Francesc Gibert Badia

Francesc és professor investigador al QUIT. Llicenciat en Sociologia i doctorant del Departament de Sociologia, el tema de la seva tesi versa sobre la negociació col·lectiva i els processos de externalització productiva.
Les seves àrees d’interès inclouen les relacions laborals, polítiques del mercat de treball, l’administració de recursos humans i l’organització del treball. A l’actualitat està implicat en recerques sobre la regulació a nivell local de noves formes d’ocupació, les noves demandes entorn de la reorganització del temps de treball i la vida familiar i sobre models productius i administració de recursos humans a nivell sectorial i territorial.
Com a Professor Associat, imparteix les assignatura de Sociologia de les relacions laborals i Sociologia de l’Empresa en el Departament de la Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Francesc Gibert es profesor investigador en el QUIT. Licenciado en Sociología y doctorando del Departamento de Sociología, el tema de su tesis versa sobre la negociación colectiva y los procesos de externalización productiva. Sus áreas de interés incluyen las relaciones laborales, políticas del mercado de trabajo, la administración de recursos humanos y organización del trabajo. En la actualidad está implicado en investigaciones sobre la regulación a nivel local de las nuevas formas de empleo, las nuevas demandas en torno a la reorganización del tiempo de trabajo y la vida familiar y sobre modelos productivos y administración de recursos humanos a nivel sectorial y territorial. Como Profesor Asociado, imparte las asignatura de Sociología de las relaciones laborales y Sociología de la Empresa en el Departamento de la Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona. Francesc Gibert is a researcher at QUIT. He is Graduate and Doctorate candidate in Sociology at the Department of Sociology of the Autonomous University of Barcelona.
His doctoral thesis topic is on collective bargaining and productive externalization processes.
His research interests include industrial relations, labour market policies, human resources management and organization of work. He is currently involved on research around local level regulation of new forms and sources of employment; the new demands of reorganisation of working and family time, and around productive models and human resource management at sectorial and territorial level.
As an Associated Professor, he is teaching Sociology of Industrial Relations and Sociology of Enterprise at the Department of Sociology of the Autonomous University of Barcelona.

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.