Data d’inici: 01/01/2017

   Data fi: 31/12/2018

   Finançament: European Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Agreement number VS/2016/0351)

   Referència finançament: Agreement number VS/2016/0351 – EA6144400

   Investigador responsable: Oscar Molina

   Equip: Alejandro Godino, Antonio Martín-Artiles, Joan Rodríguez Soler

    

   Resultats del projecte:

   Publicacions:

   Godino, A. &  Molina, O. (2022), The industrial relations chameleon: collective bargaining in the facility management business, Employee Relations, Vol. 44 No. 7, pp. 1-18. https://doi.org/10.1108/ER-12-2020-0526

   RECOVER Policy Paper:

   Brandl, Bernd; Kildunne, Anne (2018): Outsourcing and Collective Bargaining in the UK . RECOVER Policy Paper. https://ddd.uab.cat/record/199544 

   Czarzasty, Jan; Owczarek, Dominik (2018): Cheap is cheap, no matter what they say. Collective bargaining and working conditions in outsourced services in Poland . RECOVER Policy Paper. https://ddd.uab.cat/record/199545

   Godino, Alejandro; Molina, Oscar (2018): Who overcomes collective bargaining? Outsourcing practices and regulation in Spain. RECOVER Policy Paper. https://ddd.uab.cat/record/199546

   Pedaci, Marcello; Braga, Adolfo; Guarascio, Carmela (2018): Outsourcing of services and collective bargaining coverage in Italy. RECOVER Policy Paper. https://ddd.uab.cat/record/199543

   Rodríguez-Soler, Joan (2018): Outsourcing dynamics and regulatory framework in France. RECOVER Policy Paper. https://ddd.uab.cat/record/199542

   RECOVER Report

   Brandl, Bernd; Kildunne, Anne (2018): Outsourcing and Collective Bargaining in the UK. Country Report – RECOVER project. https://ddd.uab.cat/record/202076

   Godino, Alejandro; Molina, Oscar (2019): The impact of Outsourcing on Collective Bargaining Coverage: A Comparative Analysis in Six Countries. Research Report – RECOVER project. https://ddd.uab.cat/record/202675

   Godino, Alejandro; Molina, Oscar (2018): Who overcomes collective bargaining?. Outsourcing practices, regulatory framework and Facility Management in Spain. Country Report – RECOVER projecthttps://ddd.uab.cat/record/202073

   Payton, Noëlle; Keune, Maarten (2018): Outsourcing in the Netherlands: Challenges to traditional sector boundaries. Country Report – RECOVER project. https://ddd.uab.cat/record/202075

   Pedaci, Marcello; Braga, Adolfo; Guarascio, Carmela (2018): Outsourcing of services and collective bargaining coverage in Italy. An analysis on cleaning, ICT and facility management services. Country Report – RECOVER project. https://ddd.uab.cat/record/202074

   Rodríguez-Soler, Joan (2018): Outsourcing of services in France. The Challenges from collective bargainig system. Country Report – RECOVER project. https://ddd.uab.cat/record/202071

   Accions de divulgació:

   Pàgina web del projecte

   Article a UABDivulga

   RECOVER Newsletter #1

   RECOVER Newsletter #2

   RECOVER Newsletter #3

   RECOVER Newsletter #4

   RECOVER Policy Brief

  • Negociació i diàleg social en el sector públic – BARSOP

   El projecte BARSOP abordarà, des d’una perspectiva de governança multidisciplinària i multinivell, com la crisi econòmica i financera ha transformat les relacions laborals, el diàleg social i l’ocupació en el sector públic a la Unió Europea i, en particular a nou estats membres de la UE: Dinamarca, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Eslovàquia, República Txeca, Espanya, França i Regne Unit.
   La crisi va afectar inicialment al sector financer i després al sector privat. Posteriorment, però, es va traslladar al sector públic, en particular en forma de mesures d’austeritat, com a conseqüència de la disminució dels ingressos fiscals, l’augment de la despesa social i els programes massius de rescat. Aquestes mesures d’austeritat han provocat la disminució de l’ocupació en el sector públic, la pressió sobre els salaris i les condicions de treball i l’augment de la inseguretat per als empleats del sector públic.

   Els objectius principals del projecte BARSOP són: i) analitzar els canvis que han tingut lloc durant la crisi en les relacions laborals, en l’ocupació i en les condicions de treball en el sector públic i en particular en els sectors de la sanitat, l’educació i les col·lectivitats territorials; Ii) analitzar les respostes a la crisi dels interlocutors socials, a nivell nacional i de la UE en aquests sectors i els seus resultats en termes de quantitat i qualitat de l’ocupació; I iii) difondre els resultats d’aquestes anàlisis entre els interlocutors socials i els responsables polítics a nivell de la UE, nacional i sectorial, i estimular l’intercanvi d’informació, el diàleg social i la negociació col·lectiva encaminats a promoure millors nivells d’ocupació de bona qualitat.

   Data d’inici: 30/03/2016
   Data fi: 28/02/2018
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion – Social Dialogue (Grant Agreement VS/2016/0107)
   Investigador responsable: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino

   Informes i Publicacions

   Molina Romo, Óscar; Godino, Alejandro (2020). «Industrial relations in deep water : the Spanish public sector during the crisis». A: Working under pressure. Employment, job quality and labour relations in Europe’s public sector since the crisis. 2020. Brussels: ETUI.

   Molina Romo, Óscar; Godino, Alejandro (2018). Bargaining for social rights in the public sector : Spain.

   Molina Romo, Óscar; Godino, Alejandro (2018). Bargaining and Social Dialogue at the Public Sector (BARSOP). Policy brief for Spain (BARSOP Policy briefs).

  • Parlant de crisi: Tendències en el diàleg social i les relacions laborals a països seleccionats de la UE

   El diàleg social entre el govern, els empresaris i les organitzacions de treballadors és una poderosa eina per corregir els desequilibris del mercat laboral i promoure la recuperació econòmica rica en llocs de treball. Durant i des de la crisi econòmica i financera iniciada el 2008, s’han posat a prova les institucions nacionals de diàleg social als països de la Unió Europea (UE), però, en molts casos, han demostrat el seu potencial per innovar i contribuir a un retorn al creixement positiu.

   Data d’inici: 01/01/2016

   Data fi: 30/03/2017

   Finançament: International Labour Organization

   Investigador responsable: Oscar Molina

   Documents i publicacions:

   Guardiancich, I, Molina, O (eds) (2017) Talking through the Crisis: Social Dialogue and Industrial Relations Trends in Selected EU Countries. Geneva: ILO.

 • Convenis
  • Dinamització del grup de treball “Usos del temps i mesures en l’àmbit laboral” de la Mesa Assessora per les Cures

   L’objec d’aquest contracte és la dinamització del grup de treball “Usos del temps i mesures en l’àmbit laboral” de la Mesa Assessora per les Cures, la Secretaria Tècnica de la qual recau en l’Institut de les Dones, amb el suport de l’assistència tècnica de Tragsatec, així com l’elaboració del capítol que formarà part del futur Llibre blanc per les Cures.

   Data inici: 10/10/2022
   Data fi: 31/01/2023
   Finançament Tecnologías y Servicios Agrarios – TRAGSATEC
   Referència Exp: 0000084031
   Investigadora principal:
    Sara Moreno Colom

  • Una aproximació qualitativa a l’assetjament sexual i per raó de sexe dins del món laboral

   L’objectiu de l’estudi és realitzar una aproximació qualitativa a l’assetjament sexual i per raó de sexe dins del món laboral a fi de conèixer les percepcions, experiències i imaginaris socialment compartits que formen part d’aquest fenomen.

   Es parteix de la evidència que l’assetjament sexual al món laboral és una pràctica que es dona amb relativa normalitat i el que es busca és trobar les causes del mateix.

   Concretament, es tracta de fer una anàlisi del rerefons sociocultural que actua com a context i suport de l’existència i persistència de l’assetjament sexual i per raó de sexe més enllà de la seva quantificació. En aquest sentit, els objectius específics passen per identificar, descriure i explicar els factors socials que fan possible el fenomen, així com els elements de canvi i continuïtat que s’han donat al llarg dels últims anys.

   Data inici: 20/04/2021
   Data fi: 30/11/2021
   Finançament: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
   Referència: Exp. BE-2021-2444
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Vicent Borràs

   Documents i publicacions:

   Moreno, Sara; Borràs Català, Vicent; Jiménez Celemín, Carmen; [et al.]. L’assetjament sexual i per raó de sexe al món laboral : una aproximació qualitativa. 2021. https://ddd.uab.cat/record/258462

  • Col·laboració per l’avaluació de la Llei d’Igualtat

   Col·laboració amb Ivàlua per l’avaluació de la LLei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.

   Data inici: 30/03/2021
   Data fi: 31/12/2021
   Finançament: Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques
   Referència: Exp. 7055-2021-36
   Investigadora principal: Sara Moreno

  • Dinamització d’un Fòrum de persones expertes del projecte “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat”, l’elaboració de documentació per a la dinamització del debat i per i l’elaboració d’un informe de recomanacions emeses pel Fòrum

   Des de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona s’ha posat en marxa el projecte Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat que té l’objectiu de reforçar els serveis locals de cures, especialment l’atenció social domiciliària i la teleassistència.

   En el marc d’aquest projecte s’han dinamitzat les sessions de debat del Fòrum de persones expertes, s’ha fet una anàlisi sobre la realitat sociodemogràfica de la dependència, l’envelliment i la discapacitat a la província de Barcelona i l’elaboració d’un informe de recomanacions per a la millora del sistema de cures .

   Data inici: 07/05/2021
   Data fi: 31/12/2022
   Finançament: Diputació de Barcelona, Àrea d’igualtat i Sostenibilitat Social
   Referència: Exp. 2022/14258
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Paula Arboix

  • Anàlisi de temes econòmics per donar resposta a la covid-19. Observatori Social i Laboral per a Cuba

   Cuba es troba impulsant un procés de transformacions denominat “actualització del model econòmic” que constitueixen una oportunitat estratègica en termes de desenvolupament perquè aborden nodes crítics del model econòmic, però imposen un conjunt de desafiaments socials i laborals que necessitaran un seguiment específic des de la política social i les institucions públiques.

   El Sistema de les Nacions Unides (SNU) al país comença la implementació del seu nou Marc de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible (2020-24) signat amb el govern de Cuba responent a prioritats nacionals i locals en desafiaments clau de desenvolupament que el SNU pot acompanyar per a implementar al país l’Agenda global 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

   La COVID-19 agrega desafiaments sense precedents en termes de resposta política. Per a contenir la propagació del virus i garantir la capacitat de resposta dels sistemes de salut i assistència social els governs enfronten decisions de política pública complicades en contextos de recursos escassos, i mercats laborals amb alts nivells d’informalidad. Si bé el context abans descrit difereix substancialment d’un país a un altre, una resposta política efectiva davant COVID-19 deu simultàniament: (1) defensar els sistemes de salut del col·lapse per a minimitzar les morts per COVID-19 i altres causes; (2) protegir els treballadors que perden ingressos; (3) protegir l’ocupació, i l’activitat productiva i (4) trobar les fonts per a finançar la despesa fiscal addicional requerit.

   En aquestes condicions, és crític per als governs disposar d’informació analítica per a prendre decisions en matèria de política pública i en aquest objectiu el present projecte produeix una sèrie d’informes analítics per a facilitar, en aliances amb actors nacionals i territorials, iniciatives que contribueixin a donar respostes socioeconòmiques a la covid-19 i a la implementació d’Observatoris Socials i Laborals.

   Data d’inici: 09/12/2020
   Data de fi: 30/04/2021
   Finançament: Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo- Cuba
   Referència oficial: 20-CUB-248
   Investigador principal: Antonio Martín Artiles

  • Estudi “Propostes per minimitzar l’impacte negatiu de gènere del sistema de teletreball a l’Ajuntament de Barcelona”

   L’emergència sanitària provocada per la Covid19 i el necessari confinament de la població per combatre la pandèmia ha significat, des del punt de vista de l’organització del treball a l’Ajuntament de Barcelona, un canvi molt important cap a la digitalització forçosa i l’impuls de formes de treball a distància.
   Abans de la crisi, el teletreball es veia com a forma organitzativa que millora l’eficàcia de les organitzacions i la qualitat de vida de les persones. Nombroses recerques han destacat els avantatges del teletreball en clau de productivitat, qualitat de la feina, reducció de costos, reducció de l’absentisme, millora de la motivació, respecte mediambiental, entre d’altres. Amb tot, l’actual impuls del treball a distància ha estat una resposta fruit de l’emergència, lògica davant la situació viscuda i, com a tal, no ha pogut ser planificada amb el temps i els mitjans necessaris.

   Així doncs, l’objectiu és formular una proposta d’actuacions per garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en el sistema de teletreball de l’Ajuntament de manera que la seva implantació no tingui un impacte de gènere negatiu en les condicions i oportunitats laborals de les dones.

   Data inicio: 10/08/2020
   Data fi: 31/12/2020
   Finançament: Ajuntament de Barcelona
   Referència: 20002682
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Vicent Borràs

   Documents:

   Recull de propostes per minimitzar l’impacte negatiu de gènere del sistema de teletreball a l’Ajuntament de Barcelona

  • Exploració comparativa, en el marc europeu, de bones pràctiques per a la promoció de la carrera professional de les dones

   L’ocupació de qualitat és un factor clau per a l’accés als drets de ciutadania i una esfera decisiva per assolir la igualtat de gènere. Malauradament, encara estem molt lluny d’aquesta igualtat ja que l’ocupació de les dones segueix marcada per la segregació horitzontal i vertical, la precarietat, la desigualtat salarial o l’assetjament sexual i per raó de sexe, entre d’altres.

   En el context actual de crisi econòmica i social derivada de l’emergència sanitària de la COVID-19, és necessari que les mesures de recuperació econòmica que es plantegin tinguin en compte les característiques específiques de les dones al mercat de treball.

   En aquest sentit, en l’àmbit de la segregació ocupacional, un dels fenòmens que afecta de forma quotidiana a moltes dones treballadores en sectors de baixa qualificació és la impossibilitat de moltes dones de promocionar en les seves ocupacions, en trobar-se majoritàriament ocupades en sectors intensius en mà d’obra, amb precàries condicions de treball i mal remunerats, caracteritzats per escasses escales de promoció.

   Amb l’objectiu de poder dissenyar i implementar diferents estratègies de promoció de la carrera professional de les dones, vetllant per la dignificació de les ocupacions feminitzades i precaritzades, des de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona s’ha detectat la necessitat de dur a terme una primera exploració, de caràcter comparatiu a nivell europeu, de bones pràctiques en aquest àmbit.

   Data inici: 17/09/2020
   Data fi: 31/03/2021
   Finançament: Ajuntament de Barcelona
   Referència: 20002861
   Investigador principal: Pilar Carrasquer
   Equip: Raquel Serrano

    

  • Mobilitat social intrageneracional i trajectòries ocupacionals segmentades – DINAMOS

   DINAMOS és l’acrònim de Dinàmiques de mobilitat social a Espanya, projecte coordinat que compta amb el finançament del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc dels programes estatals de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d’I+D+i i d’I+D+i orientada als Reptes de la Societat, convocatòria 2019.
   Com a projecte coordinat està format per dos subprojectes:

   -DINAMOS1 (Referència PID2019-106548GB-C21): Mobilitat social intrageneracional i trajectòries ocupacionals segmentades, coordinat pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, sent l’investigador principal el Dr. Pedro-López-Roldán.
   -DINAMOS2 (Referència PID2019-106548GA-C22): Mobilitat social intergeneracional: l’educació com a mecanisme explicatiu, coordinat des del Departament de Sociologia de la Universitat Pablo de Olavide, sent la investigadora principal la Dra. Sandra Fachelli. Compta amb la col·laboració d’investigadors/as de la Universidad de la Laguna i de la Universidad de Sevilla.

   El projecte científic es destina a investigar les dinàmiques del canvi social i de transmissió de les desigualtats socials que podem observar al llarg del temps, tant en termes de mobilitat social intrageneracional com de mobilitat social intergeneracional, centrades especialment en els àmbits ocupacional i educatiu.

   Data d’inici: 01/06/2020
   Data fi: 30/05/2023
   Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
   Referència: PID2019-106548GB-C21
   Investigador principal: Pedro López Roldán
   Equip: Antonio Martín Artiles, Andreu Lope, Pilar Carrasquer;Cristian Segura, José Zawadsky, Claudia Baeza

   Publicacions

   Fachelli, S., Jorrat, J., & López-Roldán, P. (2021). Movilidad de clase intergeneracional sobre cohortes de nacimiento en Argentina y España. Revista Española De Sociología, 30(3), a59. https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.59

   Web projecte

  • Estudi sobre els canvis en els usos del temps i la transformació dels hàbits quotidians

   L’objectiu general és identificar, descriure i explicar les principals tendències de canvi en els usos i la distribució del temps tot analitzant les possibles implicacions sobre els hàbits quotidians des de la perspectiva de gènere. Més concretament, a partir d’una estratègia metodològica mixta, es proposa detectar les tendències de canvi en el temps dedicat al treball domèstic i de cura, així con el seu impacte sobre la salut, l’alimentació i el consum. Els resultats obtinguts han de permetre apuntar línies per a futures propostes d’actuació orientades a revertir les dinàmiques que comporten, o poden comportar, un empitjorament de la vida quotidiana i un augment de les desigualtats socials..

   Data d’inici: 10/07/2019

   Data fi: 31/10/2020

   Finançament: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa

   Referència finançament: 17583

   Investigador responsable: Vicent Borràs

   Equip: Sara Moreno

   Documents:

   Moreno, Sara; Borràs, Vicent (2020): Els canvis en els usos del temps i la transformació dels hàbits quotidians. Resum executiu. Universitat Autònoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/241459?ln=ca

   Publicacions:

   Moreno-Colom, Sara & Borràs Català, Vicent (2021). Menos tiempo de cocina, más tiempo de consumo: ¿más igualdad de género?. Revista de economía crítica, 31, 121-138.

  • Millorant la capacitat dels interlocutors socials i el diàleg social en el nou món del treball

   Sobre la base d’una col·laboració anterior entre la OIT i la CE en el camp de les Relacions Laborals i el Diàleg Social, aquest projecte té una visió a més llarg termini i analitzarà els reptes i oportunitats que enfronten els interlocutors socials com a resultat de les principals tendències que afecten el món del treball a l’UE. El seu objectiu és enfortir el coneixement dels interlocutors socials sobre les qüestions relacionades amb un món laboral canviant i alhora facilitar l’aprenentatge mutu entre els interlocutors socials.

   Aquest projecte també tindrà en compte la participació i les prioritats dels interlocutors socials com a part dels processos europeus de governança econòmica i en el context de l’aplicació del pilar europeu de drets socials.

   Data d’inici: 30/05/2019
   Data fi: 30/05/2020
   Finançament: European Commission – International Labour Organisation
   Investigator responsable: Oscar Molina

  • Integració en el mercat laboral de sol·licitants d’asil i refugiats als principals països de la UE

   La migració és un dels temes centrals de les polítiques europees i també un tema crucial per als sindicats. El flux de refugiats que va arribar a Europa sense estar preparada en 2015/2016 necessita polítiques de suport addicionals. Els estats membres es veuen afectats de manera particular per diferents fluxos i tipus de migració. Aquest projecte, coordinat per l’European Trade Union Institute (ETUI) se centra en els principals països receptors de sol·licitants d’asil a la UE15 (Àustria, França, Alemanya, Itàlia, Suècia, Espanya i els Països Baixos), analitzant les principals polítiques relacionades amb l’accés als serveis de benestar i l’accés a l’ocupació.

   Data d’inici: 01/02/2019
   Data fi: 01/02/2020
   Finançament: EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE
   Investigador responsable: Alejandro Godino
   Equip: Daniel Barrientos

   Publicacions

   Godino, Alejandro; Barrientos Sánchez, Daniel (2021): Permitted to work but lacking opportunities to integrate – asylum seekers and refugees on the mezzanine in Spain. A: Betwixt and between: Integrating refugees into the EU labour market. p. 219-245. Brussels: ETUI. https://ddd.uab.cat/record/235682

  • Plataformes digitals: condicions de treball i representació col·lectiva. Reptes de futur

   L’objectiu d’aquest estudi analitzar els efectes de les plataformes digitals en les condicions de treball i en les formes de representació col·lectiva, tant sindical com professional. L’externalització massiva del procés productiu, combinada amb la tecnologia digital està transformant profundament el treball i les relacions laborals . Les transformacions que implica l’economia digital, són entre altres, l’aparició de noves formes d’organització empresarial derivada de la descentralització del procés productiu; la descualificación en determinades professions d’enginyeria, arquitectura, informàtica, etc. i la requalificació d’altres noves; una informalitat en les relacions laborals, en les formes de retribució salarial, ingressos econòmics vinculats al treball, noves dificultats per a l’associacionisme sindical efectes sobre els sistemes de protecció social.

   Data inici: 09/03/2019
   Data fi: 08/03/2020
   Finançament: Comissions Obreres de Catalunya
   Referència: 17324
   Investigador principal: Antonio Martín Artiles
   Equip: Albert Pastor, Oscar Molina, Alejandro Godino, Jessica Romero

   Publicacions

   Martín Artiles, Antonio (2021). Digitalización del trabajo: proto sindicalismo y cuasi-unionismo post-pandémico. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, 7, 9-32. https://doi.org/10.5565/rev/aiet.91

   Martín Artiles, Antonio (dir.); Pastor, Albert; Molina, Óscar ; Godino, Alejandro; Romero, Jessica (2020).  Plataformas digitales, condiciones de trabajo y representación colectiva, retos de futuro. CCOO. https://ddd.uab.cat/record/235661?ln=ca

  • Anàlisi exploratòria de la recollida informal de residus a la ciutat de Granollers

   A Catalunya coexisteixen un sector formal de gestió de residus, gestionat principalment per municipis i altres administracions públiques, i, al mateix temps s’observa una gestió informal de residus, que actua tant dins com fora del sector formal.
   La hipòtesi principal d’aquest treball és que el sector informal està contribuint i millorant els objectius de les polítiques públiques respecte al desviament de deixalles i la recuperació de materials, però és aquest un treball que no rep cap reconeixement i sí que suporta nombroses desigualtats i injustícies. En aquest sentit, l’objectiu de l’estudi és identificar les contribucions i els dèficits del sector informal de residus cap al sistema general de residus des de la mirada de la justícia ambiental.
   La primera fase d’aquest projecte inclou un estudi de cas amb recicladors informals a la ciutat de Granollers, que inclou qüestionaris, entrevistes en profunditat, participació observacional i anàlisi. La segona fase s’estén a la resta de Catalunya amb entrevistes en profundad i anàlisis per a determinar els impactes generals i les contribucions dels recicladors al sector formal de gestió de residus.

    

   Data inici: 25/09/2018
   Data fi: 28/09/2019
   Finançament: ECOEMBES
   Referència: 16881
   Investigador principal: Josep Espluga
   Equip: Michael Rendon, Julián Porras, Astou Toure


   Publicacions

   Rendon, Michael; Espluga-Trenc, Josep & Verd, Joan Miquel (2021). Assessing the functional relationship between the formal and informal waste systems: A case-study in Catalonia (Spain). Waste Management, 131, 483–490. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.07.006

  • El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona

   L’objectiu general de l’estudi és contribuir a l’anàlisi d’aquest fenomen que marca l’experiència quotidiana de moltes dones, amb la finalitat de millorar les possibles intervencions que sobre aquesta qüestió es puguin dur a terme, des de la pròpia administració, així com en tot allò que competeix als agents socials. Es tracta d’un estudi de caire exploratori que centra l’atenció en quatre subsectors econòmics: les activitats de neteja d’edificis, l’hostaleria i la restauració i els serveis d’atenció domiciliària. Son quatre subsectors que, en diversos sentits i graus, representen activitats rellevants per al teixit econòmic de la ciutat i per a la sostenibilitat de la vida en la mateixa, i que es caracteritzen al seu torn per la seva feminització.

   Data inici: 29/06/2018
   Data fi: 28/06/2019
   Finançament: Ajuntament de Barcelona
   Referència: 16846
   Investigador principal: Pilar Carrasquer
   Equip: Mariana do Amaral

   Publicacions
   Carrasquer, Pilar; Do Amaral Pinto, Mariana. El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, 2019

   Presentació de l’estudi

  • Explotació i anàlisi de les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2012

   L’encàrrec de l’Observatori de la Juventut de Catalunya du a terme una anàlisi de la situació de la població jove en relació a la seva activitat laboral mercantil i de les trajectòries laborals que se’n desprenen.

   A partir de les dades que ofereix l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012, s’analitza, a més de la situació del jovent en el mercat laboral, les situacions d’inactivitat i formació que d’una manera o altra poden connectar-se amb la tinença o no d’ocupació

   L’estratègia d’anàlisi contempla, d’una banda, la realització una explotació de les dades des d’un angle estàtic i descriptiu, amb el qual s’intenta obtenir una fotografia del moment actual de la situació dels joves en el mercat de treball, i, de l’altra, el desenvolupament d’una anàlisi amb un caràcter dinàmic i longitudinal, que intenta identificar les diferents trajectòries que la població juvenil desenvolupa, tant en les transicions formació-ocupació com una vegada inserida laboralment. En darrer lloc, es fa una anàlisi comparativa posant en relació les informacions obtingudes en l’EJC12 amb les obtingudes en l’EJC07 per tal de fer visibles els canvis transcorreguts durant els darrers cinc anys, marcats per importants canvis en el context laboral.

   Data d’inici: 01/11/2012

   Data fi: 01/09/2013

   Finançament: Agència Catalana de la Joventut

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd

   Equip: Laia Castelló, Mireia Bolíbar, Oriol Barranco

   Documents i publicacions:

   CASTELLÓ, Laia; BOLÍBAR, Mireia; BARRANCO, Oriol; VERD, Joan Miquel (2013): “Treball. Condicions en el mercat de treball i trajectòries laborals de la joventut catalana”, en P. Serracant (coord.) Enquesta a la joventut de Catalunya 2012, Volum 1. Col·lecció: Estudis, núm. 34. Editorial: Direcció General de Joventut, Generalitat de Catalunya. pp. 117-224 .

   MORENO, Sara (2013): “Un anàlisi de les transicions juvenils des de la perspectiva de gènere“, en en P. Serracant (coord.) Enquesta a la joventut de Catalunya 2012, Volum 2:Les diferents vivències de la joventut. Col·lecció: Estudis, núm. 34. Barcelona: Direcció General de Joventut, Generalitat de Catalunya. pp. 187-218 .

  • Immigrants en la crisi econòmica. Trajectòries laborals bloquejades?

   La legislació immigratòria espanyola (LOE, 2009) planteja entre els seus principals objectius la integració social dels immigrants, ja sigui per una període limitat o per una permanència més llarga o un assentament definitiu al país. D’aquesta integració depèn, en part, la cohesió de tota la societat. Ara bé, l’eix fonamental d’aquesta integració social, continua sent la integració laboral: això es tradueix en que l’immigrant tingui unes condicions de vida acceptables en el present i perspectives de millora en el futur en base al seu treball. Sense aquesta, cap de les polítiques socials té efectes consistents a llarg termini; aquestes polítiques són molt importants, fins i tot crucials en temps de crisi, però són complementàries a la integració laboral.

   En aquest marc, la investigació es proposa com a objectiu general la comparació entre els itineraris laborals d’autòctons i immigrants en temps de crisi i en relació amb els que es donaven en el període d’expansió econòmica.

   Data inici: 01/09/2012

   Data fi: 30/06/2014

   Finançament: Fundació “la Caixa”

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Ramon de Alós-Moner, Óscar Molina, Antonio Martín, Sara Moreno, Alejandro Godino
   Coordinador estadístico: Pedro López-Roldán

   Documents i publicacions:

   MIGUÉLEZ, Fausto; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro (coords.) (2014): Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   ALÓS, Ramon (2014): “Menos empleo y más precariedad”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 67-108). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MIGUÉLEZ, Fausto (2014): “Modelo de análisis y metodología de la investigación”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 15-66). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MARTÍN ARTILES, Antonio (2014): “Ingresos del trabajo, estratificación y movilidad vertical”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 109-144). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MIGUÉLEZ, Fausto; GODINO, Alejandro (2014): “¿Movilidad territorial y sectorial como respuesta a la crisis?”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 221-270). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MIGUÉLEZ, Fausto; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro (2014): “Síntesis y conclusiones”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 271-306). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MOLINA, Óscar (2014): “Situaciones de mayor precariedad: desempleo de larga duración, inactividad y empleo informal”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 181-220). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MORENO, Sara (2014): “Trayectorias laborales, género e inmigración: la doble cara de la segregación horizontal”, en Fausto Miguélez y Pedro López-Roldán (coord.), Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (pp 145-180). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

   MORENO COLOM, Sara; ALÓS, Ramon (2016): “La inmigración en España: ¿Una integración con pies de barro?”. Política y Sociedad, 53 (2), 509-528. (DOI: 10.5209/rev_POSO.2016.v53.n2.48312) .

  • Estudi d’anàlisi sobre el treball no remunerat a Catalunya

   L’objectiu principal del projecte és aprofundir en el coneixement del treball no remunerat a partir de les dades recollides per l’Enquesta d’Us del Temps 2010-2011 que l’IDESCAT ha realitzat per Catalunya.
   Els objectius específics són delimitar conceptualment el treball no remunerat i explotar la base de dades de l’enquesta des de la perspectiva de gènere. Les dades d’usos socials del temps són un bon indicador per fer visible el treball domèstic i familiar, així com les desigualtats que genera la seva desigual distribució entre homes i dones. L’anàlisi dels resultats contribuirà als objectius generals de EUT 2010-2011, tot aprofundint en el coneixement del treball domèstic i familiar.

   Data d’inici: 01/06/2012

   Data fi: 01/12/2012

   Finançament: Institut d’Estadística de Catalunya

   Investigador responsable: Sara Moreno

   Equip: Vicent Borràs

  • La promoció d’una recuperació equilibrada i integradora de la crisi a Europa a través de les relacions laborals i el diàleg social

   El projecte és part d’un recent acord entre l’OIT i la Comissió Europea, que té per objecte l’estudi de l’impacte de la crisi, i les respostes polítiques a la crisi sobre el diàleg social tripartit, la negociació col·lectiva, i la legislació laboral en els Estats membres de l’OIT i la UE, així com el paper dels actors socials i les institucions en aquest context.

   Data d’inici: 01/03/2012

   Data fi: 01/07/2012

   Finançament: International Labour Office (ILO)

   Investigador responsable: Oscar Molina

   Equip: Fausto Miguélez

   Documents i publicacions:

   MOLINA, Óscar; MIGUÉLEZ, Fausto (2013): “From negotiacion to imposition: social dialogue in austerity times in Spain”. DIALOGUE Working Paper, Num. 51.

   MOLINA, Óscar; MIGUÉLEZ, Fausto (2014): “From negotiation to imposition: Social dialogue in times of austerity in Spain”, en Papadakis, Konstantinos; Ghellab, Youcef (eds) The governance of policy reforms in southern Europe and Ireland.Ginebra: ILO Publications .

   Web relacionada:  http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_223700/lang–en/index.htm

  • Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya

   L’estudi té com a objectiu detectar aquells temes en la recerca centrada en la seguretat i salut laboral a Catalunya que els diferents actors implicats consideren com a prioritaris. Es tracta d’un estudi encarregat per la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral (SGSSL) del Departament d’Empresa i Ocupació, que ha comptat amb la participació de tots aquells agents que d’una manera o altra contribueixen al desenvolupament de la seguretat i salut laboral.
   L’estudi ha utilitzat el grup de discussió com a principal tècnica d’obtenció de dades. Concretament, s’han realitzat 6 grups de discussió, cada un d’ells adreçat a un perfil diferent entre el conjunt d’agents implicats en la seguretat i salut laboral a Catalunya. El resultat d’aquests grups de discussió ha estat transcrit i analitzat amb el programa ATLAS.ti.

   Data d’inici: 01/01/2012

   Data fi: 01/11/2012

   Finançament: Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral. Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd Pericàs

   Equip: Joan Rodríguez Soler

   Documents i publicacions:

   Verd J, Rodríguez- Soler J, (2012). “Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya.”. Informe de recerca.

  • Ocupació atípica en perspectiva comparada

   A hores d’ara, és conegut que els mercats de treball en les societats avançades es troben en un procés de profunda transformació. La tendència general sembla ser un augment de la flexibilitat pel que fa als salaris i / o contractes de treball. Això és més evident en els mercats de treball europeus que es consideraven bastant igualitaris només una o dues dècades enrere. La pregunta d’investigació general del projecte del llibre és explicar aquest canvi a partir d’un model d’ocupació no estandarditzat (relacions d’ocupació estables, els contractes permanents, la compressió salarial) cap a un model més de-estandarditzat (relació de treball flexible, contractes temporals, la dispersió salarial). En abordar aquesta qüestió un tema es revela particularment important: l’heterogeneïtat del treball en el procés de canvi en el mercat laboral. A la literatura comparativa sobre mercat laboral, el creixement de l’ocupació no estàndard, com ara contractes de durada determinada, el treball mitjançant agències de treball temporal, treball free-lance i treball a temps parcial, així com una major dispersió salarial generalment es relaciona amb el desenvolupament de les mitjanes nacionals en el temps.

   Data inici: 01/12/2011

   Data fi: 01/07/2013

   Finançament: IZA – Institute for the Study of Labor

   Investigador responsable: Óscar Molina (UAB); Coords. : Werner Eichhorst (IZA), Paul Marx (IZA)

   Documents i publicacions:

   IZA Compact Newsletter- June 2012

  • Anàlisi dels Plans d’igualtat subvencionats per la Conselleria d’Empresa i Ocupació per al 2010

   L’estudi respon a l’encàrrec de la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals de Catalunya d’identificar bones pràctiques en la totalitat de Plans d’igualtat subvencionats per la Conselleria d’Empresa i Ocupació l’any 2010 que permetin elaborar unes orientacions que es puguin extrapolar tant als mateixos plans d’igualtat com a la negociació col·lectiva. La Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball és un òrgan especialitzat del Consell de Relacions Laborals que té com a missió impulsar l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la gestió de la diversitat i la conciliació de la vida personal i laboral, a fi i efecte d’aconseguir una equitat més gran en l’àmbit laboral. La Comissió està conformada per la Generalitat de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya, Foment del Treball Nacional i Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Les activitats de la Comissió es distribueixen en anys naturals i queden recollides en un Pla de treball anual aprovat pel Ple del Consell. El present estudi respon a l’acció plantejada en el Pla de treball de 2011 d’analitzar el Plans d’igualtat subvencionats per la Conselleria d’Empresa i Ocupació. L’objectiu general és, doncs, analitzar els Plans d’igualtat duts a terme per les empreses que han accedit a un ajut en la convocatòria de l’any 2010, segons les bases que regulen la convocatòria de subvencions per a la posada en marxa d’aquests Plans, recollides a l’Ordre TRE/121/2010, de 18 de febrer de 2010, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 5 de març de 2010. Més concretament, els objectius específics plantejats en aquest informe responen a l’ interès de:
   – Tipificar les empreses subvencionades, emfasitzant la participació d’empreses amb una plantilla inferior a 250 persones treballadores i la seva distribució territorial.
   – Analitzar els principals eixos d’intervenció definits en els Plans d’igualtat.
   – Identificar línies i/o mesures d’actuació innovadores que puguin contribuir a orientar futures intervencions, tant des del punt de vista del contingut com dels procediments.
   – Explorar la possibilitat d’incorporar algunes d’aquestes actuacions exemplars als processos de negociació col·lectiva.
   Sintetitzar, en definitiva, els punts forts i els punts febles dels Plans d’igualtat que han format part del programa de subvenció de l’any 2010.

   Data d’inici: 01/12/2011

   Data fi: 02/02/2012

   Finançament: Consell de Relacions Laborals de Catalunya

   Investigador responsable: Pilar Carrasquer

   Equip: Laia Castelló, Anna Grau

  • La representació sindical de CCOO a Espanya

   L’objectiu d’aquest estudi és analitzar, amb la major desagregació possible, el sistema de representació sindical a Espanya a la seva doble vessant, unitària i sindical (en particular de CCOO). Al mateix temps, l’estudi planteja englobar dues parts, evidentment relacionades entre si: una part d’ordre més “quantitatiu” (qui són, on estan,…) i una altra més “qualitativa” (què fan, com representen, nivell de compromís, etc.). L’estudi es basarà, per tant, en una part més descriptiva a partir d’una explotació estadística de dades d’eleccions sindicals, que seran facilitats per la Fundació 1° de Maig; i en una altra part enfocada a donar respostes als interrogants que sorgeixin del procés de reflexió previ.

   Tipus de projecte: Convenis

   Línea de recerca: Relacions laborals i organització del treball

   Data d’inici: 01/10/2011

   Data fi: 01/09/2014

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: Fundación 1º de Mayo

   Investigador responsable: Ramón de Alós-Moner

   Equip: Oscar Molina Romo, Pere Jódar Martínez, Pere J. Beneyto, Sergi Vidal

   Documents i publicacions:

   BENEYTO, Pere J.; ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; MOLINA, Óscar (2012): “Crisis y legitimidad del sindicalismo”. INGURUAK Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, Núm. 51-52, pp. 61-80.

   ALÓS, Ramon et al. (2014): “Análisis de las elecciones sindicales (2003/2012). Participación, Afiliación, Representación”. Colección Documentos de Trabajo, Fundación 1º de Mayo, Núm. 8.

   ALÓS, Ramon; BENEYTO, Pere J.; JÓDAR, Pere; MOLINA, Oscar; VIDAL, Sergi (2015): La representación sindical en España. Madrid: Fundación 1º de Mayo .

  • Situació i perspectives laborals al barri de La Sauleda-Carrer Ample (Palafrugell). Estudi per a la concreció d’accions ocupacionals

   La Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles, impulsada pel Govern i aprovada pel Parlament el maig de 2004 (Llei 2/2004, 4 de juny), respon a una de les prioritats de la Generalitat de Catalunya com és la intervenció integral en barris amb l’objectiu d’evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen. En aquest sentit, la Llei centra la seva atenció en zones amb risc de vulnerabilitat social, per desenvolupar mesures destinades a enfortir la cohesió social.
   Aquest projecte s’ubica en el context de l’aplicació de la Llei de Barris en el barri de La Sauleda-carrer Ample de Palafrugell a partir de la convocatòria de l’any 2008.
   L’objectiu del projecte és triple:
   1-Conèixer les capacitats i la disposició dels habitants del barri per accedir al mercat de treball o a millorar la seva posició laboral.
   2-Conèixer els trets més significatius del mercat de treball local i del seu entorn més immediat, així com les característiques i necessitats del teixit productiu i empresarial. Concretar la configuració dels principals actors locals vinculats a l’ocupació i la seva interacció i conèixer, tanmateix, els recursos formatius, entre d’altres, disponibles en el territori.
   3-Proposar mesures d’actuació per facilitar l’accés a l’ocupació o la millora laboral i professional de les persones del barri, d’acord amb la informació obtinguda a partir de l’estudi que es proposa.

   Data inici: 01/11/2010

   Data fi: 01/01/2012

   Finançament: Ajuntament de Palafrugell

   Investigador responsable: Andreu Lope

  • Anàlisi de la situació laboral de les dones ocupades, a Catalunya, en els àmbits de: STEM (Science, Technology, Engineering i Mathematics), emprenedores i empresàries i sector públic

   Aquest informe presenta els resultats de l’anàlisi de la situació laboral de les dones ocupades, a Catalunya, en tres àmbits diferents: el sector de les disciplines dites STEM (Science, Technology, Engineering i Mathematics), les emprenedores i empresàries i el sector públic. L’informe, tot i presentar els tres àmbits de forma separada, mostra com la persistència de les desigualtats de gènere és el denominador comú que les homogeneïtza. Persistència que, cal recordar, no és només una característica d’aquests tres àmbits sinó que és present a tot el mercat laboral. Com és hores d’ara força sabut, aquesta persistència troba les seves arrels en una divisió sexual del treball que s’origina a l’esfera de la llar-família. Té conseqüències importants en la vida de les dones i, de retruc, amara el conjunt de la societat. Essent la segregació ocupacional que afecta les dones el mercat laboral una de les seves expressions més clares, tal com es posa de manifest en aquest informe.

   Data d’inici: 01/02/2008

   Data fi: 01/12/2010

   Finançament: Institut Català de les Dones

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Carolina Recio, Anna Grau

  • La desafiliació sindical en la Confederació Sindical de Comissions Obreres

   L’objectiu de l’estudi se centra en l’anàlisi de la dinàmica afiliativa d’altes i baixes dels sindicats espanyols a partir de la ECVT, i les trajectòries sindicals, és a dir, el comportament dels afiliats des de la seva decisió de donar-se d’alta en l’organització, la seva permanència i participació en responsabilitats i en l’acció sindical, fins a la seva baixa, en aquest cas utilitzant dades del registre d’afiliació i desafiliació de CCOO i d’una enquesta a una mostra de desafiliats del mateix sindicat.
   L’estudi realitzat permet, d’una banda, constatar un vincle de continuïtat entre la decisió i motivacions d’afiliar-se al sindicat, el temps de permanència, el grau d’implicació amb l’organització i els motius que condueixen a donar-se de baixa; i per una altra, identifiquem cinc tipus de trajectòries sindicals, que configuren una organització complexa, que desvirtuen la visió dels sindicats com a organitzacions monolítiques.

   Data d’inici: 01/07/2010

   Data fi: 01/04/2011

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: Fundación Cultural 1º de Mayo

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner

   Equip:

   Pere Jódar, Universitat Pompeu Fabra
   Pere J. Beneyto, Universitat de València
   Sergi Vidal, University of Bremen

   Documents i publicacions:

   ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; BENEYTO, Pere; VIDAL, Sergi (2013): “La dinámica afiliativa sindical y las trayectorias de sus miembros“. Politica y Sociedad, 50 (3), pp. 1065-1096

   VIDAL, Sergi; ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; BENEYTO, Pere (2013): “Membership duration in a Spanish union: A survival analysis”. Economic and Industrial Democracy (doi 10.1177/0143831X13489358) .

   JÓDAR, Pere ; ALÒS, Ramon (2011): “Why do workers leave unions? Group differences between workers in CCOO-Catalonia”. Europan Review of Labour and Research . Vol. 17, pp. 471-484 .

   ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; VIDAL, Sergi; BENEYTO, Pere (2011): La dinámica de la afiliación sindical. El caso de Comisiones Obreras. Madrid: Fundación Primero de Mayo.

  • Satisfacció de la demanda del mercat laboral a través de la immigració

   Aquest informe vol respondre a la pregunta sobre el grau i la manera en el qual la immigració econòmica satisfà a Espanya unes necessitats del mercat de treball que no satisfà l’oferta interna. Per tant, es basa en la hipòtesi de que una de les funcions principals de la immigració és la de satisfer escassetats de mà d’obra del mercat de treball. Per respondre a aquesta pregunta, l’estudi duu a terme una anàlisi sobre la relació de tots dos factors (mercat de treball i immigració) entre 2004 i 2009. Es tracta, doncs, d’un marc temporal que abasta dues conjuntures molt diferents en aquest període: la primera amb un elevat creixement econòmic i unes taxes de participació en l’activitat econòmica i de desocupació molt properes a la mitjana de la UE (fins a 2007); la segona, amb una taxa de desocupació que arriba a doblegar la mitjana de la UE (des de 2008). En termes metodològics, l’Informe s’ha basat en l’anàlisi de dades estadístiques, de la normativa sobre immigració, en anàlisi dels diversos factors sociopolítics que han intervingut i en algunes entrevistes exploratòries.

   Data inici: 01/04/2010

   Data fi: 01/12/2010

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Óscar Molina

   Documents i publicacions:

   Satisfying Labour Demand through Migration in Spain

  • L’afiliació dels treballadors estrangers a Comissions Obreres de Catalunya

   La immigració a Espanya és un fenomen relativament recent, que ha adquirit unes dimensions considerables en molt poc temps, i que té unes causes bàsicament laborals. Aquests tres aspectes expliquen que la immigració tingui uns efectes importants en el mercat de treball, en les relacions laborals i en els sindicats. L’estudi de cóm la immigració repercuteix en el mercat de treball, també en les condicions de treball, té ja un cert arrelament al nostre país. No és aquest el cas de cóm la immigració afecta a les relacions laborals i al sindicat, aspectes en els quals es centra aquest projecte. L’estudi es planteja, així, un doble objectiu. Amb el primer, de tipus més descriptiu, es vol conèixer quines són les característiques sociodemogràfiques dels afiliats i afiliades al sindicat de CCOO de Catalunya que són d’origen immigrant; i coneixement, així mateix, dels valors i actituds dels immigrants en relació al treball, als companys i al paper que aquests aspectes adquireixen en el seu projecte migratori. El segon objectiu enfoca en la participació de la població immigrant en l’acció col·lectiva i en el sindicat, en quins són els elements que ho afavoreixen o que ho dificulten, com es concreta, amb quines aspiracions i com s’entén el compromís amb l’organització. L’estudi es basa, d’una banda, en una revisió de les diferents fonts estadístiques existents, com la EPA, la ECVT, l’enquesta d’afiliació de CCOO de 2008 i els registres d’afiliació de que disposa el mateix sindicat; i d’altra banda, en entrevistes a diferents informants clau i en diversos grups de discussió, amb els quals es volen recollir els principals discursos a l’entorn de les qüestions objecte d’estudi.

   Data d’inici: 01/11/2009

   Data fi: 01/12/2010

   Finançament: Comissió Obrera Nacional de Catalunya

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner

   Equip: Pere Jódar, Daniel Garrell, Sergi Vidal, Àlex Boso

   Documents i publicacions:

   JÓDAR, Pere; ALÓS, Ramon; BOSO, Àlex; GUIU, Jordi; GARRELL, Daniel (2014): “La afiliación sindical de la población inmigrante. El caso de CCOO de Cataluña”. Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 32, núm.1, pp. 135-163.

   JÓDAR, Pere; GARRELL, Daniel; VIDAL, Sergi; ALÒS, Ramon (2012): L’afiliació a CCOO de Catalunya en els inicis del segle XXI. Altes, baixes i canvis dels perfils de l’afiliació sindical en la primera dècada del segle XXI. Barcelona: Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Edit this

  • Estudi sobre el nivell d’inserció laboral del ex interns dels centres penitenciaris de Catalunya

   Fins ara tenim un cert coneixement sobre aquells aspectes que intervenen i/o condicionen el futur laboral de l’intern durant la seva estada en el centre penitenciari: si ha treballat en els tallers i en quins, si ha realitzat formació ocupacional i quins cursos. També tenim dades de la primera inserció laboral d’alguns col•lectius específics, als quals els serveis penitenciaris han seguit i recolzat en la recerca de la primera ocupació, com ara presos en tercer grau, amb la condicional o amb mesures especials.Però, desconeixem la possible reinserció i història laboral de tots aquells que surten cada any al carrer un cop redimida la totalitat de la seva pena. Així doncs, els objectius que es proposa aquest estudi és donar resposta a les següents preguntes:
   1er. Quin és el grau d’inserció laboral dels ex-presos del sistema penitenciari català? Quins són els seus itineraris laborals més habituals? Quins són el trets característiques d’ocupació més rellevants?
   2on. En quin grau la formació ocupacional rebuda durant el període de reclusió i el treball productiu realitzat en els tallers ajuda a una inserció laboral més o menys semblant a la dels altres treballadors?
   3er. Quines indicacions ens poden proporcionar els itineraris laborals reals dels ex-presos que ens suggereixin canvis en els programes de formació ocupacional i la introducció de noves activitats laborals a les presons, de forma que aquestes activitats esdevinguin catalitzadores de la “inserció laboral”? En altres paraules, quins factors faciliten la reinserció dels ex-presos?

   Data inici: 01/08/2009

   Data fi: 01/04/2010

   Finançament: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada – Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner Vila

   Equip: Pedro López Roldán, Pere Jódar, Fernando Esteban, Fausto Miguélez

   Documents i publicacions:

   ALÓS, Ramon; ESTEBAN, Fernando; JÓDAR, Pere; MIGUÉLEZ, Fausto (2011): “Effects of Prison Work Programmes on the Employability of Ex-prisoners“. DemoSoc Working Paper, Number 43.

    ALÓS-MONER VILA, Ramón ; ESTEBAN, Fernando ; JÓDAR, Pere; MIGUÉLEZ, Fausto ; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro M.; ALCAIDE, Vanessa (2011): “La inserció laboral dels exinterns dels centres penitenciaris de Catalunya“. Invesbreu Criminologia. Núm. 53 , pp. 3-6.

   ESTEBAN, Fernando; ALÓS, Ramon; JÓDAR, Pere; MIGUÉLEZ, Fausto (2014): “La inserción laboral de ex reclusos. Una aproximación cualitativa“. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 145, pp. 181-204.

   ALÓS, Ramon; ESTEBAN, Fernando; JÓDAR, Pere; MIGUÉLEZ, Fausto (2014): “Effects of prison work programmes on the employability of ex-prisoners”. European Journal of Criminology, 1–16

  • Continuïtat del procés de dinamització i enfortiment de la coordinadora d’AMPAS de Montcada i Reixac

   El projecte constitueix la continuïtat d’un procés participatiu d’Investigació Acció Participant (IAP) amb les Associacions de Mares i Pres (AMPA’s) de les Escoles de Montcada i Reixac, emmarcat en el mòdul de pràctiques del Màster de Participació i Politiques Locals de la UAB.
   El projecte té com a finalitat donar suport a la concreció de les propostes plantejades en el procés anterior i que s’enumeren tot seguit:
   – Elaboració d’un Manual de AMPAs, el qual pugui ser adaptat per cadascuna de les associacions, segons les seves particularitats.
   – Major influència de les AMPAs en l’educació dels seus fills i filles, la qual cosa es traduiria en una major participació en els projectes del Centre i en una millora de les relacions amb l’Equip Directiu.
   – Constitució d’una Coordinadora de les AMPAs de Montcada i Reixac.

   Data d’inici: 01/07/2009

   Data fi: 01/07/2010

   Finançament: Ajuntament de Montcada i Reixac

   Investigador responsable: Tomás García González

   Equip: Catalina Ruz Escobar

  • Immigració, Ocupació i Cohesió Social

   Les immigracions s’han intensificat en les últimes dècades, a causa de l’increment de les desigualtats entre regions del planeta i a les facilitats de mobilitat de les persones. Són moviments possiblement més inestables que en el passat, ja que es dirigeixen a economies obertes que poden deixar espai a unes altres en pocs anys. En algun grau les migracions poden canviar d’origen i destinació amb més facilitat que en el passat. Això fa més urgent que els països, i també les regions, tinguin polítiques adequades i flexibles respecte al fenomen. És necessari que estructurin i organitzin aquests fluxos, però amb una mentalitat oberta i una òptica a mig termini i no pas d’una forma purament defensiva. Un dels principals àmbits, encara que no l’únic, en els quals la immigració ha de ser estudiada és l’ocupació, donades les repercussions que pot tenir sobre l’ocupació del país d’acollida. Però a més, la migració té repercussions importants sobre l’ocupació del propi país d’origen: remeses, capital humà, estructures familiars. L’estudi vol analitzar aquest fenomen des del punt de vista de la seva influència en el model d’ocupació, la qual cosa significa veure com s’interrelacionen les necessitats del mercat de treball amb l’oportunitat de la regulació i la necessitat de cohesió social.

   Data inici: 01/04/2009

   Data fi: 01/07/2011

   Finançament: Fundació “la Caixa”

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Ramon de Alós-Moner, Antonio Martín, Pedro López Roldán, Albert Recio, Sara Moreno, Óscar Molina, Fernando Esteban

   Documents i publicacions:

   ALÓS, Ramon (2012): ” Una aproximación a la segregación étnica en España: trayectorias laborales comparadas de la población inmigrante”. Revista de Economía Crítica, nº14, segundo semestre, pp. 107-123.

   MIGUÉLEZ, Fausto; ALÓS, Ramon; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MARTÍN, Antonio; MOLINA, Óscar; MORENO, Sara (2012): “Immigrant career paths and social structure: the case of Spain“. CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali,Num. 3/Giugno , pp. 63-78.

    TORNS, Teresa; MORENO, Sara; BORRÀS, Vicent; CARRASQUER, Pilar (2012): “Mercato del lavoro e immigrazione in Spagna: disuguaglianze di genere e di etnia“. CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali, Nun. 3 Giugno, pp. 79-90.

    MIGUÉLEZ, Fausto (coord.); MARTÍN, Antonio; ESTEBAN, Fernando; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MOLINA, Oscar; MORENO, Sara (2012): Trayectorias laborales de los inmigrantes en España. Barcelona: Obra Social “La Caixa”.

    MARTÍN ARTILES, Antonio.; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MOLINA, Oscar; MORENO, Sara; ESTEBAN, Fernando (2011): “Movilidad ascendente de la inmigración en España: ¿asimilación o segmentación ocupacional?”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 96 (4),, pp. 1311-1338.

    MARTÍN ARTILES, Antonio; LÓPEZ ROLDÁN, Pedro; MOLINA, Oscar; MORENO, Sara Moreno; ESTEBAN, Fernando Osvaldo (2011): “Trayectorias laborales y asimilación ocupacional de la inmigración”. Sociología del Trabajo, Nº 72, pp. 41-62.

   ESTEBAN, Fernando Osvaldo; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MARTÍN ARTILES, Antonio (2011): “Trayectorias laborales de autóctonos e inmigrantes en España: entre la convergencia y la segmentación. Un análisis de la Muestra Continua de Vida Laborales 2007”. ARXIUS de Ciències Socials, Nº 24, pp. 59-76 .

   LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro (2011): “La Muestra Continua de Vidas Laborales. Posibilidades y limitaciones. Aplicación al estudio de la ocupación de la población inmigrante”. Metodología de encuestas , Núm. 13 , pp. 7-32.

   ESTEBAN, Fernando Osvaldo; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; MARTÍN ARTILES, Antonio (2011): “Trayectorias laborales de autóctonos e inmigrantes en Españaentre la convergencia y la segmentación. Un Análisis de la Muestra Continua de Vida Laborales 2007”. Arxius de sociologia, Nº 24, pp. 59-76.

     Molina, Óscar (2010): Crisis econòmica, Empleo e Inmigración. QUIT Working Paper, nº 16.

    Stan, Sabina (2009): Romanian Migration to Spain and Its Impact on the Romanian Labour Market. QUIT Working Paper, nº 14.

  • Gestió dels fluxos migratoris a Catalunya

   L’estudi encarregat pel Servei d’Ocupació de Catalunya té com a objectiu obtenir una visió global valorativa de la gestió dels fluxos migratoris a Catalunya i identificar totes les mancances i els mecanismes correctors necessaris que contribueixin a la seva millora, atès que l’increment de persones immigrades al mercat de treball a Catalunya ha comportat que la gestió d’aquesta realitat esdevingui una de les prioritats del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquest increment es concreta en el desenvolupament de les competències següents: contractació de persones estrangeres de tercers països (autoritzacions inicials de treball, contingent, catàleg ocupacions difícil cobertura, contractació en origen); presència del SOC a la taula d’immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania; amb el desplegament del nou Estatut l’exercici de la competència executiva sobre autoritzacions inicials de treball a persones estrangeres.

   Data inici: 01/03/2008

   Data fi: 01/09/2008

   Finançament: Servei d’Ocupació de Catalunya – Departament de Treball, Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Albert Recio, Francisco Pérez Amorós

   Documents i publicacions:

   Estudi sobre la gestió dels fluxos immigratoris laborals – Informe

  • Anuari 2007 “Dones i Treball”

   El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya edita, des de l’any 2005, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, l’anuari Dones i Treball, una compilació estadística que dóna un retrat estructural de la situació de les dones en l’àmbit laboral a Catalunya, i també reflecteix la situació en comparació a Europa i Espanya. El Centre d’Estudis Sociològics QUIT ha estat l’encarregat de la valoració escrita dels resultats estadístics de l’edició 2007.

   Data d’inici: 01/02/2008

   Data fi: 01/03/2008

   Finançament: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Pilar Carrasquer, Carolina Recio

   Documents i publicacions:

   Dones i Treball – Anuari 2007. Publicació estadística del Departament de Treball

  • Validació qualitativa de l’estudi de la situació i perspectives laborals en el barri de l’Erm

   El projecte vigent és continuació d’una recerca desenvolupada durant un any, i finalitzada al maig del 2008, al barri de l’Erm de Manlleu entorn a la situació i la problemàtica laboral de la seva població. Aquesta investigació es va dur a terme en el marc del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de l’Erm desenvolupat a partir de la Llei de Barris de la Generalitat per encàrrec del Institut de Desenvolupament de l’Erm (IDE) de l’ajuntament de Manlleu.
   La investigació, a més de la realització de un nombre important d’entrevistes a actors socials significatius, així com del pertinent anàlisi documental i estadístic, va comptar amb la realització d’una enquesta al conjunt de la població en edat laboral del barri que va obtenir un molt elevat nivell de respostes. Aquestes eines van permetre concloure l’estudi amb un seguit de propostes d’actuació en el terreny del foment de l’ocupació. Precisament, el seguiment i avaluació de la concreció d’aquestes propostes és l’objectiu del projecte ara en marxa i que es desenvolupat per l’Andreu Lope coordinador, igualment, de l’equip (format també per Laia Castelló i Joan Rodríguez) que va fer l’estudi inicial.
   Alguna de les mesures proposades ja s’han implementat, com és el cas de la celebració d’un Fòrum de Debat amb la participació dels principals actors socials del barri i del municipi, així com d’empreses i centres de formació. Del Fòrum derivaren concrecions específiques de les propostes que van resultar de l’estudi inicial. En els propers mesos es dissenyaran polítiques específiques, en el marc del recolzament a les empreses (especialment a les pimes) o en el de la formació (en l’àmbit del comerç, del metall, etc.) entre d’altres. La participació en aquest disseny, el seguiment de la seva concreció i l’avaluació dels seus resultats seran els elements més significatius del projecte. Un projecte que té com a punt de mira l’enfortiment de la cohesió social en el barri de l’Erm, partint de l’idea que la millora de la situació dels seus habitants respecte a l’ocupació i el mercat de treball és un element fonamental per aconseguir-lo.

   Data d’inici: 01/12/2007

   Data fi: 01/12/2008

   Finançament: Institut de Desenvolupament de l’Erm

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Web relacionada: http://www.barrierm.cat/

  • Deslocalització i externalització en el sector TIC i la pèrdua de competències

   Aquest projecte es realitza per encàrrec de la Federació Minerometalúrgica de CC.OO., formant part de les activitats de l’Observatori Industrial del Sector d’Electrònica, Tecnologia de la Informació i Telecomunicacions, creat l’any 2005 pel ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç d’Espanya. L’objectiu del projecte és l’anàlisi dels processos de deslocalització i d’externalización que experimenten les empreses del sector d’electrònica, tecnologia de la informació i telecomunicacions, així com les seves repercussions en l’ocupació, en els seus aspectes quantitatius i qualitatius: volum d’ocupació, requeriments professionals, competències, qualificació, estabilitat-inestabilitat, autonomia i altres condicions d’ocupació. En aquest sentit, l’estudi persegueix conèixer quines són les estratègies empresarials lligades als processos d’internacionalització i privatització, i també les seves futures repercussions per al sector a Espanya. A més de l’estudi general del sector, el projecte inclou l’anàlisi de dues empreses significatives pel que fa a les seves estratègies de mercat.

   Data inici: 01/09/2007

   Data fi: 01/02/2008

   Finançament: Federación Minerometalúrgica de CCOO

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner

   Equip: Pablo López Calle (Universidad Complutense de Madrid), Rafael Ibáñez Rojo (Universidad Autónoma de Madrid)

   Documents i publicacions:

   ALÓS-MONER, Ramon; IBAÑÉZ, Rafael; LÓPEZ, Pablo (2008): “Deslocalización y externalización en el sector TIC y la pérdida de competencias“, en Observatorio industrial del sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones . Madrid: Federación Minerometalúrgica de CCOO, pp. 201-338

  • Estudi sobre la situació i perspectives laborals al barri de l’Erm. La problemàtica laboral de la població

   El projecte parteix de les accions integrades que es duen a terme a l’Erm a partir de l’aplicació dels criteris presentats a la Llei de Barris. Es concreta, però, en l’àmbit de les perspectives i la inserció laboral del conjunt de la població activa del barri; amb especial èmfasi en les que presenta la població immigrant en tant que és un col•lectiu amb forta presència i amb particulars dificultats d’accés al mercat de treball.
   L’objectiu a assolir és: conèixer les capacitats i la disposició dels diversos col•lectius presents al barri de l’Erm per tal d’accedir al món del treball per, a partir d’aquí, proposar mesures que facilitin aquest accés. Aquestes mesures, a més a més, han de vincular-se estretament a les característiques i a les possibilitats del mercat de treball de Manlleu i a les del seu teixit productiu i empresarial.

   Data d’inici: 01/05/2007

   Data fi: 01/03/2008

   Finançament: Institut de Desenvolupament de l’Erm – Ajuntament de Manlleu

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Joan Rodríguez, Laia Castelló

   Documents i publicacions:

   LOPE PEÑA, Andreu; RODRÍGUEZ SOLER, Juan; CASTELLÓ SANTAMARIA, Laia (2009): “De la ley de barrios al diseño de políticas locales de empleo”. Arxius de Ciències Socials, Núm. 21, pp. 49-64 .

  • L’afiliació a CCOO de Catalunya. Motivació i participació

   L’objectiu del present projecte és realitzar un estudi de l’afiliació al sindicat CCOO de Catalunya. La recerca es planteja, seguint la metodologia de precedents versions, a partir d’un qüestionari personal a una mostra representativa del conjunt d’afiliades i afiliats al sindicat. El qüestionari inclou un conjunt de preguntes sobre característiques sociodemogràfiques (personals i familiars) dels entrevistats, situació i expectatives en l’ocupació i professionals, i sobre participació en activitats sindicals. Als efectes de permetre anàlisis temporals, el qüestionari reproduirà allà on sigui possible preguntes de les versions precedents. Amb tot, en la versió actual es vol aprofundir en el coneixement de l’opinió dels afiliats sobre els motius de la seva decisió d’afiliació al sindicat, sobre percepció i expectatives en relació al seu compromís i participació sindical, i opinió també sobre serveis socials, com sistemes de pensions, escolar, d’atenció als grans, etc..

   Data d’inici: 01/03/2007

   Data fi: 01/12/2008

   Finançament: Comissió Obrera Nacional de Catalunya. CERES

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner

  • Reflexions en femení

   Aquest encàrrec es centra en l’elaboració d’un número de la Col·lecció Reflexions en Femení que tracta sobre les transformacions que sobre els temps i els treballs s’estan donant en l’actualitat des d’una perspectiva de gènere.
   La Col·lecció Reflexions en Femení està pensada en forma de quaderns monogràfics que faciliten informació i sensibilitzen amb perspectiva de gènere.Elaboración del número Temps i Treball de la colección Reflexiones en Femenino, en el que se trata las transformaciones del tiempo y el trabajo que se producen actualmente desde una perspectiva de género.

   Data d’inici: 01/12/2006

   Data fi: 01/02/2007

   Finançament: Diputació de Barcelona – Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Sara Moreno, Carolina Recio

   Documents i publicacions:

   Temps i Treball – Reflexions en femení 26

  • Les dones i el treball a Catalunya: mites i certeses

   Aquest informe tracta de plantejar un balanç de la qüestió sobre la situació de les dones en relació al treball a Catalunya, a començaments del segle XXI. El moment de fer balanç sembla propici perquè cal posar de manifest, en primer lloc, les certeses a les que hem arribat d’ençà que es varen iniciar els primers estudis sobre el treball de les dones a Catalunya gairebé fa vint-i-cinc anys. I, en segon lloc, perquè donats els resultats obtinguts, sembla fora de dubte que cal continuar analitzant una realitat que s’entossudeix a mostrar la persistència d’unes desigualtats de gènere que les polítiques d’igualtat a favor de les dones no acaben de fer desaparèixer.

   Data d’inici: 01/07/2006

   Data fi: 01/11/2006

   Finançament: Diputación de Granada. Delegación de Mujer y Juventud

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer, Sònia Parella, Carolina Recio

   Documents i Publicacions:

   Torns, Teresa; Carrasquer, Pilar,; Parella Rubio, Sònia; [et al.]. Les dones i el treball a Catalunya: mites i certeses. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones, 2007. (Estudis (Institut Català de les Dones)

  • Dossier del temps: estat de la qüestió

   Aquest dossier ens aporta una panoràmica conceptual i geogràfica de les polítiques públiques de temps desenvolupades en les últimes dècades a Europa, diferenciant entre les polítiques del temps de treball centrades en l’augment de la productivitat i les polítiques de temps i ciutat desenvolupades per millorar la planificació horària de les ciutats. Es defensa, però, una visió més integral vinculada al model de benestar, com un pas més per millorar la qualitat de vida des de la quotidianetiat. Sense oblidar perquè en determinades àrees geogràfiques europees aquestes polítiques han tingut més èxit que en d’altres en relació al desenvolupament de l’estat del benestar i al paper de les famílies en aquest benestar quotidià.

   Data d’inici: 01/03/2006

   Data fi: 01/12/2006

   Finançament: Ajuntament de Barcelona – Programa NOUS USOS SOCIALS DEL TEMPS

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Sara Moreno, Carolina Recio

  • Estudi sobre altes, baixes i rotació de l’afiliació

   Es tracta d’un estudi que té per objectiu conèixer les causes de les baixes que es produeixen entre els afiliats i afiliades al sindicat CCOO de Catalunya.
   La rotació al sindicat és molt elevada: se situa, en termes anuals, entorn al 10% de l’afiliació. Les dades registrals del sindicat permeten hipotitzar que l’elevada rotació s’explica en gran mesura per la rotació existent al mercat de treball (els més inestables en l’afiliació són els més inestables en el mercat de treball), així com per treballadors que s’apunten en un moment determinat al sindicat per resoldre algun problema, i es donen de baixa quan aquest ha passat.
   L’estudi consta de dos parts: en una primera s’analitzen a fons les dades registrals de què disposa el sindicat, i en una segona es realitza una entrevista telefònica a una mostra aleatòria d’afiliats i afiliades que s’ha donat de baixa, entrevista en la que se’ls pregunta sobre les causes que els han portat a prendre aquesta decisió.

   Data d’inici: 01/01/2006

   Data fi: 01/12/2006

   Finançament: Comissió Obrera de Catalunya

   Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner (UAB); Pere Jódar (UPF)

   Documents i publicacions:

   VV.AA. (2007): Afiliació i desafiliació sindicals. Estudi dels processos i factors que determinen el comportament afiliatiu a CCOO de Catalunya. Barcelona: CERES.

  • El sector metal·lúrgic d’Osona i les seves necessitats

   L’estudi de la situació del sector metal.lúrgic a la Comarca d’Osona té un doble objectiu:
   a) Analitzar la dinàmica productiva actual del sector metal.lúrgic a Osona.
   b) Escenaris futurs: tendències i estratègies productives del sector metal.lúrgic a Osona
   Una vegada analitzada la dinàmica productiva, l’estudi se centra en determinar els escenaris futurs possibles del sector i les estratègies productives bàsiques per situar-se en aquells escenaris més adequats tant des de l’òptica de les empreses com dels governs locals del territori.
   En aquest últim sentit, se centrarà especialment en aquells escenaris referits a la situació productiva i laboral del sector, aspectes ambdós bàsics per a la definició i implementació de les polítiques públiques locals i fonamentals per l’articulació d’un teixit productiu de qualitat.

    

   Tipus de projecte: Convenis

   Línea de recerca: Desenvolupament i polítiques locals

   Data d’inici: 01/01/2006

   Data fi: 01/07/2006

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: CONSELL COMARCAL D’OSONA

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Francesc Gibert, Albert Recio

  • Construcció de la mostra de l’enquesta sobre condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2005

   L’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya és un instrument de recollida i interpretació d’informació de base sobre les condicions de vida i els hàbits de la població.

   Data d’inici: 08/12/2005

   Data fi: 01/10/2006

   Finançament: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

   Investigador responsable: Pedro López Roldán, Carlos Lozares

  • Noves organitzacions del temps: el temps de treball

   El present projecte pretén conèixer les modificacions que el temps de treball ha sofert en aquestes darreres dècades. Aquestes modificacions del temps de treball tenen entre d’altres factors desencadenants: la crisi d’ocupació que, fa prop més de trenta anys, va posar fi a l'”època daurada” del treball industrial; la pèrdua de pes de l’ocupació en el sector industrial i el corresponent augment del sector serveis, i l’augment de la presència femenina en el mercat laboral. Aquest balanç de situació ha de permetre, a més, dibuixar les línies mestres d’una experiència pilot a realitzar a la ciutat de Barcelona.

   Data d’inici: 01/12/2005

   Data fi: 01/12/2006

   Finançament: CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE BARCELONA

   Investigadors responsables: Miguélez, Fausto; Torns, Teresa

   Equip: Vicent Borràs, Sara Moreno, Carolina Recio

   Documents i publicacions:

   TORNS, T.; MIGUÉLEZ, F. (coords); BORRÀS, V.; MORENO, S.; RECIO, C. (2006): Noves Organitzacions del Temps de Treball.El temps de treball: balanç d’actuacions a la Unió Europea./ Tiempo de trabajo: balance de acciones en la UE. Barcelona: Consell Econòmic i Social de Barcelona – Ajuntament de Barcelona.

   MIGUÉLEZ, F.; TORNS, T.; BORRÀS, V.; MORENO, S.; RECIO, C. (2008): “El tiempo de trabajo: ¿la última frontera?”. Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo – Relaciones laborales, Formación y Fiscalidad, 6/2008 , pp. 84-104

   Web relacionada: http://www.bcn.cat/cesb/welcome.html

  • Studies on the representativeness of the social partner at sectoral level in the EU and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries (Sectors: Mining, Fishing Industry, Woodworking and Furniture)

   L’objectiu d’aquests informes és el subministrament d’informació i dades precises pel que fa a la representació de les organitzacions de treballadors i empresaris en els següents sectors:
   – Mineria,
   – Pesca,
   – Fusta i construcció de mobles.

   Data d’inici: 01/12/2005

   Data fi: 01/12/2006

   Finançament: Universitat Catòlica de Lovaina-Subcontract VC/2005/0753

   Investigador responsable: Ramon de Alos-Moner

   Equip: Elsa Corominas

  • Estudi sobre el treball als centres penitenciaris de Catalunya i el seu paper en la futura reinserció social

   El present projecte d’estudi pretén conèixer la incidència del treball dels interns als establiments penitenciaris sobre la seva futura reinserció social. Aquest estudi elaborarà les seves hipòtesis emparant-se en els següents pressupostos:
   1. El fet d’incentivar la dedicació dels interns al treball, així com la seva formació en diferents oficis els conduirà mitjançant la reinserció laboral a aplanar el camí cap a la seva integració social.
   2. En la mida que es dotin als centres penitenciaris de més mitjans, dirigits a fomentar la inserció laboral, millor s’estarà acomplint amb la seva funció.Este estudio pretende conocer la incidencia del trabajo de los internos en los establecimientos penitenciarios sobre su futura reinserción social.

   Data inici: 01/10/2005

   Data fi: 01/07/2006

   Finançament: Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)-

   Investigador responsable: Miguélez, F.

   Equip: Alos, R., Martín Artiles, A., Gibert, F.

   Documents i publicacions:

   MIGUÉLEZ, F.; DE ALÒS-MONER, R.; MARTÍN, A.; GIBERT, F. (2006): El treball a les presons de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

   MIGUÉLEZ, Fausto; ALÓS-MONER, Ramon; MARTÍN ARTILES, Antonio; GIBERT, Francesc (2007): Trabajar en prisión. Barcelona: Icaria.

    Presentació de la recerca: La inserció laboral dels exinterns dels centres penitenciaris de Catalunya. Ramón d’Alós-Moner Vila i Pere Jódar Martínez

   ALÓS-MONER, Ramon; MARTÍN ARTILES, Antonio; MIGUÉLEZ LOBO, Fausto; GIBERT, Francesc (2009): “¿Sirve el trabajo penitenciario para la reinserción? un estudio a partir de las opiniones de los presos de las cárceles de Cataluña”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 127 , pp. 11-32.

   MARTÍN ARTILES, Antonio; ALÓS-MONER, Ramon; GIBERT, Francesc; MIGUÉLEZ, Fausto (2009): “Política de reinserción y funciones del trabajo en las prisiones. (El caso de Cataluña)”. Política y Sociedad, Vol. 46, Núm. 1 y 2, pp. 221-236 .

  • Estudi dels joves catalans comarca a comarca

   Aquest estudi pretén, a partir de tècniques qualitatives, acostar-se a la realitat de la joventut catalana, des d’una perspectiva basicamente territorial. Els objectius concrets de la investigació es poden resumir en els següents:
   a) Oferint, molt especialment, als responsables polítics dels municipis el coneixement necessari per a dissenyar les polítiques de joventut des d’un punt de vista no-fragmentat de la realitat juvenil;
   b) Destriant les peculiaritats de la joventut des d’un perspectiva territorial, col·locant al mateix temps les seves realitats en un context més global.
   Aquest projecte s’ha realitzat conjuntament amb l’Observatori del Tercer Sector i ha produït com a resultats:
   – Un informe pel conjunt de Catalunya
   – Un informe per cada àmbit territorial: àmbit Metropolità, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Terres de l’Ebre
   – Un informe per cada comarca

   Data d’inici: 01/02/2005

   Data fi: 01/11/2005

   Finançament: Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència. Secretaria General del Conseller en Cap

   Equipo: Jonatan Castaño, Clèlia Colombo, Sergio Porcel, Núria Quintana, Gerard Quiñones, Daniel Tarragó

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd, Pedro López Roldán

   Documents i publicacions:

   VERD PERICÀS, Joan Miquel (2010): “La Variabilitat geogràfica en l’emancipació del jovent català : alguns elements d’anàlisi”. Revista Catalana de Sociologia, Núm. 25, pp. 43-54.

   VERD PERICÀS, Joan Miquel; LÓPEZ ROLDÁN, Pedro (2008): “La eficiencia teórica y metodológica de los diseños mulimétodo“. EMPIRIA: Revista de metodología de ciencias sociales, Nº 16 , pp. 13-42.

   VERD PERICÀS, Joan Miquel (2008): “La fuerza explicativa de los métodos mixtos. Una ejemplificación a partir de las diferencias territoriales en la emancipación familiar en Catalunya”. PAPERS Revista de Sociologia, Nº 90, pp. 11-31.

  • Studies on the representativeness of the social partner at sectoral level in the EU and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries (Sectors: Chemicals industry, Football, Shipbuilding industry)

   L’objectiu d’aquests informes és el subministrament d’informació i dades precises pel que fa a la representació de les organitzacions de treballadors i empresaris en els següents sectors:
   – Químiques,
   – Futbol,
   – Indústria naval.

   Data d’inici: 01/01/2005

   Data fi: 01/12/2005

   Finançament: Universitat Catòlica de Lovaina- EEC Subcontract (VC/2004/0547)

   Investigador responsable: Ramon de Alos-Moner Vila

   Equip: Elsa Corominas

   Documents i publicacions:

   Chaidron, Alexandre; Arnould, Cécile; Spineux, Armand, dir.; [et al.]. Study on the representativeness o the social partner organisations in the professional football players sector. 2006.

  • Estudi Pilot a dos comarques de la província de Granada amb una nova metodologia (EPA alternativa) que contempla l’estudi de la feina d’homes i dones així com la feina realitzada a l’àmbit familiar.

   L’estudi s’emmarca dintre del projecte ALE-GRA (Acció Local per a l’Ocupació a la província de Granada), dirigit per la Diputació de Granada i finançat per la Comissió Europea a través de l’Article 6 del Fons Social Europeu, amb l’objectiu de mobilitzar als ens locals i interlocutors socioeconòmics de la província de Granada per a establir una estratègia integral a favor de l’ocupació. La contribució del QUIT es circumscriu al desenvolupament d’una metodologia capaç de mostrar les especificitats del mercat laboral femení. A aquest efecte, la proposta pretén aplicar, a manera de prova pilot, l’Enquesta “de Població Activa-no androcéntrica (EPA-NA)”, segons la metodologia desenvolupada per Cristina Carrasco (2004).

   Data d’inici: 01/11/2004

   Data fi: 01/02/2005

   Finançament: Diputación de Granada. Delegación de Mujer y Juventud

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Sara Moreno

  • Realització d’un document sobre un sistema d’avaluació de la qualitat del treball de les empreses i entitats del sector serveis d’ajuda a domicili.

   L’Ajuntament de Manlleu va posar en marxa el programa SAD Manlleu (serveis d’atenció a domicili) amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de vida de la gent gran i els discapacitats mitjançant la prestació de serveis d’ajuda a domicili. Aquest estudi és fruit de la inquietud de l’ajuntament per saber les implicacions que tenen els models d’organització de l’activitat laboral en l’eficiència dels serveis socials.

   Data inici: 01/09/2004

   Data fi: 01/12/2004

   Finançament: Ajuntament de Manlleu

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Francesc Gibert

  • Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the EU and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries (Sectors:Cleaning, ETT’s, media)

   L’objectiu d’aquests informes és el subministrament d’informació i dades precises pel que fa a la representació de les organitzacions de treballadors i empresaris en els següents sectors:
   – Neteja,
   – Agències de treball temporal,
   – Cultura i mitjans de comunicació.

   Data d’inici: 01/02/2004

   Data fi: 01/12/2004

   Finançament: Universitat Catòlica de Lovaina (ECC Subcontract VC/2003/0451)

   Investigador responsable: Ramon de Alos-Moner Vila

   Equip: Elsa Corominas

   Documents i publicacions:

   Mormont, Marinette; Spineux, Armand, coord.; Alós, Ramon; [et al.]. Institutional representativeness of trade unions and employers’ organisations in the industrial cleaning sector. 2004. 146 p.

  • Realització d’un estudi entorn el mercat de treball i d’anàlisi de les implicacions que tenen els models d’organització de l’activitat laboral en l’eficiència dels serveis socials pel programa SAD

   L’Ajuntament de Manlleu va posar en marxa el programa SAD Manlleu (serveis d’atenció al domicili), amb la col·laboració de la Fundació Hospital St. Jaume i el CAP de Manlleu, amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de vida de la gent gran i els discapacitats mitjançant la prestació de serveis d’ajutda al domicili d’una manera professional i legalitzada.
   Aquest estudi respon a l’interés de l’ajuntament de Manlleu per analitzar les implicacions que tenen els models d’organització de l’activitat laboral en l’eficiència dels serveis socials.

   Finançament: Ajuntament de Manlleu

   Investigador responsable: Andreu Lope Peña / Albert Recio

   Equip: Francesc Gibert

  • Estudi de les condicions d’ocupació i negociació als centres de treball

   Els canvis en les formes més tradicionals d’organització d’empresa (aquella que es reconeix habitualment com l’organització fordista) porta a una creixent diversitat en formes de treball i d’ocupació, en les condicions en les que es dóna la prestació de treball. Al mateix temps, a aquests canvis se’n sobreposen uns altres que fan referència als processos de descentralització de la negociació col·lectiva. Tot i que els convenis d’àmbits supra-empresarials (sectorials) segueixen sent un marc important normatiu, es reconeix que en derivació d’aquests o en paral·lel apareixen nombrosos i dispersos processos de negociació (coneguts com micro-concertació).
   En aquest context es planteja, doncs, porta a terme un treball de recerca sobre condicions laborals i negociació a les empreses o centres de treball, que permeti obtnenir coneixements aprofundits sobre situació i tendències.

   Data d’inici: 01/03/2003

   Data fi: 01/03/2005

   Finançament: Comissió Obrera Nacional de Catalunya. CCOO

   Investigador responsable: Ramon de Alòs

   Equip: Ramon de Alòs, Pere Jodar

   Documents i publicacions:

   Alós, R.; Jódar, P.; Martí, J.; Martín Artiles, A.; Bonet, X.; Ortiz, L. (2005): Relacions laborals i condicions d’ocupació en els centres de treball. Un estudi des de la perspectiva dels afiliats a CCOO de Catalunya. Ceres: Barcelona

  • Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the EU and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries

   L’objectiu d’aquests informes és el subministrament d’informació i dades precises pel que fa a la representació de les organitzacions de treballadors i empresaris en els següents sectors:
   – Seguretat privada
   – Sector públic

   Data d’inici: 01/02/2003

   Data fi: 01/12/2003

   Finançament: Université Catholique de Louvain – ECC Subcontract VC/2002/0215

   Investigador responsable: Ramon de Alos-Moner

   Equip: Xavier Urbano

  • Estudi monogràfic sobre els factors del fracàs escolar i de la trajectòria laboral dels joves dels municipis d’Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí situats a la conca d’Òdena.

   Data d’inici: 01/12/2002

   Data fi: 01/02/2003

   Finançament: Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis- Àrea d’Educació

   Investigador responsable: Andreu Lope Peña

   Equip: Andreu Lope, Francesc Gibert, Isidre Rabadà

  • Realització d’un estudi que aprofundeixi les linies de desenvolupament dels dispositius d’inserció laboral (DILS) en els municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui

   Data d’inici: 01/05/2002

   Data fi: 01/09/2002

   Finançament: Diputació de Barcelona

   Investigador responsable: Andre Lope Peña

  • A new organization of time throughout working life

   Aquesta recerca forma part d’un estudi comparatiu a nivell europeu sobre les transformacions que han tingut lloc a les darreres dècades en el model d’ocupació lligades principalment a dos fenòmens: un cert “endarreriment” en la incorporació al mercat de treball i d’altra banda les jubilacions anticipades.

   Data d’inici: 01/05/2002

   Data fi: 01/06/2002

   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions-Institut für Gerontologie an der Universität Dortmund

   Investigador responsable: Vicent Borràs

   Equip: Teresa Torns, Pilar Carrasquer

   Documents i publicacions:

   Naegele, Gerhard (2006): A new organization of time over working life (report)

  • Realització d’un diagnòstic sobre la situació dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena respecte a la transició escola-treball

   L’objectiu de l’estudi és l’anàlisi de les accions locals orientades a la transició de l’ensenyament secundari (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig i Superiior) al mercat de treball, desenvolupades en els municipis de la Conca d’Òdena durant el període 2001-2002.

   Data d’inici: 01/11/2001

   Data fi: 01/12/2002

   Finançament: Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Andreu Lope, Francesc Gibert, Isidre Rabadà

  • Dialogo sociale nei processi di riforma e liberalizzazione del settore ferroviario in Europa.

   La nostra contribució consisteix en:
   – ressenyar les característiques principals, així com els seus aspectes més crucials, del procés de liberalització del sector ferroviari a Espanya,
   – identificar als representants nacionals dels agents socials a fi de recaptar la seva participació en els seminaris de discussió previstos en el projecte,
   – difondre a Espanya els materials produïts durant el projecte, especialment entre els actors socials involucrats.

   Data d’inici: 01/10/2001

   Data fi: 01/11/2002

   Finançament: Fondazione Regionale Pietro Seveso – EC Subcontract (VS/2001/0736)

   Investigador responsable: Antonio Martín

  • Estudi de les empreses espanyoles industrials instalades al Marroc

   L’objecte d’aquest estudi són les estratègies productives i les polítiques laborals de les empreses industrials espanyoles que han invertit al Marroc.
   Per a això es recorreix a una tipologia d’inversions industrials, en la qual es distingeix entre ‘empresa taller’, ‘empresa fàbrica’ i ‘empresa integral’. Es ressalten els resultats obtinguts pel que fa a la translació o adaptació de polítiques d’ocupació i de les relacions laborals en aquests tipus d’inversió; informació que s’obté a partir de les respostes proporcionades referent a això per una reduïda mostra de directius d’empreses i de representants dels treballadors, tant a Espanya com al Marroc, així com per algunes entrevistes realitzades a persones expertes.
   Així mateix, es constaten algunes diferències pel que fa als impactes socials i laborals de cadascun dels models d’inversió contemplats.

   Data d’inici: 01/06/2001

   Data fi: 01/07/2001

   Finançament: Fundació Pau i Solidaritat de CCOO

   Investigador responsable: Ramon de Alòs

   Documents i publicacions:

   de Alós-Moner, R., Kaioua, A., Benbada, A. (2001): La inversión industrial española en Marruecos. Una aproximación desde las dos orillas del Mediterráneo. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Marruecos.

   de Alós-Moner, R. (2003): “Empleo y relacionales laborales en las empresas españolas en Marruecos”. Sociología del Trabajo, nº 47, pp. 139-163.

  • Social Partnership in Europe – the role of social partners

   Aquest projecte focalitza l’atenció en el papers que els agents socials hi tnen en la concertació social, ja sigui a nivell local, nacional i europeu.

   Data d’inici: 01/03/2001

   Data fi: 01/12/2001

   Finançament: Employment Relations Research Centre (FAOS)-Department of Sociology (Univ,Copenhage)

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Francesc Gibert, Daniel de Villacian

  • Etablissement d’un rapport annuel ayant por objet la concertation sociale et la négotiation collective (4)

   Aquest informe té per objecte proporcionar a la Comissió les dades empíriques que facilitin una avaluació de la representativitat institucional de les organitzacions europees d’empresaris i dels treballadors en els sectors analitzats en els 15 Estats membres de la UE

   Data d’inici: 01/12/2000

   Data fi: 01/12/2001

   Finançament: Catholic University of Louvain-EEC Sub-contract V/2001/97

   Investigador responsable: Ramon de Alòs

   Equip: Esperanza ROQUERO – Universidad Complutense de Madrid

  • Estudi per la verificació del grau de coneixement i la percepció de la problemàtica mediambiental de la població de Rubí

   L’estudi es proposa verificar quin és el grau de coneixement i la percepció de la problemàtica mediambiental de la població de Rubí, amb especial atenció a la qüestió de la recollida selectiva d’escombraries.
   Així, doncs, l’objetiu fonamental seria el d’orientar una campanya municipal de sensibilització i educació de la població sobre aquesta problemàtica.

   Data d’inici: 01/10/2000

   Data fi: 01/02/2001

   Finançament: Ajuntament de Rubí

   Investigador responsable: Tomás García González

  • Pla Especial de reforma interior i millora ambiental del barri del Camí del Molins de Santa Oliva

   Data d’inici: 01/09/2000

   Data fi: 01/10/2000

   Finançament: Ajuntament de Santa Oliva

   Investigador responsable: Tomás García

  • Employment pacts in Railways in Spain

   Data d’inici: 01/04/2000

   Data fi: 01/07/2000

   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

   Investigador responsable: Antonio Martín

   Equip: Xavier Bonet

  • Etablissement d’un rapport annuel ayant pour objet la concertation sociale et la négociation collective (3)

   Aquest informe té per objecte proporcionar a la Comissió les dades empíriques que facilitin una avaluació de la representativitat institucional de les organitzacions europees d’empresaris i dels treballadors en els sectors analitzats en els 15 Estats membres de la UE

   Data d’inici: 01/12/1999

   Data fi: 01/12/2000

   Finançament: UE

   Investigador responsable: Ramon de Alòs

   Equip: Esperanza ROQUERO – Universidad Complutense de Madrid

  • Les implicacions de l’arribada de l’euro en la gestió de les economies familiars

   Data d’inici: 01/10/1999

   Data fi: 01/12/1999

   Finançament: Institut Català de Consum

   Investigador responsable: Vicenç Borràs Català

  • La cultura de la queixa

   Data d’inici: 01/10/1999

   Data fi: 01/12/1999

   Finançament: Institut Català de Consum

   Investigador responsable: Vicenç Borràs

  • Consolidated report on case studies on employment pacts

   Data d’inici: 01/10/1999

   Data fi: 01/12/1999

   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Andreu Lope

  • Estudi sobre l’exercici professional de les dones advocades

   Els objectius de la investigació són estudiar, des d’una perspectiva de gènere, la forma en què les dones advocades desenvolupen la seva professió, i tractar de desentrellar les peculiaritats del seu exercici professional en comparació amb els professionals homes; és a dir, analitzar les seves trajectòries professionals sota la hipòtesi que es desenvoluparan de manera diferent a les trajectòries dels advocats.

   Data d’inici: 01/09/1999

   Data fi: 01/02/2000

   Finançament: Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona

   Investigador responsable: Teresa Torns / Andre Lope

   Equip: Teresa Torns, Carmen Gutiérrez

  • Nous filons d’ocupació a Catalunya

   Aquest estudi recull l’estat de la qüestió a Catalunya de les noves necessitats socials, el desenvolupament de serveis i el potencial de creació d’ocupació en els dinou àmbits sectorials d’activitat on s’han detectat els nous filons d’ocupació.

   Data d’inici: 01/06/1999

   Data fi: 01/07/1999

   Finançament: Fundació CIREM

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Teresa Torns, Antonio Martín, Ramon de Alòs, Clara llorens, Joel Martí, Lluís Sáez, Josep Mª Antentas, Mònica Nadal, Begoña Oltra

  • Sobreendeutament

   Data d’inici: 01/05/1999

   Data fi: 01/06/1999

   Finançament: Institut Català de Consum

   Investigador responsable: Vicenç Borràs Català

  • Comerç electrònic

   Data d’inici: 01/03/1999

   Data fi: 01/04/1999

   Finançament: Institut Català de Consum

   Investigador responsable: Vicenç Borràs

  • Recull de bones pràctiques d’ocupació a les empreses-Pacte per a l’ocupació al Vallès Occidental

   Data d’inici: 01/02/1999

   Data fi: 01/03/1999

   Finançament: Unió Comarcal de CC.OO del Vallès Occidental

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Pere Jodar, Ramon de Alos-Moner

  • Report on employment policies and working conditions in Spain

   Data d’inici: 01/01/1999

   Data fi: 01/06/1999

   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working conditions

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

  • Estudi del temps, més enllà de la seva dimensió horària, i de la seva incidència a la ciutat

   El problema que planteja aquesta recerca és el de l’exigència de dessincronització dels temps de ciutat, o temps socials, que nombrosos col·lectius de persones estan reclamant com una alternativa a un temps excessivament i, sobretot, massa uniformement sincronitzat. Aquesta dessincronització de la qual es parla suposa trobar una nova organització dels temps socials, és a dir, d’aquells temps públics (horaris, franges d’activitat, caps de setmanes…) que engloben els temps particulars en el quals cada persona pot organitzar la seva vida quotidiana.

   Data d’inici: 01/02/1999

   Data fi: 01/07/1999

   Finançament: Ajuntament de Barcelona i Consell Econòmic i Social de Barcelona

   Investigador responsable: Fausto Miguélez / Teresa Torns

   Equip: Joan Miquel Verd, Ramon de Alos, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Pedro López, Carlos Lozares, Antonio Martín, Joel Martí, Lluís Sáez, Josep Maria Anrtentas, Mònica Nadal

  • Collective bargaining on employment and competitiveness: Spanish report

   Data d’inici: 01/01/1999

   Data fi: 01/05/1999

   Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working conditions

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Ramon de Alos-Moner

  • Seguretat en l’alimentació. Imaginaris socials sobre pràctiques i hàbits alimentaris

   Data d’inici: 01/01/1999

   Data fi: 01/02/1999

   Finançament: Institut Català de Consum

   Investigador responsable: Vicenç Borràs Català

  • Etablissement d’un rapport annuel rayant pour objet la concertation sociale et la negotiation collective

   L’objectiu d’aquests informes és el subministrament d’informació i dades precises pel que fa a la representació de les organitzacions de treballadors i empresaris en els següents sectors:

   Data d’inici: 01/12/1998

   Data fi: 01/12/1999

   Finançament: Comission of the European Communities (DG V)- EEC SUB-CONTRACT

   Investigador responsable: Ramon de Alos

   Equip: Esperanza Roquero – Universidad Complutense de Madrid

  • Les implicacions de l’arribada de l’euro en la gestió de les economies familiars. Repercusions en el consum

   Data d’inici: 01/10/1998

   Data fi: 01/12/1998

   Finançament: Institut Català de Consum

   Investigador responsable: Vicenç Borràs Català

  • Etablissement d’un rapport annuel ayant pour objet la concertation sociale et la negotiation collective

   Data d’inici: 01/06/1998

   Data fi: 01/11/1998

   Finançament: Comission of the European Communities (DG V)- EEC SUB-CONTRACT

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

  • Orientació de joves amb deficiències formatives.Taula Mercat Treball

   Data d’inici: 01/06/1996

   Data fi: 01/12/1996

   Finançament: Consell Comarcal del Vallès Occidental- programa comunitari YOUTHSTART (Fons Social Europeu)

   Investigador responsable: Antonio Martín Artiles

   Equip: Óscar Rebollo, Clara Llorens, Joel Martí, Joan Miquel Verd

  • Avaluació de les necessitats de formació de les empreses del municipi de Polinyà

   La investigació pretén identificar les necessitats de formació que tenen les empreses del municipi de Polinyà, quina formació s’adquireix en el lloc, quina formació es demanda en el moment de la contractació i quins són les necessitats formatives dels distints col·lectius i les categories de treballadors. L’estudi es realitza sobre la base de dades contextuals referits a les característiques de la població del municipi de Polinyà (edat, sexe, nivells formatius, etc.) i, més concretament, a les característiques dels desocupats; es contrasten aquestes dades amb els resultats d’una enquesta dirigida a les empreses.

   Data d’inici: 01/10/1995

   Data fi: 01/09/1996

   Finançament: Patronat Flor de Maig- Diputació de Barcelona

   Investigador responsable: Oscar Rebollo Izquierdo

   Equip: Faustino Miguélez, Andreu Lope, Pedro López, Clara Llorens, Carlos Lozares, Antonio Martín, Joel Martí, Joan Miquel Verd

  • La incidència de l’assetjament sexual en el món del treball a Catalunya

   Davant l’interès i la necessitat de realitzar un estudi sobre l’assetjament sexual en el món del treball a Catalunya, es tenen en compte prèviament les dificultats de conceptualització i de mesurament que planteja aquesta investigació (dificultat d’acotament correcte del propi objecte d’estudi, d’una banda, i impossibilitat de captació de dades reals del problema per altre).
   Les dades efectives que emergeixen sobre l’assetjament sexual són mínimes si es consideren les múltiples situacions que potencialment ho propicien; a més les dades d’opinió que pretenen captar la importància del fenomen no són òptimes per a plantejar la qüestió. Amb tot, s’ha considerat més pausible portar a terme l’estudi obviant, d’entrada, les dificultats esmentades, ja que considerar la quantificació de la incidència de l’assetjament sexual en l’àmbit laboral català és una proposta inviable. Es planteja com alternativa abordar la temàtica des d’una visió més qualitativa del fenomen, partint de l’imaginari social que es troba en el rerefons d’aquesta qüestió. Així doncs en una primera fase s’aborda el marc de referència general de l’assetjament sexual; s’inclou la recopilació de les dades documentals i informatives bàsiques sobre els plantejaments jurídics i institucionals que ho defineixen; en una segona fase es tracta de delimitar les possibilitats reals d’existència d’assetjament sexual; s’intenta una aproximació als col·lectius de major risc (dones joves, soles, separades, etc.). En l’última fase es pretén oferir una alternativa a la impossibilitat de captar dades sosbre la incidència real.

   Data d’inici: 01/12/1994

   Data fi: 01/11/1995

   Finançament: Dept. Treball- Institut Català de la Dona

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Alfons Romero, Albert Recio i la col·laboració de Laia Pellejà

  • Empresa i Treball a les regions fortes d’Europa. La regulació dels recursos humans a Catalunya

   Data d’inici: 01/09/1994

   Data fi: 01/05/1995

   Finançament: Conveni marc de col-laboració Insituto di Recerche Economiche e Sociali (IRES)-Camara di Commercio de Milano IRES LOMBARDIA

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Teresa Torns, Antonio Martín , Xavier Coller

   Documents i publicacions:

   Martín A., Miguélez F., Pastor I., “La Risorse Umane in un mercato dualistico. Catalogna”, a Regini M, “La risorze umane nelle regioni forti d’Europa”, Milano, Il Mulino, 1996

  • La regulació regional de les relacions laborals a Catalunya

   Data d’inici: 01/09/1994

   Data fi: 01/05/1995

   Finançament: Conveni marc de col-laboració IRES

   Investigador responsable: Antonio Martín

   Equip: Faustino Miguélez, Immaculada Pastor, Xavier Coller, Andreu Lope, Reyes Varella

  • Ocupació i recursos humans a la indústria financera espanyola

   La investigació es centra en els processos de canvi en la gestió dels recursos humans i la seva repercussió sobre les relacions laborals en el sector bancari. Es parteix d’una dicotomia respecte a les estratègies managerials de mobilització de la força de treball. D’una banda, s’aprofundeix en els nous models de gestió, reconeguts sota la rúbrica de gestió dels recursos, els quals es caracteritzarien per implicar canvis que tenen a veure amb el contingut del treball mateix -més realitzador, menys alineant-, per una major formació, per un major reconeixement de la participació dels treballadors en la millora de la producció i per l’existència de més cooperació entre les parts. Això, sense deixar de tenir en compte aquelles estratègies que es basen en la reducció del cost de la producció a través de baixos salaris.. Així doncs es tracta d’identificar aquest tipus d’estratègies als diferents països i empreses i veure com estan afectades per un context institucional més ampli. Així ee subratlla que les relacions laborals i les polítiques de recursos humans no són un domini d’activitat independent i que, per això, l’àmbit d’estudi ha d’abastar estructures econòmiques, socials i culturals més àmplies.

   Data d’inici: 01/04/1994

   Data fi: 01/06/1996

   Finançament: Sloan School of Management – Massachussets Institute of Technology

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Cecilia Castaño (coord.), Carlos Prieto, Patricia Ferrer, Clara Llorens, Joel Martí, Joan Miquel Verd, Enrico Mora

   Documents i publicacions:

   Miguélez, F. (1999): “Employment Relations in the Spanish Banking Industry: Big changes” a: VV.AA. From Tellers to Sellers: Changing Employment Relations in Banks, Cambridge Massachussets: MIT Press. (ISBN 0-262-18193-2)

  • IREC (Relacions industrials a la Comunitat Europea) Empreses-Xarxa Internacional

   Data d’inici: 01/04/1994

   Data fi: 01/06/1995

   Finançament: UE-Universitat de Warwick

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

  • La situació de les dones treballadores en el sector financer espanyol

   L’estudi tracta d’esbrinar quins són els factors que estan contribuint a definir la participació femenina en el sector financer d’una manera diferent, i és més, com a desigual, respecte a la masculina. L’augment de la presència de dones en el sector és imparable, però la seva participació en llocs de responsabilitat és molt lluny de ser significativa.

   Data d’inici: 01/03/1994

   Data fi: 01/09/1995

   Finançament: Federación estatal de Banca y Ahorro de CC.OO.

   Investigador responsable: Pilar Carrasquer

   Equip: José Antonio Noguera, Reyes Varella

  • Revisió bibliogràfica sobre la participació directa dels treballadors a l’empresa

   Data d’inici: 01/11/1993

   Data fi: 01/04/1994

   Finançament: Institut Arbeit und Tecknik

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Antonio Martín, Reyes Varella

   Documents i publicacions:

   “Case of Spain” a: Direct Participation: Literature Study, 1996

  • Direct Participation. The position of the social partners on direct participation in Europe

   Data d’inici: 01/05/1993

   Data fi: 01/09/1993

   Finançament: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Clara Llorens, Núria García, Immaculada Pastor

   Documents i publicacions:

   “La posición de los actores sociales ante la participación directa. El caso español” a Humanize work and Increase profitability.Direct participation in organisational change viewed by the social partners in Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 1995

  • Avaluació del Programa Interdepartamental de la renda mínima de inserció

   Data d’inici: 01/04/1993

   Data fi: 01/10/1993

   Finançament: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Fausto Miguélez, Teresa Torns

   Equip: Tomás García, Màrius Domínguez, José Adelantado, Jordi Santolaria, Clara Llorens, Marta Noguera

   Documents i publicacions:

   Working Paper nº 8, QUIT-UAB, 1997

  • Informe sobre las prácticas de flexibilidad y participación del centro en las empresas multinacionales del sector de la banca y alimentación. El caso español

   Data d’inici: 01/01/1993

   Data fi: 01/06/1995

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: Industrial Relations Research Unit (IRRU)-University of Warwick

   Investigador responsable: Antonio Martín

   Equip: Immaculada Pastor, Xavier E. Posada

   Documents i publicacions:

   Informe sobre las prácticas de flexibilidad y participación y el papel del centro en las empresas multinacionales del sector de la banca y la alimentación

  • Innovació Tecnològica: Gestió de la mà d’obra i canvis organitzatius en les empreses

   L´objecte de l´estudi se centra en la innovació tecnològica i en la influència que exerceix sobre una sèrie d´aspectes que hi estan estretament relacionats; especialment estudia els canvis que, amb la seva implantació, experimenten l´organització del treball, l´estructura i les condicions de l´ocupació i els mecanismes aplicats en la gestió dels recursos humans a les empreses.

   Data d’inici: 01/01/1992

   Data fi: 01/12/1992

   Finançament: Fundació Bofill. Conveni marc de col-laboració: Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES)

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Teresa Torns, Antonio Martín, Xavier Coller

  • Estudi sobre l’atur de llarga durada de les dones del Vallès Occidental

   Data d’inici: 01/06/1991

   Data fi: 01/09/1991

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer, José A. Noguera, Xavier Rambla, Montserrat Torns

   Documents i publicacions:

   Working Paper nº 4, QUIT-UAB, 1993

  • Análisi de l’evolució del mercat de treball a la regió Metropolitana, entre 1986 i 1992. Impacte laboral i social dels JJOO de 1992 en Barcelona i el seu entorn

   Data d’inici: 01/05/1991

   Data fi: 01/07/1993

   Finançament: Associació per al Desenvolupament d’Iniciatives d’Ocupació (ADIPROC)

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Carlos Lozares, Antonio Martín, Albert Recio, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Pedro López, Immaculada Pastor, Óscar Rebollo, Marius Domínguez, Xavier Coller.

   Documents i publicacions:

   MIGUÉLEZ, F.; CARRASQUER, P. (1996), “La repercusión laboral de los juegos olímpicos”, en Moragas, M.; Botella, M. (eds.) Las Claves del éxito. Impactos sociales, deportivos, económicos y comunicativos de Barcelona’92. Barcelona: Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte.

  • Característiques de l’afiliació sindical. El cas de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya

   Data d’inici: 01/03/1991

   Data fi: 01/03/1993

   Finançament: Conveni Conselleria de Treball. Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Óscar Rebollo

   Equip: Antonio Martín, Faustino Miguélez

   Documents i publicacions:

   Rebollo O., Martín A., Miguélez F. (1993), El sindicalismo a través de sus protagonistas. Estudio sobre la afiliación de Comissions Obreres de Catalunya, Barcelona: CERES-CONC.

  • L’absentisme laboral del servei d’hostaleria al Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell

   Data d’inici: 01/02/1991

   Data fi: 01/01/1992

   Finançament: Consorci Hospitalari Parc Taulí de Sabadell

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer

   Documents i publicacions:

   Carrasquer, P.; Torns, T., (1995) :”El absentismo laboral femenino, mito o realidad”. ABACO nº 4, Gijón.

   Working paper nº 3 (1993)

  • Empresa i Treball en les regiones fortes d’Europa: Catalunya, Baden-Würtemberg,

   Data d’inici: 01/01/1991

   Data fi: 01/12/1991

   Finançament: Cassa di Risparmio di Lombardia. Convei marc de col-laboració: Istituto di Recerche Economiche e Sociali (IRES)

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Fausto Miguélez, Albert Recio, Jordi Roca

   Documents i publicacions:

   Miguélez, F.; Lope, A.; Recio, A. (1993), “Catalogna”, Rivista Milanese di economia, núm.23, IRES LOMBARDIA, Milano.

   Miguélez F.; Lope, A.; Recio, A.; Roca, J. (1995), “Trabajo y profesiones. El caso de Catalunya”, Sociología del Trabajo, núm. 23, Madrid, 1994-1995

  • Polítiques de regulació de la ma d’obra a l’Europa dels 90. El cas d’Espanya.

   Data d’inici: 01/01/1990

   Data fi: 01/12/1991

   Finançament: Fundació Bofill – Universitat de Trento

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Xavier Coller, Pilar Carrasquer

  • Anàlisi d’específiques noves formes d’ocupació

   Aquest projecte té com a objectiu general dibuixar el mapa de les noves formes d’ocupació a la Unió Europea i Noruega.

   En segon lloc, el projecte explorarà les Iniciatives encaminades al foment i creació d’ocupació sostenible. I, en tercer lloc, si estudiaran les condicions de treball d’aquestes noves formes d’ocupació.

   Data d’inici: 14/01/2014

   Data fi: 15/07/2014

   Finançament: Public Policy and Management Institute (PPMI)

   Investigador responsable: Óscar Molina

   Documents i publicacions:

   MOLINA, Oscar (2014): New forms of employment: Coworking, Spain. Case study.

   Web relacionada:

   http://www.eurofound.europa.eu/new-forms-of-employment

  • Validació d’estudi ‘Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya estudi investigació Seguretat i Salut Laboral’

   Continuació de l’estudi ‘Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya’ (2012) encarregat per la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral (SGSSL) del Departament d’Empresa i Ocupació, amb l’objectiu de validar els resultats d’aquest estudi previ mitjançant la interlocució amb un conjunt d’experts investigadors en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral. En la línia de l’anterior projecte, aquesta validació manté el caràcter qualitatiu inicial, però recolzant-se en la tècnica de l’entrevista com a tècnica d’obtenció de dades. S’han realitzat entrevistes a experts segons el seu àmbit d’investigació (exposicions psicosocials, salut pública, epidemiologia, organització del treball, prevenció de riscos laborals, ergonomia, salut laboral, etc.) i segons la metodologia d’investigació emprada en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral.

   Els resultats d’ambdós estudis suposen un conjunt coherent de reflexions i discursos sobre el futur de la seguretat i la salut laboral en Catalunya i, particularment, sobre la Subdirecció general responsable d’aquest àmbit.

   Data d’inici: 26/05/2014

   Data fi: 31/03/2015

   Finançament: Departament d’Empresa i Ocupació – Sudirecció General de Seguretat i Salut Laboral

   Referència finançament: EMO-2014-185

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd

   Equip: Joan Rodríguez Soler

   Documents i publicacions: Rodríguez- Soler J.; Verd, J. (2014): “Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya. Informe de validació”. Informe de recerca.

  • Crisi econòmica, trajectòries laborals i actituds sociopolítiques juvenils. El cas de la joventut de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

   La recerca estudia els efectes que l’actual crisi econòmica està tenint en les visions, actituds i comportaments del jovent vers el mercat de treball i el sistema polític. Concretament, es vol veure quines característiques tenen les visions, actituds i comportaments esmentats i els canvis que aquests puguin haver patit durant els anys de crisi econòmica, especialment a causa dels efectes de la crisi del mercat de treball juvenil i, complementàriament, pels efectes de les modificacions d’algunes partides socials.

   L’estudi analitza el cas de las persones joves residents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant una metodologia mixta o multimètode que combina mètodes quantitatiu i qualitatiu: es du a terme una anàlisi quantitativa i extensiva de l’objecte d’estudi mitjançant l’explotació estadística de dades secundàries d’enquesta, que es complementa amb l’anàlisi qualitativa i intensiva de dades primàries d’entrevistes biogràfiques.

   Data d’inici: 17/03/2014

   Data fi: 31/03/2015

   Finançament: Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP)

   Investigador responsable: Oriol Barranco

   Equip: Mireia Bolíbar

  • Informe bianual d’avaluació de les polítiques d’ocupació a Espanya (2013-2014)

   Aquest informe analitza el grau i la forma en què les polítiques d’ocupació estan incidint sobre l’ocupació, en un període de fort decreixement.

   Data d’inici: 10/09/2014

   Data fi: 31/12/2015

   Finançament: Fundació “la Caixa”

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Fausto Miguélez, Ramon Alós, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Óscar Molina, Alberto Pastor, Albert Recio, Joan Rodríguez-Soler, Joan Miquel Verd, Alejandro Godino

   :

   Articles:

   Miguélez, F.; Alós, R.; Molina, O. (2021). Job regulation in the digital revolution? | ¿Gobernar los cambios del empleo en la revolución digital?. Politica y Sociedad, 58(3), art. no. e71122. doi: 10.5209/poso.71122

   Llibres:

   Miguélez, F. (coord.); Alós, R.; Carrasquer,P.; Lope, A; Molina, O; Pastor, A.; Recio, A.;Rodríguez-Soler, J.; Verd, J.M.; Godino,A. (2015): Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014

   Capítols de llibre:

   Alós, Ramon (2015): “Desempleo y empleo durante la crisis”. A Diagnóstico socioeconómico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142884

   Carrasquer, Pilar (2015): “Las mujeres en las políticas de empleo”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142917

   Lope, Andreu (2015): “Las políticas activas de empleo: el nuevo modelo de políticas activas”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142924

   Lope, Andreu (2015): “Las políticas de formación”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142925

   Miguélez, Fausto (2015): “Introducción: Políticas de empleo en España, 2012-2014”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142871

   Miguélez, Fausto (2015): “Las políticas de apoyo a los parados”. A Diagnóstico socioeconómico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142889

   Miguélez, Fausto (2015): “Un Delphi sobre las políticas de empleo”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142926

   Miguélez, Fausto (2015): “Conclusiones generales”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142927

   Molina, Oscar (2015): “El fomento del empleo en España: incentivos a la contratación y al empleo autónomo”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142912

   Pastor, Alberto (2015): “El marco normativo del empleo”. A Diagnóstico socioeconómico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142887

   Recio, Albert (2015): “Políticas económicas y empleo”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/142888

   Rodríguez-Soler, Joan; Verd, Joan Miquel (2015): “Políticas de empleo dirigidas a jóvenes”. A Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012- 2014. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona.
   http://ddd.uab.cat/record/142923

  • Els treballadors autònoms. Anàlisi a partir de l’explotació de la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball (2012)

   L’estudi respon a la demanda de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació d’aprofundir en les característiques dels treballadors autònoms a partir de l’explotació de la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball (ECCT). L’estudi busca caracteritzar el col•lectiu de treballadors autònoms amb l’objectiu d’explorar possibles relacions entre els diferents tipus de treballadors autònoms i l’exposició a diferents factors de riscos laborals. Un segon objectiu busca comparar el col•lectiu de treballadors autònoms amb el col•lectiu de treballadors assalariats.

   L’explotació realitzada inclou dos mètodes d’anàlisi estadística multivariable com són l’Anàlisi de Correspondències Múltiples (ACM) i l’Anàlisi de Classificació de Conglomerats (AC), desenvolupats amb el programa SPAD. A partir de l’estudi de les condicions de treball i l’exposició a riscos laborals, l’estudi conclou que: 1) la categoria d’autònom no és suficientment significativa com altres variables més discriminants (sector d’activitat, tipus d’ocupació, etc.); i 2) assalariats i autònoms semblen tenir una relació similar amb els riscos laborals, tot i que aquesta relació millora substancialment en el cas dels treballadors assalariats.

   Data d’inici: 03/09/2012

   Data fi: 31/01/2013

   Finançament: Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom – Departament d’Empresa i Ocupacio, Generalitat de Catalunya

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd

   Equip: Joan Rodríguez Soler

  • La importància de la concertació per a la promoció de l’activitat industrial, l’ocupació i la cohesió social

   La finalitat de l’estudi és proporcionar eines que facilitin la dinamització de la concertació en el territori de la regió metropolitana de Barcelona.
   Els dos eixos que orienten la recerca es basen en subratllar la rellevància de l’activitat industrial en la dinàmica econòmica i en la premissa de que la concertació, entre els principals agents socials d’un territori i les administracions públiques, suposa una necessitat per dur a terme accions de promoció d’aquella activitat amb garanties d’èxit.

   Data d’inici: 25/03/2015

   Data fi: 24/07/2015

   Finançament: Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

   Referència finançament: CF612791

   Investigador responsable: Andreu Lope

  • La percepció de les empreses sobre les competències dels recents titulats universitaris

   El projecte consisteix en la realització de la fase del focus group de l’estudi sobre “La percepció de les empreses sobre les competències dels recents titulats universitaris”.

   Els objectius específics de la realització del focus grup són:
   • Aprofundir, a partir dels resultats obtinguts en l’enquesta d’ocupadors d’empreses privades, en els perfils de competències que condueixen a una millora de l’ocupabilitat.
   • Analitzar els factors que influeixen en el nivell de reclutament de les persones graduades recentment i les dificultats principals dels ocupadors a l’hora de contractar-les.
   • Conèixer la prospectiva d’ocupació en els àmbits que els són propis.

   Data d’inici: 23/03/2015

   Data fi: 31/10/2015

   Finançament: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

   Referència finançament: CF612773

   Investigador responsable: Joan Miquel Verd

   Equip: Oriol Barranco, Oriol Alonso

  • Dones i Mercat de Treball a Barcelona

   Aquest estudi sobre la situació de les dones i el treball a Barcelona és un encàrrec realitzat en el marc de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat (2016-2020) (EFPP) de l’Ajuntament de Barcelona en la seva primera línia d’actuació “Dades i Sistemes d’Informació”, dins de l’objectiu específic “Dotar l’Ajuntament de Barcelona d’un sistema d’informació que permeti conèixer el fenomen de la feminització de la pobresa de forma integral i exhaustiva”; juntament amb el Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), encarregat de l’elaboració de l’informe sobre la situació de les dones al mercat laboral a Barcelona.

   L’objectiu general de l’estudi és mostrar, a través de la explotació de dades estadístiques, la situació de les dones a Barcelona en relació als treballs sobre la base del qual formular propostes d’intervenció.

   Data d’inici: 30/12/2016

   Data fi: 30/12/2017

   Finançament: Ajuntament de Barcelona

   Referència finançament: Conveni 15420

   Investigador responsable: Sara Moreno

   Equip: Vicent Borràs, Núria Sánchez Mira

 • Tots
  • Dinamització del grup de treball “Usos del temps i mesures en l’àmbit laboral” de la Mesa Assessora per les Cures

   L’objec d’aquest contracte és la dinamització del grup de treball “Usos del temps i mesures en l’àmbit laboral” de la Mesa Assessora per les Cures, la Secretaria Tècnica de la qual recau en l’Institut de les Dones, amb el suport de l’assistència tècnica de Tragsatec, així com l’elaboració del capítol que formarà part del futur Llibre blanc per les Cures.

   Data inici: 10/10/2022
   Data fi: 31/01/2023
   Finançament Tecnologías y Servicios Agrarios – TRAGSATEC
   Referència Exp: 0000084031
   Investigadora principal:
    Sara Moreno Colom

  • Mesura Regional d’Igualtat de Gènere a la UE – ReGEM. Jean Monnet Project

   La igualtat de gènere és un tema de creixent rellevància a nivell mundial, però la seva medició es limita principalment a nivells nacionals, fins i tot a la UE. Durant els últims 20 anys, diverses experiències van intentar explotar la igualtat de gènere a nivell subnacional (regional), però eren estudis específics de cada país centrats en un sol àmbit o en uns pocs (p. ex.: educació, salut, mercat laboral) i no brindaven una visió general de les disparitats territorials en matèria d’igualtat de gènere.

   En aquest projecte, proposem una regionalització de l’indicador d’igualtat de gènere més complet, l’Índex d’Igualtat de Gènere (GEI) de l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere (EIGE).

   Data d’inici: 01/11/2020
   Data de finalització: 30/03/2022
   Finançament: EACEA – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency -Jean Monnet Programme
   Referència finançament: 621261-EPP-1-2020-1-IT-EP RE-GEM
   Investigador principal: Pedro López Roldán

  • Contractació pública i negociació col·lectiva a Espanya

   Es durà a terme un estudi de cas en profunditat sobre els reglaments nacionals, les pràctiques i els debats sobre la contractació pública a Espanya.

   L’estudi proporcionarà una breu visió general de la legislació nacional en matèria de contractació pública així com del sistema nacional de negociació col·lectiva, una anàlisi detallada de les possibilitats legals o els requisits per a utilitzar el treball i altres clàusules socials en la contractació pública, especialment aquelles adreçades a promoure la negociació col·lectiva, una anàlisi de l’ús real de les clàusules laborals i el seu impacte en la negociació col·lectiva.

  • Les xarxes socials, en les seves diferents modalitats, com a mecanisme de cerca i inserció laboral en l’ocupació i de suport social en els joves – REDEMAS

   La idea central d’aquest projecte consisteix a examinar, en el medi juvenil i en el context d’una crisi econòmica i social, i més específicament del sistema laboral, la influència que sobre la informació, la cerca i inserció laboral dels joves tenen els recursos que depenen,
   (1) de la situació o estatus social de caràcter atributiu, en particular els de gran potencial homofílic en les relacions com són el nivell educatiu adquirit, el gènere, la classe social de pertinença i l’origen;
   (2) les xarxes socials i virtuals i, de forma extensiva, altres mitjans virtuals com a expressió de capital social com a mecanisme relacionals,
   (3) l’experiència i trajectòries de vida.

   :

   Data d’inici: 01/02/2013
   Data fi: 31/12/2016
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CSO2012-36055 – REDEMAS)
   Investigador responsable: Carlos Lozares / Joan Miquel Verd
   Equip: Joan Miquel Verd, Joel Martí, Pedro López-Roldán, Oriol Barranco, Dafne Muntanyola, Ainhoa de Federico, Michel Grossetti (Université de Toulouse 2)

   :

   Publicacions:

   Barranco, O., Lozares, C., & Muntanyola-Saura, D. (2019). “Heterophily in social groups formation: a social network Analysis”. Quality and Quantity, 53(2), 599–619. https://doi.org/10.1007/s11135-018-0777-7

   Bolíbar, M., Verd, J. M., & Barranco, O. (2019). “The downward spiral of youth unemployment: An approach considering social networks and family background”. Work, Employment and Society, 33(3), 401-421. http://dx.doi.org/10.1177/0950017018822918

   Lozares, C.; Verd, J.M. & Muntanyola-Saura, Dafne (2020). Análisis e interpretación de entornos situacionales mediante el Análisis Reticular del Discurso. Athenea Digital, 20(2), e2239. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2239

   Muntanyola-Saura, D., Barranco, O., & Vacchiano, M. (2019). “Inequality beyond networking: Personal networks and mobilization of contacts by young job seekers in Barcelona”. Revista Española de Sociología, 28(2), 207–226. https://doi.org/10.22325/fes/res.2019.01

   Vacchiano, M. (2021). Nine Mechanisms of Job-Searching and Job-Finding Through Contacts Among Young Adults. Sociological Research Online. https://doi.org/10.1177/13607804211009525

   Vacchiano, M.; Yepes-Cayuela, L. & Martí, J. (2019). The family as (one- or two-step) social capital: mechanisms of support during labor market transitions, Community, Work & Family, https://doi.org/10.1080/13668803.2019.1687425

   Vacchiano, M., Martí, J., Yepes-Cayuela, L., & Miquel Verd, J. (2018). “Personal networks in job insertion among young adults in times of crisis: An analysis in Barcelona” | Las redes personales en la inserción laboral juvenil en tiempos de crisis. Un análisis en Barcelona. Revista Española de Investigaciones Sociologicas, 161, 121–140. https://doi.org/10.5477/cis/reis.161.121

   Verd, J. M., Barranco, O., & Bolíbar, M. (2019). “Youth unemployment and employment trajectories in Spain during the great recession: What are the determinants?” Journal for Labour Market Research, 53(1). https://doi.org/10.1186/s12651-019-0254-3

  • La dimensió social de l’esperit emprenedor

   Les startups han sorgit com una via prometedora per a la creació d’ocupacions i el creixement econòmic, empoderades per diversos tipus de suport disponibles per als empresaris per ajudar-los a desenvolupar els seus negocis. Tanmateix, l’ èxit es limita a uns pocs, i construir una startup exitosa requereix accés a una àmplia gamma de recursos, entre ells capital financer, informació, coneixement i xarxes socials esteses amb persones clau. És un desafiament per a la majoria dels empresaris assegurar simultàniament aquests recursos i desenvolupar les habilitats necessàries per construir reputació i xarxes, treballar en equip, amb inversors, socis i clients, i impulsar les seves idees per crear noves empreses exitoses.

   Llançat el maig del 2017 a Barcelona, Espanya, aquest projecte analitza la producció i avaluació de valor durant l’etapa inicial de creació d’startups. Amb aquest objectiu, examinem com les persones cooperen en la creació de negocis i com s’avaluen aquests últims en relació amb el mercat a nivell microsociològic de les interaccions quotidianes. Aquest projecte és, per tant, una invitació a mirar més enllà de la visió comuna de l’ emprenedor com un corredor solitari per investigar el paper de múltiples parts interessades en les diferents etapes del procés de creació, l’ evolució de les seves xarxes de cooperació, quin tipus de problemes i desafiaments enfronten, i com les seves pràctiques contribueixen a donar forma a la cultura de l’ emprenedoria.

   El projecte està liderat per Guillaume Dumont i finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) a través del programa Juan de la Cierva.

    

   Data inici: 01/06/2017
   Data fi: 01/06/2019
   Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad
   Investigador Principal: Guillaume Dumont

  • Anàlisi de variables sociològiques i psicològiques com a predictores d’ocupabilitat en el perfilat dels Serveis d’Ocupació de Catalunya – PerfilaSP

   El perfilat és una eina a disposició dels serveis públics d’ocupació per a optimitzar l’assignació de demandants d’ocupació en els diferents programes o serveis de polítiques actives d’ocupació.

   Així, el projecte PerfilaSP investiga com millorar els processos de perfilat que actualment s’apliquen en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Concretament, els objectius específics del nostre projecte són dos. Primer, analitzar la capacitat de variables sociològiques i psicològiques, actualment no observades, de predir l’ocupabilitat dels demandants d’ocupació. Segon, estudiar l’efecte causal del locus de control sobre la intensitat de la cerca d’ocupació.

   Per a això, s’implementaran dues tècniques de producció de dades. D’una banda, administrarem un nou qüestionari que contindrà tres conjunts de variables: trets de personalitat, xarxes socials i expectatives laborals. D’altra banda, realitzarem un experiment de laboratori en línia per a estimar l’efecte del locus de control sobre la intensitat de la cerca d’ocupació.

   Aquest projecte ha rebut finançament de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en la convocatòria de subvencions de treballs de recerca EAPC 2020.

   Data inici: 05/10/2021
   Data fi: 04/10/2022
   Finançament: Escola d’Administració Pública de Catalunya
   Referència: EAP002/21/000014
   Investigador Principal: Oscar Molina
   Equip: Joan Miquel Verd, Álvaro Fernández Junquera

   Publicacions:

   Fernández Junquera, Álvaro (2024). El diseño de los subsidios al empleo del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (2016-2018). En S. Pérez de Guzmán Padrón y M. Iglesias Onofrio (Coords.), Precariedades laborales y desigualdades de género en Iberoamérica (pp. 161-180). Dykinson.

  • Avaluació del disseny, implementació i impacte de les actuacions que el SOC realitza en el marc del conveni establert amb la Fundació Cecot Innovació

   Aquest projecte de recerca realitza una avaluació de disseny, d’implementació i d’impacte de les accions pertanyents al programa reempresa i finançades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). El programa reempresa està promogut per dues fundacions privades: la Fundació Cecot Innovació i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya.

   Per a evitar l’extinció d’empreses, té entre els seus objectius l’organització de mercats transparents de transmissió d’empreses i oferir serveis d’intermediació i acompanyament en aquesta compravenda.

   L’avaluació utilitza una metodologia tant quantitativa com qualitativa, en alguns apartats amb funcions descriptives i en uns altres amb funcions d’inferència causal.

   Data inici: 06/05/2021
   Data fi:
   31/12/2022
   Finançament:
   Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
   Referència:
   SOC-2021-335; SOC-2022-326
   Investigador principal:
   Joan Miquel Verd
   Equip: Álvaro Fernández Junquera

  • Una aproximació qualitativa a l’assetjament sexual i per raó de sexe dins del món laboral

   L’objectiu de l’estudi és realitzar una aproximació qualitativa a l’assetjament sexual i per raó de sexe dins del món laboral a fi de conèixer les percepcions, experiències i imaginaris socialment compartits que formen part d’aquest fenomen.

   Es parteix de la evidència que l’assetjament sexual al món laboral és una pràctica que es dona amb relativa normalitat i el que es busca és trobar les causes del mateix.

   Concretament, es tracta de fer una anàlisi del rerefons sociocultural que actua com a context i suport de l’existència i persistència de l’assetjament sexual i per raó de sexe més enllà de la seva quantificació. En aquest sentit, els objectius específics passen per identificar, descriure i explicar els factors socials que fan possible el fenomen, així com els elements de canvi i continuïtat que s’han donat al llarg dels últims anys.

   Data inici: 20/04/2021
   Data fi: 30/11/2021
   Finançament: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
   Referència: Exp. BE-2021-2444
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Vicent Borràs

   Documents i publicacions:

   Moreno, Sara; Borràs Català, Vicent; Jiménez Celemín, Carmen; [et al.]. L’assetjament sexual i per raó de sexe al món laboral : una aproximació qualitativa. 2021. https://ddd.uab.cat/record/258462

  • Col·laboració per l’avaluació de la Llei d’Igualtat

   Col·laboració amb Ivàlua per l’avaluació de la LLei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.

   Data inici: 30/03/2021
   Data fi: 31/12/2021
   Finançament: Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques
   Referència: Exp. 7055-2021-36
   Investigadora principal: Sara Moreno

  • Dinamització d’un Fòrum de persones expertes del projecte “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat”, l’elaboració de documentació per a la dinamització del debat i per i l’elaboració d’un informe de recomanacions emeses pel Fòrum

   Des de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona s’ha posat en marxa el projecte Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat que té l’objectiu de reforçar els serveis locals de cures, especialment l’atenció social domiciliària i la teleassistència.

   En el marc d’aquest projecte s’han dinamitzat les sessions de debat del Fòrum de persones expertes, s’ha fet una anàlisi sobre la realitat sociodemogràfica de la dependència, l’envelliment i la discapacitat a la província de Barcelona i l’elaboració d’un informe de recomanacions per a la millora del sistema de cures .

   Data inici: 07/05/2021
   Data fi: 31/12/2022
   Finançament: Diputació de Barcelona, Àrea d’igualtat i Sostenibilitat Social
   Referència: Exp. 2022/14258
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Paula Arboix

  • Millorant l’ocupabilitat de la joventut al territori

   La crisi econòmica ha colpit de forma contundent el mercat de treball destruint ocupació i precarizant les condicions laborals. Els col·lectius que tradicionalment han estat els més vulnerables dins del mercat laboral també són els més perjudicats per aquest doble impacte. Tradicionalment, l’atur juvenil en el context espanyol i català representa un fenomen persistent de caràcter estructural més enllà de la conjuntura econòmica i  que s’ha accentuat amb l’actual crisi (Berlingieri et al., 2014). Però a diferència de períodes anteriors, la situació vigent incorpora tres novetats: el volum de joves que volen treballar i no troben treball; un augment de joves masculins en els desocupats; i la inactivitat com una resposta individual a l’atur i a la precarietat laboral perllongada.

   En definitiva, la situació actual d’atur i inactivitat juvenil posa de manifest un desajust entre l’oferta formativa i el mercat de treball. La diagnosi d’aquest desajust ha d’incloure les transformacions del valor social que els joves atribueixen al treball i l’especificitat socioeconòmica del territori. Així mateix, ha de considerar les competències i habilitats que aquests joves posseeixen i no són ni apreses ni potenciades, en els àmbits formatius ni professionals. El present projecte s’encamina a redefinir propostes d’intervenció per al foment de l’ocupació juvenil des de diferents nivells. En primer lloc, adequar les ofertes formatives als sectors més emergents que generin ocupació a cada territori, així com explorar les experiències formatives més enllà de les formals. En segon lloc, amb l’objectiu de fer més atractiva l’oferta de formació ocupacional incorporant competències lligades a les inquietuds i les pràctiques quotidianes dels joves, així com incentivar el sector empresarial a nivell territorial perquè incorpori les competències formatives que aportin aquests joves. Finalment, tot això introduint la perspectiva de gènere en clau masculina, en la mesura que els canvis que experimenta el model d’ocupació en el context de crisi han afectat, principalment, als joves masculins.

   Data d’inici: 01/09/2017
   Data fi: 31/08/2018
   Finançament: AGAUR- Agència Catalana de Joventud
   Referència finançament: 2016AJOVE00018
   Investigador responsable: Vicent Borràs Català
   Equip: Sara Moreno Colom, Albert Trinidad, Núria Alcaraz

   Documents i Publicacions:

   Borràs, Vicent; Trinidad, Albert; Moreno, Sara; [et al.] (octubre 2018). La empleabilidad de l@s jóvenes : entre el perpetuo tránsito a ninguna parte y el oasis del tiempo libre [Presentación de paper]. VII Congreso Red Española de Políticas Sociales: “Políticas sociales ante horizontes de incertidumbre y desigualdad”, Zaragoza , España. <https://ddd.uab.cat/record/195739 >

   Borràs, V., Moreno-Colom, S., Trinidad, A., & Alcaraz, N. (2018, septiembre). Millorant l’ocupabilitat de la joventut al territoriInforme de recerca. <https://ddd.uab.cat/record/213308>

   Borràs, Vicent; Trinidad, Albert; Alcaraz, Núria; Moreno-Colom, Sara (2021) The role of territory in the employability of young people. Journal of Education and Work, doi: 10.1080/13639080.2021.2018411

  • Anàlisi de temes econòmics per donar resposta a la covid-19. Observatori Social i Laboral per a Cuba

   Cuba es troba impulsant un procés de transformacions denominat “actualització del model econòmic” que constitueixen una oportunitat estratègica en termes de desenvolupament perquè aborden nodes crítics del model econòmic, però imposen un conjunt de desafiaments socials i laborals que necessitaran un seguiment específic des de la política social i les institucions públiques.

   El Sistema de les Nacions Unides (SNU) al país comença la implementació del seu nou Marc de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible (2020-24) signat amb el govern de Cuba responent a prioritats nacionals i locals en desafiaments clau de desenvolupament que el SNU pot acompanyar per a implementar al país l’Agenda global 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

   La COVID-19 agrega desafiaments sense precedents en termes de resposta política. Per a contenir la propagació del virus i garantir la capacitat de resposta dels sistemes de salut i assistència social els governs enfronten decisions de política pública complicades en contextos de recursos escassos, i mercats laborals amb alts nivells d’informalidad. Si bé el context abans descrit difereix substancialment d’un país a un altre, una resposta política efectiva davant COVID-19 deu simultàniament: (1) defensar els sistemes de salut del col·lapse per a minimitzar les morts per COVID-19 i altres causes; (2) protegir els treballadors que perden ingressos; (3) protegir l’ocupació, i l’activitat productiva i (4) trobar les fonts per a finançar la despesa fiscal addicional requerit.

   En aquestes condicions, és crític per als governs disposar d’informació analítica per a prendre decisions en matèria de política pública i en aquest objectiu el present projecte produeix una sèrie d’informes analítics per a facilitar, en aliances amb actors nacionals i territorials, iniciatives que contribueixin a donar respostes socioeconòmiques a la covid-19 i a la implementació d’Observatoris Socials i Laborals.

   Data d’inici: 09/12/2020
   Data de fi: 30/04/2021
   Finançament: Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo- Cuba
   Referència oficial: 20-CUB-248
   Investigador principal: Antonio Martín Artiles

  • Estudi “Propostes per minimitzar l’impacte negatiu de gènere del sistema de teletreball a l’Ajuntament de Barcelona”

   L’emergència sanitària provocada per la Covid19 i el necessari confinament de la població per combatre la pandèmia ha significat, des del punt de vista de l’organització del treball a l’Ajuntament de Barcelona, un canvi molt important cap a la digitalització forçosa i l’impuls de formes de treball a distància.
   Abans de la crisi, el teletreball es veia com a forma organitzativa que millora l’eficàcia de les organitzacions i la qualitat de vida de les persones. Nombroses recerques han destacat els avantatges del teletreball en clau de productivitat, qualitat de la feina, reducció de costos, reducció de l’absentisme, millora de la motivació, respecte mediambiental, entre d’altres. Amb tot, l’actual impuls del treball a distància ha estat una resposta fruit de l’emergència, lògica davant la situació viscuda i, com a tal, no ha pogut ser planificada amb el temps i els mitjans necessaris.

   Així doncs, l’objectiu és formular una proposta d’actuacions per garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en el sistema de teletreball de l’Ajuntament de manera que la seva implantació no tingui un impacte de gènere negatiu en les condicions i oportunitats laborals de les dones.

   Data inicio: 10/08/2020
   Data fi: 31/12/2020
   Finançament: Ajuntament de Barcelona
   Referència: 20002682
   Investigadora principal: Sara Moreno
   Equip: Vicent Borràs

   Documents:

   Recull de propostes per minimitzar l’impacte negatiu de gènere del sistema de teletreball a l’Ajuntament de Barcelona

  • Exploració comparativa, en el marc europeu, de bones pràctiques per a la promoció de la carrera professional de les dones

   L’ocupació de qualitat és un factor clau per a l’accés als drets de ciutadania i una esfera decisiva per assolir la igualtat de gènere. Malauradament, encara estem molt lluny d’aquesta igualtat ja que l’ocupació de les dones segueix marcada per la segregació horitzontal i vertical, la precarietat, la desigualtat salarial o l’assetjament sexual i per raó de sexe, entre d’altres.

   En el context actual de crisi econòmica i social derivada de l’emergència sanitària de la COVID-19, és necessari que les mesures de recuperació econòmica que es plantegin tinguin en compte les característiques específiques de les dones al mercat de treball.

   En aquest sentit, en l’àmbit de la segregació ocupacional, un dels fenòmens que afecta de forma quotidiana a moltes dones treballadores en sectors de baixa qualificació és la impossibilitat de moltes dones de promocionar en les seves ocupacions, en trobar-se majoritàriament ocupades en sectors intensius en mà d’obra, amb precàries condicions de treball i mal remunerats, caracteritzats per escasses escales de promoció.

   Amb l’objectiu de poder dissenyar i implementar diferents estratègies de promoció de la carrera professional de les dones, vetllant per la dignificació de les ocupacions feminitzades i precaritzades, des de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona s’ha detectat la necessitat de dur a terme una primera exploració, de caràcter comparatiu a nivell europeu, de bones pràctiques en aquest àmbit.

   Data inici: 17/09/2020
   Data fi: 31/03/2021
   Finançament: Ajuntament de Barcelona
   Referència: 20002861
   Investigador principal: Pilar Carrasquer
   Equip: Raquel Serrano

    

  • Mobilitat social intrageneracional i trajectòries ocupacionals segmentades – DINAMOS

   DINAMOS és l’acrònim de Dinàmiques de mobilitat social a Espanya, projecte coordinat que compta amb el finançament del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc dels programes estatals de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d’I+D+i i d’I+D+i orientada als Reptes de la Societat, convocatòria 2019.
   Com a projecte coordinat està format per dos subprojectes:

   -DINAMOS1 (Referència PID2019-106548GB-C21): Mobilitat social intrageneracional i trajectòries ocupacionals segmentades, coordinat pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, sent l’investigador principal el Dr. Pedro-López-Roldán.
   -DINAMOS2 (Referència PID2019-106548GA-C22): Mobilitat social intergeneracional: l’educació com a mecanisme explicatiu, coordinat des del Departament de Sociologia de la Universitat Pablo de Olavide, sent la investigadora principal la Dra. Sandra Fachelli. Compta amb la col·laboració d’investigadors/as de la Universidad de la Laguna i de la Universidad de Sevilla.

   El projecte científic es destina a investigar les dinàmiques del canvi social i de transmissió de les desigualtats socials que podem observar al llarg del temps, tant en termes de mobilitat social intrageneracional com de mobilitat social intergeneracional, centrades especialment en els àmbits ocupacional i educatiu.

   Data d’inici: 01/06/2020
   Data fi: 30/05/2023
   Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
   Referència: PID2019-106548GB-C21
   Investigador principal: Pedro López Roldán
   Equip: Antonio Martín Artiles, Andreu Lope, Pilar Carrasquer;Cristian Segura, José Zawadsky, Claudia Baeza

   Publicacions

   Fachelli, S., Jorrat, J., & López-Roldán, P. (2021). Movilidad de clase intergeneracional sobre cohortes de nacimiento en Argentina y España. Revista Española De Sociología, 30(3), a59. https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.59

   Web projecte

  • El control del teletreball en temps de covid-19

   L’objectiu principal de l’estudi consisteix a conèixer els mecanismes de control del teletreball implementats per les organitzacions arran de les mesures de confinament per a fer front al Covid-19 a Espanya a través del llançament d’una enquesta online.

   Els resultats apunten a una falta de mecanismes de control de registre horari enfront de l’ús majoritari de seguiment de la productivitat a través de la consecució d’objectius i l’avaluació de resultats. Aquesta combinació pot provocar una intensificació del ritme de treball i/o una extensió de la jornada laboral, amb el consegüent impacte negatiu en el treballador.

   Data inici: 01/04/2020
   Data fi: 10/05/2020
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Alba Molina

   Presència en mitjans

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A. (2020, Maig, 13). Sense dret a desconnectar? El teletreball en temps de covid-19. Revista Treball. http://revistatreball.cat/sense-dret-a-desconnectar-el-teletreball-en-temps-de-covid-19/

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A. (2020, Maig, 14). Sin derecho a desconectar. El control del teletrabajo en tiempos del covid-19. Revista El Siglo. https://elsiglodeuropa.es/sin-derecho-a-desconectar-el-control-del-teletrabajo-en-tiempos-del-covid-19/

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A. (2020, Maig, 18). «El trabajo no era esto», avisan los expertos. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/economia/20200518/481231999248/teletrabajo-empresas-recomendaciones-expertos-inconvenientes.html

   Molina, O.; Godino, A.; Molina, A.(2020, Maig, 20). Sin derecho a desconectar. El control del teletrabajo en tiempos de covid-19. Agenda Pública de El País. http://agendapublica.elpais.com/sin-derecho-a-desconectar-el-control-del-teletrabajo-en-tiempos-de-covid-19/

   López Villodres, M.(2020, Maig, 20). Dos meses de teletrabajo: los expertos dicen qué se debe mejorar si se implanta para siempre. Uppers. https://www.uppers.es/economia-y-dinero/vida-laboral/teletrabajo-regulacion-mejoras_18_2950770196.html

   Foncuberta, E. (2020, Maig, 28). El teletrabajo resucita el debate de la desconexión digital. Byzness de El Periódico. https://byzness.elperiodico.com/es/tu-empleo/20200528/teletrabajo-debate-desconexion-digital-7978036

   G. Barnés, H. (2020, Juny, 28). ¿Vivir en Madrid y cobrar más o teletrabajar por menos? El covid abre la puerta al reajuste El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/economia/2020-06-05/vivir-madrid-cobrar-mas-teletrabajo-reajuste_2625067/

  • Impacte de Gènere del Teletreball i rutines de Confinament: més enllà de l’obvi – IGETECO

   L’objectiu del projecte IGETECO es analitzar l’impacte de gènere del teletreball i les rutines de confinament en el context de la pandèmia de la Covid19. Es proposa investigar com, més enllà del que és obvi, l’obligació de treballar a casa, juntament al tancament de les escoles i la impossibilitat d’externalitzar part de les tasques domèstiques i de cura, condiciona les relacions de gènere en termes de desigualtats i costos quotidians. Per tal de donar resposta aquests objectius, es pren com a estudi de cas el personal laboral de l’Ajuntament de Barcelona i es desenvolupa una estratègia metodològica de caràcter mixta. En última instància, el projecte ha de permetre recollir l’evidència empírica necessària per definir les característiques i condicions que hauria de tenir el teletreball per a representar una opció favorable a la igualtat d’oportunitats efectiva entre homes i dones.

   Data inici: 01/07/2020
   Data fin: 30/06/2021
   Finançament: Banco Santander – Fondo Supera Covid-19
   Referència: SUPERACOVID19_2.2.IGETECO
   Investigadora responsable: Sara Moreno
   Equip: Vicent Borràs, Sergio Porcel (IERMB), Irene Cruz (IERMB), Paula Arboix, Mireia Riera

   Documents i Publicacions:

   Borràs Català, Vicent & Moreno Colom, Sara (2021). La crisis de la covid-19 y su impacto en los trabajos: ¿Una oportunidad perdida?. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, 7, 187-209. https://doi.org/10.5565/rev/aiet.100

   Moreno-Colom, Sara; Borras Catala, Vicent; Cruz Gomez, Irene & Porcel López, Sergi (2023). La experiencia del trabajo a distancia durante el confinamiento en Cataluña: Una aproximación desde la perspectiva de género. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), (183), 77-100. https://doi.org/10.5477/cis/reis.183.77

   Moreno Colom, Sara & Borràs Català, Vicent (2021). Que teletreballin ells. Aprenentatges de pandèmia més enllà de les obvietats. MRA Ediciones.

   Moreno Colom, Sara & Borràs Català, Vicent (2021). Que teletrabajen ellos. Aprendizajes de la pandemia más allá de lo obvio. MRA Ediciones.

   Moreno Colom, Sara; Borràs Vicent; Arboix, Paula & Riera, Mireia (2023) Desmontando el mito del teletrabajo desde la perspectiva de género: experiències y expectativas durante la pandèmia. Cuaderno de Relaciones Laborales 41, 1 pp 95-117  https://dx.doi.org/10.5209/crla.80979

   Moreno, Sara; Borràs Català, Vicent; Arboix Caldentey, Paula; Riera, Mireia (2021). Recull de propostes per minimitzar l’impacte negatiu de gènere del sistema de teletreball a l’Ajuntament de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/243845

   Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent; Arboix, Paula; Riera, Mireia (2021). Impacto de género del teletrabajo durante la pandemia de la COVID-19. Una propuesta de modelo de análisis. QUIT Working paper series, n. 27.
    https://ddd.uab.cat/record/247443

   Impacte en mitjans:

   Moreno, S. (2022, Febrer 14). El teletreball té un rostre clarament de gènere. Catalunya Plural. https://catalunyaplural.cat/ca/sara-moreno-sociologa-el-teletreball-te-un-rostre-clarament-de-genere

   Moreno, S. (2021, Desembre 13). Teletreball: una eina injusta per a les dones. Diari Ara. https://www.ara.cat/estils/teletreball-eina-injusta-dones_130_4210953.html

   Moreno, S. (2021, Novembre, 21). Les dones i el teletreball: un parany per a la conciliació. [Episodi de podcast d’àudio] A Catalunya Migdia. Catalunya Ràdio. https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia-cap-de-setmana/les-dones-i-el-teletreball-un-parany-per-a-la-conciliacio/audio/1116554/ 

   Moreno, S; Borràs, V. (2021, Novembre, 11). El confinament ens ha fet pensar que el teletreball és un dret laboral. Realment, qui el decideix és l’empresari, no el treballador [Episodi de podcast d’àudio] A El Matí. Ràdio Estel. https://www.radioestel.cat/app/uploads/2021/11/2021_11_11-ENTREVISTA-QUE-TELETREBALLIN-ELLS.mp3 

   Moreno, S; Borràs, V. (2021, Novembre, 5). Les dones, les grans perdedores del teletreball. [Vídeo]. 3alacarta. https://www.ccma.cat/tv3/els-matins/les-dones-les-grans-perdedores-del-teletreball/noticia/3128052/

   Moreno, S. (2021, Agost 18). Qualsevol crisi és una excusa per retrocedir en la igualtat. El Punt Avui. https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2016214-qualsevol-crisi-es-una-excusa-per-retrocedir-en-la igualtat.html?utm_source=twitter&utm_medium=xarxes&utm_campaign=xarxes

   Moreno, S. (2021, Agost 5). Teletreball i tasques domèstiques en el confinament: una oportunitat perduda per a la responsabilitat compartida a la llar. Cerdanyola Info. http://cerdanyola.info/societat/teletreball-i-tasques-domestiques-en-el-confinament-una-oportunitat-perduda-per-a-la-responsabilitat-compartida-a-la-llar/

   Moreno, S. (2021, Juliol 23). El teletreball ha agreujat les desigualtats de gènere [Episodi de podcast d’àudio] A La Ciutat. Onda Cero. https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat/teletreball-agreujat-les-desigualtats-genere_2021072360fac29639fa6f00018ef947.html

   Moreno, S. (2021, Juny 10). El teletreball afavoreix la conciliació o la discriminació de gènere? [Episodi de podcast d’àudio] A L’ofici d’educar (El suplement). Catalunya Ràdio. https://www.ccma.cat/catradio/lofici-deducar/el-teletreball-afavoreix-la-conciliacio-o-la-discriminacio-de-generea/noticia/3103607/

   Accions de divulgació:

   Presentació de l’estudi IGETECO: https://www.youtube.com/watch?v=dnBoBtt6xsw

   Article a UABDivulga

  • Estudi sobre els canvis en els usos del temps i la transformació dels hàbits quotidians

   L’objectiu general és identificar, descriure i explicar les principals tendències de canvi en els usos i la distribució del temps tot analitzant les possibles implicacions sobre els hàbits quotidians des de la perspectiva de gènere. Més concretament, a partir d’una estratègia metodològica mixta, es proposa detectar les tendències de canvi en el temps dedicat al treball domèstic i de cura, així con el seu impacte sobre la salut, l’alimentació i el consum. Els resultats obtinguts han de permetre apuntar línies per a futures propostes d’actuació orientades a revertir les dinàmiques que comporten, o poden comportar, un empitjorament de la vida quotidiana i un augment de les desigualtats socials..

   Data d’inici: 10/07/2019

   Data fi: 31/10/2020

   Finançament: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa

   Referència finançament: 17583

   Investigador responsable: Vicent Borràs

   Equip: Sara Moreno

   Documents:

   Moreno, Sara; Borràs, Vicent (2020): Els canvis en els usos del temps i la transformació dels hàbits quotidians. Resum executiu. Universitat Autònoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/241459?ln=ca

   Publicacions:

   Moreno-Colom, Sara & Borràs Català, Vicent (2021). Menos tiempo de cocina, más tiempo de consumo: ¿más igualdad de género?. Revista de economía crítica, 31, 121-138.

  • Millorant la capacitat dels interlocutors socials i el diàleg social en el nou món del treball

   Sobre la base d’una col·laboració anterior entre la OIT i la CE en el camp de les Relacions Laborals i el Diàleg Social, aquest projecte té una visió a més llarg termini i analitzarà els reptes i oportunitats que enfronten els interlocutors socials com a resultat de les principals tendències que afecten el món del treball a l’UE. El seu objectiu és enfortir el coneixement dels interlocutors socials sobre les qüestions relacionades amb un món laboral canviant i alhora facilitar l’aprenentatge mutu entre els interlocutors socials.

   Aquest projecte també tindrà en compte la participació i les prioritats dels interlocutors socials com a part dels processos europeus de governança econòmica i en el context de l’aplicació del pilar europeu de drets socials.

   Data d’inici: 30/05/2019
   Data fi: 30/05/2020
   Finançament: European Commission – International Labour Organisation
   Investigator responsable: Oscar Molina

  • La coordinació en la xarxa de relacions laborals – NETWIR

   L’anàlisi de la coordinació de la negociació col·lectiva és una qüestió que ha atret l’atenció d’acadèmics i impulsors de polítiques des de principis de la dècada de 1990, però és recentment quan ha tornat a cobrar rellevància. Originalment, la “coordinació” es presentava com una dimensió de la negociació col·lectiva que es considerava una alternativa a la “centralització”, ja que se centrava en els processos més que en les estructures. No obstant això, la realitat era que tots els índexs han tendit a reflectir característiques estructurals de la negociació col·lectiva, i han proporcionat molt poques idees sobre els processos i els aspectes relacionals que sustenten la coordinació.

   Malgrat la creixent recerca sobre l’anàlisi comparativa de la coordinació de la negociació col·lectiva i el seu impacte, encara manquem d’un coneixement més profund sobre: ​​els mecanismes que sostenen la coordinació; com flueix la informació entre els actors en l’estructura de negociació col·lectiva; el paper exacte exercit per diferents organitzacions / actors; la forma en què s’articulen els actors i els diferents nivells de l’estructura de la negociació col·lectiva, inclosos el nacional i el transnacional. En aquest context, el projecte NETWIR té com a objectiu llançar llum sobre els mecanismes reals que els actors de relacions laborals implementen per a resoldre problemes de coordinació mitjançant l’aplicació d’una nova metodologia al camp de les relacions laborals i, en particular, a l’anàlisi de la coordinació de la negociació col·lectiva, l’Anàlisi de Xarxes Socials.

   Data inici: 01/02/2018
   Data fi: 30/07/2020
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2018/0023
   Investigador principal: Óscar Molina
   Equip: Alejandro Godino, Joan Miquel Verd, Joel Martí, Víctor Arroyo

   Web relacionada: NETWIR

   Resultats del projecte disponibles a la col·lecció del DDD

   Publicacions:

   Molina Romo, Óscar & Guardiancich, Igor. (2017). Organising and representing hard-to-organise workers : Implications for Turkey. Geneve: International Labour Organization

   Molina Romo, Óscar & Godino, Alejandro (2020). Industrial relations in deep water : the Spanish public sector during the crisis. A: Working under pressure. Employment, job quality and labour relations in Europe’s public sector since the crisis. Brussels: ETUI.

   Rodriguez Contreras, Ricardo; Molina Romo, Óscar; Leonardi, Salvo; [et al.]. (2022). Moving with the times: emerging practices and provisions in collective bargaining. Luxemburg: Publications Office of the European Union

  • Relacions laborals europees, nacionals i transnacionals: mans visibles i invisibles en entorns salarials europeus i nacionals – ENTIRE VIEW

   Aquest projecte, coordinat pel Prof. Bernd Brand de la Durham University Business School i finançat per la Comissió Europea, té com a objectiu general investigar i analitzar les raons de les diferències en l’evolució salarial dins dels estats membres de la Unió Europea (UE). El projecte analitzarà si les estructures i els mecanismes de les relacions laborals poden fer front als canvis en l’entorn socioeconòmic i com el fan i, en particular, amb polítiques derivades del Semestre Europeu i la Unió Econòmica i Monetària, però també amb els objectius definits en l’estratègia Europa 2020.

   El projecte té com a objectiu identificar i mapejar grups potencials de països amb desenvolupaments salarials i característiques similars del sistema de relacions laborals (amb un enfocament en la governabilitat dels desenvolupaments salarials).
   També identificarà a quin nivell els actors de les relacions laborals a la Unió Europea estan ‘interconnectats’ entre si i quines xarxes existeixen (és a dir, sector o país).
   La recerca també destacarà quines estructures i mecanismes de relacions laborals en quin país (o grup de països) poden coordinar el seu comportament i resultats transnacionalment per a complir amb els objectius de política transnacionals (definits) i, per tant, són compatibles amb les polítiques europees que sorgeixen de la Semestre europeu però també d’una moneda comuna.

   Data inici: 01/03/2018
   Data fi: 31/01/2021
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2018/0017
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino

  • L’impacte de la sindicalització a través de la prestació de serveis innovadors en l’afiliació sindical i relacions laborals – BREAKBACK

   El projecte se centra en la “prestació de serveis” com una estratègia a través de la qual els sindicats pretenen millorar la seva afiliació, “revitalitzar ” l’acció i rellançar el paper d’un diàleg social inclusiu i innovador, en arribar a grups i individus que sovint estan exclosos de la protecció. Ens referim als treballadors comunament identificats com a “vulnerables” (ocupació no estàndard, treballadors digitals, etc.). BreakBack s’ocuparà dels treballadors autònoms i els professionals independents. Com se suggereix en el títol del projecte, pot ser necessari “Trencar” una certa rigidesa en la protecció del treball com una forma d’enfortir els instruments de suport personalitzats. No obstant això, aquestes formes de protecció no poden descurar la solidaritat col·lectiva, que és un punt crucial de les relacions laborals i la història sindical. La provisió de serveis és una de les possibles formes en què els sindicats es comprometen a aconseguir mercats laborals inclusius, en un context de desregulació i reducció de prestacions socials. El projecte se centrarà en els col·lectius de persones que necessiten suport o protecció: joves que busquen una primera ocupació, aturats, treballadors dependents, treballadors autònoms, migrants, persones amb discapacitat, etc. . El propòsit de BreakBack és avaluar com els sindicats responen a la individualització així com avaluar l’impacte de la prestació de serveis en l’afiliació sindical.

   Data inici: 01/03/2019
   Data fi: 31/08/2021
   Finançament: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EUROPEAN COMMISSION
   Referència: VS/2019/0079
   Investigador principal: Oscar Molina
   Equip: Alejandro Godino

   BreakBack web

  • Integració en el mercat laboral de sol·licitants d’asil i refugiats als principals països de la UE

   La migració és un dels temes centrals de les polítiques europees i també un tema crucial per als sindicats. El flux de refugiats que va arribar a Europa sense estar preparada en 2015/2016 necessita polítiques de suport addicionals. Els estats membres es veuen afectats de manera particular per diferents fluxos i tipus de migració. Aquest projecte, coordinat per l’European Trade Union Institute (ETUI) se centra en els principals països receptors de sol·licitants d’asil a la UE15 (Àustria, França, Alemanya, Itàlia, Suècia, Espanya i els Països Baixos), analitzant les principals polítiques relacionades amb l’accés als serveis de benestar i l’accés a l’ocupació.

   Data d’inici: 01/02/2019
   Data fi: 01/02/2020
   Finançament: EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE
   Investigador responsable: Alejandro Godino
   Equip: Daniel Barrientos

   Publicacions

   Godino, Alejandro; Barrientos Sánchez, Daniel (2021): Permitted to work but lacking opportunities to integrate – asylum seekers and refugees on the mezzanine in Spain. A: Betwixt and between: Integrating refugees into the EU labour market. p. 219-245. Brussels: ETUI. https://ddd.uab.cat/record/235682

  • Plataformes digitals: condicions de treball i representació col·lectiva. Reptes de futur

   L’objectiu d’aquest estudi analitzar els efectes de les plataformes digitals en les condicions de treball i en les formes de representació col·lectiva, tant sindical com professional. L’externalització massiva del procés productiu, combinada amb la tecnologia digital està transformant profundament el treball i les relacions laborals . Les transformacions que implica l’economia digital, són entre altres, l’aparició de noves formes d’organització empresarial derivada de la descentralització del procés productiu; la descualificación en determinades professions d’enginyeria, arquitectura, informàtica, etc. i la requalificació d’altres noves; una informalitat en les relacions laborals, en les formes de retribució salarial, ingressos econòmics vinculats al treball, noves dificultats per a l’associacionisme sindical efectes sobre els sistemes de protecció social.

   Data inici: 09/03/2019
   Data fi: 08/03/2020
   Finançament: Comissions Obreres de Catalunya
   Referència: 17324
   Investigador principal: Antonio Martín Artiles
   Equip: Albert Pastor, Oscar Molina, Alejandro Godino, Jessica Romero

   Publicacions

   Martín Artiles, Antonio (2021). Digitalización del trabajo: proto sindicalismo y cuasi-unionismo post-pandémico. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, 7, 9-32. https://doi.org/10.5565/rev/aiet.91

   Martín Artiles, Antonio (dir.); Pastor, Albert; Molina, Óscar ; Godino, Alejandro; Romero, Jessica (2020).  Plataformas digitales, condiciones de trabajo y representación colectiva, retos de futuro. CCOO. https://ddd.uab.cat/record/235661?ln=ca

  • Anàlisi exploratòria de la recollida informal de residus a la ciutat de Granollers

   A Catalunya coexisteixen un sector formal de gestió de residus, gestionat principalment per municipis i altres administracions públiques, i, al mateix temps s’observa una gestió informal de residus, que actua tant dins com fora del sector formal.
   La hipòtesi principal d’aquest treball és que el sector informal està contribuint i millorant els objectius de les polítiques públiques respecte al desviament de deixalles i la recuperació de materials, però és aquest un treball que no rep cap reconeixement i sí que suporta nombroses desigualtats i injustícies. En aquest sentit, l’objectiu de l’estudi és identificar les contribucions i els dèficits del sector informal de residus cap al sistema general de residus des de la mirada de la justícia ambiental.
   La primera fase d’aquest projecte inclou un estudi de cas amb recicladors informals a la ciutat de Granollers, que inclou qüestionaris, entrevistes en profunditat, participació observacional i anàlisi. La segona fase s’estén a la resta de Catalunya amb entrevistes en profundad i anàlisis per a determinar els impactes generals i les contribucions dels recicladors al sector formal de gestió de residus.

    

   Data inici: 25/09/2018
   Data fi: 28/09/2019
   Finançament: ECOEMBES
   Referència: 16881
   Investigador principal: Josep Espluga
   Equip: Michael Rendon, Julián Porras, Astou Toure


   Publicacions

   Rendon, Michael; Espluga-Trenc, Josep & Verd, Joan Miquel (2021). Assessing the functional relationship between the formal and informal waste systems: A case-study in Catalonia (Spain). Waste Management, 131, 483–490. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.07.006

  • El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona

   L’objectiu general de l’estudi és contribuir a l’anàlisi d’aquest fenomen que marca l’experiència quotidiana de moltes dones, amb la finalitat de millorar les possibles intervencions que sobre aquesta qüestió es puguin dur a terme, des de la pròpia administració, així com en tot allò que competeix als agents socials. Es tracta d’un estudi de caire exploratori que centra l’atenció en quatre subsectors econòmics: les activitats de neteja d’edificis, l’hostaleria i la restauració i els serveis d’atenció domiciliària. Son quatre subsectors que, en diversos sentits i graus, representen activitats rellevants per al teixit econòmic de la ciutat i per a la sostenibilitat de la vida en la mateixa, i que es caracteritzen al seu torn per la seva feminització.

   Data inici: 29/06/2018
   Data fi: 28/06/2019
   Finançament: Ajuntament de Barcelona
   Referència: 16846
   Investigador principal: Pilar Carrasquer
   Equip: Mariana do Amaral

   Publicacions
   Carrasquer, Pilar; Do Amaral Pinto, Mariana. El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, 2019

   Presentació de l’estudi

  • El paper de les polítiques actives d’ocupació en el desenvolupament i mobilització del capital social de joves amb trajectòries laborals vulnerables

   El projecte estudia el possible impacte que poden tenir les polítiques d’ocupació orientades als joves per part de l’Administració pública, i particularment les polítiques actives d’ocupació (PAO), en les trajectòries laborals de joves d’origen més desafavorit, des del punt de vista de la millora del seu capital social.

   L’estudi té com a objectiu principal aprofundir en la dimensió relacional del col·lectiu de joves amb trajectòries laborals vulnerables, especialment pel que fa al capital social que pot permetre un major èxit en la cerca de feina. En aquest sentit, també pretén estudiar el paper que les PAO, a partir dels serveis públics d’ocupació, tenen en el desenvolupament i mobilització d’aquest capital social. Des d’aquest punt de vista, aquest projecte no només busca estudiar amb més profunditat aquest objecte d’estudi, sinó que també pretén una perspectiva aplicada que permeti generar pautes d’intervenció més innovadores que tinguin en compte la dimensió relacional de les persones a l’hora de millorar la seva situació laboral.

   Data inici: 01/04/2019
   Data fi:
   31/05/2020
   Finançament:
   Agència Catalana de Joventut , Generalitat de Catalunya
   Referència:
   2018AJOVE00006
   Investigador principal:
   Joan Miquel Verd
   Equip: Joan Rodríguez Soler; Víctor Arroyo

   Publicacions:

   Rodríguez-Soler, Joan & Verd, Joan Miquel (2023). Informal social capital building in local employment services: Its role in the labour market integration of disadvantaged young people. Social Policy & Administration, 1–21. https://doi.org/10.1111/spol.12900

   Verd Pericàs, Joan Miquel; Rodríguez, Joan; Arroyo, Víctor; [et al.]. El paper de les polítiques actives d’ocupació en el desenvolupament i mobilització del capital social de joves amb trajectòries laborals vulnerables. 2020

  • Work and Life Quality in New and Growing Jobs – WALQING

   El projecte WALQING aborda l’objectiu de la política comunitària de crear “més i millors llocs de treball. Tot i que a Europa, des de 2001, s’ha generat ocupació, una part considerable d’aquest creixement es deu a ocupació amb condicions de treball sovint problemàtiques, en condicions precàries i amb baixos salaris. Poc se sap sobre la qualitat d’aquests llocs de treball, el seu impacte sobre la qualitat de vida dels empleats i sobre els supostos organitzatius i institucionals que donen suport al desenvolupament de “millors” llocs de treball dintre de la UE. WALQING investiga els vincles entre aquesets “noves ocupacions”, les condicions de treball i ocupació associades a les mateixes i els resultats, més o menys favorables, per als empleats en termes de qualitat de treball i vida. Ho fa mitjançant la integració de diversos nivells analítics i paradigmes de recerca:

   – l’anàlisi d’enquestes d’àmbit europeu sobre el desenvolupament de l’ocupació, la qualitat del treball i la vida,
   – l’exploració de les polítiques de les parts interessades, sectorials i intersectorials,
   – l’anàlisi de les estratègies de les empreses i del sector públic, l’organització del treball en les indústries seleccionades,
   – i la investigació de les trajectòries idividuals dels empleats, les seves perspectives i aspiracions.

   Data d’inici: 01/12/2009

   Data fi: 01/11/2012

   Estat del projecte: Finalitzat

   Finançament: European Commission (7 PM – Agreement SSH-CT-2009-244597)

   Investigador responsable: Albert Recio

   Equip: Fausto Miguélez, Sara Moreno, Josep Maria Antentas, Alejandro Godino, Joan Rodríguez, Laia Castelló

   Documents i publicacions:

   Recio, Albert/GodinoAlejandro (2011): Trabajadores invisibles: la calidad del empleo en el sector de limpieza de edificios y locales en España walqing social partnership series 2011.17, A report for WP5 of the WALQING project, SSH-CT-2009-244597, Barcelona, November 2011

   MORENO, Sara; GODINO, Alejandro; RECIO, Albert (2014): “Servicios externalizados y condiciones laborales: De la competencia de precios a la presión de los tiempos de trabajo”. Sociología del Trabajo, núm. 81, pp. 50-67.

   RECIO, Albert; MORENO, Sara; GODINO, Alejandro (2015): “Out Of Sight: dimensions of working time in gendered occupations”, en U. Holtgrewe, V. Kirov, M. Ramioul (eds.) Hard Work in New Jobs. The quality of work and life in European growth sectors. London: Palgrave Macmillan, pp. 189-207

  • Desenvolupament local, social i sostenible amb generació d’ocupació

   Aquest projecte d’investigació proposa una hipòtesi alternativa de desenvolupament local, caracteritzada per un procés econòmic que pretén tenir en compte les noves necessitats tant socials com ecològiques que haurien d’entrar en el camp del benestar de les nostres comunitats, creant al mateix temps una ocupació qualificable com a “bona ocupació”. La hipòtesi posa com a condició que en aquest desenvolupament intervinguin l’administració, les empreses i la comunitat.
   La investigació planteja verificar aquesta hipòtesi en diversos ajuntaments d’una gran regió metropolitana, amb els següents objectius:
   a) analitzar els discursos i actituds dels agents socials que permetin veure fins a quin punt comença a estar present o no la consciència d’aquesta alternativa,
   b) estudiar el procés real de desenvolupament local en el seu conjunt en aquests ajuntaments amb atenció als objectius i programes que proposa i a la implicació de la societat en els mateixos,
   c) prendre en consideració particularment algunes polítiques concretes que tenen a veure amb el que hem anomenat noves necessitats,
   d) detectar els punts forts i febles, els obstacles i les oportunitats que apareixen en el procés des del punt de vista de l’alternativa assenyalada.

    

   Data d’inici: 01/12/2005

   Data fi: 01/12/2008

   Finançament: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

   Referència: SEJ2005-040078

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Antonio Martín, Carlos Lozares, Teresa Torns, Andreu Lope, Ramon de Alòs-Moner, Pilar Carrasquer, Pedro, López, Vicent Borràs, Joan Miquel Verd, Joel Martí, Tomás García

   Documents i publicacions:

   MARTÍN ARTILES, Antonio ; CARRASQUER i OTO, Pilar ; RODRÍGUEZ SOLER, Joan ; MOLINA ROMO, Óscar (2010): “Governança local i política d’innovació”. Revista Catalana de Sociologia, Núm. 25, pp. 7-26.

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MOLINA, Óscar; CARRASQUER, Pilar; RODRÍGUEZ SOLER, Juan (2010): “El actor social en las políticas de desarrollo local y de innovación tecnológica”. Sociología del Trabajo, nº 68, pp. 51-80.

   TORNS, Teresa; CASTELLÓ, Laia; RECIO, Carolina (2009): “El desarrollo local y el bienestar de la ciudadanía: ¿una relación necesaria?”. Revista Internacional de Organizaciones (RIO), Nº 3, pp. 111-129.

    

   Divulgació:

   Jornada “Estratègies de desenvolupament local a les àrees metropolitanes: el cas de Barcelona”:

  • El temps de treball en la negociació col·lectiva i els seus efectes socials

   L’objectiu del projecte és l’estudi a través de la negociació col·lectiva de la reorganització del temps de treball i els seus efectes en la vida quotidiana.
   La hipòtesi de partida és que la reorganització del temps de treball comporta i reforça una major centralidad i poder estructurador del temps de treball sobre altres temps socials. Aquesta emergent i major centralidad del temps de treball dificulta l’aplicació de polítiques destinades a conciliar la vida laboral amb la vida familiar.

   Data d’inici: 01/12/2001

   Data fi: 01/12/2004

   Finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnologia- Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica (SEC2001-2543)

   Referència finançament: SEC2001-2543

   Investigador responsable: Faustino Miguélez Lobo

   Equip: Antonio Martín, Carlos Lozares, Teresa Torns, Andreu Lope, Ramon de Alòs-Moner, Pilar Carrasquer, Pedro López, Vicent Borràs, Joan Miquel Verd, Joel Martí

   Documents i publicacions:

   Borràs, Vicent; Torns, Teresa; Moreno, Sara (2007): “Las políticas de conciliación: políticas laborales versus políticas de tiempo”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 83-96.

   Carrasquer, Pilar; Massó, Matilde; Martín, Antonio (2008): “Discursos y estrategias en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar en la negociación colectiva”. Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo – Relaciones Laborales, Formación y Fiscalidad, 6/2008 , pp. 266-286.

   Carrasquer, Pilar; Massó, Matilde; Martín Artiles, Antonio (2007): “Discursos y estrategias en torno a la conciliación laboral y familiar en la negociación colectiva”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 13-36.

   Gibert, Francesc; Lope, Andreu; Alós, Ramon de (2007): “Las organizaciones empresariales y las empresas ante la conciliación de la vida laboral y familiar-personal”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 57-82.

   López, Pedro; Lozares, Carlos (2007): “La conciliación entre las exigencias del ámbito productivo y las condiciones sociofamiliares: estudio de caso de una empresa”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 123-144.

   Lozares, Carlos (2007): “La unidad de análisis, sus agentes y contextos y los modos de interacción en los procesos de trabajo: un estudio de caso”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 97-122.

   Lozares, C., Verd, J. M., Barranco, O., Massó, M. y Moreno S. (2013): “La complejidad y opacidad de las tareas auxiliares en los procesos de trabajo: un análisis etnográfico comparado en dos servicios hospitalarios”. Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 31, núm. 1, p. 221-242.

   Massó, Matilde ; Lozares, Carlos (2012): “Un analisis de gestión de las competencias en el trabajo: el caso de los mandos intermedios de una factoría de carrocería y montaje de automóviles”. Cuadernos de relaciones laborales., Vol. 30 Núm. 1 , pp. 211-233.

   Miguélez, Fausto; Antentas, Josep Maria; Barranco, Oriol; Muntanyola, Dafne (2007): “Los sindicatos ante la conciliación de la vida laboral y familiar-personal”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 37-56.

   Verd, Joan Miquel; Barranco, Oriol; Moreno, Sara (2007): “El análisis de los procesos de trabajo mediante métodos etnográficos: el caso del trabajo administrativo de consultas externas hospitalarias”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 145-168.

   Verd, Joan Miquel; Massó, Matilde (2007): “Las competencias y el trabajo invisible en el trabajo administrativo de consultas externas hospitalarias”. PAPERS Revista de Sociologia, núm. 83, p. 169-189.

   Verd, J. M., Barranco, O., & Lozares, C. (2021). Blending the Focused Ethnographic Method and Case Study Research: Implications Regarding Case Selection and Generalization of Results. Field Methods, 33(1), 25–41. https://doi.org/10.1177/1525822X20932495

  • L’estudi de la doble presència femenina: una aposta per la conciliació de la vida laboral i la vida familiar

   L’objectiu d’aquest projecte és analitzar l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball a Espanya des de la “doble presència”. És a dir, considerant que la presència de les dones en l’ocupació (àmbit productiu) sempre es dóna al costat de la seva presència en el treball domèstic-familiar (àmbit reproductiu). En aquest sentit, la doble presència suposa una “doble càrrega de treball” per a les dones, que repercuteix en les seves possibilitats d’ocupació i de carrera professional; però, per altra banda, la doble presència també comporta un gran potencial, doncs pot suposar l’adquisició d’unes habilitats socialment valuoses, en termes de mediació i de gestió d’activitats, ritmes de treball i espais socials distints.

   Data d’inici: 01/12/2000

   Data fi: 01/11/2003

   Finançament: Instituto de la Mujer- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

   Referència: Exp nº 37/00

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer, Vicent Borràs, Clara Roca

   Publicacions:

   Torns, Teresa; Carrasquer, Pilar,; Borràs Català, Vicent; [et al.]. El estudio de la doble presencia : una apuesta por la conciliación de la vida laboral y familiar. 2002.

  • Les implicacions del repartiment del treball sobre l’ocupació i la vida quotidiana

   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el repartiment del treball. Aquest objectiu es recolça sobre tres eixos. El primer gira entorn de l’estudi de les propostes sobre el repartiment de l’ocupació. El segon eix es planteja l’estudi de la redistribució de la càrrega total de treball i en general dels temps de vida. I el tercer eix abordarà l’entramat dels dos anteriors a partir de les representacions simbòliques.
   L’originalitat d’aquest enfocament és abordar la problemàtica del repartiment de treball a partir de la perspectiva de la vida quotidiana.

   Data d’inici: 01/09/1998

   Data fi: 01/09/2001

   Finançament: DGICYT-Ministerio de Educación y Ciencia (

   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el repartiment del treball. Aquest objectiu es recolça sobre tres eixos. El primer gira entorn de l’estudi de les propostes sobre el repartiment de l’ocupació. El segon eix es planteja l’estudi de la redistribució de la càrrega total de treball i en general dels temps de vida. I el tercer eix abordarà l’entramat dels dos anteriors a partir de les representacions simbòliques.
   L’originalitat d’aquest enfocament és abordar la problemàtica del repartiment de treball a partir de la perspectiva de la vida quotidiana.

   Data d’inici: 01/09/1998

   Data fi: 01/09/2001

   Finançament: DGICYT-Ministerio de Educación y Ciencia (SEC98-0570)

   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el repartiment del treball. Aquest objectiu es recolça sobre tres eixos. El primer gira entorn de l’estudi de les propostes sobre el repartiment de l’ocupació. El segon eix es planteja l’estudi de la redistribució de la càrrega total de treball i en general dels temps de vida. I el tercer eix abordarà l’entramat dels dos anteriors a partir de les representacions simbòliques.
   L’originalitat d’aquest enfocament és abordar la problemàtica del repartiment de treball a partir de la perspectiva de la vida quotidiana.

   Data d’inici: 01/09/1998

   Data fi: 01/09/2001

   Finançament: DGICYT-Ministerio de Educación y Ciencia (

   Investigador responsable: Fausto Miguélez Lobo (coord.), Teresa Torns (coord)

   Equip: Carlos Lozares, Andreu Lope, Antonio Martín, Vicent Borràs, Pilar Carrasquer, Joel Martí, Joan Miquel Verd, Josep Maria Antentas, Mònica Nadal, Lluís Sáez, Albert Recio

   Documents i publicacions:

   Informe científico (resumen): El tiempo y las actividades del trabajo productivo.

  • Formació i ocupació

   El projecte investiga la relació entre formació i ocupació en situacions de crisis. La representació social de la formació com a factor fonamental en la consecució d’ocupació està avui molt estesa entre empresaris, treballadors, administració, sindicats i la gent en general. El projecte vol interrogar-se críticament sobre aquesta representació social. Per això volem entrar en l’entramat de la construcció social de la formació per a diferenciar aspectes que són pròpiament formació – sigui teòrica, sigui pràctica – d’altres aspectes que podrem considerar “adherits” a la formació, però qualificables més aviat com “recursos culturals” o socials -xarxes socials, trajectòries de vida quotidiana- o bé d’uns altres que defineixen la situació social de les persones.  Aquests factors diferenciats seran els que relacionem amb les formes de recerca, la consecució de l’ocupació i el canvi del mateix en situacions de crisis.

   Data d’inici: 01/06/1994

   Data fi: 01/06/1997

   Finançament: DGICYT- Ministerio de Educación y Ciencia (PB93-0832)

   Investigador responsable: Fausto Miguélez (coord.)

   Equip: Carlos Lozares, Andreu Lope, Pedro López, Antonio Martín, Óscar Rebollo, Clara Llorens, Joel martí, Joan Miquel Verd, Enric Sanchis (Universitat de València)

   Documents i publicacions: 

   Lope, A., López P., Lozares, C., Martín, A.,Miguélez, F., Llorens, C., Martí, J., Verd, J.M., (2000), ¿Sirve la formación para el empleo?. Madrid, Consejo Económico y Social

  • Relacions en processos de transició política. Estudi comparat de models: Argentina, Espanya

   L’objectiu d’aquest estudi comparatiu és realitzar una aproximació bibliográica a les relacions laborals durant el procés de transició des de règims autoritaris a democràcies pluralistes. La transició espanyola i el seu procés de consolidació constitueïx avui un model de referència per a nombrosos països i es coneix com a exemple del model de transició denominat de reforma pactada/ruptura pactada, que ha possibilitat una transició suau i sense traumes socials importants. Per això és de summe interès comparar els casos d’Argentina, Cuba, Mèxic i Espanya, a fi d’observar les similituds i generalitats comunes que ens permetin esbossar alguns elements teòrics sobre les transicions.

   Data d’inici: 01/11/1993

   Data fi: 01/03/1996

   Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia- Subdirección General de Cooperación Internacional

   Investigador responsable: Fausto Miguélez

   Equip: Antonio Martín, J. Carlos Torre (Instituto Torcuato di Tella-Buenos Aires. Universidad de San Diego-California.)

  • Perfil socio-laboral de l’atur femení a Espanya

   L’atur femení és un dels trets que caracteritza el mercat de treball a Espanya en aquests últims anys. Bona part de les raons que expliquen aquest fenomen té el seu origen en la interacció entre el treball productiu i el treball reproductor que les dones realitzen. Aquest estudi pretén analitzar l’atur femení caracteritzant els diferents tipus existents, segons la seva participació en aquests tipus de treballs.
   L’interès d’aquesta investigació és ajudar al disseny de les polítiques d’ocupació femenina.

   Data d’inici: 01/07/1993

   Data fi: 30/09/1994

   Finançament: Ministerio de Asuntos Sociales – Instituto de la Mujer

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Pilar Carrasquer, Alfonso Romero

   Documents i publicacions:

   Carrasquer P., Romero A., Torns T., “Perfil sociolaboral del paro femenino en España“, Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, Madrid, 1995

  • Transformacions del treball i el benestar social

   El projecte pretén analitzar alguns dels canvis més rellevants que estan tenint lloc al nostre país en l’àmbit del treball. Existint ja estudis sobre els aspectes més estructurals d’aquests canvis, com ara l’atur, les transformacions de l’estructura de l’activitat, el treball submergit, etc., la nostra intenció és avançar en les possibles novetats que avui té el contingut mateix del treball. És a dir, pretenem analitzar tant els seus aspectes objectius (qualificació, seguretat o inseguretat, relació amb la tecnologia, condicions de salut, ingressos obtinguts) com els seus aspectes subjectius.
   El que significa aprofundir en el significat del treball en relació al projecte de vida que les persones construeixen, amb la consideració social i la satisfacció personal que obtenen, etc.
   Les conclusions de l’estudi estan orientades fonamentalment a la recerca d’elements que facilitin l’elaboració de polítiques de benestar tant en el treball com fora d’ell, així com el coneixement de les noves característiques del treball.

   Data d’inici: 01/12/1990

   Data fi: 01/03/1994

   Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia-Dirección General de Investigación Científica y Técnica (PB89-0317)

   Investigador responsable: Fausto Miguélez (coord.)

   Equip: Carlos Lozares, Teresa Torns, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Pedro López, Antonio Martín, Óscar Rebollo, Xavier Coller, Màrius Domínguez, Alfonso Romero, Vicent Borràs, Immaculada Pastor, Elisabet Tejero

   Documents i publicacions: 

   Monogràfic Revista PAPERS, nº 55 (1998): https://papers.uab.cat/issue/view/v55

  • Innovació tecnològica i canvis en la gestió de la mà d’obra

   El projecte consisteix en un recull exhaustiu de material bibliogràfic, documental i estadístic publicat fins el moment. Tot triant els aspectes que més ens interessen, hem fet una selecció de tot allò que ens permetés – després de debatre’ls- crear un marc teòric sobre les qüestions que configuren el nostre objecte d’estudi: les relacions entre IT i canvis en la gestió de la mà d’obra.

   Data d’inici: 01/10/1990

   Data fi: 01/10/1991

   Finançament: CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica)

   Investigador responsable: Andreu Lope

   Equip: Adela Ros Hijar

   Documents i publicacions:

   Lope Peña, Andreu; Martin, Antonio; Torns, Teresa; Coller, Xavier (1994): Innovació tecnològica : ocupació, gestió de la mà d’obra i canvis organitzatius a les empreses. Barcelona: Fundació Jaume Bofill

  • Meeting the challenges of economic uncertainty and sustainability through employment, industrial relations, social and environmental policies in European countries – GUSTO

   GUSTO és un projecte d’investigació finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea. L’objectiu d’aquest projecte és explorar els diversos modes de polítiques i sistemes de governança que estan emergint en els diferents països europeus per a fer front a la incertesa, a la vegada que es busca la seguretat, a més es pretén valorar el seu èxit relatiu.

   El projecte GUSTO vol estudiar especialment aquest procés per a considerar les opcions polítiques del futur a Europa. Per això es requereix d’un nou enfoc, diferent al de les investigacions anteriors sobre les relacions laborals i la gestió dels recursos humans. El projecte reuneix a equips acadèmics de deu països europeus i Canadà, també compte amb la participació activa de l’Institut Sindical Europeu – ETUI.

   Data d’inici: 01/03/2009

   Data fi: 01/02/2012

   Finançament: European Commission (7 PM – SSH-CT-2009-225301)

   Referència finançament: SSH-CT-2009-225301

   Investigador responsable: Colin Crouch (coordinador projecte); Antonio Martín (responsable equip espanyol)

   Equip: Óscar Molina, Mariona Lozano

   Documents i publicacions:

   LOZANO, Mariona; MEARDI, Guglielmo; MARTÍN-ARTILES, Antonio (2015): “International Recruitment of Health Workers: British Lessons for Europe? Emerging Concerns and Future Research Recommendations”. International Journal of Health Services, Vol. 45(2), 306–319. (DOI: 10.1177/0020731414568510).

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MEARDI, Guglielmo (2014): “Public opinion, immigration and welfare in the context of uncertainty”. Transfer:European Review of Labour and Research, Vol. 20(1) 53–68 (DOI: 10.1177/1024258913515368).

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MOLINA, Óscar (2014): “¿Por qué los afiliados sindicales tienen actitudes diferentes hacia la inmigración?”. Migraciones Internaciones, 7(3), pp. 99-131.

   MADSEN, Per Kongshøj; MOLINA, Oscar.; MOLLER, Jesper.; LOZANO, Mariona (2013): “Labour Market Transitions of Young Workers in Nordic and Southern European Countries: The Role of Flexicurity”. Transfer: european Review of Labour and Research, 19(3), 325-343.

   MARTÍN ARTILES, Antonio; MEARDI, Guglielmo (2013): “Actitudes hacia la inmigración y compromiso igualitario en Europa”. Política y Sociedad, Vol. 50, Núm. 2, pp. 629-656.

   MARTÍN, Antonio; MOLINA, Óscar; MEARDI, Guglielmo (2013): “Incertidumbre socio-económica y actitudes hacia la inmigración en Europa”. Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 31, núm. 1, pp. 167-194.

   MARTÍN ARTILES, Antonio ; MOLINA, Oscar (2011): “Crisis, economic uncertainty and union members attitudes towards inmigration in Europe”. European Review of Labour and Research, Núm. 17 , pp. 453-470.

   MEARDI, Guglielmo; MARTIN, Antonio; LOZANO RIERA, Mariona (2012): “Constructing Uncertainty: Unions and Migrant Labour in Construction in Spain and the UK”. Journal of Industrial Relations, 54 (1), pp. 5-21 (DOI:10.1177/0022185611432388).

  • Meta-analysis of Gender and Science Research

   El projecte té com a objectiu un meta-anàlisi de la recerca produïda en els últims 25 anys sobre estudis de gènere, cobrint la segregació horitzontal i vertical en la UE i en els estats associats al Setè Programa Marc.

   Així, els objectius específics són:

   1. Proporcionar una visió, així com una anàlisi exhaustiva, de tota la recerca duta a terme entorn del gènere i la ciència a nivells europeu, nacional i regional.

   2. Posar els resultats de l’estudi a la disposició d’investigadors i policy-makers, ja sigui com informes publicats o en forma de base de dades bibliogràfica.

   3. Orientar el disseny de polítiques sobre gènere i ciència en els propers anys i definir futures prioritats d’investigació dintre del Setè Programa Marc, especialment a través d’exemples de bones pràctiques i de l’anàlisi dels buits existents en els diversos temes d’investigació.

   Data d’inici: 01/05/2008

   Data fi: 01/01/2010

   Finançament: Fundació CIREM – European Commission

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Anna Grau

  • Resources, rights and capabilities; in search of social foundations -CAPRIGHT

   El projecte CAPRIGHT té com a objectiu la promoció de les capacitats individuals i col·lectives a través de la investigació de les relacions entre mercat de treball, ocupació i protecció social. La prioritat és la de permetre que cada persona, independentment del lloc on visqui o treballi, pugui desenvolupar el seu propi futur amb els recursos que té al seu abast.
   CAPRIGHT integra dos diferents aproximacions: la primera aborda la qüestió dels règims de recursos, i la segona les desigualtats en les capacitats.

   En el projecte CAPRIGHT participen 24 equips d’investigació provinents de 13 països europeus i abasta disciplines tals com l’antropologia, l’economia, la història, el dret, les ciències polítiques, la filosofia social i la sociologia.

   El treball empíric es va a desenvolupar en tres grans àrees:
   – les desigualtats de gènere,
   – el desenvolupament professional
   – i els processos de canvi i reestructuració en el treball.
   Cadascuna d’aquestes àrees tindrà tres punts d’entrada: les trajectòries laborals dels treballadors i treballadores, les polítiques públiques, i el diàleg social i el desenvolupament de polítiques europees. Amb la finalitat de garantir una aproximació integrada a les qüestions esmentades, el projecte conjuga tant el desenvolupament de qüestions de rellevància teòrica com ara les qüestions rellevants en l’agenda política europea i nacional.

   Data d’inici: 01/01/2007

   Data fi: 01/12/2010

   Finançament: European Commission – Research in Social Sciences and Humanities (VI FP)

   Investigador responsable: Project coordinator: Robert SALAIS (Centre National de la Recherche Scientifique); equip espanyol: Joan Miquel Verd

   Equip: Martí López

   Documents i publicacions:

   LÓPEZ-ANDREU, MartÍ; VERD, Joan Miquel (2013): “Employer strategies, capabilities and career development: two case studies of Spanish service firms”. International Journal of Manpower, Vol. 34, Num. 4, pp. 327-345 .

   SUBRAMANIAN, Dilip; VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane; ZIMMERMANN, Bénédicte (2013): “Introduction to the Special Issue on Bringing Sen’s capability approach to work and human resource practices”. International Journal of Manpower, Vol. 34 Num. 4, pp. 292-304.

   ABBATECOLA, Emanuela ; LEFRESNE, Florence ; VERD, Joan Miquel ; VERO, Josiane (2012): “Individual working lives through the lens of the capability approach: evaluation of policies and items for debate”. Transfer. European Review of Labour and Research February 2012 18 (1) , pp. 83-89 (doi:10.1177/1024258911431197) .

   BARTELHEIMER, Peter ; VERD, Joan Miquel ; LEHWEß-LITZMANN, René ; LÓPEZ-ANDREU, Martí ; SCHMIDT, Tanja (2012): “Unemployment, intervention and capabilities. A comparative study of Germany and Spain”. Transfer. European Review of Labour and Research February 2012 18(1) , pp. 31-44 .

   VERD, Joan Miquel; LÓPEZ-ANDREU, Martí (2012): “La inestabilidad del empleo en las trayectorias laborales. Un análisis cuantitativo”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Núm. 138, pp. 135-148.

   VERD, Joan Miquel; PORCEL, Sergio (2012): “An Application of Qualitative Geographic Information Systems (GIS) in the Field of Urban Sociology Using ATLAS.ti: Uses and Reflections”. Forum Qualitative Sozialforschung, Volume 13, No. 2, pp. Art 14 .

   LÓPEZ ANDREU, Martí; VERD, Joan Miquel (2011): “Usos y efectos de la protección al desempleo en España. Resultados en base a la perspectiva de las capacidades”. Cuadernos del Mercado de Trabajo, Núm. 7, pp. 14-21.

   LÓPEZ-ANDREU, Martí; VERD, Joan Miquel (2011): ““Les effets de la formation diffèrent selon les parcours sur le marché du travail : l’exemple catalan”. Formation Emploi, Num. 113, pp. 63-79.

   VERD, Joan Miquel ; VERO, Josiane (2011): “La flexicurité à l’aune de l’approche par les capacités”. Formation-Emploi, Núm 113. Enero-Marzo 2011 .

   VERD, Joan Miquel; LÓPEZ-ANDREU, Martí (2011): “The Rewards of a Qualitative Approach to Life-Course Research. The Example of the Effects of Social Protection Policies on Career Paths”. Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research. 12(3), Art. 15 .

   VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane (2011): “Introduction : Pourquoi la flexicurité mérite-elle qu’on en débatte à partir de l’approche par les capacités ?”. Formation emploi, Num. 113 , pp. 5-14.

   VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane; LÓPEZ, Martí (2009): “Trayectorias laborales y enfoque de las capacidades. Elementos para una evaluación longitudinal de las políticas de protección social”. Sociología del Trabajo, núm. 67, pp. 127-150 .

   BARTELHEIMER, Peter; MONCEL, Natalie; VERD, Joan Miquel; VERO, Josiane (2009): “Towards analysing individual working lives in a resources/capabilities perspective”. Net.Doc, Sen-sitising life course research?. Actes du Séminaire CAPRIGHT, Nº 50-avril 2009 , pp. 21-50.

  • IGUALEM

   El projecte IGUALEM, cofinançat pel Fons Social Europeu dins de la Iniciativa Comunitària EQUAL es va iniciar el mes de maig de 2005 i té com a objectiu principal fomentar la igualtat d’oportunitats al mercat de treball, especialment en aquelles feines i sectors de les ciutats de Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú que ocupen majoritàriament mà d’obra masculina.
   El projecte Igualem neix dins de l’anomenat Eix Diagonal, que té el seu origen l’any 1999, fruit d’un acord estable de col·laboració entre els municipis de Manresa, Igualada,Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. L’objectiu d’aquest acord és dissenyar polítiques de desenvolupament local i té com a un dels seus eixos d’actuació garantir la igualtat d’oportunitats d’accés al mercat de treball de les dones i dels col·lectius en situació de risc d’exclusió. IGUALEM involucra també a associacions empresarials, sindicats i universitats.

   En particular la participació de la UAB es concreta en els punts següents:
   – detecció dels sectors i oficis amb situacions de segregació per raó de gènere i identificació de les causes,
   – disseny general de polítiques d’intervenció contra la segregació,
   – supervisió general del conjunt d’activitats del projecte per a garantir la transversalitat del principi d’igualtat de gènere.

   Data d’inici: 01/03/2005

   Data fi: 01/12/2007

   Finançament: European Commission. Ajuntament de Manresa- Programa Iniciativa Comunitaria EQUAL

   Investigador responsable: Teresa Torns

   Equip: Vicent Borràs, Carolina Recio, Carmen Mañas, Dafne Muntanyola Pau Díaz, Joan Rodríguez, Laia Castelló

   Divulgació:

   Jornada “Canviant actituds vers les desigualtats de gènere”

  • Dynamics of national employment models-DYNAMO

   Aquesta investigació comparativa entre diversos països de la Unió Europea analitza l’evolució i les perspectives dels diferents models d’ocupació, amb l’objectiu de descobrir les convergències que s’estan donant i les divergències que romanen, en la perspectiva de captar si s’està configurant un model europeu diferenciable del model USA. Així mateix s’investiga el paper que aquest model d’ocupació juga en la construcció del nou model social de la Unió Europea.

   Data d’inici: 01/08/2004

   Data fi: 01/07/2007

   Finançament: European Commission (VI FP)- (CIT2-CT-2004-508521)

   Investigador responsable: Coordinador projecte: Steffen Lehndorff (Institut Arbeit und Technik); equip QUIT: Fausto Miguélez, Albert Recio

   Equip: Josep Banyuls, Raul Lorente, Andreu Lope, Antonio Martín, Teresa Torns, Ramon de Alos-Moner

  • Employee’s resources and social rights in Europe

   El projecte RESORE analitza la vinculació entre les noves formes d’ocupació i les prestacions socials lligades a les mateixes en les dues últimes dècades.
   La hipòtesi de partida es basa en l’actual procés d’erosió dels drets associats a l’assegurança universal d’imposicions directes en països Anglo-nòrdics, així com dels drets lligats a salaris socialitzats en alguns països europeus. En contrapartida a aquesta erosió, apareixen nous models de drets lligats a la solidaritat nacional (inclusió social) així com la figura de la propietat privada col·lectiva, el que implica un canvi en la naturalesa dels drets.
   Aquest projecte comprèn en l’aspecte quantitatiu l’anàlisi estadística comparatiu dels fluxos de recursos i en el seu aspecte qualitatiu l’anàlisi de les dades produïdes per cadascun dels socis.

   Data d’inici: 01/12/2002

   Data fi: 01/11/2005

   Finançament: UE- European Commission (HPSE-CT-2002-00104)

   Investigador responsable: project coordinator: Bernadette CLASQUIN (Centre National de la Reche