Conferència de difusió “Immigració en un nou mercat de treball: Polítiques i estratègies”

Participant: QUIT

Semminar or conference title: Conferència de difusió “Immigració en un nou mercat de treball: Polítiques i estratègies”

Action title:

Year: 2013

Notes: donar a conèixer els resultats d’un estudi dut a terme durant el últims dos anys, l’objectiu general del qual ha estat, d’una banda, realitzar un diagnòstic que ens permeti veure – comparativament amb el col·lectiu autòcton- les potencialitats de la mà d’obra immigrant i per un altre, proporcionar elements per a elaborar línies estratègiques de requalificació i adaptació a les necessitats del mercat de treball.
Alhora vol servir de fòrum de debat sobre aquelles polítiques que poden afavorir la consolidació d’ocupació de qualitat entre un col·lectiu especialment vulnerable a la crisi econòmica.

This entry was posted in Dissemination, General, Seminars and conferences, Seminars and conferences 2013. Bookmark the permalink.