Albert Recio Andreu

Doctor en Economia. Professor Departament Economia Aplicada. Docència Economia del Treball i Polítiques Socio Laborals.
Recerques en estructura ocupacional, contractació laboral, flexibilitat, temps de treball, baixos salaris, polítiques laborals, institucions econòmiques, sindicats i moviments socials etc.
Articles publicats a Labour and Society, Oxford Review of Economic Policy, Transfer, Time and Society, Economia et Lavoro, Papers, Sistema, Sociologia del Trabajo, Revista de Economia Mundial, Mientras Tanto etc. Doctor en Economía. Profesor del Departamento de Economía Aplicada. Docencia Economía del Trabajo y Políticas Socio Laborales.
Estudios en estructura ocupacional, contratación laboral, flexibilidad, tiempo de trabajo, bajos salarios, políticas laborales, instituciones económicas, sindicados y movimientos sociales etc.
Artículos publicados en: Labour and Society, Oxford Review ofoff Economic Policy, Transfer, Time and Society, Economía te Lavoro, Papeles, Sistema, Sociología del Trabajo, Revista de Economía Mundial, Mientras Tanto etc. Doctor in Economics. Professor at the Department of Applied Economics. Teaching Labour Economy and Social Policies.
Research in employment structure, labour contracts, flexibility, working-time, low wages, labour policies, economic institutions, unions and social movements, etc.
Papers published in: Labour and Society, Oxford Review of Economic Policy, Transfer, Time and Society, Economia et Lavoro, Papers, Sistema, Sociologia del Trabajo, Revista de Economia Mundial, Mientras Tanto etc

Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.