Articles published in 1996

ALOS, R.; JODAR, P. (1996): ” Nuevos cambios y viejas divisiones. Globalización del capital y segmentación del trabajo”. Documents de Treball, núm. 9606. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona, Barcelona. .

ALOS, R.; JODAR, P.; MENDOZA, R. (1996): ” Los observatorios locales de los mercados de trabajo. El caso de Santa Coloma de Gramenet”. Documents de Treball, núm. 9601. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona, Barcelona. .

BORRÀS, V. (1996): ” L’estructuració del consum a través de l’anàlisi de correspondències”. Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 89-102. .

DOMÍNGUEZ, M.; LÓPEZ ROLDÁN, P. (1996): ” La construcció de tipologies: procés i tècniques d’anàlisi de dades”. Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 31-39. .

DOMÍNGUEZ, M.; SÁNCHEZ, C. (1996): ” Aspectes metodològics i tècnica d’anàlisi de les dades per a l’estudi dels grups i les classes socials a la Regió Metropolitana de Barcelona”. Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 59-69. .

LLORENS, C.; MARTÍ, J.; VERD, J.M. (1996): ” El debat sobre la formació”. Revista Catalana de Sociologia, núm. 2, pp. 51-82. .

LLORENS, C.; MARTÍ, J.; VERD, J.M. (1996): ” Els amics, el somriure complaent i el curs de CAD-CAM. Quina formació per a quina ocupació”. Àmbits de Política i Societat, núm. 1, pp. 45. Barcelona. .

LOPE, A. (1996): ” La Catalogna”. Quaderni Regionali di Ricerca (Modelli Regionali di regolazione delle relazioni di lavoro in Italia e nelle regione Forti d’Europa), núm. 6, pp. 79-106. Milán. .

LOPE, A. (1996): ” La regulació de les relacions laborals a les quatre regions motors d’Europa. El cas de Catalunya”. Anuari sociolaboral de Catalunya 1995, pp. 67-74. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona, Barcelona.

LOPE, A.; MARTÍN ARTILES, A. (1996): ” Formación y empleo: ¿Qué formación para qué empleo?”. Revista de Economía y Sociología del Trabajo, núm. 27-28, pp. 254-266.

LOPE, A.; MARTÍN ARTILES, A. (1996): ” Las relaciones entre formación y empleo: ¿Qué formación, para qué empleo?”. Revista Economía y Sociología del Trabajo, núm. 27/28, pp. 254-266.

LÓPEZ BULLA, J.L.; ALOS, R. (1996): ” Empleo, prestaciones sociales y Estado del bienestar”. Quaderns CAPS, núm. 25, pp. 17-24.

LÓPEZ ROLDÁN, P. (1996): ” La construcción de una tipología de segmentación del mercado de trabajo”. Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 41-58.

LÓPEZ ROLDÁN, P. (1996): ” La construcción de una tipología de segmentación del mercado de trabajo”. Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 41-58. LOZARES, C. (1996): “L’enquesta: mètode i instrument; desviacions i errors.”. Àmbits de Política i Sociologia, núm. 1.

LOZARES, C. (1996): ” La teoría de redes sociales”. Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 103-126.

LOZARES, C.; DOMÍNGUEZ, M. (1996): ” Tratamiento multivariado de subpoblaciones en una gran encuesta social: la construcción de zonas sociales”. Papers: Revista de Sociologia, núm. 48, pp. 71-87.

This entry was posted in Articles, Articles published between 1995-1999, General, Publications. Bookmark the permalink.